IMATINIB PHARMAGEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMATINIB PHARMAGEN Tvrdá tobolka 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMATINIB PHARMAGEN Tvrdá tobolka 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IMATINIB
 • Přehled produktů:
 • IMATINIB PHARMAGEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 024/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls244922/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Imatinib Pharmagen 50 mg

tvrdé tobolky

Imatinib Pharmagen 100 mg

tvrdé tobolky

Imatinib Pharmagen 400 mg

tvrdé tobolky

imatinibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Imatinib Pharmagen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imatinib Pharmagen užívat

Jak se přípravek Imatinib Pharmagen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Imatinib Pharmagen uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Imatinib Pharmagen a k

č

emu se po

užívá

Imatinib Pharmagen je přípravek obsahující léčivou látku imatinib. Tento lék tlumí růst abnormálních

buněk u níže uvedených onemocnění, zahrnujících některé typy nádorů.

Imatinib Pharmagen se po

užívá k léčbě dospělých a dětí a dospívajícíc

h s:

Chronickou

myeloidní leukemií

(CML). Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Bílé

krvinky obvykle pomáhají tělu bojovat proti infekci. Chronická myeloidní leukemie je forma

leukemie, při které určité abnormální bílé krvinky (nazvané myeloidní buňky) začnou růst

nekontrolovaně.

U dospělých pacientů se Imatinib Pharmagen používá k léčbě pozdního stadia chronické myeloidní

leukemie zvaného „blastická krize“. U dětí a dospívajících může však být použit k léčbě všech

stadií onemocnění.

Philadelphia

chromozom pozitivní akutní lymfatickou leukemií (Ph

-

pozitivní ALL).

Leukemie je nádorové onemocnění bílých krvinek. Tyto bílé krvinky obvykle pomáhají tělu

bojovat proti infekci. Akutní lymfatická leukemie je forma leukemie, při které určité abnormální

bílé krvinky (nazvané lymfoblasty) začnou nekontrolovaně růst. Imatinib Pharmagen tlumí růst

těchto buněk.

Imatinib Pharmagen se také

po

užívá k léčbě dospělých s:

Myelodysplatickým/myeloproliferativním onemocněním (MDS/MPD).

Jde o skupinu

onemocnění krve, při kterých některé krvinky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Pharmagen

tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

Hypereosinofilním syndromem (HES) a/nebo chronickou eozinofilní leukemií (CEL).

Jsou to

krevní onemocnění, při nichž určité krvinky (nazvané eozinofily) začnou růst nekontrolovaně.

Imatinib Pharmagen tlumí růst těchto buněk u určitého podtypu těchto onemocnění.

Dermatofibrosarkomem protuberans (DFSP). DFSP je nádorové onemocnění podkožní tkáně,

při kterém některé buňky začnou růst nekontrolovaně. Imatinib Pharmagen tlumí růst těchto buněk.

V následujícím textu této příbalové informace budeme pro tato onemocnění používat uvedené zkratky.

Jestliže máte nějaké dotazy ohledně toho, jak Imatinib Pharmagen působí, nebo proč byl tento lék

předepsán právě Vám, zeptejte se svého lékaře.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Imatinib Pharmagen

užívat

Imatinib Pharmagen Vám bude předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s léčbou nádorového

onemocnění krve nebo solidních nádorů (pevných ohraničených nádorů).

Dodržujte pečlivě všechna doporučení lékaře, i když se budou lišit od obecných informací uvedených

v této příbalové informaci.

Neužívejte

Imatinib Pharmagen

jestliže jste alergický(á) na imatinib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

Pokud se Vás to týká,

oznamte to svému lékaři, aniž byste

Imatinib Pharmagen

užíval(a)

Jestliže si myslíte, že můžete být alergický(á), ale nejste si tím jistý(á), požádejte lékaře o radu.

Upoz

ornění a opatření

Před užitím přípravku Imatinib Pharmagen se poraďte se svým lékařem:

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže s játry, ledvinami nebo se srdcem

jestliže užíváte levothyroxin, protože máte odstraněnou štítnou žlázu

pokud jste někdy měl(a) infekční hepatitidu B (žloutenka typu B) nebo toto onemocnění máte

v současné době. Přípravek Imatinib Pharmagen může hepatitidu B znovu aktivovat, což může

v některých případech vést k úmrtí. Před zahájením léčby lékař pacienty pečlivě vyšetří s ohledem

na možný výskyt známek této infekce.

Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká,

oznamte to lékaři před užíváním příp

ravku Imatinib

Pharmagen.

Pokud začnete velmi rychle přibývat na váze

během léčby přípravkem Imatinib Pharmagen, sdělte

to

ihned svému lékaři

. Imatinib Pharmagen může způsobit zadržování vody v těle (závažnou retenci

tekutin).

Během užívání přípravku Imatinib Pharmagen bude Váš lékař pravidelně sledovat, zda lék účinkuje.

Také Vám bude pravidelně kontrolovat krevní obraz a tělesnou hmotnost.

Děti a dospívající

Imatinib Pharmagen se také používá k léčbě dětí a dospívajících s CML. Nejsou žádné zkušenosti

s podáváním u dětí s CML mladších než 2 roky. Zkušenosti s podáváním u dětí s Ph-pozitivní ALL

jsou omezené a u dětí s MDS/MPD, DFSP a HES/CEL jsou velmi omezené.

U některých dětí a dospívajících, kteří užívají Imatinib Pharmagen, se může projevit pomalejší tělesný

růst, než je běžné. Lékař bude sledovat růst při pravidelných návštěvách.

Další léčivé přípravky a

Imatinib Pharmagen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu

(jako je paracetamol), včetně rostlinných přípravků (jako je třezalka tečkovaná). Některé léky, pokud

jsou užívány společně s přípravkem Imatinib Pharmagen, mohou účinek přípravku Imatinib

Pharmagen ovlivňovat. Mohou zvýšit nebo naopak snížit účinnost přípravku Imatinib Pharmagen, což

vede buď ke zvýšení jeho nežádoucích účinků, nebo ke snížení jeho účinnosti. Stejně tak může

Imatinib Pharmagen ovlivňovat i některé jiné léky.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky zamezující tvorbě krevních sraženin.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Užívání přípravku Imatinib Pharmagen během těhotenství se nedoporučuje, pokud to není

nezbytně nutné, protože může poškodit Vaše dítě. Lékař Vám vysvětlí možná rizika užívání

přípravku Imatinib Pharmagen během těhotenství.

Ženám, které by mohly otěhotnět, se doporučuje během léčby účinná antikoncepce.

Během léčby přípravkem Imatinib Pharmagen nekojte.

Pacienti, kteří se obávají o svou plodnost během užívání přípravku Imatinib Pharmagen, by se

měli poradit se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání tohoto přípravku můžete pociťovat závrať nebo ospalost nebo se objeví rozmazané vidění.

Pokud se to stane, neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud se nebudete opět cítit

dobře.

3.

Jak se přípravek

Imatinib Pharmagen

užívá

Váš lékař Vám předepsal Imatinib Pharmagen, protože máte závažné onemocnění. Imatinib

Pharmagen Vám může pomoci s tímto onemocněním.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Je

důležité pokračovat v léčbě tak dlouho, jak Vám řekl lékař, lékárník nebo zdravotní sestra. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Nepřerušujte užívání přípravku Imatinib Pharmagen, dokud Vám to Váš lékař neřekne. Pokud

nemůžete užívat lék podle pokynů lékaře nebo si myslíte, že ho již nepotřebujete, kontaktujte

okamžitě svého lékaře.

Kolik přípravku

Imatinib Pharmagen

máte užívat

Vždy si pečlivě zkontrolujte předepsané tobolky, zvláště v případě, že musíte kombinovat různé síly

přípravku. Počet tobolek, které budete užívat, se liší podle toho, jakou sílu přípravku Vám lékař

předepsal.

Použití u dospělých

Lékař Vám přesně sdělí, kolik tobolek přípravku Imatinib Pharmagen máte užívat.

Jestliže jste léčen(a) pro CML:

Obvyklá počáteční dávka je 600 mg užívaná např. jako 6 tobolek obsahujících 100 mg nebo 1 tobolka

obsahující 400 mg plus 2 tobolky obsahujících 100 mg jednou denně.

Lékař Vám podle odpovědi na léčbu může předepsat zvýšenou nebo sníženou dávku.

Jestliže je denní dávka 800 mg, měl(a) byste užívat 4 tobolky obsahující 100 mg nebo 1 tobolku

obsahující 400 mg ráno a 4 tobolky obsahující 100 mg nebo 1 tobolku obsahující 400 mg večer.

Jestliže jste léčen(a) pro Ph

-

pozitivní ALL:

Počáteční dávka je 600 mg užívaná např. jako 6 tobolek obsahujících 100 mg nebo 1 tobolka

obsahující 400 mg plus 2 tobolky obsahující 100 mg jednou denně.

Jestliže jste léčen(a) pro MDS/MPD:

Počáteční dávka je 400 mg užívaná jako 4 tobolky obsahujících 100 mg nebo 1 tobolka obsahující

400 mg jednou denně.

Jestliže jste léčen(a) pro HES/CEL:

Počáteční dávka je 100 mg užitá jako 2 tobolky obsahující 50 mg nebo jedna tobolka obsahující

100 mg jednou denně. Podle Vaší odpovědi na léčbu může Váš lékař zvážit zvýšení dávky na 400 mg

jednou denně.

Jestliže jste léčen(a) pro DFSP:

Dávka je 800 mg denně, užívaná jako 4 tobolky obsahující 100 mg nebo 1 tobolka obsahující 400 mg

ráno a 4 tobolky obsahující 100 mg nebo 1 tobolka obsahující 400 mg večer.

Použití u dětí a dospívajících

Lékař Vám řekne, kolik tobolek přípravku Imatinib Pharmagen má Vaše dítě užívat. Množství

podaného přípravku Imatinib Pharmagen závisí na zdravotním stavu Vašeho dítěte, na jeho tělesné

hmotnosti a výšce. Celková podaná denní dávka u dětí a dospívajících nesmí překročit dávku 800 mg

pro CML a 600 mg pro Ph-pozitivní ALL. Léčba může být dítěti podávána buď jednou denně, nebo

může být dávka rozdělena do dvou podání (polovina dávky ráno a polovina večer).

Kdy a jak užívat

Imatinib Pharmagen

Imatinib Pharmagen

užívejte s jídlem.

Můžete tak předejít žaludečním potížím při užívání

přípravku Imatinib Pharmagen.

Tobolky polykejte celé a zapijte je velkou sklenicí vody.

Tobolky neotevírejte ani nedrťte,

pokud nemáte potíže s polykáním (např. u dětí).

Pokud nejste schopný(á) tobolku spolknout, můžete ji otevřít a rozpustit prášek ve sklenici

neperlivé vody nebo jablečného džusu.

Jestliže jste žena a jste těhotná, nebo můžete být těhotná a otevíráte tobolky, musíte s obsahem

zacházet velmi opatrně, abyste zabránila kontaktu s kůží a očima nebo vdechnutí. Po otevření

tobolky si okamžitě umyjte ruce.

Jak dlouho se Imatinib Pharmagen

užívá

Imatinib Pharmagen užívejte denně tak dlouho, jak Vám lékař doporučí.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Imatinib Pharmagen, než jte měl(a)

Jestliže jste nedopatřením užil(a) příliš mnoho tobolek, sdělte to

ihned svému lékaři.

Můžete

potřebovat lékařskou pomoc. Vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Imatinib Pharmagen

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží

doba další dávky, vynechte zapomenutou dávku.

Poté pokračujte podle obvyklého rozvrhu.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Jsou obvykle lehké až středně těžké.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné

Informujte okamžitě svého lékaře, pokud se

u

Vás

ob

jeví.

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

nebo časté nežádoucí účinky

(mohou

postihnout až 1 z 10 lidí):

Rychlý nárůst tělesné hmotnosti. Imatinib Pharmagen může způsobit zadržování vody v těle

(závažná retence tekutin).

Příznaky infekce, jako je horečka, silná zimnice, bolest v krku nebo vředy v ústech. Imatinib

Pharmagen může snižovat počet bílých krvinek v krvi, a tak u Vás může snáze dojít k infekci.

Neočekávané krvácení nebo výskyt modřin (aniž byste se poranil(a)).

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

nebo vzácné nežádoucí účinky

(mohou

postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Bolest na hrudi, nepravidelný srdeční tep (známky srdečních potíží).

Kašel, ztížené nebo bolestivé dýchání (známky plicních potíží).

Točení hlavy, závratě nebo mdloby (známky nízkého krevního tlaku).

Nevolnost (pocit na zvracení), se ztrátou chuti k jídlu, tmavě zabarvená moč, žloutnutí kůže nebo

očního bělma (známky jaterních potíží).

Vyrážka, červená kůže s puchýřky na rtech, očích, kůži nebo v ústech, olupování kůže, horečka,

vystouplá červená nebo nachová místa na kůži, svědění, pocit pálení, puchýřkovitá vyrážka

(známky kožních potíží).

Silná bolest břicha, krev ve zvratcích, stolici nebo v moči, černá stolice (známky potíží zažívacího

traktu).

Závažný pokles výdeje moči, pocit žízně (známky potíží ledvin).

Nevolnost (pocit na zvracení) s průjmem a zvracením, bolest břicha nebo horečka (známky

střevních potíží).

Silná bolest hlavy, slabost nebo ochrnutí končetin nebo obličeje, potíže s mluvením, náhlá ztráta

vědomí (známky potíží nervového systému, jako je krvácení nebo otoky uvnitř lebky/mozku).

Bledá kůže, pocit únavy a dušnost a tmavá moč (známky malého množství červených krvinek).

Bolest očí nebo zhoršené vidění, krvácení do očí.

Bolest v oblasti kyčlí nebo potíže při chůzi.

Necitlivé nebo studené prsty na rukou i nohou (známky Raynaudova syndromu).

Náhlé otoky a zčervenání kůže (známky kožní infekce zvané celulitida).

Potíže se sluchem.

Svalová slabost a svalové křeče s abnormálním srdečním rytmem (známky změn hladiny draslíku

v krvi).

Podlitiny.

Bolest břicha s nevolností (pocit na zvracení).

Svalové křeče s horečkou, červenohnědou močí, bolestí svalů nebo svalovou ochablostí (známky

svalových potíží).

Bolest v oblasti pánve někdy spojená s pocitem na zvracení a zvracením, s neočekávaným

vaginálním (poševním) krvácením, pocit závrati, nebo mdloby z důvodu nízkého krevního tlaku

(známky potíží vaječníků nebo dělohy).

Nevolnost, zkrácený dech, nepravidelný srdeční tep, zakalená moč, únava a/nebo kloubní potíže

spojené s neobvyklými výsledky laboratorních testů (např. vysoká hladina draslíku, kyseliny

močové a vápníku a nízké hladiny fosforu v krvi).

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

Kombinace závažné rozsáhlé vyrážky, nevolnosti, horečky, vysokého počtu určitého typu bílých

krvinek či žlutá barva kůže nebo očí (známky žloutenky) s dušností, bolestí/nepříjemným pocitem

na hrudi, výrazným snížením objemu moči a pocitem žízně atd. (známky alergické reakce spojené

s léčbou).

Chronické selhání ledvin.

Recidiva (opětovné vzplanutí) hepatitidy B, pokud jste v minulosti měl(a) toto onemocnění

(infekce jater).

Pokud se u Vás projeví jakýkoli z výše uvedených nežádoucích účinků,

oznamte to okamžitě svému

lékaři.

Jiné nežádoucí účinky mohou zahrnovat:

Velmi

časté nežádoucí účinky

(mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

Bolest hlavy nebo pocit únavy.

Nevolnost (pocit na zvracení), zvracení, průjem nebo porucha zažívání.

Vyrážka.

Svalové křeče nebo bolest kloubů, svalů a kostí během užívání imatinibu nebo po ukončení léčby.

Otoky, jako např. otoky kolem kotníků nebo oteklé oči.

Zvýšení tělesné hmotnosti.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě,

sdělte to svému lékaři.

Časté

nežádoucí účinky

(mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

Nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti nebo porucha chuti k jídlu.

Pocit závratě a slabosti.

Potíže se spánkem (nespavost).

Výtok z očí se svěděním, zarudnutí a otoky (zánět spojivek), zvýšená produkce slz nebo

rozmazané vidění.

Krvácení z nosu.

Bolest nebo zduření břicha, nadýmání, pálení žáhy nebo zácpa.

Svědění.

Neobvyklá ztráta vlasů nebo jejich prořídnutí.

Znecitlivění rukou nebo nohou.

Vředy v ústech.

Bolest kloubů s otoky.

Sucho v ústech, suchá kůže nebo suché oči.

Snížená nebo zvýšená citlivost kůže.

Návaly horka, zimnice nebo noční pocení.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě,

sdělte to svému lékaři.

Není známo

(četnost z dostupných údajů nelze určit):

Zčervenání a/nebo otoky dlaní rukou a chodidel, které mohou být doprovázené pocitem brnění a

pálení.

Zpomalení růstu u dětí a dospívajících.

Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků objeví v závažné formě,

sdělte to svému lékaři.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Imatinib Pharmagen

uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za

Použitelné do: /EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Imatinib Pharmagen obsahuje

Léčivou látkou je imatinibum (jako imatinibi mesilas). Jedna tobolka obsahuje imatinibum 50 mg,

100 mg nebo 400 mg (jako imatinibi mesilas).

Dalšími složkami jsou:

Obsah tobolky: mikrokrystalická celulosa, kopovidon, krospovidon, natrium-stearyl-fumarát,

hydrofobní koloidní oxid křemičitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý

Tobolka: oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172) (pouze

Imatinib Pharmagen 100 mg, 400 mg), černý oxid železitý (E172) (pouze Imatinib Pharmagen 400

mg), hypromelosa (E464)

Tiskařský inkoust:

Imatinib Pharmagen 50 mg, 100 mg: šelak, propylenglykol, koncentrovaný roztok amoniaku, hydroxid

draselný, černý oxid železitý (E172)

Imatinib Pharmagen 400 mg: esterifikovaný šelak, černý oxid železitý (E172), propylenglykol,

koncentrovaný roztok amoniaku

Jak

přípravek

Imatinib Pharmagen

vypadá a co obsahuje toto balení

Imatinib Pharmagen 50 mg: světle žluté tvrdé tobolky o velikosti 3, na těle tobolky vytištěno černým

inkoustem “50 mg” obsahující světle žlutý prášek.

Imatinib Pharmagen 100 mg: světle oranžové tvrdé tobolky o velikosti 1, na těle tobolky vytištěno

černým inkoustem “100 mg” obsahující světle žlutý prášek.

Imatinib Pharmagen 400 mg: neprůhledné oranžové tvrdé tobolky o velikosti 00, na těle tobolky

vytištěno černým inkoustem “400 mg” obsahující světle žlutý prášek.

Velikosti balení

Imatinib Pharmagen 50 mg: 30 tobolek v blistrech

Imatinib Pharmagen 100 mg: 24, 48, 60, 96, 120 nebo 180 tobolek v blistrech

Imatinib Pharmagen 400 mg: 30 tobolek v blistrech

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PHARMAGEN CZ s.r.o., Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6 - Řepy, Česká republika

Výrobce

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.

11, Ion Mihalache Blvd.,

Bukurešť 1

Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

23. 10. 2017

27-6-2018

Glivec (Novartis Europharm Limited)

Glivec (Novartis Europharm Limited)

Glivec (Active substance: Imatinib) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4087 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/406/T/110

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Teva B.V.)

Imatinib Teva B.V. (Active substance: imatinib) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)3008 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety