IMMUNAL TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMMUNAL TABLETY, POR TBL NOB 2X10X80MG
 • Dávkování:
 • 80MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X10, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMMUNAL TABLETY, POR TBL NOB 2X10X80MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 610/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

                       Příloha č. 1 k rozhodnutí o opravě  rozhodnutí sp.zn.sukls9046/2011 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

IMMUNAL tablety 

tablety 

Echinaceae purpureae herbae succus siccus 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však  přípravek Immunal tablety musíte 

užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.  

  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  CO JE PŘÍPRAVEK IMMUNAL TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Immunal tablety jsou přírodní rostlinné léčivo, které stimuluje imunitní odezvu. 

Každá tableta obsahuje sušenou šťávu připravenou lisováním čerstvé kvetoucí natě třapatky nachové 

(Echinaceae purpureae herbae succus siccus 30 – 60 : 1). 

Účinné  látky  třapatky  nachové  (Echinacea  purpurea)  posilují  obranyschopnost  těla.  Zvyšují  počet 

bílých  krvinek  (granulocytů  a  makrofágů)  a  aktivují  jejich  schopnost  ničit  a  odstraňovat 

mikroorganismy, které pronikly do těla. 

Immunal tablety se doporučují při krátkodobé prevenci a podpůrné léčbě běžného nachlazení a jeho 

příznaků (rýma, bolest v krku, únava). 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK  IMMUNAL 

TABLETY UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek IMMUNAL TABLETY 

  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  třapatku  nebo  jinou  rostlinu  čeledi  hvězdnicovitých 

(Asteraceae) (heřmánek, arnika, měsíček, řebříček) nebo na jakoukoli složku přípravku  

  jestliže trpíte progresivní systémovou poruchou, jako je tuberkulóza 

  jestliže máte autoimunitní onemocnění, jako je kolagenóza, roztroušená skleróza 

  jestliže máte deficit imunity (infekce HIV, AIDS) 

  jestliže  jste  léčen/a  přípravky  na  potlačení  Vašeho  imunitního  systému  (např.  při  léčbě  rakoviny 

nebo při transplantaci orgánů nebo kostní dřeně) 

1.  Co je přípravek Immunal tablety a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Immunal tablety užívat 

3.  Jak se přípravek Immunal tablety užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Immunal tablety uchovávat 

6.  Další informace 

Immunal tablety nesmějí užívat děti mladší 1 roku vzhledem k tomu, že jejich imunitní systém není 

plně vyvinutý. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Immunal tablety je zapotřebí 

  jestliže  se  zhorší  příznaky  nebo  objeví-li  se  vysoká  horečka,  poraďte  se  se  svým  lékařem  před 

užitím přípravku Immunal tablety 

  jestliže  jste  dědičně  náchylný/á  k alergiím,  poraďte  se  se  svým  lékařem  před  užitím  přípravku 

Immunal tablety 

Užívání  u  dětí  od  1  do  12  let  věku  se  nedoporučuje,  protože  účinnost  nebyla  dostatečně 

dokumentována. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval(a) 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Doposud  nebyly  pozorovány  klinicky  významné  interakce  (vzájemná  ovlivnění  účinků)  třapatky 

s jinými  léčivy.  Přesto  se  nedoporučuje  užívat  přípravek  Immunal  tablety  s přípravky  potlačujícími 

imunitu jako je cyklosporin a methotrexát. 

Zeptejte se svého lékaře pokud si nejste jistý/á,  k čemu tyto léčivé přípravky jsou. 

Užívání přípravku Immunal tablety s jídlem a pitím 

Jídlo nemá vliv na užívání přípravku Immunal tablety. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Nejsou  známé  údaje  o  možných  škodlivých  účincích  přípravku  Immunal  tablety  při  užívání  během 

těhotenství  a  kojení.  Vzhledem  k nedostatku  údajů  užívání  během  těhotenství  a  kojení  se  však 

nedoporučuje, jedině na doporučení lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit či obsluhovat stroje. 

Důležité informace o některých složkách přípravku Immunal tablety 

Immunal tablety obsahují laktosu. Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, 

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK IMMUNAL TABLETY UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek  Immunal tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Dospělí a mladiství (12 let a starší) 

1 tableta třikrát až čtyřikrát denně. 

Děti 

Užívání u dětí do 1 roku věku je kontraindikováno (viz Neužívejte přípravek Immunal tablety). 

Užívání  u  dětí  od  1  do  12  let  věku  se  nedoporučuje  (viz  Zvláštní  opatrnosti  při  použití  přípravku 

Immunal tablety je zapotřebí). 

Délka užívání 

K prevenci a léčbě se přípravek neužívá déle než 10 dní.  

Při léčbě je třeba zahájit užívání, jakmile se objeví první příznaky nachlazení. 

Pokud příznaky přetrvávají déle než 10 dní, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Způsob podání 

Tablety se užívají s dostatečným množstvím vody (jedna sklenice vody). 

Jestliže jste užil/a více přípravku Immunal tablety, než jste měl/a 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování třapatkou nachovou. 

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Immunal tablety 

Jestliže jste zapomněl/a užít tabletu, užijte ji,  jakmile si vzpomenete. Blíží-li se čas na další tabletu, 

zapomenutou  dávku  přeskočte  a  dále  pokračujte  v obvyklém  dávkovacím  schématu.  Nezdvojujte 

následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.  

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  Immunal  tablety  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Četnost  nežádoucích  účinků  není  známá.  V ojedinělých  případech  se  mohou  vyskytnout  reakce  z 

přecitlivělosti projevující se kožní vyrážkou, svěděním, otokem v obličeji, spasmy průdušek (svíravý 

pocit  na  hrudi,  dušnost  a  krátký  dech),  astmatem,  Stevens-Johnsonovým  syndromem  (onemocnění 

kůže vyplývající z alergické reakce), anafylaktický šok.  

Byly hlášeny reakce spojené s autoimunitními onemocněními diseminovaná encefalitida (roztroušený 

zánět  mozku),  erythema  nodosum  (onemocnění  charakterizované  výskytem  červenofialových 

bolestivých  uzlů),  imunotrombocytopenie  (imunitní  onemocnění,  kdy  krevní  destičky  jsou  ničeny 

vlastními protilátkami), Evansův syndrom (vrozená chudokrevnost s nedostatkem krevních destiček), 

Sjögrenův  syndrom  (suchost  očí,  úst    a    dalších  povrchů  krytých  sliznicemi)  s ledvinovou 

nedostatečností  (renální  tubulární  dysfunkcí).  V takovém  případě  přestaňte  okamžitě  užívat  léčivý 

přípravek a kontaktujte svého lékaře. 

Bylo hlášeno, že při dlouhodobém užívání (déle než 8 týdnů) dochází ke snížení počtu určitých bílých 

krvinek (leukocytů). 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK IMMUNAL TABLETY UCHOVÁVAT 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí! 

Uchovávejte při teplotě do 30°C v původním obalu. 

Přípravky  nesmějí  být  používány  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  obalu  za  Použitelné 

do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Immunal tablety obsahuje 

Léčivá  látka:  1  tableta  přípravku  obsahuje  80  mg  vysušené  šťávy  připravené  lisováním  čerstvé 

kvetoucí natě třapatky nachové (Echinaceae purpureae herbae succus siccus, 30-60:1). 

Pomocné látky: magnesium-stearát, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl 

sacharinu, vanilin, třešňové aroma (maltodextrin a arabská klovatina – součást třešňového aroma). 

Jak přípravek Immunal tablety vypadá a co obsahuje balení 

Blistry AL/PVC/PVDC. 

Tablety jsou kulaté, ploché se zkosenými hranami, světle hnědé, mramorované. 

Balení:  každá  krabička  obsahuje  20  tablet  (jeden  blistr  s 20  tabletami  nebo  dva  blistry  po  10 

tabletách). 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Sandoz s.r.o., Praha, e-mail:  office.cz@sandoz.com . 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 

27.6.2012