Advertisement

INFADOLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INFADOLAN Mast 1600IU/G+300IU/G
 • Dávkování:
 • 1600IU/G+300IU/G
 • Léková forma:
 • Mast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 100G II Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INFADOLAN Mast 1600IU/G+300IU/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • JINÁ LÉČIVA PODPORUJÍCÍ TVORBU JIZEV
 • Přehled produktů:
 • INFADOLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 351/69-C
 • Datum autorizace:
 • 29-08-2014
 • EAN kód:
 • 8594002959807
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls67700/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

INFADOLAN

mast

(retinoli acetas, ergocalciferolum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst

znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je INFADOLAN a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete INFADOLAN používat

Jak se INFADOLAN používá

Možné nežádoucí účinky

Jak INFADOLAN uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je INFADOLAN a k čemu se používá

Infadolan je mast pro zevní použití obsahující vitamin A a vitamin D

v bezvodém masťovém

základu, vhodná k urychlení hojení a obnovy pokožky na postiženém místě.

Infadolan se používá na neinfikované drobné rány, oděrky, popáleniny I. stupně, na suchou

popraskanou kůži, na trhliny v kožních rýhách. Přípravek je zvláště vhodný k promazávání

suché

pokožky

chronických

ekzémů

onemocnění

kůže,

pacientů

s atopickou

dermatitidou, a dále k prevenci opruzení u dětí a dospělých.

Na doporučení lékaře se přípravek používá k léčbě bércových vředů (k urychlení epitelizace,

hojení vředů, které mají čistou, neinfikovanou spodinu) nebo proleženin.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající, děti od novorozeneckého věku, pro

těhotné i kojící ženy.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete INFADOLAN používat

Nepoužívejte INFADOLAN:

jestliže jste alergický(á) na retinoli acetas, ergocalciferolum nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

na sliznice a do očí

Upozornění a opatření

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně,

přítomnost

hnisu),

nebo

objeví

celkové

příznaky

(např.

horečka,

zimnice),

vyhledejte lékaře.

Při

používání

přípravku

Infadolan

rozsáhlejší

plochy

poškozené

pokožky

(při

proleženinách nebo bércových vředech) se o způsobu používání a délce léčby poraďte

s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Infadolan

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v

nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění účinku přípravku Infadolan a jiných přípravků není známo. Přesto bez

porady s lékařem nepoužívejte současně s touto mastí žádné volně prodejné léky pro místní

používání.

Jestliže

Vám

lékař

bude předepisovat

nějaký jiný lék,

informujte

ho, že již používáte

Infadolan.

Používání přípravku Infadolan s jídlem a pitím

Vstřebávání masti není ovlivněné příjmem potravy.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Infadolan lze používat v těhotenství a při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Infadolan obsahuje tuk z ovčí vlny

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

3.

Jak se INFADOLAN používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, dospělým i dětem se Infadolan nanáší v tenké vrstvě 1 – 3x denně na

postižená místa, či na suchou kůži.

Dávkování a způsob použití u bércových vředů a proleženin určuje lékař.

Jestliže nedojde k ústupu Vašich obtíží do 7 dnů nebo naopak dojde k jejich zhoršení, nebo se

v ráně objeví známky zánětu, infekce či dojde k rozvoji celkových příznaků (např. horečka,

zimnice), obraťte se na lékaře. Délka léčby přípravkem Infadolan bez porady s lékařem by

neměla přesáhnout 2 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Infadolan, než jste měl(a)

Pokud použijete nadměrné množství přípravku Infadolan, není pravděpodobné, že by Vás

poškodil. Vždy dodržujte pokyny pro správné používání přípravku.

Při

náhodném

požití

většího

množství

přípravku

dítětem

může

dojí

t k nevolnosti až

zvracení. Je vhodné zvracení podpořit nebo vyvolat a vyhledat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Infadolan

Naneste další dávku, co nejdříve to bude možné. Pokud je již téměř čas další aplikace,

vynechejte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)

používat přípravek Infadolan

Předtím, než se z vlastní vůle rozhodnete přestat používat Infadolan, měl(a) byste vzít

v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárnika.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Výjimečně se může u přecitlivělých osob vyskytnout alergická kožní reakce (např. kožní

vyrážka, svědění a pálení).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informaci o bezpečnosti tohoto přípravku.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41, Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak INFADOLAN uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25

C v dobře uzavřené tubě. Chraňte před mrazem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo tubě

za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co INFADOLAN obsahuje

Léčivými látkami jsou retinoli acetas a ergocalciferolum.

Jeden gram masti obsahuje retinoli acetas 1 600 m.j. (1,0665 mg) a ergocalciferolum 300 m.j.

(0,0075 mg).

Pomocné látky (masťový základ): bílý vosk, tuk z ovčí vlny (lanolin), bílá vazelína

Jak INFADOLAN vypadá a co obsahuje toto balení

Jednofázová světle žlutá mast máslovité konzistence

Druh obalu:

hliníková tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr s propichovacím trnem,

krabička

laminátová tuba uzavřená membránou, šroubovací PP uzávěr, krabička

Velikost balení: 30 g, 100 g masti

Držitel rozhodnutí o registraci

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika

Tel: +420 466 741915

e-mail: recordati@recordati.cz

Výrobce

Herbacos Recordati s.r.o., Štrossova 239, 530 03 Pardubice, Česká republika s místem

propouštění šarží na

adrese Herbacos

Recordati s.r.o., Generála

Svobody

335,

Pardubice-Rosice nad Labem, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.4.2015

Advertisement