IMURAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMURAN, INJ PLV SOL 1X50MG
 • Dávkování:
 • 50MG/LAH
 • Léková forma:
 • Prášek pro přípravu injekčního roztoku
 • Podání:
 • Injekce
 • Jednotky v balení:
 • 1, Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMURAN, INJ PLV SOL 1X50MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 59/ 189/70-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač.1 krozhodnutíopřevoduregistrace sp.zn.sukls264899/2012

Příbalováinformace-Rp.

Informace pro použití,čtětepozorně!

Názevpřípravku

Imuran

(Azathioprinum)

Prášekpro přípravuinjekčníhoroztoku

Složení přípravku

Léčiválátka:Azathioprinum, 50 mg lyofilizovanésubstancevjedné lahvičce.

Pomocnálátka:hydroxid sodný.

Obsahsodíku je přibližně 4,5mg.

Držitelrozhodnutí o registraci

AspenPharmaTradingLimited

12/13 ExchangePlace

I.F.S.C.

Dublin1

Irsko

Výrobce

GlaxoSmithKlineManufacturingS.p.A., SanPolodiTorrile,Parma,Itálie

Léková forma avelikostbalení

Prášekpro přípravuinjekčníhoroztoku

1 x50mg.

Farmakoterapeutickáskupina, způsobúčinku

Imunosupresivum.

Azathioprinjeimidazolovýderivát6-merkaptopurinu(6-MP).Invivoserychleštěpína6-MP

amethylnitroimidazolovoučást.6-MPsnadnoprostupujebuněčnoumembránouauvnitř

buněkjemetabolizovánnavětšípočetpurinovýchthioanalogůvčetněkyselinythioinosinové,

kterájehlavnímaktivnímnukleotidem.Rychlostkonverzejeujednotlivýchpacientůodlišná.

Nukleotidyneprocházejíbuněčnoumembránou,aprotonecirkulujívtělesnýchtekutinách.

Bezohledunato,zdaje6-MPpodánpřímočizdasetvoříinvivozazathioprinu,vylučujese

vpodoběsvéhohlavníhoneaktivníhooxidativníhometabolitu,kyselinythiomočové.Tato

oxidacejezprostředkovánaxanthinoxidázou,enzymem,kterýjeblokovánallopurinolem.

Aktivitamethylnitroimidazolovéhozbytkunenídosudzcelapřesnědefinována,ačkolisezdá,

žesevněkterýchorgánechobjevujemodifikaceaktivityazathioprinuvesrovnánís6-MP.

Stanoveníplazmatickýchkoncentracíazathioprinuči6-MPnemáproposouzeníúčinnosti

nebotoxicitytěchtolátekžádnývýznam.Ačkolipřesnýmechanismusúčinkuneníještě

objasněn,uvažuje seo těchtomechanismech:

a)uvolnění6-MP, kterýpůsobí jako purinovýantimetabolit;

b)možnáblokáda sulfhydrylovýchskupin alkylací;

c)inhibicevětšíhopočtucestsyntézynukleovýchkyselinavjejímdůsledkupůsobeníproti

proliferacibuněkiprotivyzráváníaaktivaciimunitníhosystému;

d)poškozenídeoxyribonukleové kyseliny(DNA)inkorporací purinovýchthioanalogů.

VzhledemktěmtomechanismůmmůžebýtefektterapieImuranempatrnýažponěkolika

týdnech neboměsících léčby. Imuranvykazujedobrou resorpcizgastrointestinálníhotraktu.

Indikace

Imuransepoužívájakoimunosupresivníantimetabolit,atobuďsamotný,nebo(častěji)

vkombinacisjinýmiléčivýmipřípravky(obvyklekortikosteroidy)aléčebnýmipostupy

ovlivňujícímiimunitníodpověď.Terapeutickýefektmůžebýtpatrnýažpotýdnechčiměsících

azahrnujeefektšetřícíkortikosteroidy,umožňujícíomezittoxicituspojenousvysokým

dávkovánímadlouhodobýmužívánímkortikosteroidů.Imuranvkombinaciskortikosteroidy

a/nebojinýmiimunosupresivnímiléčivýmipřípravkyaléčebnýmipostupyjeindikovánk

podpořepřežívánítransplantátů(např.renálních,kardiálníchahepatálních)akesnížení

potřebykortikosteroidůu příjemců renálníchtransplantátů.

Imuranjeindikovánkterapiistřednětěžkýchažtěžkýchzánětlivýchstřevníchonemocnění

(Crohnovynemocineboulcerózníkolitidy)upacientů,ukterýchjepotřebnákortikosteroidní

terapie,upacientů,kteřínesnášejíkortikosteroidníterapii,neboupacientů,jejichž

onemocněníje refrakterní na jinou standardní terapiiprvnívolby.

Imuran,buďsamotný,nebo(častěji)vkombinaciskortikosteroidya/nebojinýmiléčivými

přípravkyaléčebnýmipostupy,bylsklinickýmpřínosem(včetněmožnostiredukcedávkování

kortikosteroidů,neboijejichúplnéhovysazení)použitučástipacientůtrpícíchtěmito

onemocněními:

- těžká revmatoidníartritida;

- systémovýlupuserythematodes;

- dermatomyozitida apolymyozitida;

- autoimunitníchronická aktivníhepatitida;

- pemphigusvulgaris;

- polyarteriitisnodosa;

- autoimunitníhemolytická anémie;

- chronická refrakterní idiopatická trombocytopenická purpura

- relabující roztroušenáskleróza

Kontraindikace

Imuranjekontraindikovánupacientů,onichžjeznámo,žejsoupřecitlivělínaazathioprin

nebonakteroukolijinousložkutohotopřípravku.Předepisujícílékařimajímítnazřeteli,žeu

pacientů,kteříjsoupřecitlivělínamerkaptopurin(6-merkaptopurin,6-MP),jepravděpodobné,

žebudoupřecitlivělí inapřípravekImuran.

Použití vtěhotenství avobdobíkojení

Imurannemábýtpodávántěhotnýmženámneboženám,kterémohouvblízkédobě

otěhotnět,bezpečlivéhozváženípoměru mezirizikemproplodaterapeutickýmpřínosempro

matku.

DůkazyoteratogenitěpřípravkuImuranulidínejsoujednoznačné.Je-lijedenzpartnerů

léčenpřípravkemImuran,jetřeba(stejnějakopřikaždéjinécytotoxickéfarmakoterapii)

doporučit náležitákontracepčníopatření.

Přiužíváníazathioprinuvdobětěhotenství,atozejménavkombinaciskortikosteroidy,byly

hlášenypřípadypředčasnýchporodůanízképorodníhmotnosti.Dálebylytéžzaznamenány

případyspontánníchpotratů přiužíváníazathioprinujednímzpartnerů.

Popodáníazathioprinumatcebylvefetálníkrviavplodovévodězjištěnvnízkých

koncentracích azathioprin a/nebo jeho metabolity.

Učástinovorozenců,jejichžmatkypoceloudobugravidityužívalyazathioprin,bylahlášena

leukopeniea/nebotrombocytopenie.Běhemgravidityjenutnézvlášťpečlivěsledovat

hematologické parametry.

Umatekužívajícíchazathioprinbylavkolostruavmateřskémmléceprokázánapřítomnost

merkaptopurinu.

Zvláštní upozornění

Bezpečnostpřiaplikaci: Pacientovyoči,kůžeasliznicebymělybýtchráněnypředstykem

srekonstituovanýmidálezředěnýmroztokempřípravkuImuran.Přirealizacitétoochranyje

ovšemnutnézvolitzpůsob,kterýupacientanevyvolánepřiměřenéobavy.

Pacientovooblečení,těloalůžkovinymajíbýtchráněnyseparačnípřikrývkounajednopoužití

svrchní savouvrstvoua spodnívrstvounepropustnoupro vodu.

Likvidacepoužitéhopřípravku:RoztokypřípravkuImuranmajíbýtlikvidoványnáležitým

způsobem(např.uloženímhlubokopodzemnebovysokoteplotnímspalováním)vsouladu

splatnýmimístnímiprávnímipředpisyneboregulačnímipožadavkymístníchoprávněných

autorit.Ostrépředměty,např.injekčníjehly,stříkačky,aplikačnísoupravyaampule,se

odkládajíklikvidacidopevnýchnádoboznačenýchvhodnýmvýstražnýmsymbolem.Osoby

účastnícíseodstraňovánítěchtopředmětůmusejíbýtobeznámenysbezpečnostními

opatřeními,kterájenutnédodržovat,azmíněnýmateriálsemázničitvsouladusplatnými

místnímiprávnímipředpisyneboregulačnímipožadavkymístníchoprávněnýchautorit.Tyto

předpisynebo požadavkymohouvyžadovatspálenízmíněnéhomateriálu.

Sledování:LéčebnépoužitípřípravkuImuranjespojenosrůznýmiriziky.Imuranmábýtproto

předepsánpouzezapředpokladu,žepoceloudobuterapiebudemožnézajistitnáležité

pravidelné kontrolypacienta ajeho sledovánízaměřenéna možné toxické účinky.

Vprůběhuprvních8týdnůterapiesedoporučujekontrolovatdiferenciálníkrevníobraz

(včetněpočtutrombocytů)jednoutýdněnebo-připoužitívysokýchdáveknebovpřítomnosti

závažnérenálnía/nebohepatálníporuchy-ještěčastěji.Pozdějilzekontroludiferenciálního

krevníhoobrazuopakovatméněčasto;doporučujesejednouměsíčně,nejméněvšak

vtříměsíčních intervalech.

PacientyléčenépřípravkemImuranjenutnéinstruovat,žemusejíokamžitěohlásitjakékoli

známkyinfekce,tvorbu modřin,krvácenínebo jiné projevyútlumu funkcekostnídřeně.

Jedincisvrozenoudeficiencíenzymuthiopurinmethyltransferázy(TPMT)mohoubýt

neobvyklecitlivínamyelosupresivnípůsobeníazathioprinuapozahájeníléčbypřípravkem

Imuranmohoumítsklonkrychlémuútlumufunkcekostnídřeně.Tentoproblémmůžebýt

zhoršensouběžnouaplikacíléčivýchpřípravkůsvlastnostmiinhibitorůTPMT,např.

olsalazinu,mesalazinučisulfasalazinu.

Renálnía/nebohepatálníinsuficience:Bylavyslovenahypotéza,ževpřípaděrenální

insuficiencebymohlabýttoxicitapřípravkuImuranvyšší.Kontrolovanéstudietutohypotézu

nepotvrdily,přestoseupacientůsrenálníinsuficiencídoporučujepoužívatdávkovánína

spodníhranicinormálníhorozmezí,velmipečlivěsledovathematologickouodezvu,a

vyskytnou-liseprojevyhematotoxicity,snížitdávkováníještěvíce.Pacientůmshepatální

dysfunkcíléčenýmpřípravkemImuranjenutnévěnovatzvláštnípéčiapravidelněunich

kontrolovatdiferenciálníkrevníobrazaprovádětlaboratornívyšetřeníukazatelůfunkcejater.

Protožeutěchtopacientůmůžebýtnarušenabiotransformaceazathioprinu,máseunich

dávkovánísnížitnaspodníhranicinormálníhorozmezíavyskytnou-liseprojevy

hepatotoxicitynebomyelotoxicity,másedávkovánísnížitještěvíce.Omezenézkušenosti

ukazují,žeImuranneznamenápřínospropacientysdeficiencíhypoxanthin-guanin-

fosforibosyltransferázy(sLeschovým-Nyhanovýmsyndromem).Ztohotodůvoduazdůvodu

abnormálníhometabolismutěchtonemocnýchnelzeunichdoporučitterapiipřípravkem

Imuran.

PacientůmléčenýmpřípravkemImuranbynemělybýtpodávanéživévakcíny.

Mutagenita:UmužůiuženléčenýchpřípravkemImuranbylyprokázánychromozomální

aberace.PodílpřípravkuImurannavznikutěchtoabnormalitjeobtížnéurčit.Vlymfocytech

potomkůpacientů,kteříbyliléčenipřípravkemImuran,bylyprokázánychromozomální

aberace,kteréčasemvymizely.UpotomkůpacientůléčenýchpřípravkemImurannebyly-

svýjimkouvelmivzácnýchpřípadů-prokázányzjevnésomatickéabnormality.Upacientů

léčenýchazathioprinemzrůznýchdůvodůbylopozorovánosynergickéklastogennípůsobení

azathioprinua dlouhovlnnéhoultrafialovéhozáření.

Vlivna fertilitu:Ústupchronické renálníinsuficienceporenálnítransplantaci, jejížsoučástí

je podávánípřípravku Imuran, je provázenzvýšenímfertilitypříjemců transplantátu obojího

pohlaví.

Karcinogenita

Upacientůpodstupujícíchagresivníimunosupresivnífarmakoterapiisezvyšujerizikorozvoje

lymfomůajinýchmaligníchonemocnění,zejménakarcinomukůže,sarkomuakarcinomu

děložníhočípku.Zdáse,žerizikojevícezávislénaintenzitěadélcetrváníimunosuprese

nežlinavýběruimunosupresivníhopřípravku.Bylapozorovánaregresenon-Hodgkinského

lymfomu aKaposihosarkomu po sníženídávkyneboukončení imunosupresivníléčby.

Pacienti,léčenísoučasněvíceimunosupresivnímipřípravkyjsouohroženinadměrnou

imunosupresí,protobytakovýtypléčbymělbýtprováděnsconejnižšímještěúčinným

dávkováním.

Stejnětakjakovšichnijedincisezvýšenýmrizikemvznikukarcinomukůže,mělibyse

pacientiléčenípřípravkemImuranchránitpředslunečnímaultrafialovýmsvětlemoděvema

opalovacímikrémysvysokýmprotektivnímfaktorem.

Infekceviremvaricellazoster

Připodáváníimunosupresivmůže mít infekce viremvaricellazoster (planéneštovicenebo

herpeszoster)závažnýprůběh.

Předzahájenímléčbyimunosupresivyjetřebazjistit,zdapacient vminulostiprodělalinfekci

viremvaricellazoster.Ke stanovení předchozí expozice viru může býtužitečné serologické

testování.Pacienti, kteří neprodělaliinfekciviremvaricellazoster, byse mělivyhýbat kontaktu

sosobami, kterémají planéneštovicenebo herpeszoster. Pokudje pacientexponovánviru

varicellazoster, musí býtvěnovánazvláštnípéčezabránění rozvojeplaných neštovicnebo

herpeszoster azváženamůžebýt pasivníimunizacevaricella-zoster imunoglobulinem.

Pokudjejižpacientinfikovánviremvaricellazoster,jetřebazahájitvhodnouléčbuvčetně

antivirové terapie apodpůrnéléčby.

Interakce

Allopurinol,oxipurinolathiopurinol:Xanthinoxidázajeinhibovánaallopurinolem,oxipurinolem

athiopurinolem,cožvedekezvýšeníkonverzebiologickyaktivníkyseliny6-thioinosinolové

nabiologickyneaktivníkyselinu6-thiomočovou.Pokudjeallopurinol,oxipurinolathiopurinol

podávánsoučasněs6-merkaptopurinem(6-MP)čiazathioprinem,jenutnédávky6-MPa

azathioprinuredukovatnajednučtvrtinupůvodnídávky.

Látkyblokujícíneuromuskulárnípřenos:Imuranmůžezesilovatneuromuskulárníblokádu

způsobenoudepolarizujícímilátkami,jakojesukcinylcholin,azeslabovatblokádu

způsobenounedepolarizujícímilátkami, jako je tubokurarin.

Warfarin:Přisoučasnémpodáníazathioprinuawarfarinubylapopsánainhibice

antikoagulačníhoúčinkuwarfarinu.

Cytostatikaamyelosupresiva:ZvláštnípozornostvyžadujeaplikacepřípravkuImuranajiných

látek,kterémohoumítmyelosupresivníúčinek(tj.např.penicilaminu).Totéžplatípři

kombinaciImuranuakotrimoxazolu,kdymohounastatzávažnézměnykrevníhoobrazu.

Aminosalicyláty:Invitrobyloprokázáno,žekyselina5-aminosalicylová(mesalazin)ajejí

deriváty(např.olsalazin,sulfasalazin)inhibujíenzymthiopurinmethyltransferázu(TPMT),a

proto je přisouběžnéaplikacipřípravku Imuran stakovýmitoléčivynutnázvláštníopatrnost.

Dalšíinterakce:PřisoučasnémpodánípřípravkuImuranakaptoprilubylyrovněžpozorovány

změnykrevníhoobrazu.

Uvádějísetakéinterakcecimetidinuaindomethacinu,kterémohoumítmyelosupresivní

účinek. Tense podávánímpřípravku Imuran můžezesilovat.

Bylozjištěno,žeinvitromůžefurosemidzhoršitmetabolismusazathioprinuvjaterních

buňkách.Tytopoznatkyvšaknejsouklinickyověřeny.

Vakcinace:ImunosupresivnípůsobenípřípravkuImuranmůževéstkatypickéapotenciálně

škodlivéreakcinaočkováníživýmivakcínami,aprotojeupacientůléčenýchpřípravkem

Imuran zteoretickýchdůvodůkontraindikovánopodáníživýchvakcín.

Naprotitomuúčineklyofilizovanýchvakcín(např.vakcínyhepatitidyB)jeslabší,cožbylo

pozorovánovestudiíchzahrnujícíchvícepacientůléčenýchkombinacísazathioprinema

kortikosteroidy.

Výsledkymaléklinickéstudienaznačují,žestandardníterapeutickédávkypřípravkuImuran

nemajíškodlivývlivnaodezvu(hodnocenoupodleprůměrnékoncentracespecifických

antikapsulárních protilátek)napolyvalentní vakcínuprotipneumokokům.

Nežádoucíúčinky

PropřípravekImuranneníkdispozicisoučasnáklinickádokumentace,kterábymohlabýt

použitakurčeníčetnostinežádoucíchúčinků.Incidencenežádoucíchúčinkůsemůželišitv

závislostinaindikaci.Kvyjádřenífrekvencenežádoucíchúčinkůseužívánásledující

klasifikace:

velmičasté1/10;časté1/100a<1/10;méněčasté1/1000a<1/100,vzácné1/10000a

<1/1000;velmivzácné<1/10000včetně jednotlivýchhlášenýchpřípadů.

Infekčnía parazitární onemocnění

Velmičasté:virové,plísňovéabakteriálníinfekceutransplantovanýchpacientůužívajících

azathioprinvkombinacisdalšímiimunosupresivy.

Méněčasté:virové, plísňové abakteriální infekce uostatníchpacientů.

Upacientů,kteříbyliléčenipřípravkemImuransamotnýmnebovkombinacispolusdalšími

imunosupresivy(zejménaskortikosteroidy),bylapozorovánazvýšenánáchylnostkvirovým,

plísňovýmabakteriálníminfekcím(včetnětěžkýchaatypickýchinfekcívyvolanýchvirem

varicellazoster).

Novotvary benignía maligní (včetně cystapolypů)

Vzácné:malignínovotvaryzahrnujícínon-HodgkinskéHodkinskélymfomy,kožníkarcinomy

(melanomyinemelanotickékarcinomy),sarkomy(Kaposihosarkomijinésarkomy),karcinom

děložníhočípkuin situ, akutní myeloidníleukémiiamyelodysplasii(viztéžbodl4.4).

Pacientiléčeníimunosupresivy,zejménapříjemcitransplantátu,jsouvíceohroženivznikem

non-Hodgkinskýchlymfomůajinýchmaligníchonemocnění,zejménakožnímkarcinomem,

sarkomemakarcinomemděložníhočípku,protobyléčbamělabýtprováděnasužitímco

nejnižšíhoještěúčinnéhodávkování.

Zdáse,žezvýšenérizikorozvojelymfomůuimunosuprimovanýchpacientůsrevmatoidní

artritidouvporovnánísběžnoupopulacísouvisípřinejmenšímzčástisezákladním

onemocněním.

Vzácněbylyzaznamenánypřípadyakutnímyeloidníleukémieamyelodysplasie(někdy

sdružené schromozomálnímiabnormalitami).

Poruchykrvea lymfatickéhosystému

Velmičasté: útlumfunkce kostnídřeně, leukopenie

Časté: trombocytopenie

Méněčasté: anémie

Vzácné: agranulocytóza, pancytopenie, aplastická anémie,megaloblastováanémie,

erytroidníhypoplazie

LéčebnépoužitípřípravkuImuranmůžebýtprovázenoútlumemfunkcekostnídřeně,

závislýmnavelikostidávkyaobvyklereverzibilním,kterýseprojevíjakoleukopenienebo

takéjakoanémieatrombocytopenieavzácnějakoagranulocytóza,pancytopeniea

aplastickáanémie.Tytonežádoucíúčinkysevyskytujízejménaupacientůnáchylných

kprojevůmmyelotoxicity(jakojsoupacientisTPMTdeficitem,renálnínebohepatální

insuficiencí)aupacientů,unichžnebyloredukovánodávkovánípřípravkuImuranpři

současnéléčběalopurinolem.

VespojitostisterapiípřípravkemImuransevyskytlyreverzibilnívzestupyhodnotprůměrného

objemuerytrocytůaprůměrnékoncentracehemoglobinuverytrocytech,závislénavelikosti

dávky.Rovněžbylypozoroványmegaloblastickézměnykostnídřeně,aletěžká

megaloblastová anémie aerytroidníhypoplazie jsouvzácné.

JestližesenesnížídávkovánípřípravkuImuranpřisouběžnéléčběallopurinolem,můžedojít

ktěžké myelosupresia pancytopenii.

Poruchyimunitníhosystému

Méněčasté:reakce přecitlivělosti

Velmivzácné:Stevens-Johnsonůvsyndromatoxická epidermálnínekrolýza

PopodánípřípravkuImuranbylpopsánobčasnývýskytněkolikarůznýchklinických

syndromů,kteréjsoupatrněidiosynkratickýmimanifestacemipřecitlivělosti.Kjejich

charakteristickýmklinickýmrysůmpatřínespecifickýpocitcelkovéindispozice,závratě,

nauzea,vomitus,průjem,horečka,ztuhlost,exantém,vaskulitida,myalgie,artralgie,renální

dysfunkce,hypotenze,hepatálnídysfunkce acholestáza (vizPoruchyjateražlučových cest).

Vmnohapřípadechbylaopětnouexpozicípotvrzenasouvislosttěchtoreakcíspřípravkem

Imuran.

Okamžitýmzastavenímaplikaceazathioprinua(vpřípaděpotřeby)zahájenímopatřenína

podporukrevníhooběhusevětšinoupodařilostavzvládnout.Přizávažnýchformách

základníhoonemocněníbylo výjimečněhlášenofatálnízakončení.

JestližesevyskytlareakcepřecitlivělostinaImuran,jenutnévelmipečlivězvažovat

pokračovánívjehoaplikacisohledemnaokolnostijednotlivého případu.

Respirační, hrudní amediastinální poruchy

Velmivzácně:reverzibilnípneumonitida.

Gastrointestinální poruchy

Méněčasté:pankreatitida

Vzácné: kolitida,divertikulitidaaperforace střevahlášenéupříjemců transplantátů,

Těžkýprůjemupacientů sezánětlivýmstřevnímonemocněním

Upříjemcůtransplantátůbylypřiimunosupresivníterapiihlášenyzávažnékomplikace,včetně

kolitidy,divertikulitidyaperforacestřeva.Etiologiitěchtopříhodsevšaknepodařilo

jednoznačněobjasnitaúlohupřinichmohlahrátvysokodávkovákortikosteroidníterapie.U

pacientůléčenýchpřípravkemImuranprozánětlivéstřevníonemocněníbylhlášenatěžký

průjem,recidivujícípoobnovenéexpozicitomutopřípravku.Dojde-lipřiléčenítěchtopacientů

kexacerbacipříznaků,je nutné mysletnato,že bymohla souvisetsléčivem.

UmaléčástipacientůléčenýchpřípravkemImuran,zejménaupříjemcůrenálních

transplantátůaupacientůsezánětlivýmstřevnímonemocněním,bylahlášenapankreatitida.

Prokázatpříčinnousouvislostpankreatitidysjednímurčitýmléčivýmpřípravkembývá

obtížné,ovšemvněkterýchpřípadechbylaspojitostspřípravkemImuranpotvrzena

obnovenouexpozicí.

Poruchyjateražlučovýchcest

Méněčasté:cholestáza azhoršení funkčních jaterníchtestů

Vzácné:život ohrožující poškození jater

VsouvislostisterapiípřípravkemImuranbylaobčashlášenacholestázaazhoršení

laboratorníchukazatelůfunkcejater,obvyklereverzibilnípovysazenípřípravku.Tyto

odchylkysemohousdružovatspříznakyreakcezpřecitlivělosti(vizoddílPoruchyimunitního

systému).

Vsouvislostischronickouaplikacíazathioprinubylovzácněhlášeno-hlavněupříjemců

transplantátů-životohrožujícípoškozeníjater.Histologickýnálezzahrnovaldilatacisinů,

peliosishepatis,venookluzivnípoškozeníanodulárníregenerativníhyperplazii.Vněkterých

případechdošlopovysazeníazathioprinukdočasnémuneboitrvalémuzlepšení

hepatohistologického nálezu apříznaků.

Poruchykůže apodkoží

Vzácně:alopecie

U řadypacientů užívajícíchazathioprin spolu sjinýmiimunosupresivybylo popsáno

vypadávánívlasů.Stavsemnohdyspontánněupravilipřespokračující terapii. Vztahmezi

alopeciía terapií azathioprinemje nejasný.

Dávkování a způsobpodávání

njekční/infuzníformapřípravkuImuransemáaplikovatPOUZEtehdy,jestližeaplikace

jehoperorálníformyjeneproveditelnánebonepraktická.Jakmilejepacientopět

schopensnášetperorálníterapii,másepodáváníinjekční/infuzníformynahradit

užívánímperorálnílékovéformy.

Injekční/infuzní přípravekImuran musí býtpodávánvýhradně nitrožilně!

Vkonkrétníchpřípadechjedoporučenočerpatúdajeoklinickýchzkušenostechze

specializované lékařské literatury.

Dávkování při transplantacích-udětí adospělých

Vprvnímdnuterapielzenitrožilněpodatdávkuaž5mg/kgtělesnéhmotnosti/den,vzávislosti

nadruhupoužitého imunosupresivníhorežimu.

Následujícíudržovacídávkování1až4mg/kgtělesnéhmotnosti/denmusíbýtpřizpůsobeno

klinickýmpožadavkůmahematologické snášenlivosti.

Existujídokladyotom,žezdůvodurizikarejekcetransplantátubyudržovacíterapie,byťjen

nejnižšíminutnýmidávkami, měla být časověneomezená.

Dávkování vostatních indikacích–udětíadospělých

Obecněsezahajujedávkovánímmezi1a3mg/kgtělesnéhmotnosti/den;dávkovánímábýt

vuvedenémrozmezíupravenopodleklinickéodezvy(kterámůžebýtpatrnáažpotýdnechči

měsících) a hematologickésnášenlivosti.

Dosáhne-lisezjevnéterapeutickéodezvy,můžeseuvažovatoredukcidávkovánínanejnižší

možnouúroveňdostačujícíkudrženídosaženéodezvy.Nezlepší-lisestavnemocnéhodo3

měsícůpozahájeníléčbypřípravkemImuran,máseposouditmožnostzastavenítétoléčby.

Upacientůsezánětlivýmistřevnímionemocněnímisevšakmázvažovatminimálnídélka

léčby12měsíců;terapeutickáodezvaunichnemusíbýtklinickyzjevnáještěanipo3nebo4

měsícíchaplikace.

Potřebnéudržovacídávkovánímůžebýtvrozmezíodméněnež1mg/kgtělesné

hmotnosti/denaždo3mg/kgtělesnéhmotnosti/den,vzávislostinaklinickémstavuana

individuálníodezvě nemocného(včetně hematologické snášenlivosti).

Dávkování uroztroušenésklerózy

Dospělí

Doporučenádávkaurelabujícíroztroušenésklerózyje2až3mg/kgtělesnéhmotnosti/den.

Dosaženíúčinkumůževyžadovattrváníléčbyivícenež1rok.Zastaveníprogrese

onemocněnímůže být patrnéažpo 2letech léčby.

Děti

Roztroušenásklerózaneníudětíběžnědiagnostikovaná.UžitípřípravkuImurannení

doporučeno.

Dávkováníupacientůsrenálnía/nebohepatální insuficiencí

Upacientůsrenálnía/nebohepatálníinsuficiencísemápoužívatdávkovánínaspodní

hranicinormálního rozmezí.

Použitíupacientůvevyššímapokročilémvěku(viztakéRenálnía/nebohepatální

insuficience):

SaplikacípřípravkuImuranupacientůvevyššímapokročilémvěkujsouomezené

zkušenosti.Přestožedostupnéúdajenesvědčíotom,žebysepřiléčběpřípravkemImuran

vyskytovalomezitěmitopacientyvícenežádoucíchúčinkůnežmezipacientyjinýchvěkových

skupin,doporučujeseupacientůvevyššímapokročilémvěkupoužívatdávkovánínaspodní

hranicinormálníhorozmezí.Zvláštnípéčijetřebavěnovatsledováníhematologickéodezvya

snižováníudržovacíhodávkovánínanejnižšímožnouúroveňdostačujícíkudrženídosažené

odezvy.

Předávkování

KhlavnímpříznakůmpředávkovánípřípravkemImuranpatříneobjasněnáinfekce,ulcerace

hltanu,tvorbamodřinakrvácení.Jejichpříčinoujeútlumfunkcekostnídřeně,jenžmůže

dosáhnoutmaximapo9až14dnech.Manifestacetěchtopříznakůjepravděpodobnějšípo

chronickémpředávkování nežpoakutnímpředávkováníjednoudávkou.

Terapie

Specifickéantidotumneníkdispozici.Provádísegastrickálaváž.Potomjenutnépacienta

sledovat(včetněhematologickýchkontrol),abypřipřípadnémvýskytutoxickýchreakcíbylo

možnéprovéstneodkladnáopatření.Azathioprinječástečnědialyzovatelný,ovšemmíra

užitečnostidialýzyupacientůpředávkovaných přípravkemImuranneníznáma.

Podávání injekčního/infuzníhopřípravkuImuran

Rekonstituovaný(koncentrovaný)roztokpřípravkuImuranjevelmidráždivýalkalickýroztoko

hodnotěpH 10 až12.

Zředí-lisetentorekonstituovaný(koncentrovaný)roztokpředepsanýmzpůsobem(viz

Rekonstituceaředěníinjekčního/infuzníhoroztokuImuran),vzniknezředěnýinfuzníroztoko

hodnotěpH mezi8,0a 9,5(čímvětšízředění,tímnižšíhodnotapH).

Jestliženenímožnéprovéstnitrožilníinfuznípodánízředěnéhoroztoku,lzepodat

rekonstituovaný(koncentrovaný)roztokpomalou(trvajícínejménějednuminutu)nitrožilní

injekcí,ponížokamžitěnásledujenitrožilnípodání(týmžžilnímpřístupem)nejméně50ml

některéhozdoporučenýchinfuzníchroztoků(vizRekonstituceaředěníinjekčního/infuzního

roztoku Imuran).

Jenutnévěnovatmaximálnípéčitomu,abysezabrániloparavenóznímupodání,kteréby

mohlo vést kpoškozenítkání.

Návodkpoužití přípravku:

Rekonstituce aředěníinjekčního/infuzníhoroztoku Imuran

Přizacházenísinjekčním/infuznímpřípravkemImuranjevždynutnédodržovatnáležitá

bezpečnostníopatření(viztextsnadpisemBezpečnámanipulacesinjekčním/infuzním

přípravkemImuran).

Přípravekneobsahujeprotimikrobníkonzervačnílátky,aprotojerekonstituciaředěnínutné

provádětzaplněaseptickýchpodmínek,pokudmožnobezprostředněpředpoužitím.

Všechennepoužitýroztokje nutnézlikvidovat.

Obsahkaždélahvičkymábýtrekonstituovánpřidáním5až15mlvodynainjekci(aquapro

iniectione).Rekonstituovanýroztokjestabilnípodobu5dnů,pokudjeuchovávánpřiteplotě

od5°C do 25 °C.

Taktorekonstituovanýroztok,dáleředěnýnaobjem20až200mljednímznížeuvedených

infuzníchroztoků,je stabilní podobu 24hodinpřiteplotě15°Caž25°C:

- izotonickýinfuzní roztokchloridu sodného (0,9% m/V)[F 1/1],

- infuzní roztokchloridu sodného0,45% m/V,

- izotonickýinfuzníroztokchloridusodného(0,18%m/V)sglukózou (4% m/V) [F1/5cum

glucoso],

Pokudsevrekonstituovanémroztokunebovjehodálezředěnéminfuznímroztokuobjeví

jakýkolividitelnýzákalnebodojdekekrystalizaci,nesmísetakovýroztokpodatamusíbýt

zlikvidován.

Injekční/infuznípřípravekImuran mábýtrekonstituovánPOUZEdoporučenýmobjememvody

nainjekci(aquaproiniectione)a dále ředěnužuvedenýmzpůsobem.

Bezpečná manipulace sinjekčním/infuzním přípravkemImuran

Zdravotničtípracovníci,kteřízacházejísinjekčním/infuznímpřípravkemImuran,mají

dodržovatsměrniceprozacházeníscytotoxickýmiléčivýmipřípravkypodleplatnýchmístních

právních předpisůneboregulačníchpožadavkůmístních oprávněnýchautorit.

Injekční/infuznípřípravekImuranmápřipravovatkpodánílékárníknebojináspeciálně

školenáosoba,dobřeobeznámenásvlastnostmitohotopřípravkuaspožadavkyna

bezpečnézacházeníspodobnýmipřípravky,nebomápřípravaprobíhatpodpřímým

dozoremtakového lékárníka nebotakové osoby.

Injekční/infuznípřípravekImuranmábýtpřipravovánkaplikacivaseptickéjednotcelékárny

vybavenévhodnýmboxemsvertikálnímlaminárnímprouděnímvzduchu,zajišťujícím

dostatečnouochranujakobsluhujícíosoby,takpřípravkuapokudmožnorezervovaným

výhradně procytotoxické přípravky.

Tam,kdetakové vybavenínení,se má injekční/infuznípřípravekImuran připravovatkaplikaci

vevedlejší,zvlášťktomuurčenémístnosti(přípravně)lůžkovéhoneboambulantního

oddělení.

Osobypřipravujícíinjekční/infuznípřípravekImurankpoužitímusejímítnasazenytyto

ochranné prostředky:

- polyvinylchloridovérukavicenajednopoužitívhodnékvality(pryžovérukavicenejsou

dostačující);

- chirurgickouobličejovoumasku vhodné kvality;

- ochranné brýle,které je popoužití nutnédůkladně umýt vodou;

- zástěrunajednopoužití.

Vaseptickýchzařízeních se vyžadují další vhodnéochranné pomůcky.

Dojde-likekontaminaciokolníhoprostředí(rozsypánímneborozlitímbyťimaléhomnožství

přípravku),jenutnérozsypanýneborozlitýpřípravekneprodleněsetřítzvlhčenýmipapírovými

ručníky(osuškami)najednopoužitíatypopoužitíodhoditdosběrnéhoobalu(pytlenebo

pevnénádoby)určenéhoprovysocenebezpečnýodpad.Kontaminovanéplochymajíbýt

umytyvelkýmmnožstvímvody.

Přijde-liroztokpřípravkuImurandostykuskůží,jenutnézasaženémístoneprodleně

důkladněumýt mýdlemavelkýmmnožstvímstudenévody.

Přijde-liImurandostykusočima,jenutnéokamžitěprovéstvýplachočísterilnímizotonickým

roztokemchloridusodnéhoaneprodleněvyhledat(přivolat)lékařskoupomoc.Není-li

kdispozicisterilníizotonickýroztokchloridusodného,lzekvýplachuočípoužítvelké

množstvíčistévodyzvodovodu.

Podání

Pacientovyoči,kůžeasliznicebymělybýtchráněnypředstykemsrekonstituovanýmidále

zředěnýmroztokempřípravku Imuran. Přirealizacitétoochranyje ovšemnutnézvolitzpůsob,

kterýupacientanevyvolánepřiměřenéobavy.

Pacientovooblečení,těloalůžkovinymajíbýtchráněnyseparačnípřikrývkounajednopoužití

svrchní savouvrstvoua spodnívrstvounepropustnoupro vodu.

Likvidace

RoztokypřípravkuImuranmajíbýtlikvidoványnáležitýmzpůsobem(např.uloženímhluboko

podzemnebovysokoteplotnímspalováním)vsouladusplatnýmimístnímiprávnímipředpisy

neboregulačnímipožadavkymístních oprávněnýchautorit.

Ostrépředměty,např.injekčníjehly,stříkačky,aplikačnísoupravyaampule,seodkládají

klikvidacidopevnýchnádoboznačenýchvhodnýmvýstražnýmsymbolem.Osobyúčastnící

seodstraňovánítěchtopředmětůmusejíbýtobeznámenysbezpečnostnímiopatřeními,která

jenutnédodržovat,azmíněnýmateriálsemázničitvsouladusplatnýmimístnímiprávními

předpisyneboregulačnímipožadavkymístníchoprávněnýchautorit.Tytopředpisynebo

požadavkymohouvyžadovatspálenízmíněnéhomateriálu.

Doba použitelnosti

Předotevřením:Přípraveksenesmípoužívatpouplynutídobypoužitelnostivyznačenéna

obalu.

Porekonstitucianaředění:Rekonstituovanýroztokjestabilnípodobu5dnů,pokudje

uchovávánpřiteplotěod5 0 Cdo25 0 C.Taktorekonstituovanýroztok,dáleředěnýnaobjem

20až200mljednímzinfuzníchroztokůuvedenýchvbodě6.6,jestabilnípodobu24hodin

přiteplotě15 0 Caž25 0 C.Zmikrobiologickéhohlediskamábýtpřípravekpoužitokamžitě.

Není-lipoužitokamžitě,dobaapodmínkyuchovávánípřípravkupootevřenípředpoužitím

jsouvodpovědnostiuživateleanormálněbydobanemělabýtdelší,nežjeuvedenovýše,

pokudrekonstituce/ředěníneproběhlozakontrolovanýchavalidovanýchaseptických

podmínek.

Uchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo25°C,vpůvodnímobalu,abybylpřípravekchráněnpředsvětlem

a vzdušnouvlhkostí.

Přípravekuchovávejtemimo dosah adohleddětí.

Datum poslednírevize textu

19.12.2012