Advertisement

INEGY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • INEGY Tableta 10MG/20MG
 • Dávkování:
 • 10MG/20MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • INEGY Tableta 10MG/20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SIMVASTATIN A EZETIMIB
 • Přehled produktů:
 • INEGY

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 287/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls196985/2016

Příbalová informace: informace pro

pacienta

INEGY 10 mg/10 mg tablety

INEGY 10 mg/20 mg tablety

INEGY 10 mg/40 mg tablety

Ezetimibum a simvastatinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Inegy a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inegy užívat

Jak se přípravek Inegy užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Inegy uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek I

negy a k

čemu se používá

Přípravek Inegy obsahuje léčivé látky ezetimib a simvastatin. Přípravek Inegy je lék užívaný

ke snižování hladin celkového cholesterolu, „špatného“ (LDL) cholesterolu a tukových látek

nazývaných triglyceridy v krvi. Přípravek Inegy navíc zvyšuje hladiny „dobrého“ (HDL) cholesterolu.

Přípravek Inegy snižuje hladiny cholesterolu dvěma způsoby. Léčivá látka ezetimib snižuje množství

cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Léčivá látka simvastatin patřící do skupiny „statinů“

blokuje tvorbu cholesterolu, který si tělo samo vytváří.

Cholesterol je jednou z několika tukových látek nacházejících se v krevním řečišti. Celkový

cholesterol se skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může hromadit ve stěnách tepen, kde

vytvoří plát. Takovéto nahromadění v plátu může případně vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zablokovat průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Toto

zablokování krevního průtoku může vést k srdečnímu infarktu nebo cévní mozkové příhodě.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože napomáhá bránit špatnému cholesterolu

v hromadění se v tepnách a chrání tak proti onemocněním srdce.

Triglyceridy jsou jinou formou tuku v krvi, která může zvyšovat riziko onemocnění srdce.

Přípravek Inegy se používá u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny cholesterolu samotnou

dietou. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování hladin cholesterolu.

Přípravek Inegy se používá jako doplněk k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolemií [heterozygotní familiární

i nefamiliární]) nebo zvýšenými hladinami tuku v krvi (smíšenou hyperlipidemií):

pokud je léčba samotným statinem nedostatečná

pokud se již léčíte statinem a ezetimibem v samostatných tabletách.

dědičným onemocněním (homozygotní familiární hypercholesterolemie), které zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Můžete být také léčeni jiným způsobem.

srdečním onemocněním. Přípravek Inegy snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové

příhody, nutnosti operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na

hrudi.

Přípravek Inegy Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek I

negy

užívat

Neužívejte přípravek I

negy,

jestliže

:

jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na ezetimib, simvastatin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6: Obsah balení a další informace),

v současnosti trpíte aktivním onemocněním jater,

jste těhotná nebo kojíte,

užíváte lék(y) s jednou nebo více z následujících léčivých látek:

itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol (používané k léčbě plísňových

infekcí)

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě infekcí)

inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (inhibitory HIV

proteázy používané k léčbě HIV infekcí)

boceprevir, telaprevir (používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (používaný k léčbě depresí)

kobicistat

gemfibrozil (používaný ke snížení cholesterolu)

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu)

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice

dělohy vyrůstá mimo dělohu).

užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval(a) léčivý přípravek obsahující kyselinu

fusidovou (k léčbě bakteriální infekce), podávaný ústy nebo ve formě injekcí. Kombinace

kyseliny fusidové a přípravku Inegy může vést k závažným svalovým obtížím

(rhabdomyolýza).

Neužívejte vyšší dávku přípravku Inegy než 10/40 mg, pokud užíváte lomitapid (používá se k léčbě

závažných a vzácných genetických poruch souvisejících s cholesterolem).

Pokud si nejste jistý(á), zda je Váš lék uveden v seznamu výše, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře:

o všech svých onemocněních včetně alergií.

pokud konzumujete větší množství alkoholu, nebo pokud jste v minulosti prodělal(a)

onemocnění jater. Přípravek Inegy nemusí být pro Vás tím správným lékem.

pokud máte podstoupit operaci. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal(a) užívat přípravek

Inegy.

pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Inegy, a pokud máte

během užívání přípravku Inegy jakékoli příznaky problémů s játry. Tím se zkontroluje, jak dobře

pracují Vaše játra.

Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra

fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Inegy.

V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo

riziko vzniku cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu

nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem vzniku cukrovky.

Informujte svého lékaře, pokud máte závažné plicní onemocnění.

Je třeba se vyvarovat kombinovaného užívání přípravku Inegy s fibráty (určitý typ léků snižující

hladinu cholesterolu), protože kombinované užívání přípravku Inegy a fibrátů nebylo dosud

studováno.

Okamžitě vyhledejte svého lékaře, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost

ve svalech. To proto,

že ve vzácných případech mohou být svalové potíže závažné,

mohou

zahrnovat

rozpad svalů vedoucí k

poškození ledvin

a

ve velmi vzácných případech

i smrt.

Riziko rozpadu svalů je větší při vyšších dávkách přípravku Inegy, zejména pak u kombinace

ezetimib/simvastatin v dávce 10/80 mg. Riziko rozpadu svalů je rovněž větší u některých pacientů.

Proberte se svým lékařem, pokud pro Vás platí cokoli z následujícího:

máte problémy s ledvinami

máte problémy se štítnou žlázou

je Vám 65 let nebo více

jste žena

měl(a) jste již někdy svalové potíže během léčby léky snižujícími cholesterol, kterým se říká

„statiny“ (jako simvastatin, atorvastatin a rosuvastatin) nebo fibráty (jako gemfibrozil

a bezafibrát)

Vy nebo Vaši blízcí příbuzní trpí dědičným svalovým onemocněním.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, také pokud trpíte svalovou slabostí, která přetrvává.

Pro diagnostiku a léčbu tohoto stavu mohou být potřebné další testy a léčivé přípravky.

Děti a dospívající

Přípravek Inegy není určen pro děti ve věku méně než 10 let.

Další léčivé přípravky a přípravek I

negy

Informujte svého lékaře o všech lécích s některými z následujících léčivých látek, které užíváte, které

jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Inegy spolu

s kterýmkoli z následujících léků může zvýšit riziko svalových potíží (některé z nich byly již uvedeny

ve výše zmíněném bodu „Neužívejte přípravek Inegy“):

Pokud potřebujete užívat kyselinu fusidovou perorálně (ústy) k léčbě bakteriální infekce,

budete muset dočasně přerušit léčbu tímto léčivým přípravkem. Váš lékař Vám sdělí, kdy

bude bezpečné v léčbě přípravkem Inegy

znovu pokračovat. Užívání přípravku Ineg

y

s

kyselinou fusidovou může vzácně vést ke svalové slabosti, bolesti nebo citlivosti svalů

(příznaky tzv. rhabdomyolýzy). Více informací o rhabdomyolýze viz bod 4.

cyklosporin (často používaný u pacientů po transplantaci orgánu)

danazol (syntetický hormon používaný k léčbě endometriózy, což je stav, kdy sliznice dělohy

vyrůstá mimo dělohu)

léky s léčivými látkami jako je itrakonazol, ketokonazol, flukonazol, posakonazol nebo

vorikonazol (používané k léčbě plísňových infekcí)

fibráty s léčivými látkami jako jsou gemfibrozil a bezafibrát (používané ke snižování

cholesterolu)

erythromycin, klarithromycin nebo telithromycin (používané k léčbě bakteriálních infekcí).

inhibitory HIV proteázy jako indinavir, nelfinavir, ritonavir a sachinavir (používané k léčbě

AIDS)

antivirotika na hepatitidu typu C, jako jsou boceprevir, telaprevir, elbasvir nebo grazoprevir

(používané k léčbě infekce virem hepatitidy C)

nefazodon (používaný k léčbě depresí)

léčivé přípravky obsahující léčivou látku kobicistat

amiodaron (používaný k léčbě nepravidelné srdeční činnosti)

verapamil, diltiazem nebo amlodipin (používané k léčbě vysokého krevního tlaku, bolesti

na hrudi spojené se srdečním onemocněním, nebo s jiným srdečním stavem)

lomitapid (používaný k léčbě závažných a vzácných genetických poruch souvisejících

s cholesterolem)

vysoké dávky (1 g nebo více za den) niacinu nebo kyseliny nikotinové (rovněž používané

ke snižování cholesterolu)

kolchicin (používaný k léčbě dny).

Stejně jako u léků uvedených výše, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které

užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte cokoli z následujícího:

léky s léčivými látkami, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fluindion,

fenprokumon nebo acenokumarol (antikoagulancia)

cholestyramin (rovněž používaný ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje účinek

přípravku Inegy

fenofibrát (rovněž používaný ke snižování cholesterolu)

rifampicin (používaný k léčbě tuberkulózy).

Rovněž musíte říci každému lékaři, který Vám bude předepisovat nový lék, že užíváte přípravek

Inegy.

Přípravek I

negy s

jídlem a pitím

Grapefruitová šťáva obsahuje jednu nebo více složek, které ovlivňují metabolismus některých léků

včetně přípravku Inegy. Je třeba se vyvarovat konzumace grapefruitové šťávy, protože může zvýšit

riziko svalových potíží.

Těhotenství a kojení

Neužívejte přípravek Inegy, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste těhotná.

Pokud byste v průběhu léčby přípravkem Inegy otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat a vyhledejte

svého lékaře. Pokud kojíte, neužívejte přípravek Inegy, protože není známo, zda jsou léčivé látky

vylučovány do mateřského mléka.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by přípravek Inegy ovlivňoval Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Je

však třeba mít na paměti, že někteří lidé mají po užití přípravku Inegy závratě.

Přípravek I

negy

obsahuje laktózu

Tablety Inegy obsahují cukr zvaný laktóza. Jestliže Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

3.

Jak se

přípravek

Inegy

užívá

Váš lékař určí, jaká síla tablety je pro Vás vhodná, podle Vaší současné léčby a stupně Vašeho

osobního rizika.

Tablety nemají půlicí rýhu a nesmí se dělit.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve než začnete přípravek Inegy užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

V této cholesterol snižující dietě musíte při užívání přípravku Inegy pokračovat.

Dospělí: Dávka je 1 tableta přípravku Inegy užívaná ústy jednou denně.

Použití u dospívajících (ve věku 10 až 17 let): Dávka je 1 tableta přípravku Inegy užívaná ústy jednou

denně (maximální dávka 10 mg/40 mg jednou denně nesmí být překročena).

Ezetimib/simvastatin v dávce 10 mg/80 mg je doporučen pouze dospělým pacientům s velmi vysokou

hladinou cholesterolu a s vysokým rizikem onemocnění srdce, u kterých se nedosáhlo cílových hladin

cholesterolu nižšími dávkami.

Přípravek Inegy užívejte večer. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Inegy spolu s jiným lékem na snížení cholesterolu, který

obsahuje léčivou látku cholestyramin nebo jiný sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Inegy

užívat minimálně 2 hodiny před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku I

negy

, než jste měl(a)

Vyhledejte prosím svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Inegy

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, stačí užít normální

dávku přípravku Inegy v obvyklý čas následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek I

negy

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Inegy nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého (viz bod 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Inegy

užívat).

Byly hlášeny následující časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

bolest svalů

zvýšení hodnot laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz) a/nebo svalových

funkcí (kreatinkinázy).

Byly hlášeny následující méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšení hodnot krevních testů jaterních funkcí; zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi;

prodloužení doby srážení krve; bílkovina v moči; snížení tělesné hmotnosti

závrať; bolest hlavy; pocit brnění

bolest břicha; poruchy trávení; plynatost; pocit nevolnosti; zvracení; nadýmání; průjem; sucho

v ústech; pálení žáhy

vyrážka; svědění; kopřivka

bolest kloubů; bolest, citlivost, slabost nebo křeče svalů; bolest šíje; bolest v pažích a nohou;

bolest zad

neobvyklá únava nebo slabost; pocit únavy; bolest na hrudi; otok, obzvláště rukou a nohou

poruchy spánku; problémy se spaním.

Navíc byly u lidí, kteří užívali buď přípravek Inegy nebo léky obsahující léčivé látky ezetimib nebo

simvastatin, hlášeny následující nežádoucí účinky:

snížení počtu červených krvinek (anemie), snížení počtu krevních buněk, které může

způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopenie)

necitlivost nebo slabost v pažích a nohou; špatná paměť, ztráta paměti, zmatenost

dýchací problémy včetně přetrvávajícího kašle a/nebo dušnosti nebo horečky

zácpa

zánět slinivky břišní, často se silnými bolestmi břicha

zánět jater s následujícími příznaky: zežloutnutí kůže a bělma očí, svědění, tmavě zbarvená moč

nebo světle zbarvená stolice, pocit únavy nebo slabosti, ztráta chuti k jídlu; selhání jater;

žlučové kameny nebo zánět žlučníku (což může vést k bolestem břicha, pocitu nevolnosti,

zvracení)

vypadávání vlasů, vystouplá červená vyrážka, někdy s terčíkovitými lézemi (erythema

multiforme)

hypersenzitivní reakce včetně některé z následujících: přecitlivělost (alergické reakce včetně

otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou působit potíže při dýchání nebo polykání

a vyžadují okamžitou léčbu, bolest nebo zánět kloubů, zánět cév, neobvyklé podlitiny, kožní

vyrážky a otok, kopřivka, citlivost kůže na slunce, horečka, zčervenání, dušnost a pocit

nepohody, obraz onemocnění podobný lupusu (včetně vyrážky, onemocnění kloubů a ovlivnění

bílých krvinek))

bolest, citlivost, slabost svalů nebo svalové křeče; rozpad svalů; problémy se šlachami, někdy

komplikované jejich přetržením

snížení chuti k jídlu

návaly horka; vysoký krevní tlak

bolest

erektilní dysfunkce

deprese

změny v některých laboratorních krevních testech jaterních funkcí.

Další možné nežádoucí účinky hlášené u některých statinů:

poruchy spánku, včetně nočních můr

potíže v sexuální oblasti

cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu

nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.

bolest, citlivost svalů nebo svalová slabost, která přetrvává a která nemusí přestat ani

po ukončení užívání přípravku Inegy (četnost není známa).

Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud se u

Vás objeví nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo

slabost svalů. Ve vzácných případech mohou být svalové problémy závažné, včetně rozpadu

svalů s

následným poškozením ledvin; a

velmi vzácně mohou být i

příčinou úmrtí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek I

negy

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce

za EXP.

Neuchovávejte přípravek Inegy při teplotě nad 30

Blistry: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Lahvičky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí a světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek I

negy obsahuje

Léčivými látkami jsou ezetimibum a simvastatinum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg

a simvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: butylhydroxyanisol, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl

kroskarmelózy, hypromelóza 2910/6, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, mikrokrystalická

celulóza, propyl-gallát

Jak přípravek I

negy

vypadá a

co obsahuje toto balení

Inegy tablety jsou bílé až téměř bílé tablety ve tvaru tobolky s označením „311“, „312“ nebo „313“

na jedné straně. Tablety nemají půlicí rýhu a nesmí se dělit.

Velikosti balení:

7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, vícenásobné balení (multi-pack) obsahující 98 (2 krabičky po 49),

100 nebo 300 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o

registraci

Merck Sharp & Dohme Ltd

Hertford Road, Hoddesdon

Hertfordshire EN11 9BU

Velká Británie

Výrobce

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

Postbus 581

2003 PC Haarlem

Nizozemsko

Merck Sharp & Dohme Limited

Merck Manufacturing Division

Shotton Lane, Cramlington

Northumberland, NE23 3JU

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v

členských státech

EHP

registrován pod těmito názv

y: INEGY

v Rakousku, Belgii, Kypru,

České republice, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku,

Maďarsku,

Islandu,

Irsku, Itálii, Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku,

Portugalsku, Slovenské republice, Slovinsku, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 9. 4. 2017

10-1-2018

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of one (1) Lot of Clopidogrel Tablets USP, 75 mg packaged in bottles of 30 tablets Due to Mislabeling NDC # 54458-888-16; Lot # 117099A

International Laboratories, LLC is voluntarily recalling Lot# 117099A of Clopidogrel Tablets, USP 75 mg, packaged in bottles of 30 tablets, to the consumer level due to mislabeling. The product is labeled as Clopidogrel tablets USP 75 mg but may contain Clopidogrel 75mg or Simvastatin Tablets USP 10 mg.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

EZETIMIBE Tablet [Major Pharmaceuticals]

EZETIMIBE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [Cardinal Health]

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

VYTORIN (Ezetimibe And Simvastatin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

VYTORIN (Ezetimibe And Simvastatin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ZOCOR (Simvastatin) Tablet, Film Coated [Merck Sharp Dohme Corp.]

ZOCOR (Simvastatin) Tablet, Film Coated [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

Zocor (Simvastatin) - updated on RxList

Zocor (Simvastatin) - updated on RxList

Learn about Zocor (Simvastatin) may treat high cholesterol and triglyceride levels, uses, dosage, side effects, risk, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

22-2-2018

EZETIMIBE Tablet [A-S Medication Solutions]

EZETIMIBE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

Crestor vs. Zetia

Crestor vs. Zetia

Crestor (rosuvastatin calcium) and Zetia (ezetimibe) are drugs used to lower cholesterol and fats (triglycerides) in the blood which can reduce the chances of developing problems such as heart disease and strokes that can be caused, in part, by high cholesterol levels. Crestor and Zetia belong to different drug classes

US - RxList

19-1-2018

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

EZETIMIBE Tablet [Ascend Laboratories, LLC]

EZETIMIBE Tablet [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

EZETIMIBE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

EZETIMIBE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

Lipitor vs. Zetia

Lipitor vs. Zetia

Lipitor (atorvastatin) and Zetia (ezetimibe) are to treat high cholesterol. Lipitor and Zetia belong to different drug classes. Lipitor is a statin drug. Zetia is a cholesterol absorption inhibitor that works by decreasing the absorption of cholesterol from the intestine.

US - RxList

18-12-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Biocon Pharma Inc,]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Biocon Pharma Inc,]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Hisun Pharmaceuticals USA, Inc.]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Hisun Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

Lipitor vs. Vytorin

Lipitor vs. Vytorin

Vytorin (ezetimibe and simvastatin) and Lipitor are drugs used to treat high blood cholesterol.

US - RxList

8-11-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [A-S Medication Solutions]

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

EZETIMIBE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

FLOLIPID (Simvastatin) Suspension [Salerno Pharmaceuticals Co.]

FLOLIPID (Simvastatin) Suspension [Salerno Pharmaceuticals Co.]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

EZETIMIBE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

EZETIMIBE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

EZETIMIBE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

EZETIMIBE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

EZETIMIBE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

Ezetimibe

Ezetimibe

Ezetimibe is a prescription drug used as therapy with lipid altering agents and should be only one component of multiple risk factor intervention in individuals at significantly increased risk for atherosclerotic vascular disease due to hypercholesterolemia. Drug therapy is indicated as an adjunct to diet when the response to a diet restricted in saturated fat and cholesterol and other nonpharmacologic measures along has been inadequate.

US - RxList

20-7-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

22-6-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 22, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Ohm Laboratories Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Ohm Laboratories Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

EZETIMIBE (Ezetimibe) Tablet [AvKARE, Inc.]

EZETIMIBE (Ezetimibe) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Sandoz Inc]

EZETIMIBE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

EZETIMIBE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Apotex Corp.]

EZETIMIBE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Zocor vs. Crestor

Zocor vs. Crestor

Crestor (atorvastatin) and Zocor (simvastatin) are both members of the statin family of drugs that work to lower blood cholesterol.

US - RxList

24-5-2017

Lipitor vs. Zocor

Lipitor vs. Zocor

Lipitor (atorvastatin) and Zocor (simvastatin) are belong to the statin family of drugs that work to lower blood cholesterol, thereby treating a host of cardiovascular conditions, including congestive heart failure prevention.

US - RxList

23-5-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [International Laboratories, LLC]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

SIMVASTATIN Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

EZETIMIBE Tablet [Prasco Laboratories]

EZETIMIBE Tablet [Prasco Laboratories]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-3-2017

Simvastatin

Simvastatin

Simvastatin (Zocor) is a prescription medication used to lower cholesterol. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement