IMMUNAL TABLETY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMMUNAL TABLETY, POR TBL NOB 2X10X80MG
 • Dávkování:
 • 80MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X10, Blistr
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMMUNAL TABLETY, POR TBL NOB 2X10X80MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 610/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Přílohač. 1krozhodnutío opravěrozhodnutísp.zn.sukls9046/2011

PŘÍBALOVÁINFORMACE:INFORMACEPROUŽIVATELE

IMMUNALtablety

tablety

Echinaceaepurpureae herbae succussiccus

Přečtětesipozorně tuto příbalovouinformaci, protožeobsahuje proVásdůležité údaje.

Tentopřípravekjedostupnýbezlékařskéhopředpisu.PřestovšakpřípravekImmunaltabletymusíte

užívatpečlivě podle návodu, abyVámco nejvíce prospěl.

Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

Pokud seVaše příznakyzhoršínebosenezlepšído10dnů, musíteseporaditslékařem.

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnete

jakýchkolinežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sdělteto

svému lékařinebolékárníkovi.

Vpříbalovéinformacinaleznete:

1.COJEPŘÍPRAVEKIMMUNALTABLETYAKČEMU SEPOUŽÍVÁ

Immunaltabletyjsoupřírodnírostlinnéléčivo, kteréstimulujeimunitníodezvu.

Každátabletaobsahujesušenoušťávupřipravenoulisovánímčerstvékvetoucínatětřapatkynachové

(Echinaceae purpureaeherbae succussiccus30–60:1).

Účinnélátkytřapatkynachové(Echinaceapurpurea)posilujíobranyschopnosttěla.Zvyšujípočet

bílýchkrvinek(granulocytůamakrofágů)aaktivujíjejichschopnostničitaodstraňovat

mikroorganismy,které proniklydo těla.

Immunaltabletysedoporučujípřikrátkodobéprevenciapodpůrnéléčběběžnéhonachlazeníajeho

příznaků (rýma, bolestvkrku, únava).

2.ČEMUMUSÍTEVĚNOVATPOZORNOST,NEŽZAČNETEPŘÍPRAVEKIMMUNAL

TABLETYUŽÍVAT

NeužívejtepřípravekIMMUNALTABLETY

jestližejstealergický/á(přecitlivělý/á)natřapatkunebojinourostlinučeledihvězdnicovitých

(Asteraceae)(heřmánek, arnika, měsíček, řebříček)nebo najakoukolisložku přípravku

jestližetrpíte progresivnísystémovou poruchou,jakojetuberkulóza

jestliže máte autoimunitníonemocnění,jakoje kolagenóza, roztroušenáskleróza

jestliže máte deficitimunity(infekceHIV, AIDS)

jestližejsteléčen/apřípravkynapotlačeníVašehoimunitníhosystému(např.přiléčběrakoviny

nebo přitransplantaciorgánů nebo kostnídřeně)

1.Coje přípravekImmunaltabletyakčemu sepoužívá

2.Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačnetepřípravekImmunaltabletyužívat

3.JaksepřípravekImmunaltabletyužívá

4.Možné nežádoucíúčinky

5.JakpřípravekImmunaltabletyuchovávat

6.Dalšíinformace

Immunaltabletynesmějíužívatdětimladší1rokuvzhledemktomu,žejejichimunitnísystémnení

plně vyvinutý.

Zvláštní opatrnostipřipoužitípřípravkuImmunaltabletyje zapotřebí

jestližesezhoršípříznakyneboobjeví-lisevysokáhorečka,poraďtesesesvýmlékařempřed

užitímpřípravkuImmunaltablety

jestližejstedědičněnáchylný/ákalergiím,poraďtesesesvýmlékařempředužitímpřípravku

Immunaltablety

Užíváníudětíod1do12letvěkusenedoporučuje,protožeúčinnostnebyladostatečně

dokumentována.

Vzájemné působenís dalšímiléčivýmipřípravky

Prosím,informujtesvéholékařenebolékárníkaovšechlécích,kteréužívátenebojsteužíval(a)

vnedávné době, atoio lécích, kteréjsou dostupnébezlékařského předpisu.

Doposudnebylypozoroványklinickyvýznamnéinterakce(vzájemnáovlivněníúčinků)třapatky

sjinýmiléčivy.PřestosenedoporučujeužívatpřípravekImmunaltabletyspřípravkypotlačujícími

imunitujakoje cyklosporinamethotrexát.

Zeptejte sesvého lékařepokud sinejstejistý/á,kčemu tyto léčivé přípravkyjsou.

UžívánípřípravkuImmunal tabletysjídlema pitím

Jídlo nemá vlivna užívánípřípravkuImmunaltablety.

Těhotenstvía kojení

Poraďte seslékařemnebo lékárníkemdříve, nežzačnete užívatjakýkolivlék.

NejsouznáméúdajeomožnýchškodlivýchúčincíchpřípravkuImmunaltabletypřiužíváníběhem

těhotenstvíakojení.Vzhledemknedostatkuúdajůužíváníběhemtěhotenstvíakojenísevšak

nedoporučuje,jedině na doporučenílékaře.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů

Nebylyprovedenyžádnéstudie účinků naschopnostříditčiobsluhovatstroje.

Důležitéinformaceo některýchsložkách přípravkuImmunaltablety

Immunaltabletyobsahujílaktosu.JestližeVámlékařřekl,žetrpítenesnášenlivostíněkterýchcukrů,

poraďte sesesvýmlékařemdříve,nežzačnete tentopřípravekužívat.

3.JAKSEPŘÍPRAVEKIMMUNALTABLETYUŽÍVÁ

VždyužívejtepřípravekImmunaltabletypřesněpodlepokynůsvéholékaře.Pokudsinejstejistý/á,

poraďte sesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Dospělíamladiství(12leta starší)

1 tabletatřikrátažčtyřikrátdenně.

Děti

Užíváníu dětído 1roku věku je kontraindikováno (viz Neužívejte přípravekImmunaltablety).

Užíváníudětíod1do12letvěkusenedoporučuje(vizZvláštníopatrnostipřipoužitípřípravku

Immunaltabletyje zapotřebí).

Délka užívání

Kprevencia léčběsepřípravekneužívá déle než10dní.

Přiléčběje třeba zahájitužívání,jakmile se objevíprvnípříznakynachlazení.

Pokud příznakypřetrvávajídélenež10 dní, poraďtesesesvýmlékařemnebo lékárníkem.

Způsob podání

Tabletyseužívajísdostatečnýmmnožstvímvody(jedna sklenicevody).

Jestližejste užil/a vícepřípravkuImmunaltablety,nežjsteměl/a

Připředávkovánínebo náhodnémpožitípřípravku dítětemseporaďteslékařem.

Nebylyhlášenyžádnépřípadypředávkovánítřapatkou nachovou.

Jestližejste zapomněl/a užítpřípravekImmunaltablety

Jestližejstezapomněl/aužíttabletu,užijteji,jakmilesivzpomenete.Blíží-lisečasnadalšítabletu,

zapomenutoudávkupřeskočteadálepokračujtevobvyklémdávkovacímschématu.Nezdvojujte

následujícídávku, abyste nahradil/avynechanoudávku.

Máte-lijakékolidalšíotázky,týkajícíseužívánítohotopřípravku,zeptejtesesvéholékařenebo

lékárníka.

4.MOŽNÉNEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobnějakovšechnyléky,můžemítipřípravekImmunaltabletynežádoucíúčinky,kteréseale

nemusívyskytnoutu každého.

Četnostnežádoucíchúčinkůneníznámá.Vojedinělýchpřípadechsemohouvyskytnoutreakcez

přecitlivělostiprojevujícísekožnívyrážkou,svěděním,otokemvobličeji,spasmyprůdušek(svíravý

pocitnahrudi,dušnostakrátkýdech),astmatem,Stevens-Johnsonovýmsyndromem(onemocnění

kůževyplývajícízalergické reakce), anafylaktickýšok.

Bylyhlášenyreakcespojenésautoimunitnímionemocněnímidiseminovanáencefalitida(roztroušený

zánětmozku),erythemanodosum(onemocněnícharakterizovanévýskytemčervenofialových

bolestivýchuzlů),imunotrombocytopenie(imunitníonemocnění,kdykrevnídestičkyjsouničeny

vlastnímiprotilátkami),Evansůvsyndrom(vrozenáchudokrevnostsnedostatkemkrevníchdestiček),

Sjögrenůvsyndrom(suchostočí,ústadalšíchpovrchůkrytýchsliznicemi)sledvinovou

nedostatečností(renálnítubulárnídysfunkcí).Vtakovémpřípaděpřestaňteokamžitěužívatléčivý

přípravekakontaktujtesvéholékaře.

Bylohlášeno,žepřidlouhodobémužívání(délenež8týdnů)docházíkesníženípočtuurčitýchbílých

krvinek(leukocytů).

Pokudsekterýkoliznežádoucíchúčinkůvyskytnevzávažnémířenebopokudsivšimnetejakýchkoli

nežádoucíchúčinků,kterénejsouuvedenyvtétopříbalovéinformaci,prosím,sděltetosvémulékaři

nebo lékárníkovi.

5.JAKPŘÍPRAVEKIMMUNALTABLETYUCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah adohleddětí!

Uchovávejte přiteplotě do30°Cvpůvodnímobalu.

Přípravkynesmějíbýtpoužíványpouplynutídobypoužitelnosti,uvedenénaobaluzaPoužitelné

do/EXP. Dobapoužitelnostisevztahuje kposlednímu dniuvedeného měsíce.

Léčivépřípravkysenesmívyhazovatdoodpadníchvodnebodomácíhoodpadu.Zeptejtesesvého

lékárníka,jakmátelikvidovatpřípravky,kteréjižnepotřebujete.Tatoopatřenípomáhajíchránit

životníprostředí.

6.DALŠÍ INFORMACE

CopřípravekImmunaltabletyobsahuje

Léčiválátka:1tabletapřípravkuobsahuje80mgvysušenéšťávypřipravenélisovánímčerstvé

kvetoucínatě třapatkynachové (Echinaceaepurpureaeherbaesuccussiccus,30-60:1).

Pomocnélátky:magnesium-stearát,monohydrátlaktosy,koloidníbezvodýoxidkřemičitý,sodnásůl

sacharinu, vanilin,třešňovéaroma(maltodextrina arabská klovatina–součásttřešňového aroma).

JakpřípravekImmunaltabletyvypadáa co obsahujebalení

BlistryAL/PVC/PVDC.

Tabletyjsoukulaté,plochésezkosenýmihranami, světle hnědé, mramorované.

Balení:každákrabičkaobsahuje20tablet(jedenblistrs20tabletaminebodvablistrypo10

tabletách).

Držitelrozhodnutío registracia výrobce

LekPharmaceuticals d.d.,Ljubljana,Slovinsko

Dalšíinformace otomto přípravku získáte u místníhozástupcedržitelerozhodnutío registraci:

Sandozs.r.o.,Praha,e-mail: office.cz@sandoz.com .

Tato příbalová informacebyla naposledy schválena:

27.6.2012