INEGY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INEGY Tableta 10MG/20MG
 • Dávkování:
 • 10MG/20MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INEGY Tableta 10MG/20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SIMVASTATIN A EZETIMIB
 • Přehled produktů:
 • INEGY

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 287/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls174189/2017

a k sp.zn.sukls392649/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

INEGY 10 mg/10 mg tablety

INEGY 10 mg/20 mg tablety

INEGY 10 mg/40 mg tablety

ezetimibum a simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Inegy a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inegy užívat

Jak se přípravek Inegy užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Inegy uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Inegy a k čemu se používá

Přípravek Inegy obsahuje léčivé látky ezetimib a simvastatin. Přípravek Inegy je lék užívaný

ke snižování hladin celkového cholesterolu, „špatného“ (LDL) cholesterolu a tukových látek

nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Inegy navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ (HDL) cholesterolu.

Přípravek Inegy snižuje hladiny cholesterolu dvěma způsoby. Léčivá látka ezetimib snižuje množství

cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Léčivá látka simvastatin patřící do skupiny „statinů“

blokuje tvorbu cholesterolu, který si tělo samo vytváří.

Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách tepen, kde

vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Toto

zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo cévní mozkové příhodě.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu

v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Přípravek Inegy se používá u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou

dietou. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Inegy se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární

i nefamiliární]) nebo zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšenou hyperlipidemií):

pokud je léčba samotným statinem nedostatečná,

pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách.

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemie), které zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.

srdečním onemocněním. Přípravek Inegy snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové

příhody, nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na

hrudi.

Přípravek Inegy Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inegy užívat

Neužívejte přípravek Inegy, jestliže:

jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6: Obsah balení a další informace),

v současnosti trpíte aktivním onemocněním jater,

jste těhotná nebo kojíte,

užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových

infekcí),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí),

inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory HIV

proteázy používané k léčbě HIV infekcí),

boceprevir, telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (používaný k léčbě depresí),

kobicistat,

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu),

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu),

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice

dělohy vyrůstá mimo dělohu).

užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a přípravku Inegy může vést k závažným svalovým obtížím

(rhabdomyolýza).

Neužívejte vyšší dávku přípravku Inegy než 10/40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se k léčbě

závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda je Váš lék uveden v seznamu výše, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře:

o všech svých onemocněních včetně alergií,

pokud konzumujete větší množství alkoholu, nebo pokud jste v minulosti prodělal(a)

onemocnění jater. Přípravek Inegy nemusí být pro Vás tím správným lékem,

pokud máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal(a) užívat přípravek

Inegy,

pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Inegy, a pokud máte

během užívání přípravku Inegy jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře

pracují Vaše játra.

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra

fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Inegy.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko vzniku cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění.

Je třeba se vyvarovat kombinovaného užívání přípravku Inegy s fibráty (určitý typ léků snižující

hladinu cholesterolu), protože kombinované užívání přípravku Inegy a fibrátů nebylo dosud

studováno.

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost

ve svalech. To proto, že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné, mohou

zahrnovat rozpad svalů vedoucí k poškození ledvin a ve velmi vzácných případech i smrt.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Inegy, zejména pak u kombinace

ezetimib/simvastatin v dávce 10/80 mg. Riziko rozpadu svalů je rovněž větší u některých pacientů.

Proberte se svým lékařem, pokud pro Vás platí cokoli z následujícího:

máte problémy s ledvinami,

máte problémy se štítnou žlázou,

je Vám 65 let nebo více,

jste žena,

měl(a) jste již někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým se říká

„statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako gemfibrozil

a bezafibrát),

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpí dědičným svalovým onemocněním.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává.

Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Přípravek Inegy není určen pro děti ve věku méně než 10 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Inegy

Informujte svého lékaře o všech lécích s některými z následujících léčivých látek, které užíváte, které

jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Inegy spolu

s kterýmkoli z následujících léků může zvýšit riziko svalových potíží (některé z nich byly již uvedeny

ve výše zmíněném bodu „Neužívejte přípravek Inegy“):

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce,

budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy

bude bezpečné v léčbě přípravkem Inegy znovu pokračovat. Užívání přípravku Inegy

s kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů

(příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu),

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu),

léky s léčivými látkami jako je itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo

vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí),

fibráty s léčivými látkami jako jsou gemfibrozil a bezafibrát (používané ke snižování

cholesterolu),

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí),

inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě

AIDS),

antivirotika na hepatitidu typu C, jako jsou boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C),

nefazodon (používaný k léčbě depresí),

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat,

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelné srdeční činnosti),

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti

na hrudi spojené se srdečním onemocněním, nebo s jiným srdečním stavem),

lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících

s cholesterolem),

vysoké dávky (1 g nebo více za den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (rovněž používané

ke snižování cholesterolu),

kolchicin (používaný k léčbě dny).

Stejně jako u léků uvedených výše, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které

užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte cokoli z následujícího:

léky s léčivými látkami, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion,

fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia),

cholestyramin (rovněž používaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje účinek

přípravku Inegy,

fenofibrát (rovněž používaný ke snižování cholesterolu),

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy).

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte přípravek

Inegy.

Přípravek Inegy s jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které ovlivňují metabolismus některých léků

včetně přípravku Inegy. Je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy, protože může zvýšit

riziko svalových potíží.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Inegy, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná.

Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Inegy otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte

svého lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Inegy, protože není známo, zda jsou léčivé látky

vylučovány do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Inegy ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je

však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku Inegy závratě.

Přípravek Inegy obsahuje laktózu

Tablety Inegy obsahují cukr zvaný laktóza. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

3.

Jak se přípravek Inegy užívá

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná, podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho

osobního rizika.

Tablety nemají půlicí rýhu a nesmí se dělit.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete přípravek Inegy užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

V této cholesterol snižující dietě musíte při užívání přípravku Inegy pokračovat.

Dospělí: Dávka je

1 tableta

přípravku Inegy užívaná ústy jednou denně.

Použití u dospívajících (ve věku 10 až 17 let): Dávka je

1 tableta

přípravku Inegy užívaná ústy jednou

denně (maximální dávka 10 mg/40 mg jednou denně nesmí být překročena).

Ezetimib/simvastatin v dávce 10 mg/80 mg je doporučen pouze dospělým pacientům s velmi vysokou

hladinou cholesterolu a s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých se nedosáhlo cílových hladin

cholesterolu nižšími dávkami.

Přípravek Inegy užívejte večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Inegy spolu s jiným lékem na snížení cholesterolu, který

obsahuje léčivou látku cholestyramin nebo jiný sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Inegy

užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Inegy, než jste měl(a)

Vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Inegy

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, stačí užít normální

dávku přípravku Inegy v obvyklý čas následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Inegy

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Inegy nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého (viz bod 2, Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inegy

užívat).

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest svalů,

zvýšení hodnot laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových

funkcí (kreatinkinázy).

Byly hlášeny následující méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí; zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi;

prodloužení doby srážení krve; bílkovina v moči; snížení tělesné hmotnosti,

závrať; bolest hlavy; pocit brnění,

bolest břicha; poruchy trávení; plynatost; pocit nevolnosti; zvracení; nadýmání; průjem; sucho

v ústech; pálení žáhy,

vyrážka; svědění; kopřivka,

bolest kloubů; bolest, citlivost, slabost nebo křeče svalů; bolest šíje; bolest v pažích a nohou;

bolest zad,

neobvyklá únava nebo slabost; pocit únavy; bolest na hrudi; otok, obzvláště rukou a nohou,

poruchy spánku; problémy se spaním.

Navíc byly u lidí, kteří užívali buď přípravek Inegy nebo léky obsahující léčivé látky ezetimib nebo

simvastatin, hlášeny následující nežádoucí účinky:

snížení počtu červených krvinek (anemie), snížení počtu krevních buněk, které může

způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopenie),

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou; špatná paměť, ztráta paměti, zmatenost,

dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky,

zácpa,

zánět slinivky břišní, často se silnými bolestmi břicha,

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč

nebo světle zbarvená stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater;

žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti,

zvracení),

vypadávání vlasů, vystouplá červená vyrážka, někdy s terčíkovitými lézemi (erythema

multiforme),

hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: alergické reakce včetně otoku obličeje,

rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit potíže při dýchání nebo polykání a vyžadují

okamžitou léčbu, bolest nebo zánět kloubů, zánět cév, neobvyklé podlitiny, kožní vyrážky

a otok, kopřivka, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocit nepohody, obraz

onemocnění podobný lupusu (včetně vyrážky, onemocnění kloubů a ovlivnění bílých krvinek),

bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče; rozpad svalů; problémy se šlachami, někdy

komplikované jejich přetržením,

snížení chuti k jídlu,

návaly horka; vysoký krevní tlak,

bolest,

erektilní dysfunkce,

deprese,

změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr,

potíže v sexuální oblasti,

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby,

bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani

po ukončení užívání přípravku Inegy (četnost není známa).

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo

slabost svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu

svalů s následným poškozením ledvin; a velmi vzácně mohou být i příčinou úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Inegy uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce

za EXP.

Neuchovávejte přípravek Inegy při teplotě nad 30

Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Inegy obsahuje

Léčivými látkami jsou ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg

a simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl

kroskarmelózy, hypromelóza 2910/6, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, mikrokrystalická

celulóza, propyl-gallát

Jak přípravek Inegy vypadá a co obsahuje toto balení

Inegy tablety jsou bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „311“, „312“ nebo „313“

na jedné straně. Tablety nemají půlicí rýhu a nesmí se dělit.

Velikosti balení:

7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, vícenásobné balení (multi-pack) obsahující 98 (2 krabičky po 49),

100 nebo 300 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

Výrobce

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Merck Sharp & Dohme Limited

Merck Manufacturing Division

Shotton Lane, Cramlington

Northumberland, NE23 3JU

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

INEGY v Rakousku, Belgii, Kypru, České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku,

Maďarsku, Islandu, Irsku, Itálii, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku,

Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 1. 2018

22-8-2018

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Mylan IRE Healthcare Ltd)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5632 of Wed, 22 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Mylan Products Limited)

Cholib (Active substance: fenofibrate / simvastatin) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)3153 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2559/R/17

Europe -DG Health and Food Safety