Advertisement

IMODIUM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMODIUM Tvrdá tobolka 2MG
 • Dávkování:
 • 2MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 20 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMODIUM Tvrdá tobolka 2MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LOPERAMID
 • Přehled produktů:
 • IMODIUM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 49/ 071/92-S/C/PI/001/13
 • EAN kód:
 • 8594172160010
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls214734/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

IMODIUM

tvrdé tobolky

loperamidi hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek IMODIUM a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM užívat

Jak se přípravek IMODIUM užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek IMODIUM uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek IMODIUM a k čemu se používá

IMODIUM je lék proti průjmu.

IMODIUM zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.

IMODIUM můžete užívat při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo po poradě s lékařem při

dlouhodobém (chronickém) průjmu.

Po poradě s lékařem můžete IMODIUM užívat rovněž v případě, kdy Vám byla odstraněna část střev,

což často způsobuje průjem.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IMODIUM užívat

Neužívejte přípravek IMODIUM:

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

-

jestliže objevíte ve stolici krev nebo máte vysokou teplotu,

-

jestliže trpíte zánětem tlustého střeva, např. ulcerózní nebo pseudomembranózní kolitidou

(zánětem tračníku, popř. komplikovaným vředy, záněty vzniklými jako komplikace po léčbě

širokospektrými antibiotiky),

-

jestliže Vám lékař sdělí, že je ve Vašem případě zpomalení střev na závadu, např. když se

dostaví zácpa nebo nadmutí břicha.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku IMODIUM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže trpíte průjmem, ztrácíte mnoho tekutin. Měl(a) byste proto nahradit ztrátu tekutin

dostatečným pitím (mnohem více než obvykle) nápojů s obsahem cukrů a solí. To je důležité

zvláště u dětí.

IMODIUM průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto

vždy léčena také příčina průjmu.

při náhle vzniklém (akutním) průjmu zastavuje IMODIUM příznaky obvykle do 48 hodin.

Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

pokud trpíte AIDS a máte průjem, který je léčen přípravkem IMODIUM, a projevují se u Vás

příznaky nadmutí břicha, ukončete neprodleně užívání přípravku IMODIUM a poraďte se s

lékařem.

jestliže

trpíte

jaterním

onemocněním,

poraďte

svým

lékařem.

možné,

léčba

přípravkem IMODIUM bude vyžadovat přísnější lékařský dohled.

Další léčivé přípravky a přípravek IMODIUM

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, protože mohou

účinek přípravku IMODIUM výrazně zvýšit.

Byly hlášeny interakce s léčivými přípravky, které obsahují itrakonazol, gemfibrozil, ketokonazol a

desmopresin.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Pokud kojíte, nedoporučuje se užívat přípravek IMODIUM, protože malé množství léčivé

látky může proniknout do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo ospalost. Při řízení motorových vozidel a obsluze

strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

Přípravek IMODIUM obsahuje laktosu.

Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek IMODIUM užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku závisí na Vašem věku a typu průjmu.

IMODIUM je k dispozici v lékové formě tvrdých tobolek určených k perorálnímu podání. Pro

zjednodušení uvádíme dále pouze název tobolky.

Dospělí a dospívající

při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijte 2 tobolky naráz, potom jednu tobolku po každé

řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže přestanete

pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře.

při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka

jsou dvě tobolky (4 mg) denně. Dávka se může zvyšovat na udržovací dávku 1-6 tobolek denně

do dosažení 1-2 tuhých stolic za den.

Pozor: Neužívejte více než 8 tobolek během 24 hodin!

IMODIUM můžete užívat v libovolnou denní dobu, tobolky je zapotřebí zapíjet.

Použití u dětí

Přípravek IMODIUM není určen dětem do šesti let.

Děti od šesti let

při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijí nejdříve jednu tobolku, potom jednu tobolku po

každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže

zpozorujete u dítěte nevolnost, která může být způsobena i zástavou pohybu ve střevech,

přestaňte dítěti tobolky podávat a neprodleně vyhledejte lékaře.

při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka je

jedna tobolka denně. Udržovací dávkování je zapotřebí určovat ve vztahu k tělesné hmotnosti

(nejvýše 3 tobolky/20 kg) do dosažení 1 – 2 tuhých stolic za den.

Pozor: Nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku vztaženou na kg tělesné

hmotnosti dítěte!

Tělesná hmotnost dítěte

v kilogramech (kg)

Nejvyšší počet tobolek přípravku

IMODIUM za den

od 14 kg

od 20 kg

od 27 kg

od 34 kg

od 40 kg

od 47 kg

od 54 kg

nikdy více než 2 tobolky

nikdy více než 3 tobolky

nikdy více než 4 tobolky

nikdy více než 5 tobolek

nikdy více než 6 tobolek

nikdy více než 7 tobolek

nikdy více než 8 tobolek

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku IMODIUM, než jste měl(a)

V případě, že užijete příliš mnoho tobolek IMODIUM, přivolejte lékaře, zvláště když zpozorujete tyto

příznaky: svalovou ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže při močení a zeslabené dýchání.

Děti mohou reagovat na požití většího množství výrazněji než dospělí. Jestliže dítě užije příliš mnoho

tobolek nebo se u dítěte projeví jmenované příznaky, přivolejte lékaře okamžitě.

Informace určená lékařům v případě předávkování:

podejte injekčně naloxon,

v případě potřeby injekci naloxonu po 1 – 3 hodinách zopakujte,

monitorování je zapotřebí nejméně po dobu 48 hod.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek

IMODIUM

obvykle

dobře

snášen

při

správném

užívání

vykazuje

velmi

málo

nežádoucích účinků.

K častým nežádoucím účinkům patří plynatost, zácpa, bolesti hlavy, pocit na zvracení a závratě.

K méně častým nežádoucím účinkům patří spavost, bolesti břicha, trávicí obtíže, zvracení, suchost v

ústech a vyrážka.

Vzácně se mohou dostavit únava, kopřivka, svědění, zarudnutí kůže, otok na různých místech těla,

rozšíření tlustého střeva, nadýmání, střevní neprůchodnost, rozšíření zornice, snížení úrovně vědomí,

ztráta vědomí. V tomto případě ukončete užívání přípravku a poraďte se s lékařem.

Některé obtíže mohou být však způsobeny průjmem samotným: bolesti břicha, nevolnost, zvracení,

suchost v ústech, únava, ospalost, závratě, zácpa a plynatost.

Vzácně může dojít k přecitlivělosti a obtížím při močení.

Přecitlivělost k přípravku IMODIUM poznáte např. podle vyrážky, kopřivky, svědění, zkrácení dechu

nebo otoku v obličeji. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte ihned lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek IMODIUM uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek IMODIUM obsahuje

Léčivou látkou je loperamidi hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje loperamidi hydrochloridum

2 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát. Tobolku

tvoří: žlutý oxid železitý, černý oxid železitý, patentní modř V, erythrosin, oxid titaničitý a

želatina.

Velikost balení: 20 tvrdých tobolek.

Upozornění:

Text na blistru je ve francouzštině.

6.

Držitel rozhodnutí o registraci

JANSSEN-CILAG, 1, Rue Camille Desmoulins TSA 91003, 92787 Issy les Moulineaux Cedex 9,

Francie

Souběžný dovozce:

Kabu Pharma s.r.o., U Staré tvrze 285/21, Třeboradice, 196 00 Praha 9, Česká republika

Výrobce

JANSSEN-CILAG Domaine de Maigremont

27100 Val de Reuil

Francie

Přebaleno

Alliance Healthcare s.r.o., Podle Trati 624/7, 108 00 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24.2.2016.

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2018

Imodium (loperamide) for Over-the-Counter Use: Drug Safety Communication - FDA Limits Packaging To Encourage Safe Use

Imodium (loperamide) for Over-the-Counter Use: Drug Safety Communication - FDA Limits Packaging To Encourage Safe Use

Reports of serious heart problems and deaths with much higher than recommended doses of loperamide. FDA working with manufacturers to use blister packs or other single dose packaging and to limit number of doses in a package.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse

[06-07-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that taking higher than recommended doses of the common over-the-counter (OTC) and prescription diarrhea medicine loperamide (Imodium), including through abuse or misuse of the product, can cause serious heart problems that can lead to death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

26-2-2018

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

20-2-2018

ANTI-DIARRHEAL (Loperamide Hydrochloride) Capsule, Liquid Filled [Walgreens]

ANTI-DIARRHEAL (Loperamide Hydrochloride) Capsule, Liquid Filled [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

loperamide (Imodium)

loperamide (Imodium)

Title: loperamide (Imodium)Category: MedicationsCreated: 7/23/1998 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/2/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

CAREONE LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [American Sales Company]

CAREONE LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [American Sales Company]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SMART SENSE LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [Kmart Corporation]

SMART SENSE LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [Kmart Corporation]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

PREFERRED PLUS LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [Kinray]

PREFERRED PLUS LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [Kinray]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

SUNMARK LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [McKesson]

SUNMARK LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE (Loperamide Hcl) Suspension [McKesson]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement