IMAZOL KRÉMPASTA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMAZOL KRÉMPASTA Kožní pasta 10MG/G
 • Dávkování:
 • 10MG/G
 • Léková forma:
 • Kožní pasta
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X30G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMAZOL KRÉMPASTA Kožní pasta 10MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KLOTRIMAZOL
 • Přehled produktů:
 • IMAZOL KRÉMPASTA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 090/91-S/C/PI/001/15
 • EAN kód:
 • 8594058234897
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Stránka 1 z 4

sp.zn. sukls278888/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Imazol krémpasta

10 mg/g

kožní pasta

clotrimazolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Imazol krémpasta a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imazol krémpasta používat

Jak se Imazol krémpasta používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Imazol krémpasta uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Imazol krémpasta a k čemu sa používá

Imazol krémpasta je kožní pasta určená na léčbu kožních houbovitých (mykotických) onemocnění, na

které má léčivá látka klotrimazol léčebný účinek, např. plenková dermatitida (zánětlivá reakce kůže

vzniklá drážděním z látek obsažených v moči, popř. stolice) způsobená kvasinkami.

Ke vzniku kožních houbovitých onemocnění dochází nadměrným rozmnožením hub, které se běžně na

kůži vyskytují. Onemocnění se může projevit pálením, svěděním, olupováním a bolestivým zánětem

kůže. Diagnózu kožních houbovitých onemocnění může spolehlivě určit jen Váš lékař.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imazol krémpasta používat

Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta

jestliže jste alergický(á) na klotrimazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Polysorbát 20 může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní zánět kůže).

Přerušte léčbu při prvních příznacích místní nebo celkové alergické reakci nebo místního podráždění

kůže.

Nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta do otevřených ran nebo na sliznice.

Další léčivé přípravky a Imazol krémpasta

Stránka 2 z 4

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste v nedávné době

používal(a) nebo které možná budete používat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

současném

používání

přípravku

Imazol

krémpasta

s jinými

léčivými

přípravky

nanášenými na kůži se poraďte s lékařem.

Imazol krémpasta může snížit účinnost některých antibiotik (amfotericin a jiná polyenová antibiotika

jako nystatin, natamycin).

Kosmetické výrobky, které byste neměli používat po dobu léčby

Poraďte se se svým lekářem nebo lekárníkem před použitím jakéhokoli deodorantu nebo jiného

kosmetického výrobku na postižená místa na kůži. V případě takovéhoto použití se nedá vyloučit

snížení účinnosti přípravku Imazol krémpasta.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Imazol krémpasta používejte v těhotenství a po dobu kojení vždy podle pokynů svého lékaře.

Kojící matky by si neměly natírat přípravek Imazol krémpasta přímo na bradavky nebo do jejich okolí,

aby se zabránilo přímému kontaktu dítěte s lékem.

Imazol krémpasta obsahuje cetylstearylalkohol a butylhydroxyanisol

Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida).

Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění

očí a sliznic.

3.

Jak sa Imazol krémpasta používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepíše jinak, používejte přípravek Imazol krémpasta následovně:

- Naneste přípravek Imazol krémpasta v tenké vrstvě na postižená místa na kůži jednou nebo

2krát denně (nejlépe ráno nebo ráno a večer).

- Po nanesení pasty na postižená místa ji také jemně rozetřete po okrajích postižených míst na

kůži. Většinou je dostačující vytlačit 0,5 cm pasty na ošetření plochy velikosti dlaně.

Trvání léčby:

Pro úspěšný výsledek léčby je nezbytné používat pastu pravidelně a dostatečně dlouho.

Neměli byste ukončit léčbu ihned po potlačení zánětlivých projevů nebo po vymizení příznaků

onemocnění. Nadále pokračujte v léčbě minimálně po dobu následujících 3 týdnů, aby se zabránilo

opětovnému vzniku infekce. V případě onemocnění vyvolaných houbami kromě plenkové dermatitidy

se musíte poradit s lékařem, pokud se onemocnění do sedmi dnů nezlepší nebo se zhorší. U těchto

onemocnění nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta bez porady s lékařem déle než 4 týdny.

V případě plenkové dermatitidy (zánětlivá reakce kůže) může dojít k zmírnění projevů onemocnění do

3 dnů. Léčba by měla nadále pokračovat po dobu 7 dnů. V případě, jestliže nedojde ke zlepšení

projevů onemocnění do 3 dnů, měli byste kontaktovat svého lékaře. V případě plenkové dermatitidy

nepoužívejte přípravek Imazol krémpasta bez porady s lékařem déle než 10 dnů.

Děti a starší pacienti:

Stránka 3 z 4

Při

používání

přípravku

Imazol

krémpasta

u dětí

a starších

pacientů

nebyl

zaznamenán

nárůst

nežádoucích účinků nebo zesílení jejich projevů, proto není potřebné v těchto věkových kategoriích

měnit dávkování léku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Při používání přípravku Imazol krémpasta se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Méně časté (postihují více než 1 z 1000, ale méně než 1 ze 100 léčených pacientů)

- místní kožní reakce (zčervenání, pálení a štípání)

Jestliže jste alergický na klotrimazol nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku, mohou se vyskytnout

alergické

kožní

reakce

(viz

odstavec

„Imazol

krémpasta

obsahuje

cetylstearylalkohol

butylhydroxyanisol“).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak přípravek Imazol krémpasta uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte déle než 4 týdny od prvního otevření.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Imazol krémpasta obsahuje

Léčivou látkou je clotrimazolum.

Jeden gram kožní pasty obsahuje clotrimazolum 10 mg.

Pomocnými látkami jsou fenethylalkohol, butylhydroxyanisol (E320), oxid titaničitý (E171),

tekutý parafin, oktyldodekanol, cetylstearylalkohol, glycerol-monostearát, polysorbát 20, dihydrát

dinatrium-edetátu, čištěná voda.

Stránka 4 z 4

Jak přípravek Imazol krémpasta vypadá a co obsahuje toto balení

Imazol krémpasta je bílá neprůhledná pasta charakteristického zápachu.

Imazol krémpasta je dostupná v hliníkové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem

obsahující 30 g pasty.

Držitel rozhodnutí o registraci

Galderma-Spirig Česká a Slovenská republika a.s., Nobelova 28, 83102 Bratislava,

Slovenská republika

Výrobce

Laboratoires Galderma – Alby sur Cheran

ZI Montdésir, Alby sur Cheran, 74540, Francie

Souběžný dovozce:

GALMED a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Přebaleno:

Galmed, a.s., Těšínská 1349/296, Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika (místo výroby: Maršála

Rybalka 28, Pchery - Theodor, 27308)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 2. 2017