Advertisement

IBUPROFEN ZENTIVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUPROFEN ZENTIVA Potahovaná tableta 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUPROFEN ZENTIVA Potahovaná tableta 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IBUPROFEN
 • Přehled produktů:
 • IBUPROFEN ZENTIVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 482/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Strana 1 (celkem 6)

sp.zn. sukls217264/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg

potahované tablety

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů v případě horečky a do 5 dnů v případě bolesti nebudete cítit lépe nebo

pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Pokud užívá IBUPROFEN ZENTIVA 200

mg dítě nebo dospívající, musí navštívit lékaře vždy již po 3 dnech léčby.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg užívat

3. Jak se přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg a k čemu se používá

IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg patří mezi léky označené jako analgetika, antipyretika, nesteroidní

antirevmatika (léky určené k tlumení bolesti, horečky a zánětu).

Obsahuje léčivou látku ibuprofen, která tiší bolest, má protizánětlivé účinky a snižuje zvýšenou

teplotu. Ibuprofen brání tvorbě určitých látek (prostaglandinů), které se v organismu podílejí na vzniku

bolesti, zvýšené teploty a zánětu.

IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg se užívá při mírných až středně silných bolestech hlavy (včetně

migrény), zad, menstruačních bolestech, bolestech zubů, bolestech svalů a kloubů, horečce a bolestech

při chřipce a nachlazení.

Na základě doporučení lékaře se přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg také používá k úlevě od bolesti

v průběhu nervu (neuralgie),

a od bolesti po operaci.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let s hmotností 20 kg a více.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg užívat

Neužívejte přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg)

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže jste přecitlivělý(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo některé jiné nesteroidní

protizánětlivé léky, což se projevuje jako dušnost, průduškové astma, rýma, otok nebo kopřivka;

jestliže máte aktivní nebo opakující se vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku;

pokud jste někdy měl(a) krvácení nebo perforaci (proděravění) zažívacího traktu ve vztahu

Strana 2 (celkem 6)

k předchozí léčbě protizánětlivými léky;

jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou srážlivosti krevní;

jestliže trpíte závažným selháváním srdce, jater nebo ledvin;

jestliže trpíte závažnou dehydratací (způsobenou zvracením, průjmem, nebo nedostatečným

příjmem tekutin);

pokud jste žena ve třetím trimestru (posledních třech měsících) těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Zentiva 200 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

trpíte poruchou ledvin nebo jater,

trpíte průduškovým astmatem,

trpíte onemocněním pojivové tkáně (tzv. kolagenózy),

máte zánětlivé vředové onemocnění trávicího ústrojí jako např. Crohnova choroba nebo ulcerózní

kolitida,

současně užíváte léky snižující srážení krve (kyselinu acetylsalicylovou, warfarin),

máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním periferních

tepen (nedostatečný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste

prodělali jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně mozkové „mini“ mrtvice neboli tranzitorní

ischemické ataky – TIA),

máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Pokud se vás týká některý z výše uvedených bodů, užívejte přípravek pouze na doporučení lékaře.

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte

doporučenou dávku ani délku léčby.

IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg by se neměl užívat současně s jinými nesteroidními protizánětlivými

léky.

U pacientů, u kterých se v minulosti vyskytl vřed žaludku nebo dvanáctníku, především pokud byla

vředová choroba komplikována krvácením nebo perforací zažívacího traktu, dále u starších pacientů a

také u pacientů vyžadujících současnou léčbu nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové, může lékař

doporučit současné užívání léků chránících sliznici žaludku a dvanáctníku.

V průběhu léčení se ojediněle může vyskytnout krvácení ze zažívacího traktu, vřed nebo perforace.

Vznik těchto stavů může, ale nemusí být provázen varovnými příznaky. Riziko vzniku krvácení, vředu

nebo perforace v zažívacím traktu se zvyšuje se stoupající dávkou léku. Závažnost těchto poruch je

obecně vyšší u starších pacientů.

Pokud se u Vás objeví do černa zbarvená stolice nebo zvracení krve, přestaňte přípravek Ibuprofen

Zentiva 200 mg užívat a kontaktujte ihned svého lékaře.

Ženy, které plánují otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Během planých neštovic se užívání přípravku Ibuprofen Zentiva 200 mg nedoporučuje.

Ibuprofen může zastřít příznaky infekce (horečka, bolest a otok).

Děti a dospívající

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg není vzhledem k množství léčivé látky v jedné tabletě a

lékové formě určen dětem do 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími

léčivy. Jedná se např. o:

Strana 3 (celkem 6)

kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika (protizánětlivé léky a analgetika) a

glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon nebo látky příbuzné kortizonu), protože tyto

přípravky mohou zvyšovat riziko vředů zažívacího traktu nebo krvácení do něj,

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky k léčbě deprese), protože tyto

léky mohou zvyšovat riziko krvácení do zažívacího traktu,

antikoagulancia a antiagregancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. warfarin,

kyselina acetylsalicylová, ticlopidin), protože se může zvýšit riziko krvácení,

kyselinu acetylsalicylovou (v nízké dávce), protože účinek ředění krve může být zeslaben,

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je kaptopril, beta-blokátory, jako je

atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan)

a léky na odvodnění, protože

ibuprofen může zeslabovat účinky těchto léků a může zde být zvýšené riziko pro ledviny,

draslík šetřící diuretika, protože to může vést ke zvýšení hladiny draslíku v krvi (hyperkalemii),

chinolonová antibiotika, protože se může zvýšit riziko křečí,

aminoglykosidy (antibiotika), protože ibuprofen může snížit odbourávání aminoglykosidů, jejich

společné podávání může zvýšit riziko toxicity pro ledviny a vnitřní ucho a sluchový nerv,

deriváty sulfonylurey (přípravky k léčbě cukrovky) kvůli možnému vzájemnému ovlivnění

s ibuprofenem,

přípravky obsahující lithium (lék k léčbě manického depresivního onemocnění a deprese), digoxin

(při srdeční nedostatečnosti), léky k ředění krve (jako warfarin), fenytoin (při epilepsii) a

metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože ibuprofen může zesilovat účinky těchto

léků,

sulfinpyrazon, probenecid (léky proti dně), protože vylučování ibuprofenu může být zpomaleno,

existují klinická data naznačující, že nesteroidní protizánětlivé léky mohou zvyšovat hladinu

baklofenu v plazmě,

cyklosporin, takrolimus (imunosupresivní léky), protože může nastat poškození ledvin,

zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg

může mít za následek zvýšené riziko krvácení do kloubů nebo krvácení, které vede k otokům u

HIV pozitivních pacientů s hemofilií.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibuprofen

Zentiva 200 mg. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete

přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg užívat s jinými léčivy.

Přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg s jídlem, pitím a alkoholem

Potahované tablety se polykají celé, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. Jestliže se během

léčby objeví zažívací obtíže, lék užívejte během jídla nebo jej zapijte mlékem.

Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje a kouřit.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V první a druhé třetině těhotenství užívejte přípravek pouze na výslovné doporučení lékaře. Přípravek

nesmí užívat ženy ve třetí třetině těhotenství.

Ibuprofen přechází do mateřského mléka jenom ve velmi malém množství. Pokud je to nezbytné, je

proto možné přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg během kojení krátkodobě užívat. Nežádoucí

vliv na kojence se neočekává a nebyl nikdy zaznamenán. V případě dlouhodobého užívání se poraďte

se svým lékařem.

Ženy, které chtějí otěhotnět, se musí o užívání přípravku poradit s lékařem.

Tento přípravek patří mezi skupinu léků (nesteroidní protizánětlivé léky), které mohou snižovat

schopnost ženy otěhotnět. Tento vliv je vratný po ukončení léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Strana 4 (celkem 6)

3.

Jak se přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg je určen pouze ke krátkodobému užití.

Užívejte co nejnižší možné dávky po co nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků

onemocnění. Tím snížíte pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků.

Dospělí a dospívající od 12 let s tělesnou hmotností ≥ 40 kg:

Jako počáteční dávka se užívají 1 až 2 tablety; dále se v případě potřeby užívají 1 až 2 tablety každých

4 - 6 hodin; nejvýše však 6 tablet denně. Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích

onemocnění.

Děti od 6 do 12 let:

s tělesnou hmotností 30 – 39 kg: první dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta každých 6–8

hodin; nejvýše 4 tablety denně;

s tělesnou hmotností 20 – 29 kg: první dávka 1 tableta; dále podle potřeby 1 tableta každých 6–8

hodin; nejvýše 3 tablety denně.

Interval mezi jednotlivými dávkami závisí na příznacích onemocnění, maximální doporučená denní

dávka nesmí být překročena.

Tablety se polykají celé, zapijí se tekutinou. Jestliže se během léčby objeví zažívací obtíže, užívejte

lék během jídla.

Pokud je u dětí a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny nebo pokud se

zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Pokud u dospělých při léčbě přípravkem IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg neustoupí horečka do 3 dnů

a bolest do 5 dnů, je třeba se o dalším postupu poradit s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg

Pokud zapomenete vzít si tabletu IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg, užijte ji, jakmile si vzpomenete.

Mezi jednotlivými dávkami musí být minimální časový odstup 4 hodin. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků je zvýšena u starších pacientů, u pacientů s anamnézou

žaludečních nebo dvanáctníkových vředů (zejména s krvácením nebo proděravěním sliznice) a u

pacientů dlouhodobě léčených přípravky obsahujícími kyselinu acetylsalicylovou.

Přerušte užívání tohoto přípravku a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc při výskytu jakékoli reakce

z přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka, poškození sliznic, kopřivka, náhle vzniklý otok kolem očí,

pocit tísně na hrudníku s obtížným dýcháním nebo polykáním, dále při bolesti v nadbřišku nebo

poruchách vidění, nebo při krvácení z trávicího traktu (zvracení krve nebo dočerna zbarvená stolice).

Strana 5 (celkem 6)

Při užívání ibuprofenu (léčivé látky přípravku IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg) se mohou vyskytnout

následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu.

Velmi časté (postihují více než 1 z 10 léčených pacientů):

pocit na zvracení, zvracení, pálení žáhy, průjem, zácpa, nadýmání.

Časté (postihují až 1 z 10 léčených pacientů):

bolest v nadbřišku.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 léčených pacientů):

bolest hlavy, závrať.

Vzácné (postihují až 1 z 1 000 léčených pacientů):

zánět sliznice žaludku, žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení z trávicího traktu (projevuje se

jako černá stolice v důsledku natrávené krve nebo krev ve stolici), proděravění sliznice trávicího

traktu, alergické reakce (jako horečka, vyrážka, poškození jater), srdeční selhávání, otoky, sterilní

zánět mozkových plen (aseptická meningitida – zejména u pacientů s onemocněním pojivové tkáně

nebo systémovým lupus erythematodes), dechové potíže (zejména u pacientů s průduškovým

astmatem), poruchy vidění a vnímaní barev, tupozrakost, poškození jaterních funkcí (obvykle vratné).

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 léčených pacientů):

zánět sliznice ústní dutiny provázený vznikem vředů (ulcerózní stomatitida), nové vzplanutí

zánětlivých onemocnění s tvorbou vředů na sliznici trávicího traktu (Crohnova choroba, ulcerózní

kolitida), pokles počtu krvinek nebo krevních destiček, zadržení vody a/nebo soli s otoky, nespavost,

deprese, emoční labilita, palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), snížení krevního tlaku, vysoký

krevní tlak, zánět močového měchýře, přítomnost krve v moči, porucha funkce ledvin, zánět ledvin,

nefrotický syndrom (soubor příznaků při onemocnění ledvin), závažné kožní reakce včetně vyrážky se

zarudnutím a tvorbou puchýřů, Stevens-Johnsonův syndrom a nekrόza (odumření) tkáně.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): porucha sluchu.

Léky ze skupiny nesteroidních protizánětlivých léčiv (mezi která IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg

patří) mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečních nebo mozkových cévních příhod.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ibuprofen Zentiva 200 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Strana 6 (celkem 6)

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum 200 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou kukuřičný škrob,

předbobtnalý kukuřičný

škrob, sodná sůl

karboxymethylškrobu

(typ C),

kyselina stearová, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

potahové vrstvě:

hypromelóza, makrogol 6000, oxid titaničitý

(E171), mastek

, simetikonová

emulze SE 4.

Jak přípravek IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg vypadá a co obsahuje toto balení

IBUPROFEN ZENTIVA 200 mg jsou bílé nebo téměř bílé až nažloutlé potahované tablety o průměru

9,1 mm až 9,2 mm.

Velikost balení: 10, 12, 24, nebo 30 potahovaných tablet

v blistru (bezbarvý, průhledný PVC/Al) a

krabičce

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23.9.2015.

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Chewable [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

IBUPROFEN Tablet [Apace Packaging, LLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

IBU (Ibuprofen) Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

IBUPROFEN Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

CIRCLE K IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Amerisource Bergen]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

DG HEALTH IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Dolgencorp, LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

LEADER IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

IBUPROFEN AND DIPHENHYDRAMINE HCL Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Sunmark)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Sunmark)]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

IBUPROFEN (Ibuorofen) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

IBUPROFEN (Ibuorofen) Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [The Kroger Co.]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [The Kroger Co.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [Discount Drug Mart]

IBUPROFEN Tablet, Coated [Discount Drug Mart]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

IBUPROFEN Suspension/ Drops [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Suspension/ Drops [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L.N.K. International, Inc.]

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [L.N.K. International, Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Topco Associates, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Health Mart)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [McKesson (Health Mart)]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

MEMBERS MARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

MEMBERS MARK IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Sam'S West Inc]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS Pharmacy]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

CHILDRENS IBUPROFEN 100 (Ibuprofen) Suspension [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Best Choice (Valu Merchandisers Company)]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [L. Perrigo Company]

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [L. Perrigo Company]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Virtue Rx, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Virtue Rx, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

ADVIL LIQUI-GELS (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [Lil Drug Store Products, Inc]

ADVIL LIQUI-GELS (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [Lil Drug Store Products, Inc]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

INFANTS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Shopko Stores Operating Co., LLC]

INFANTS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension/ Drops [Shopko Stores Operating Co., LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [QUALITY CHOICE (Chain Drug Marketing Association)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [QUALITY CHOICE (Chain Drug Marketing Association)]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

COUNTERACT IB (Ibuprofen) Tablet, Coated [Melaleuca, Inc]

COUNTERACT IB (Ibuprofen) Tablet, Coated [Melaleuca, Inc]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

IBUPROFEN Tablet [McKesson Corporation]

IBUPROFEN Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

IBUPROFEN (Ibuprofen Oral) Suspension [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [A-S Medication Solutions]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

IBUPROFEN Suspension [Rite Aid Corporation]

IBUPROFEN Suspension [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

LEADER CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Cardinal Health]

LEADER CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Cardinal Health]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Major Pharmaceuticals]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [Lil' Drug Store Products, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Coated [Lil' Drug Store Products, Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [H E B]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [H E B]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS PHARMACY, INC.]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [CVS PHARMACY, INC.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

TOPCARE IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Topco Associates LLC]

TOPCARE IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Topco Associates LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [7-Eleven]

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Capsule, Liquid Filled [7-Eleven]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Kroger Company]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Kroger Company]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Costco Wholesale]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Costco Wholesale]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)735 of Thu, 08 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Capsule Corporation]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Capsule Corporation]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Granules India Limited]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Granules India Limited]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement