IMASUP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IMASUP Potahovaná tableta 25MG
 • Dávkování:
 • 25MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IMASUP Potahovaná tableta 25MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • AZATHIOPRIN
 • Přehled produktů:
 • IMASUP

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 59/ 500/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls96895/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Imasup 25 mg

potahované tablety

Azathioprinum

Přečtěte si pozorně

celou

příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co nalez

nete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Imasup a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Imasup užívat

Jak se přípravek Imasup užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Imasup uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Imasup a k

čemu se používá

Imasup obsahuje léčivou látku azathioprin, která patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných

imunosupresiva. Imunosupresiva tlumí imunitní systém.

Lékař Vám předepsal azathioprin z některého z těchto důvodů:

aby Vaše tělo lépe přijalo transplantovaný orgán;

pro tlumení některých onemocnění, při kterých Váš imunitní systém reaguje proti vlastnímu

organismu.

Azathioprin se také může užívat samostatně nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky k léčbě

těžké revmatoidní artritidy, těžkého zánětu střev (Crohnovy choroby nebo ulcerózní kolitidy) nebo k

léčbě některých onemocnění, při kterých Váš imunitní systém reaguje proti vlastnímu organismu

(autoimunitní onemocnění) včetně těžkých zánětlivých onemocnění kůže, jater, tepen a některých

poruch funkce krve.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Imasup po

užívat

Nepo

užívejte

přípravek

Imasup

jestliže jste alergický(á) na azathioprin, merkaptopurin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce může zahrnovat vyrážku, svědění, obtížné

dýchání nebo otok obličeje, rtů, hrdla či jazyka;

jestliže máte těžkou infekci;

jestliže máte těžkou jaterní poruchu nebo poruchu funkce kostní dřeně;

jestliže máte pankreatitidu (zánět slinivky břišní);

jestliže jste byl(a) v nedávné době očkován(a) živou očkovací látkou, např. proti neštovicím nebo

žluté zimnici;

jestliže jste těhotná (pokud tak lékař nerozhodne);

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Imasup se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

Imasup Vám nebude podán, pokud u Vás nemohou být sledovány nežádoucí účinky.

Ihned informujte svého lékaře, jestliže se Vám v hrdle vytvoří vředy, dostanete horečku, infekci,

vytvoří se podlitiny nebo budete krvácet.

Poraďte se s lékařem

jestliže se během užívání azathioprinu hodláte nechat očkovat;

jestliže máte onemocnění, při kterém Vaše tělo vytváří příliš málo přirozené chemické látky

nazývané thiopurinmethyltransferáza (TPMT);

jestliže trpíte onemocněním známým jako Lesch-Nyhanův syndrom.

Pokud užíváte imunosupresivní léčbu, může u vás užívání přípravku Imasup zvýšit riziko:

nádorů, včetně nádorů kůže. Proto pokud užíváte přípravek Imasup, vyvarujte se nadměrnému

vystavování slunečnímu záření, noste ochranné oblečení a používejte opalovací krém s vysokým

ochranným faktorem.

lymfoproliferativních onemocnění.

Léčba přípravkem Imasup zvyšuje riziko rozvoje typu nádoru zvaného lymfoproliferativní

onemocnění. Léčebné režimy, které obsahují více imunosupresiv (včetně thiopurinů), mohou

vést k úmrtí.

Kombinace více imunosupresiv užívaných současně zvyšuje riziko poruch lymfatického

systému v důsledku virové infekce (lymfoproliferativní onemocnění asociovaná s virem

Epstein-Barrové (EBV).

Užívání přípravku Imasup u vás může zvýšit riziko:

rozvoje závažného onemocnění zvaného syndrom aktivovaných makrofágů (nadměrná aktivace

bílých krvinek v souvislosti se zánětem), který se obvykle vyskytuje u jedinců s určitým typem

artritidy (zánětlivé onemocnění kloubů).

Tablety nelámejte ani nedrťte.

Krevní testy

Během prvních 8 týdnů léčby vám bude jednou týdně prováděn krevní test. Častější krevní testy

budete možná potřebovat, pokud:

jste starší,

užíváte vysokou dávku,

máte poruchu činnosti jater nebo ledvin,

máte poruchu funkce kostní dřeně,

máte zvýšenou činnost sleziny.

Je důležité, abyste používal(a) účinné antikoncepční prostředky (například kondomy), neboť Imasup

může způsobovat vrozené vady bez ohledu na to, ať je užívá muž nebo žena.

Upozornění

Užívání přípravku Imasup je nutné vysadit pod pečlivým dohledem. Zeptejte se prosím svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek

Imasup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, např.:

allopurinol, oxipurinol nebo thiopurinol (léky na dnu),

přípravky uvolňující svaly, například kurare, d-tubokurarin, pankuronium nebo sukcinylcholin,

jiná imunosupresiva, například cyklosporin nebo takrolimus,

infliximab (lék na Crohnovu chorobu),

olsalazin, mesalazin a sulfasalazin (léky na ulcerózní kolitidu),

warfarin nebo fenprokumon (léky na ředění krve),

inhibitory ACE (léky na vysoký krevní tlak nebo srdeční selhání),

trimethoprim a sulfamethoxazol (antibiotika),

cimetidin (lék proti vředům v trávicím ústrojí),

léky proti onkologickým onemocněním nebo léky, které zpomalují nebo zastavují tvorbu nových

krvinek,

furosemid (močopudné tablety proti srdečnímu selhání),

očkovací látky, například proti hepatitidě B,

všechny „živé“ očkovací látky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, nesmíte užívat přípravek Imasup, pokud tak lékař nerozhodne. Muži i ženy v

reprodukčním věku by měli používat antikoncepční prostředek, nikoli však nitroděložní tělísko (např.

spirála, měděné tělísko tvaru T). Antikoncepční prostředek musíte nadále používat po dobu tří měsíců

po ukončení léčby přípravek Imasup.

Během léčby přípravkem Imasup nesmíte kojit, neboť metabolické produkty léku vytvořené v

organismu přecházejí do lidského mateřského mléka a mohly by být pro Vaše dítě nebezpečné.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Imasup můžete řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje, pokud nemáte

závratě. Závratě se mohou zhoršovat po požití alkoholu a v případě, že jste pil(a) alkohol, nesmíte řídit

dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.

Imasup obsahuje

laktózu

Jestliže Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost na některé cukry, před užíváním tohoto přípravku se

poraďte se svým lékařem.

3.

Jak se přípravek

Imasup

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se sklenicí tekutiny.

Dávkování

Pacienti po transplantaci

Obvyklá dávka v první den je max. 5 mg/kg tělesné hmotnosti denně. Poté je obvyklá dávka 1–4

mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Jiné poruchy

Obvyklé dávkování je 1–3 mg/kg tělesné hmotnosti denně.

Použití u dětí a dospívajících

Užívání přípravku Imasup pro léčbu juvenilní chronické artritidy, systémového lupus erythematodes,

dermatomyozitidy a polyarteritidy nodosa se nedoporučuje u dětí do 18 let z důvodu nedostatečných

údajů.

U všech ostatních indikací platí uvedené doporučené dávky jak pro děti a dospívající, tak pro dospělé.

Starší lidé

Starší lidé mohou potřebovat nižší dávku.

Pacienti s poruchou činnosti jater nebo ledvin

Pacienti s poruchou činnosti jater nebo ledvin mohou potřebovat nižší dávku. Pacienti s těžkou jaterní

poruchou nesmí přípravek Imasup užívat.

Délku léčby azathioprinem určí Váš lékař. Zeptejte se prosím svého lékaře, pokud se domníváte, že

účinek azathioprinu je příliš silný nebo příliš slabý.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Imasup

, než jste měl(a)

Ihned se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo nejbližší nemocnicí.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned informujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví ná

hl

é

sípání, dýchací obtíže, otok víček,

tváře nebo rtů, vyrážka nebo svědění (zejména postihující celé tělo).

Závažné nežádoucí účinky

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, okamžitě se poraďte se

svým lékařem:

silná nevolnost,

průjem,

horečka, zimnice,

bolest svalů nebo kostí, ztuhlost svalů,

únava, závratě,

zánět krevních cév,

ledvinové poruchy (k symptomům mohou patřit změny množství vyloučené moči a její barvy).

Dále byly hlášeny tyto nežádoucí účinky:

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):

infekce vyvolané virem, kvasinkami, bakteriemi nebo prvoky u pacientů po transplantaci,

snížená funkce kostní dřeně,

malý počet bílých krvinek v krevních testech, což může vést k infekci,

pocit na zvracení (nauzea) a zvracení, ztráta chuti k jídlu (nechutenství).

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů):

malý počet krevních destiček, což u Vás může vést k snadnému vzniku podlitin nebo krvácení.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů):

infekce vyvolané virem, kvasinkami, bakteriemi nebo prvoky u všech pacientů kromě pacientů po

transplantaci,

malý počet červených krvinek, což u Vás může vést k únavě, bolestem hlavy, dušnosti při fyzické

aktivitě, závratím a bledosti,

reakce přecitlivělosti, které mohou vést k celkovému pocitu nepohodlí, závratím, pocitu na

zvracení, zvracení, průjmu, horečce, třesu, kožním reakcím, například k exantému a vyrážce,

zánětu krevních cév, bolesti svalů a kloubů, nízkému krevnímu tlaku, ledvinovým nebo jaterním

poruchám a střevním potížím,

zánět slinivky břišní, který u Vás může vyvolat silné bolesti v nadbřišku s pocitem na zvracení

(nauzea) a zvracením,

jaterní potíže, které mohou způsobit světlou stolici, tmavou moč, svědění a zežloutnutí kůže a očí

a abnormální výsledky testů jaterních funkcí.

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 pacientů):

poruchy krve a kostní dřeně, které mohou způsobit slabost, únavu, bledost, bolesti hlavy,

bolestivost jazyka, dušnost, vznik podlitin nebo infekcí,

střevní potíže vedoucí k průjmu, bolestem břicha, zácpě, pocitu na zvracení (nauzee) a zvracení,

těžké poškození jater, které může ohrožovat život,

vypadávání vlasů, které se může zlepšit, ačkoliv stále užíváte přípravek Imasup,

různé typy nádorů včetně nádorů krve, lymfy a kůže.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů):

život ohrožující alergické reakce vedoucí k těžkým stavům postihujícím kůži (Stevens-Johnsonův

syndrom a toxická epidermální nekrolýza),

zánět plic způsobující dušnost, kašel a horečku,

po užití azathioprinu v kombinaci s imunosupresivy byly hlášeny případy PML, infekce

centrálního nervového systému způsobené virem JC.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Imasup

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte blistr v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Imasup obsahuje

Léčivou látkou je azathioprinum

Jedna potahovaná tableta obsahuje azathioprinum 25 mg

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety

: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A)

(Ph.Eur.), předbobtnalý kukuřičný škrob, polysorbát 80, povidon K30, magnesium-

stearát (Ph.Eur.) [rostlinného původu]

Potahová vrstva

: hypromelosa, makrogol 400, makrogol 6000, žlutý oxid železitý (E172), červený

oxid železitý (E172), černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171)

Jak přípravek

Imasup

vypadá a co obsahuje toto balení

Imasup 25 mg jsou oranžovohnědé, kulaté, bikonvexní potahované tablety v průhledném PVC-

PVdC/VMCH/Al blistru. Na jedné straně je vyraženo „AZ25” a druhá strana je hladká.

Imasup 25 mg je dodáván v baleních obsahujících 28, 30, 50, 56, 90 a 100 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

AqVida GmbH

Kaiser-Wilhelm-Str. 89

203 55 Hamburg

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Imasup 25 mg

Estonsko

Atsimutin

Maďarsko

Atioprin 25 mg filmtabletta

Chorvatsko

Atsimutin 25 mg filmom obložene tablete

Litva

Atsimutin 25 mg plėvele dengtos tabletės

Lotyšsko

Atsimutin 25 mg apvalkotās tabletes

Polsko

Atioprin

Rumunsko

Atsimutin 25 mg comprimate filmate

Slovenská republika

Imasup 25 mg

Slovinsko

Atsimutin 25 mg filmsko obložene tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 16. 7. 2017