INFLAMALGIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFLAMALGIN Gel 10MG/G
 • Dávkování:
 • 10MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X50G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFLAMALGIN Gel 10MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DIKLOFENAK
 • Přehled produktů:
 • INFLAMALGIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 408/97-C
 • Datum autorizace:
 • 24-07-2013
 • EAN kód:
 • 8594739216389
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls63152/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Inflamalgin 10 mg/1 g

diclofenacum natricum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Inflamalgin a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat

3. Jak se přípravek Inflamalgin používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Inflamalgin uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Inflamalgin a k čemu se používá

Přípravek Inflamalgin obsahuje léčivou látku diklofenak. Patří do skupiny léčivých přípravků

zvaných nesteroidní protizánětlivé léčivé přípravky (NSAIDs). Je speciálně vytvořen ke

vtírání do pokožky.

Přípravek Inflamalgin tlumí bolest a zánět, zmírňuje otoky.

Přípravek Inflamalgin se používá k místní léčbě onemocnění pohybového aparátu, které má

zánětlivý nebo degenerativní původ, tj. k odstranění bolesti a zánětu svalů a kloubů a je

možné ho běžně použít u následujících stavů:

Dospívající od 14 let

krátkodobá lokální léčba akutních poranění, jako je podvrtnutí, pohmoždění a tupá

poranění (úrazy utrpěné při sportu)

Dospělí (od 18 let)

poranění měkkých tkání, poúrazové stavy: poranění šlach, svalů a kloubů např. při

vymknutí, natažení a nebo pohmoždění

bolest zad

Po poradě s lékařem také u těchto stavů:

lokalizované formy revmatizmu měkkých tkání, např. u tenisového loktu

bolest při nezávažných artrózách periferních kloubů a kolen

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inflamalgin používat

Nepoužívejte přípravek Inflamalgin:

jestliže jste alergický(á) na diklofenak nebo na jiné léčivé přípravky používané k léčbě

bolesti, horečky nebo zánětu, jako je ibuprofen, kyselina acetylsalicylová

(látka, která se

také používá k prevenci srážení krve) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Příznaky alergické reakce na tyto léčivé přípravky mohou zahrnovat: sípání nebo dušnost

(astma); kožní vyrážku s puchýři nebo kopřivku; otok obličeje nebo jazyka; výtok z nosu.

Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství

jestliže jste mladší 14 let

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených podmínek, nepoužívejte přípravek

Inflamalgin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Inflamalgin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

Neaplikujte přípravek Inflamalgin na kůži, pokud jste se řízli nebo máte otevřenou ránu.

Neaplikujte na kůži s vyrážkou nebo ekzémem.

Ukončete léčbu, jestliže se po aplikaci

přípravku objeví na kůži vyrážka.

Neaplikujte na rozsáhlé plochy kůže a po dlouhou dobu, pokud Vám to nedoporučil lékař.

Inflamalgin je určen pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte v dutině ústní. Nepolykejte.

Po použití si omyjte ruce.

Buďte opatrní, aby se Vám přípravek nedostal do očí. Pokud se tak stane, dobře si

vypláchněte oči čistou vodou. Při přetrvávajících potížích navštivte lékaře nebo lékárníka.

Můžete použít ortézu nebo obvaz běžně používaný u zranění, jako jsou výrony, ale

nepoužívejte vzduchotěsné (plastové) bandáže.

Jestliže je přípravek Inflamalgin používán na rozsáhlou plochu kůže, je používán po

dlouhou dobu a nebo je používán v kombinaci s ústně nebo injekčně podávanými

nesteroidními protizánětlivými přípravky (NSAIDs), může dojít k výskytu celkových

nežádoucích účinků.

Vyvarujte se nadměrného vystavování slunečnímu záření.

Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před použitím přípravku

Inflamalgin.

Děti a dospívající (mladší 14 let)

U dětí a dospívajících mladších 14 let nejsou dostupné dostatečné údaje o bezpečnosti a

účinnosti přípravku (viz bod Nepoužívejte přípravek Inflamalgin).

U dospívajících od 14 let výše, pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od

bolesti nebo pokud se příznaky zhoršují, se pacientům nebo jejich rodičům doporučuje

vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Inflamalgin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že používáte přípravek Inflamalgin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek Inflamalgin se nesmí používat v posledních třech měsících těhotenství, protože

může poškodit Vaše nenarozené dítě nebo způsobit problémy při porodu. Přípravek

Inflamalgin může být používán v průběhu prvních šesti měsíců těhotenství po poradě s

lékařem, dávka musí být co nejnižší a doba léčení co možno nejkratší.

Protože diklofenak prostupuje v malém množství do mateřského mléka, může být přípravek

Inflamalgin používán během kojení pouze po poradě s lékařem. Nicméně přípravek

Inflamalgin nesmí být aplikován ani na prsa kojící matky ani na rozsáhlé plochy kůže nebo po

dlouhou dobu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není znám žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Inflamalgin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí a dospívající od 14 let nanášejí 3-4krát denně malé

množství přípravku Inflamalgin na pokožku v místě bolesti nebo otoku. Potřebné množství

léčivého přípravku se mění a závisí na velikosti bolestivé nebo oteklé plochy. Obvykle

dostačuje množství o velikosti třešně až vlašského ořechu.

Gel se lehce vetře a nezakrývá se obvazem.

Po nanesení léčivého přípravku Inflamalgin si umyjte ruce, pokud ošetřovaná místa nejsou

právě na rukách.

Jak dlouho se přípravek Inflamalgin používá

Dospívající od 14 let

Pokud je přípravek potřeba užívat déle než 7 dní k úlevě od bolesti, zánětu nebo otoku nebo

pokud se příznaky zhoršují, vyhledejte lékaře.

Dospělí nad 18 let

Nepoužívejte přípravek Inflamalgin déle než 2 týdny při poranění svalů a kloubů (tj.

vymknutí, natažení, pohmoždění) nebo při léčbě bolesti zad, pokud Vám Váš lékař nenařídil

delší léčbu.

Pokud se bolest nebo otok nezlepší během 7 dní léčby nebo se dokonce zhorší, poraďte se s

lékařem.

Při léčbě bolesti doprovázející revmatická onemocnění (artróza, zánět šlach) se vždy poraďte

s lékařem. Lékař určí délku léčby.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Inflamalgin, než jste měl(a)

Jestliže jste omylem Vy nebo dítě požili přípravek Inflamalgin, nebo v případě, že jste

omylem použili mnohem více, než je doporučené množství tohoto přípravku, neprodleně

kontaktujte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Inflamalgin

Pokud jste zapomněli aplikovat přípravek Inflamalgin ve správný čas, aplikujte ho, jakmile si

vzpomenete a pak pokračujte jako obvykle. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky, které se vyskytují vzácně a velmi vzácně mohou být

vážné.

Pokud zaznamenáte jakékoliv následující příznaky alergie, PŘESTAŇTE používat přípravek

Inflamalgin a okamžitě kontaktujte lékaře nebo lékárníka:

Kožní vyrážka s puchýři; kopřivka

(může se vyskytnout u 1 až 10 lidí z 10 000).

Sípání, dušnost nebo pocit napětí na hrudníku (astma)

(může se vyskytnout u méně než 1

osoby z 10 000).

Otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla

(může se vyskytnout u méně než 1 osoby

z 10 000).

Ostatní nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou obvykle mírné, přechodné a

neškodné. Pokud se Vás týkají, informujte co nejdříve, jak je to možné, lékaře nebo lékárníka.

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů ze 100)

Kožní vyrážka, svědění, zčervenání nebo bolest (píchání) kůže.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

Kůže může být citlivější na sluneční záření. Možné příznaky jsou spálení od slunce se

svěděním, otokem a puchýři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Inflamalgin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Inflamalgin obsahuje

Léčivou látkou je diclofenacum natricum 0,01 g v 1 g gelu (1%).

Pomocnými látkami jsou: ethanol 96%, isopropylalkohol, karbomer 980, roztok amoniaku

10%, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Jak přípravek Inflamalgin vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bezbarvý, čirý až mírně opalizující homogenní gel charakteristického

zápachu po isopropylalkoholu.

Velikost balení: 50 g nebo 100 g gelu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

29.2.2016