IBUPROFEN PERRIGO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUPROFEN PERRIGO Potahovaná tableta 400MG
 • Dávkování:
 • 400MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 12 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUPROFEN PERRIGO Potahovaná tableta 400MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Ibuprofen
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 12X400MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 07/ 252/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 15-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls173081/2010

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ibuprofen Perrigo 400 mg, potahované tablety

ibuprofenum

Pro dospělé a dospívající s hmotností nad 40 kg (starší 12 let)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždycky užívejte tento lék přesně podle doporučení v této příbalové informaci, nebo podle doporučení 

lékaře, nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Vyskytnou-li se u vás jakékoliv nežádoucí účinky, včetně těch, které jsou uvedeny v této příbalové 

informaci, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud  dojde  ke  zhoršení  příznaků,  nebo  nedojde  k  jejich  zlepšení  do  3  dnů  v  případě  horečky, 

nebo do 4 dnů v případě bolesti, informujte o tom svého lékaře. 

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je přípravek Ibuprofen Perrigo a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen Perrigo užívat 

3. Jak se přípravek Ibuprofen Perrigo užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ibuprofen Perrigo uchovávat

6. Další informace

1.  CO JE PŘÍPRAVEK IBUPROFEN LYSINE PERRIGO A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Tento přípravek obsahuje  ibuprofenum lysinicum, což je lysinová sůl ibuprofenu. Ibuprofen patří do 

skupiny nesteroidních a protizánětlivých léků (známých pod názvem nesteroidní antirevmatika-NSA), 

které tlumí bolest a horečku.

Tento léčivý přípravek  se užívá k úlevě od:

mírné až středně silné bolesti, jako je bolest hlavy, menstruační bolest a bolest zubů

•  horečky a bolesti doprovázející nachlazení.

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK IBUPROFEN 

PERRIGO UŽÍVAT 

Neužívejte tento přípravek, jestliže:

jste alergičtí na ibuprofen, nebo na jakékoli jiné složky přípravku (viz bod 6)

jste  někdy  trpěli  dechovou  nedostatečností  nebo  astmatem,  rýmou,  otokem  nebo  kopřivkou  po 

užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných podobných léků proti bolesti  (NSA)

máte (nebo jste měli dvě nebo více epizod) žaludeční vředy, nebo krvácení do žaludku

jste měli krvácení do trávicího traktu, nebo perforaci související s předchozí léčbou NSA 

trpíte vážným selháním ledvin, jater nebo srdce

krvácíte, včetně krvácení do mozku (cerebrovaskulární krvácení)

trpíte poruchou srážlivosti krve

trpíte poruchou krvetvorby z neznámých příčin

jste silně dehydratovaní (v důsledku zvracení, průjmu, nebo nedostatečného příjmu tekutin)

jste v posledních  třech měsících  těhotenství

NÍZKÉ  DÁVKY  KYSELINY  ACETYLSALICYLOVÉ:  Neužívejte tento  léčivý  přípravek

jestliže  užíváte  denně  přípravky  s  obsahem  kyseliny  acetylsalicylové  v  dávkách  vyšších  než  

75mg. Jestliže užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové (do 75mg denně) poraďte se se svým 

lékařem, nebo lékárníkem předtím, než začnete Ibuprofen Perrigo užívat.

Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem předtím, než začnete ibuprofen užívat, jestliže:

trpíte  vážnými  kožními  projevy,  jako  např.  exfoliativní  dermatitidou (silný  zánět  s olupováním 

vrchní vrstvy kůže), zánětlivým poškozením vrchních vrstev kůže a sliznic (Stevens-Johnsonovým 

syndromem  a  toxickou  epidermální  nekrolýzou).  Užívání  tablet  ibuprofenu  by  mělo  být  při 

výskytu prvních známek kožní vyrážky, slizničních lézí, nebo jiných dalších projevů alergických 

reakcí okamžitě přerušeno. 

trpíte dědičnou poruchou krvetvorby (akutní intermitentní porfyrie) 

jste pokročilejšího věku, protože je u vás vyšší riziko výskytu vážných vedlejších účinků, zejména 

žaludečních problémů 

máte, nebo jste v minulosti měli astma, nebo trpíte alergiemi, může se u vás vyskytnout dechová 

nedostatečnost

trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickými obstrukčními dýchacími potížemi, je u vás 

zvýšené  riziko  výskytu  alergických  reakcí,  např.  záchvatu astmatu  (tzv.  analgetické  astma), 

Quinckeho edému ( náhlý otok obličeje i krku včetně jazyka, hlasivek)  nebo kopřivky

během planých neštovic by se tablety přípravku Ibuprofen Perrigo  neměly užívat

máte sníženou funkci jater nebo ledvin

bezprostředně po velkém operativním zákroku

trpíte  onemocněním  žaludku  nebo  střev,  včetně  Crohnovy  choroby  nebo  ulcerózní  kolitidy 

(chronická zánětlivá onemocnění střev)

máte  systémový  lupus  erythematosus  (SLE)  – nemoc,  která  napadá  imunitní  systém.  Způsobuje 

bolesti kloubů, změny na kůži i postižení jiných částí těla.

máte, nebo jste někdy v minulosti měli, nebo vám hrozí problémy se srdcem, vysoký krevní tlak, 

nebo mozková příhoda. Léky, jako je Ibuprofen Perrigo, mohou být spojeny s mírným zvýšením 

rizika výskytu infarktu myokardu nebo mozkové příhody. Riziko je pravděpodobnější při užívání 

vysokých  dávek  a  delší  léčbě.  Nepřekračujte  doporučené  dávkování,  nebo  délku  léčby  (3  dny  u 

horečky  a  4  dny  u  léčby  bolesti).  Pokud  trpíte  srdečními  problémy,  prodělali jste  mozkovou 

příhodu, nebo si myslíte, že vám tyto stavy hrozí (např. pokud máte vysoký krevní tlak, diabetes

(cukrovku), nebo zvýšený cholesterol, nebo jste kuřák) měli byste se o vaší léčbě poradit se svým 

lékařem, nebo lékárníkem. 

při dlouhodobém podávání  Ibuprofenu  Perrigo tablety  je  třeba  pravidelná  kontrola  jaterních 

hodnot, funkcí ledvin a hodnot krevního obrazu

Souběžné  užívání NSA, včetně selektivních inhibitorů  cyklooxygenázy-2,  zvyšuje  riziko  výskytu 

nežádoucích účinků (viz část “Jestliže užíváte ještě další léky” níže) a nemělo by k němu docházet.

Nežádoucí účinky jsou minimalizovány při užívání nejnižší možné účinné dávky po co nejkratší dobu.

Obecně  platí,  že  časté  užívání  (několika  druhů)  analgetik  může  vést  k  dlouhodobému  vážnému 

poškození ledvin. Při fyzické zátěži spojené se ztrátou soli a dehydratací může dojít ke zvýšení tohoto 

rizika, proto je časté užívání analgetik nežádoucí. 

Dlouhodobé  používání  jakéhokoliv  analgetika  proti  bolestem  hlavy  je  může  zhoršit.  Pokud  se  tak 

stane, nebo je předpoklad, že  k tomu  dojde,  měl by tento stav být konzultován s lékařem a léčba by 

měla  být  přerušena.  Diagnóza  bolesti  hlavy  z  předávkování  se  předpokládá  u  pacientů,  kteří  trpí 

častými,  nebo  každodenními  bolestmi  hlavy  přestože  (nebo  kvůli  tomu,  že)  pravidelně  užívají  léky 

proti bolestem hlavy. 

Pokud  trpíte  některým  z  výše  uvedených  nežádoucích  účinků,  poraďte  se  před  použitím  přípravku 

Ibuprofen Perrigo s lékařem.

Jestliže užíváte ještě další léky

Čeho se musíte vyvarovat, užíváte-li ještě jiné léky?

Některé léky s protisrážlivým účinkem (např. kyselina acetylsalicylová, warfarin, ticlopidin), některé 

léky  na  snížení  vysokého  krevního  tlaku  (ACE  inhibitory,  např. captopril,  blokátory  betareceptorů, 

antagonisté angiotensinu II) a některé další léky mohou ovlivnit účinek ibuprofenu, nebo jejich účinek 

může být jeho užíváním  ovlivněn. Předtím,  než  začnete  ibuprofen užívat souběžně s  dalšími léky se 

proto vždy poraďte s lékařem. 

Informujte  svého  lékaře,  nebo  lékárníka,  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  

užívali  a to včetně léků dostupných bez lékařského předpisu.

Především je informujte v případě, že se jedná o následující léky:

kyselina  acetylsalicylová  nebo  jiná  NSA

(protizánětlivé léky a analgetika) protože  může  dojít  ke  zvýšení  rizika  vzniku 

žaludečních  nebo  duodenálních  vředů  nebo

krvácení

digoxin (na srdeční nedostatečnost) protože účinek digoxinu může být posílen

glukokortikoidy (léčivé  přípravky  obsahující 

kortizon, nebo jemu podobné látky) protože  může  dojít  ke  zvýšení  rizika  vzniku 

žaludečních  nebo  duodenálních vředů  nebo

krvácení

protidestičkové léky (antiagregancia) protože může zvýšit riziko vzniku krvácení

kyselina acetylsalicylová (nízká dávka) protože  ibuprofen  může  snížit  účinek  kyseliny

acetylsalicylové jako antitrombotického léku

léky na ředění krve (jako např. warfarin) protože ibuprofen může zvýšit účinek těchto léků

fenytoin (na epilepsii) protože účinek fenytoinu může být posílen

selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání 

serotoninu (léky užívané na depresi) protože  mohou  zvýšit  riziko  gastrointestinálního 

krvácení v oblasti žaludku nebo střev

lithium (lék na maniodepresivní stavy a depresi) protože účinek lithia může být posílen

probenecid a sulfinpyrazony (léky na léčbu dny) protože  může  dojít  k  oddálení  vylučování 

ibuprofenu

léky na vysoký krevní tlak a tablety na odvodnění  protože ibuprofen může snížit účinek těchto léků 

a zvýšit riziko poškození ledvin

draslík šetřící diuretika protože  jejich  užívání  může  vést  ke  zvýšeným 

hodnotám draslíku v krvi

methotrexat (lék na rakovinu nebo revmatismus) protože může dojít k posílení účinku tohoto léku

ciklosporin a takrolimus (imunosupresanty) protože může dojít k poškození ledvin

zidovudin (lék na léčbu Aids) protože  užívání  tablet  Ibuprofenu  Perrigo  může 

vést  ke  zvýšenému  riziku  krvácení  do  kloubů, 

nebo  krvácení,  které  může  vést  u  HIV  (+) 

hemofiliků k otokům

sulfonylureatika (léky na léčbu diabetu) možnost interakce

chinolonová antibiotika protože  může  dojít  ke  zvýšení  rizika  výskytu 

křečí

Užívání tablet Ibuprofenu Perrigo s jídlem a pitím

Pacientům s citlivým žaludkem se doporučuje užívat tablety přípravku Ibuprofen Perrigo s jídlem. K 

výskytu některých nežádoucích účinků, např. těch, které ovlivňují trávicí trakt, může mnohem častěji 

docházet při souběžné konzumaci alkoholu. 

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů

Při  krátkodobém  užívání  a  běžném dávkování  nemá  tento  léčivý  přípravek žádný  nebo  má 

zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje.

Těhotenstí a kojení

Informujte  svého  lékaře,  pokud  během  užívání  tohoto  léku  otěhotníte.  Neužívejte  tento  přípravek,  v 

posledních 3 měsících těhotenství. Předtím, než začnete tento přípravek užívat poraďte se s lékařem, 

pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství.

Tento  lék  může  být  užíván  během  kojení  maximálně  po  3  dny  (při  léčbě  horečky) nebo  4  dny  (při 

léčbě bolesti), protože jen malé množství tohoto léku přechází do mateřského mléka. 

Tyto tablety patří do skupiny léků, které mohou u žen snížit schopnost otěhotnět. Tento efekt je vratný 

při přerušení léčby ibuprofenem. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK IBUPROFEN PERRIGO UŽÍVÁ

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. 

Věk  dávkování a jak často přípravek užívat

Dospělí  a  dospívající s  hmotností  nad  40kg

(starší 12 let) 1 tabletu zapijte vodou, užívejte každých 6 hodin, 

je-li  třeba.  Neužívejte  častěji  než  po  6  hodinách. 

Neužívejte více než 3 tablety během 24 hodin.

Tablety jsou určeny pouze ke krátkodobému užívání. Užívejte je co možná nejkratší dobu potřebnou 

k úlevě  od  příznaků onemocnění.  Vždy  užívejte  co  možná  nejnižší  dávku  potřebnou  k odeznění 

příznaků. Poraďte se se svým  lékařem, pokud dojde  ke  zhoršení potíží, nebo pokud  potřebujete  lék 

užívat déle než 3 dny v případě léčby horečky, nebo 4 dny pokud trpíte bolestí. 

Nepodávejte dospívajícím s hmotností nižší než 40 kg nebo dětem mladším 12 let.

Pro užívání ústy (perorální podání)

Poraďte se ,prosím, s lékařem, nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že účinek tohoto léku je větší nebo 

menší, než jste očekávali. 

Jestliže  jste  užili více  tablet,  než  jste  měli: Okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře,  nebo  jeďte  na 

nejbližší lékařskou pohotovost. Krabičku od léku a příbalovou informaci vezměte s sebou. 

Mohou  se  vyskytnout  následující  příznaky: pocit  na  zvracení,  zvracení,  bolest žaludku,  průjem, 

zvonění v uších, bolesti hlavy, krvácení do trávicího traktu, závratě, ospalost, zmatenost, dezorientace.

Vzácně: ztráta vědomí.

Máte-li  jakékoliv  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,,  zeptejte se  svého lékaře,  nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek Ibuprofen  Perrigo nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí vyskytnout u každého.

Abyste  snížili  pravděpodobnost  výskytu  možných  nežádoucích  účinků,  užívejte nejnižší  účinnou 

dávku po co možná nejkratší dobu. Mohou se u vás vyskytnout některé z nežádoucích účinků známých 

při užívání NSA (viz níže). Pokud k tomu dojde, nebo máte obavu, že by k tomu mohlo dojít, přestaňte 

tento  lék  užívat, a  co  nejdříve  kontaktujte  svého  lékaře.  U  starších  pacientů,  kteří  užívají  tento 

přípravek, hrozí zvýšené riziko rozvoje komplikací spojených s výskytem nežádoucích účinků.  

Následující frekvence výskytu jsou základem pro vyhodnocení nežádoucích účinků:

Velmi časté postihuje více než 1 pacienta z 10

Časté postihuje 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté postihuje 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné postihuje 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné postihuje méně než1 pacienta z 10000

Není známo z dostupných údajů nelze určit

PŘESTAŇTE UŽÍVAT tento léčivý přípravek a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se 

u vás objeví:

známky  krvácení  do  střev jako  např.:  silná  bolest  v  oblasti  břicha,  černá  dehtovitá  stolice, 

zvracení krve, nebo tmavých částeček, které připomínají kávovou sedlinu.

známky velmi vzácných, ale závážných alergických reakcí jako např.: zhoršení astmatu, nebo 

dechová  nedostatečnost,  otok  obličeje,  jazyka  nebo  hrdla,  obtíže  při  dýchání,  zrychlení  tepové 

frekvence,  pokles  krevního  tlaku,  který  může  vést  k  šokové  reakci.  Tyto  příznaky  se  mohou 

objevit již při prvním užití tohoto léku. 

vážné kožní alergické reakce jako např. vyrážka na povrchu celého těla, odlupující se kůže, výskyt 

puchýřů, svědění a pálení kůže.

Informujte svého lékaře, pokud se u vás vyskytnou některé z následujících příznaků, nebo dojde 

k jejich zhoršení, případně pokud se objeví některé další příznaky, které zde nejsou uvedeny.

Časté

potíže postihující  trávicí  trakt,  např.  pálení  žáhy,  bolest  břicha,  pocity  na  zvracení  a  zažívací 

potíže, zvracení, nadýmání, průjem, zácpa a mírné krvácení v žaludku a/nebo do střev které může 

ve výjimečných případech vést k anémii. 

Méně časté

žaludeční  nebo  střevní  vředy,  někdy  s  krvácením  a  perforací,  zánět  v  dutině  ústní  s  výskytem 

vřídků (ulcerózní stomatitida), zánět žaludku (gastritida), zhoršení  zánětlivého  onemocnění střev 

(kolitidy a Crohnovy choroby).

poruchy  centrálního  nervového  systému,  jako  např.  bolesti  hlavy,  závratě,  nespavost,  třes, 

podrážděnost nebo únava

poruchy vidění

alergické reakce, jako např. kožní vyrážky, svědění a záchvaty astmatu. Okamžitě musíte přestat 

užívat tablety Ibuprofenu Perrigo a kontaktovat lékaře.

Vzácné

tinitus (zvonění v uších)

poškození ledvin (papilární nekróza) a zvýšení koncentrací kyseliny močové v krvi

Velmi vzácné 

otoky  (edémy),  vysoký  krevní  tlak  (hypertenze)  a  srdeční  selhání  byly  hlášeny  v  souvislosti  s 

léčbou NSA.

zánět jícnu nebo slinivky břišní, vznik membránovitého zúžení v tenkém a tlustém střevě 

vážné komplikace infekcí kůže a měkkých tkání během planných neštovic (varicella).

méně  časté  močení  než  obvykle  a  otoky  (zvláště  u  pacientů  s  vysokým  krevním  tlakem  nebo 

sníženou  funkcí  ledvin);  otoky  (edémy)  a  zakalená  moč  (nefrotický  syndrom);  zánět  ledvin

(interstitiální  nefritida),  která  může  vést  k  akutnímu  selhání  ledvin.  Pokud  se  některý  z  výše 

zmíněných  příznaků  objeví,  nebo  pokud  trpíte  celkovou  únavou,  přestaňte  tablety  Ibuprofenu

Perrigo užívat  a  okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře,  protože  se  může  jednat  o  první  známky 

poškození nebo selhání ledvin. 

poruchy  krvetvorby – prvními známkami jsou: horečka, bolesti  krku, povrchové  vřídky  v  dutině 

ústní, příznaky  chřipky,  vyčerpání, krvácení  z  nosu a kůže.  V těchto případech  musíte  okamžitě 

přerušit léčbu a poradit se s  lékařem. Nesmíte svévolně užívat žádné  léky proti bolesti,  nebo  na 

tlumení horečky (antipyretika).

psychotické reakce a deprese

bylo popsáno vzplanutí infekčních  zánětů (např.  nekrotická  fascititida)  souvisejících  s  užíváním 

některých  léků  proti  bolesti (NSA).  Pokud  se  během  užívání  tablet  Ibuprofenu  Perrigo  objeví, 

nebo  zhorší  známky  infekce,  musíte  neodkladně  vyhledat  lékařskou  pomoc,  protože  je  potřeba 

zjistit, zda není nutná léčba antibiotiky.

vysoký krevní tlak, bušení srdce, srdeční selhání, srdeční infarkt.

zhoršení  jaterních  funkcí,  poškození  jater,  především  při  dlouhodobé  léčbě,  selhání  jater,  akutní 

zánět jater (hepatitida)

příznaky aseptické  meningitidy  (nebakteriálního  zánětu  mozkových  blan)  jako  je  ztuhlost  šíje, 

nevolnost,  bolesti  hlavy,  pocity  na  zvracení,  zvracení,  horečka  nebo  dezorientace  byly 

zaznamenány  při  užívání  ibuprofenu.  Pacienti  s  autoimunitním  onemocněním  (SLE, smíšená 

choroba  pojivové  tkáně)  jsou  predisponováni  k  výskytu  těchto  příznaků.  Při  výskytu  těchto 

příznaků okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

závažné formy kožních reakcí, jako např. kožní vyrážka se zarudnutím a puchýřky (např. Stevens-

Johnsonův syndrom,  toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom),  vypadávání  vlasů

(alopecie). 

vážné alergické reakce.

zhoršení astmatu, křeč svalstva průdušek (bronchospasmus), dušnost.

Léky  jako  Ibuprofen  Perrigo mohou  působit mírné zvýšení rizika srdečního  infarktu  (infarkt 

myokardu) nebo mozkové mrtvice (cévní příhoda mozková).

5. JAK PŘÍPRAVEK IBUPROFEN PERRIGO UCHOVÁVAT 

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co je obsahem tohoto léku:

Léčivou  látkou je: Ibuprofenum 400  mg (jako ibuprofenum lysinicum 684 mg) v  jedné potahované 

tabletě.

Dalšími  složkami  jsou: krospovidon,  kopovidon,  mikrokrystalická  celulosa,  magnesium-stearát. 

Potahová soustava Opadry  II  bílá  (obsahuje  polyvinylalkohol,  oxid  titaničitý  (E171),  makrogol  a 

mastek).

Jak IBUPROFEN PERRIGO vypadá a obsah balení

Každá tableta je bílá potahovaná tableta tvaru tobolky, na jedné straně vyraženo ‘L684’.

Tento přípravek je dostupný v balení s obsahem 8, 12, 16 nebo 24 tablet. Na trhu nemusí být všechny 

velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Wrafton Laboratories Ltd , Braunton

Devon, EX33 2DL

Velká Británie

Tento lék je schválený v členských státech EEA pod následujícími názvy:

Itálie: Dolipro Immedia Forte

Nizozemsko: Ibuprofen Wrafton 400mg, filmomhulde tabletten

Polsko: Ibuprofen Lysine Perrigo

Německo: Ibuprofen Perrigo 400mg Filmtabletten

Velká Britanie: Ibuprofen Perrigo 400mg film coated tablets

Maďarsko: Ibuprofen Lysine APC

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.6.2013

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

30-10-2018

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/18/2076 (Active substance: Glycine, L-alanine, L-arginine, L-aspartic acid, L-cysteine, L-cystine, L-glutamic acid, L-histidine, L-lysine monohydrate, L-methionine, L-phenylalanine, L-proline, L-serine, L-threonine, L-tryptophan, L-tyrosine, taurine) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7277 of Tue, 30 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/100/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Orphan Europe S.A.R.L.)

EU/3/14/1400 (Active substance: (1S,4R,5R,7S)-3,4-dibenzyl-2-oxo-6,8-dioxa-3-azabyciclo[3.2.1]octane-7-carboxylic acid-L-lysine) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3402 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/185/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety