IBUPROFEN FARMALIDER 200 MG/5 ML PERORÁLNÍ SUSPENZE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUPROFEN FARMALIDER 200 MG/5 ML PERORÁLNÍ SUSPENZE, POR SUS 1X30ML/1200MG
 • Dávkování:
 • 200MG/5ML
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X30ML, Lahev
 • Druh předpisu:
 • Volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUPROFEN FARMALIDER 200 MG/5 ML PERORÁLNÍ SUSPENZE, POR SUS 1X30ML/1200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 309/12-C
 • Datum autorizace:
 • 31-07-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č.1 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn.sukls218180/2012 

Příbalová informace: Informace pro uživatele  

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze 

Pro děti od 10 kg tělesné hmotnosti (1 rok), mladistvé a dospělé 

Ibuprofenum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml 

perorální suspenze musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší     

    do 3 dnů u dětí 

    do 3 dnů při léčbě horečky a do 4 dnů při léčbě bolesti u mladistvých a dospělých.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.  

V příbalové informaci naleznete 

1.  Co je Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml 

perorální suspenze používat 

3.  Jak se přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze uchovávat 

6.  Další informace 

1.  Co je Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze a k čemu se používá 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze je léčivý přípravek, který snižuje bolesti a 

horečku (nesteroidní protizánětlivý lék, NSAID). 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze se používá ke krátkodobé symptomatické 

léčbě:   

  mírné až středně silné bolesti, jako je bolest zubů a hlavy, 

  horečky. 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze je určen pro děti od 10 kg tělesné hmotnosti 

(1 rok), mladistvé a dospělé. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 

mg/5 ml perorální suspenze používat 

Nepoužívejte přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze 

  jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6). 

  Pokud u vás došlo v minulosti k bronchospasmu (zúžení průdušek), astmatickému záchvatu, 

otoku nosní sliznice (rhinitis-rýma), angioedému (otok obličeje, sliznic) nebo kožní reakci 

(kopřivka) po užití acetylsalicylové kyseliny (ASA) nebo jiných nesteroidních protizánětlivých 

léků. 

  v případě nevyjasněných poruch krvetvorby. 

pokud u vás došlo v minulosti ke krvácení nebo perforaci v trávicím traktu v souvislosti 

s předchozí léčbou NSAID.   

  u aktivních žaludečních nebo duodenálních vředů (peptický vřed) nebo v případě že u vás došlo k 

recidivě vředů nebo krvácení (dvě nebo více jasných epizod prokázaného vředu nebo krvácení). 

při krvácení z mozkových cév nebo jiném aktivním krvácení.   

  u těžké poruchy funkce jater nebo ledvin nebo těžkého srdečního selhání. 

  u těžké dehydratace (v důsledku zvracení, průjmu nebo nedostatečného příjmu tekutin). 

  v posledních třech měsících těhotenství. 

Upozornění a opatření 

Nežádoucí účinky je možné minimalizovat použitím nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu 

potřebnou pro potlačení příznaků. 

Bezpečnost v trávicím traktu 

Je třeba se vyhýbat použití přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze ve 

stejnou dobu s jinými NSAID, včetně tzv. COX-2 inhibitorů (selektivní inhibitory cyklooxygenázy-2). 

Starší lidé: 

Starší lidé mají zvýšenou frekvenci výskytu nežádoucích účinků na NSAID, zejména gastrointestinální 

krvácení a perforace, které mohou být fatální.   

Krvácení, vředy nebo perforace v trávicím traktu: 

Krvácení, vředy nebo perforace v trávicím traktu, které mohou být smrtelné, byly hlášené u všech 

NSAID kdykoliv během léčby s varovnými příznaky nebo bez těchto příznaků i bez předchozí 

anamnézy závažných příhod v trávicím traktu. 

Riziko vzniku krvácení v trávicím traktu, vředů a perforace stoupá se zvyšujícími se dávkami NSAID a je 

vyšší u pacientů s anamnézou vředu, zejména s komplikacemi jako je krvácení nebo perforace (viz bod 2: 

„Nepoužívejte Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze”) a u starších pacientů. Tito 

pacienti by měli zahájit léčbu s nejnižší možnou dávkou.  

 U  těchto  pacientů  a také u  pacientů,  u  kterých je  nutná  další léčba  nízkými  dávkami  acetylsalicylové 

kyseliny (ASA) nebo jinými léky, které mohou zvyšovat riziko poruch v trávicím traktu, je třeba zvážit 

kombinovanou léčbu s ochrannou látkou (např. misoprostol nebo inhibitory protonové pumpy). 

Pokud máte v anamnéze nežádoucí účinky postihující trávicí trakt, zejména pokud jste starší, měli byste 

nahlásit  všechny  neobvyklé  břišní  příznaky  (zejména  krvácení  v trávicím  traktu),  zejména  v úvodních 

stádiích léčby. 

Je třeba opatrnosti, pokud dostáváte ve stejnou dobu léky, které by mohly zvyšovat riziko ulcerace nebo 

krvácení, jako  jsou  perorální  kortikosteroidy,  antikoagulancia, jako  je  warfarin,  inhibitory  selektivního 

vychytávání  serotoninu  (používané  pro  léčbu  psychických  poruch  včetně  deprese)  nebo  inhibitory 

agregace destiček, jako je ASA (viz bod 2: „Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen FARMALIDER 

200 mg/5 ml perorální suspenze“).  

Léčbu  je  nutné  ukončit  a  konzultovat  lékaře,  pokud  se  během  léčby  přípravkem  Ibuprofen 

FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze objeví krvácení nebo vředy v trávicím traktu. 

NSAID by se měly používat s opatrností u pacientů s anamnézou krvácení v trávicím traktu (ulcerózní 

kolitida, Crohnova choroba), protože se jejich onemocnění mohou zhoršit (viz bod 4). 

Účinky na cévní systém srdce a mozku 

Léky, jako je Ibuprofen FARMALIDER 200  mg/5 ml perorální suspenze, mohou být spojeny s mírně 

zvýšeným rizikem srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice. Jakékoliv riziko je 

pravděpodobnější u vysokých dávek a delší léčby. Nezvyšujte doporučenou dávku nebo délku léčby (3 

dny u dětí, 3 dny při léčbě horečky a 4 dny při léčbě bolesti u mladistvých a dospělých).  

Pokud máte srdeční potíže, prodělali jste mozkovou mrtvici nebo si myslíte, že byste mohli být ohroženi 

vznikem těchto příhod (například pokud máte vysoký krevní tlak, diabetes nebo vysoký cholesterol nebo 

jste kuřák), měli byste léčbu prodiskutovat s vaším lékařem nebo lékárníkem 

Kožní reakce 

Velmi  vzácně  se  při  terapii  NSAID  vyskytly  závažné  kožní  reakce  se  zarudnutím  a  vznikem  puchýřů, 

z nichž některé byly fatální, (exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální 

nekrolýza/Lyellův syndrom, viz bod 4). Těmito reakcemi jsou nejvíce ohroženi   pacienti na začátku léčby. 

Ke vzniku reakce dochází u většiny případů během prvního měsíce léčby. Při prvních známkách kožní 

vyrážky,  slizničních  defektů  nebo  jakýchkoliv  dalších  známkách  reakce  z přecitlivělosti,  přestaňte  užívat 

přípravek  Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální  suspenze  a  okamžitě  se  obraťte  na  svého 

lékaře.  

Během planých neštovic (varicela) se doporučuje vyhýbat použití přípravku Ibuprofen 

FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze.  

Další informace: 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze by se měl používat pouze po konzultaci 

s lékařem: 

  U vrozené poruchy tvorby krve (akutní intermitentní porfýrie). 

  U některých  poruch imunitního systému (systémový lupus erythematodes nebo smíšená porucha 

pojivové tkáně). 

Obzvlášť pozorné sledování lékařem je nutné v případě: 

poruchy funkce ledvin, 

poruchy funkce jater, 

při dehydrataci, 

bezprostředně po velkých operacích, 

při alergiích (jako jsou kožní reakce na jiné léky, astma, senná rýma), chronický otok sliznice 

v nose nebo chronická obstrukční plicní choroba – budete mít zvýšené riziko vzniku reakcí 

z přecitlivělosti. 

Velmi vzácně byly pozorovány těžké akutní reakce z přecitlivělosti (např. anafylaktický šok). Při prvních 

známkách  těžké  reakce  z přecitlivělosti  po  užití  přípravku  Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml 

perorální suspenze je nutné léčbu ukončit. V závislosti na příznacích je nutné, aby odborný zdravotnický 

pracovník zahájil veškerou nezbytnou lékařskou péči.  

Ibuprofen, léčivá látka v přípravku Ibuprofen FAMALIDER, může dočasně tlumit funkci krevních 

destiček (agregace trombocytů). Pacienti s poruchou krevní srážlivosti by proto měli být důkladně 

sledováni.  

Během dlouhodobého podávání přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze je 

nutné pravidelné monitorováni jaterních enzymů, renální funkce a krevního obrazu. 

Při užívání přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze byste měli informovat 

lékaře nebo dentistu předtím, než podstoupíte jakoukoliv operaci. 

Pokud již užíváte jiné léky proti  bolesti nebo léky snižující horečku nebo antibiotika, můžete užívat 

přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze pouze, pokud vám to doporučil 

ošetřující lékař. 

Pokud trpíte závažným zdravotním stavem anebo užíváte pravidelně léky, měli byste se před použitím 

přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze poradit se svým ošetřujícím 

lékařem.  

Delší použití jakéhokoliv typu analgetik na bolesti hlavy mohou tyto bolesti  zhoršit. Pokud k této situaci 

došlo nebo pokud na ni existuje podezření, je třeba konzultovat lékaře a léčbu ukončit. Mělo by být 

podezření na diagnózu bolesti hlavy z předávkování léků u pacientů, kteří mají časté a denní bolesti hlavy 

navzdory (nebo v důsledku) pravidelného užívání léků proti bolesti hlavy.  

Časté užívání analgetik, zejména těch ze skupiny kombinovaných analgetik, může obecně vést k trvalému 

poškození ledvin spojenému s rizikem selhání ledvin (analgetická nefropatie).   

NSAID jako je ibuprofen mohou zakrýt příznaky infekce a horečky. 

Děti 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze se nedoporučuje používat u dětí mladších než 

1 rok nebo s tělesnou hmotností menší než 10 kg. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud vy nebo vaše léčené dítě užíváte nebo jste užívala 

v nedávné době jakékoliv jiné léky, a to i léky, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Čemu se musíte vyhýbat, pokud užíváte tento lék? 

Některé léky, jako jsou antikoagulancia (léky proti srážení krve) (např. acetylsalicylová kyselina, 

warfarin, ticlopidin), některé léky na snížení vysokého krevního tlaku (ACE inhibitory, např. 

captopril, betareceptorové blokátory, antagonisté angiotenzinu II) a dokonce některé jiné léky mohou 

ovlivnit nebo být ovlivněny při léčbě ibuprofenem.  Proto vždy vyhledejte radu lékaře předtím, než 

užijete ibuprofen s jinými léky.  

Užívání  přípravku  Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální  suspenze  spolu  s  digoxinem 

(používaný pro posílení srdce), fenytoinem (používaným pro léčbu křečí) nebo s lithiem (používané pro 

léčbu  určitých  psychiatrických  poruch)  může  zvýšit  koncentraci  těchto  léků  v krvi.  Monitorováni 

sérových hladin lithia, hladin digoxinu a fenytoinu v séru není obecně nutné, pokud se ibuprofen používá 

dle pokynů (maximálně po dobu 4 dnů).  

Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální  suspenze  může  oslabit  účinek  odvodňovacích  tablet 

(diuretik) a léků na vysoký krevní tlak (antihypertenziva) a mohlo by dojít ke možnému zvýšení rizika 

pro ledviny. 

Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální  suspenze  může  oslabit  účinek  ACE  inhibitorů 

(používaných  pro  léčbu  srdečního  selhání  a  vysokého  krevního  tlaku).  Navíc,  pokud  se  tyto  léky 

používají ve stejnou dobu, existuje zvýšené riziko, že může dojít k poruše funkce ledvin.  

Kombinované  podání  přípravku  Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální  suspenze  a  kalium 

šetřících diuretik (určitých odvodňovacích tablet) může vést k zvýšení hladin draslíku v krvi. 

Riziko vředů nebo krvácení v trávicím traktu je zvýšené, pokud je Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 

ml  perorální  suspenze  podáván  ve  stejnou  dobu  jako  glukokortikoidy  nebo  jiné  protizánětlivé  léky  a 

analgetika ze skupiny NSAID. 

Protidestičkové léky (antiagregancia) a určitá antidepresiva (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 

serotoninu/SSRI) mohou zvyšovat riziko krvácení v trávicím traktu. 

Podávání Ibuprofenu FARMALIDER během 24 hodin před a po podání methotrexátu může vést k vyšším 

koncentracím methotrexátu a zvýšení výskytu jeho nežádoucích účinků. 

Cyklosporin  (používaný  k prevenci  odvržení  transplantátu  a  také  k  léčbě  revmatismu)  může  s velkou 

pravděpodobností  způsobit  poškození  ledvin,  pokud  jsou  ve  stejnou  dobu  podávány  určité  nesteroidní 

protizánětlivé  léky.    Stejně  tak  nelze  tento  účinek  vyloučit  u  jakékoliv  kombinace  cyklosporinu  a 

ibuprofenu.  

Léky  obsahující  probenecid  nebo  sulfinpyrazon  (používaný  pro  léčbu  dny)  mohou  oddálit  vyloučení 

ibuprofenu  z  organismu.  To  může  způsobit  hromadění  ibuprofenu  v těle  a  zvýšení  jeho  nežádoucích 

účinků.  

NSAID  může  zvýšit  účinky  antikoagulancií,  jako  je  warfarin.  Monitorováni  stavu  krevního  srážení  je 

doporučeno při kombinaci těchto léčebných režimů.  

Klinické  studie  prokázaly  vzájemné  působení  mezi  NSAID  a  sulfonylureou  (používané  pro  snížení 

krevního  cukru).  I  když  nebyly  dosud  popsány  žádné  reakce  mezi  ibuprofenem  a  sulfonylureou, 

doporučuje se sledovat hladiny krevního cukru jako opatření při kombinovaném použití.  

Takrolimus: Riziko poškození ledvin je zvýšeno, pokud jsou oba léky podávány ve stejnou dobu.  

Zidovudin:  U  HIV  pozitivních  pacientů  s hemofilií  („hemofiliků“)  existují  důkazy  o  vyšším  riziku 

hemartrosu (krvácení do kloubů) a hematomu, pokud se zidovudin a ibuprofen užívají ve stejnou dobu.  

Chinolonová antibiotika: Mohou zvyšovat riziko křečí, pokud jsou oba léky užívané ve stejnou dobu.   

Inhibitory CYP2C9:  Souběžné podávání ibuprofenu s látkami blokujícími CYP2C9 může zvýšit účinek 

ibuprofenu  (substrát  CYP2C9).  Ve  studii  s vorikonazolem  a  flukonazolem  (inhibitory  CYP2C9)  bylo 

prokázáno  zvýšení  expozice  S(+)-ibuprofenu  o  asi  80  až  100%.  Snížení  dávky  ibuprofenu  by  se  mělo 

zvážit, pokud se podávají současně potentní inhibitory CYP2C9, zejména pokud se podává vysoká dávka 

ibuprofenu s vorikonazolem nebo flukonazolem.  

Před užitím přípravku  Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5  ml perorální suspenze se poraďte se svým 

lékařem. 

Užívání přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze s jídlem a pitím 

Při užívání přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze byste se měli vyhnout 

alkoholu.  

Těhotenství a kojení 

Těhotenství 

Informujte svého lékaře, pokud otěhotníte během užívání přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 

ml  perorální  suspenze.  Neužívejte  tento  lék  v posledních  3  měsících  těhotenství.  Vyhýbejte  se  použití 

tohoto léku v prvních 6 měsících těhotenství, pokud vám váš lékař nedoporučí něco jiného.  

Kojení 

Pouze malé množství ibuprofenu a jeho rozkladové produkty přecházejí do mateřského mléka. Vzhledem 

k tomu, že dosud nejsou známé žádné nežádoucí účinky pro novorozence, není obvykle nutné přerušovat 

kojení během krátkodobého použití ibuprofenu v doporučených dávkách.  

Fertilita (plodnost) 

Přípravek  patří  do  skupiny  léků  (NSAID),  které  mohou  narušovat  fertilitu  u  žen.  Tento  účinek  je 

reverzibilní při zastavení užívání léků.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nežádoucí  účinky,  jako  je  únava  a  závrať,  se  mohou  objevit  při  použití  přípravku  Ibuprofen 

FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální  suspenze.  Důsledkem  je,  že  schopnost  reagovat  může  být 

změněna v jednotlivých případech a schopnost účastnit se aktivně na dopravě a používat stroje může být 

narušena.  To  platí  zejména  při  vzájemném  působení  s alkoholem.  Nemusíte  být  dále  schopni  rychle  a 

odpovídajícím způsobem a dostatečně reagovat na neočekávané a náhlé události. Pokud jste ovlivněni, 

neřiďte své auto ani jiné vozidlo. Nepoužívejte stroje ani neprovádějte žádné nebezpečné úkoly.  

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze obsahuje sodík a roztok maltitolu 

Tento léčivý přípravek obsahuje 1,74 mmol (39,90 mg) sodíku na nejvyšší jednotlivou dávku 7,5 ml. Je 

třeba to zohlednit u pacientů na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.  

Tento léčivý přípravek obsahuje roztok  maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že vy nebo vaše léčené dítě 

trpíte intolerancí pro některé cukry, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete tento lék užívat.  

3.  Jak se přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze používá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů v tomto letáku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 

svým lékařem nebo lékárníkem.  

Pokud není předepsáno jinak Vaším lékařem, je doporučená dávka přípravku Ibuprofen FARMALIDER 

200 mg/5 ml perorální suspenze následující: 

Tělesná hmotnost   

(věk) 

Jedna dávka 

Celková denní dávka 

10 kg – 15 kg   

(kojenci/děti ve věku 1 – 3 

roky)   100 mg ibuprofenu   

(odpovídá 2,5 ml suspenze)    300 mg ibuprofenu   

(odpovídá 7,5 ml suspenze)  

16 kg – 19 kg   

(děti ve věku 4 až 5 let)   150 mg ibuprofenu   

(odpovídá 3,75 ml suspenze)   450 mg ibuprofenu   

(odpovídá 11,25 ml 

suspenze)  

21 kg – 29 kg   

(děti ve věku 6 až 9 let)   200 mg ibuprofenu   

(odpovídá 5 ml suspenze)   600 mg ibuprofenu   

(odpovídá 15 ml suspenze)   

30 kg - 39 kg   

(děti ve věku 10 až 11 let)   200 mg ibuprofenu   

(odpovídá 5 ml suspenze)   800 mg ibuprofenu   

(odpovídá 20 ml suspenze)  

≥40 kg 

(mladiství ≥ 12 let a 

dospělí)   200 – 400 mg ibuprofenu   

(odpovídá 5 - 10 ml suspenze)   1 200 mg ibuprofenu   

(odpovídá 30 ml suspenze)  

U dětí a mladistvých je Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze podáván dle tělesné 

hmotnosti (t. hm.). Zpravidla se podává 7 až 10 mg/kg t.hm. jako jednotlivá dávka až do maximální 

dávky 30 mg/kg t. hm. jako celkové denní dávky. 

Interval mezi dávkami musí být alespoň 6 hodin. 

Nepřekračujte doporučenou dávku. 

Nedoporučuje se pro použití u dětí mladších než 1 rok nebo s tělesnou hmotností menší než 10 kg. 

Perorální použití. 

Balení obsahuje perorální injekční dávkovací aplikátor o objemu 5 ml (dělený po 0,25 ml). 

Před použitím láhev důkladně protřepejte. 

Perorální suspenzi je možné užívat bez ohledu na jídlo. Osobám s citlivostí žaludku se doporučuje užívat 

přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze během jídla.  

Promluvte si prosím se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte pocit, že je účinek přípravku 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze příliš silný nebo příliš slabý. 

Trvání léčby 

Pouze pro krátkodobé použití. 

Pokud se u dětí příznaky zhorší nebo přetrvávají po dobu více než 3 dny, měli byste se poradit s lékařem. 

Pokud se u mladistvých a dospělých příznaky zhorší nebo pokud je nutné přípravek užívat po dobu delší 

než 3 dny v případě horečky nebo po dobu delší než 4 dny k léčbě bolesti, je třeba se poradit s lékařem. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze, než 

jste měl(a) 

Přestaňte užívat ibuprofen a navštivte lékaře, pokud u vás dojde k jakýmkoliv příznakům předávkování, 

jako jsou bolesti hlavy, závratě, motání hlavy, bezvědomí (také křeče u dětí), bolesti břicha, nevolnost a 

zvracení, krvácení do trávicího traktu, porucha funkce jater a ledvin, pokles krevního tlaku, snížení 

dýchání (deprese dýchání) nebo cyanóza (modravé zbarvení rtů nebo kůže). 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze 

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze 

Máte-li nějaké další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální 

suspenze nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 

Přehled nežádoucích účinků uvedených níže představuje všechny nežádoucí účinky, které byly hlášené 

během léčby ibuprofenem, včetně účinků hlášených během dlouhodobé léčby vysokými dávkami u 

pacientů s revmatismem.    

Hlášené frekvence vyšší než velmi vzácná hlášení se týkají krátkodobého použití denních dávek do 

maximálně 1200 mg ibuprofenu (= 30 ml Ibuprofenu FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze, 

maximální denní dávka pro dospělé a adolescenty od 12 let věku) pro perorální lékové formy a 

maximálně 1800 mg ibuprofenu pro čípky. 

Co se týká následujících nežádoucích účinků je nutné počítat s tím, že jsou zejména závislé na dávce a že 

se liší od pacienta k pacientovi.   

Nejčastěji pozorované nežádoucí účinky se týkají trávicího traktu. 

Mohou se objevit žaludeční nebo duodenální vředy (peptické vředy), perforace nebo krvácení 

v trávicím traktu, někdy smrtelné, zejména u starších osob (viz bod 2: „Upozornění a opatření“).  

Po použití byly hlášeny nevolnost, zvracení, průjem, plynatost, zácpa, porucha trávení, bolesti břicha, 

dehtovitá stolice, zvracení krve, ulcerózní stomatitida (zánět sliznic úst s ulcerací), zhoršení střevních 

poruch, ulcerózní kolitida a Crohnova choroba (viz bod 2: „Upozornění a opatření“).  

Méně často byl pozorován zánět sliznice žaludku (gastritis). 

Léky, jako je Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze, mohou být spojeny s mírně 

zvýšeným rizikem srdečního záchvatu („infarktu myokardu“) nebo mozkové mrtvice. 

Ve spojení s léčbou NSAID byly hlášené otoky, vysoký krevní tlak a srdeční selhání.  

Časté (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100) 

  Gastrointestinální  příznaky,  jako  je  pálení  žáhy,  bolesti  břicha,  nevolnost,  zvracení,  plynatost, 

průjem,  zácpa  a  mírné  krevní  ztráty  z trávicího  traktu,  které  mohou  ve  výjimečných  případech 

způsobovat anémii (chudokrevnost).     

Méně časté (postihují 1 až 10 uživatelů z 1000) 

Vředy  žaludku  a  střev,  někdy  s krvácením  a  perforací.  Zánět  sliznice  úst  s  vředy  (ulcerózní 

stomatitida), zhoršení kolitidy nebo Crohnovy choroby, zánět sliznice žaludku (gastritida).    

V případě  výrazné  bolesti  v horní  části  břicha,  zvracení  krve,  při  výskytu  krve  ve  stolici  nebo 

v případě  černé  stolice  musíte  přestat  užívat  Ibuprofen  FARMALIDER  200  mg/5  ml  perorální 

suspenze a informovat okamžitě svého lékaře. 

  Poruchy  centrálního  nervového  systému  jako  jsou  bolesti  hlavy,  závrať,  ospalost,  agitace, 

podrážděnost nebo únava. 

Poruchy  zraku.  V takovém  případě  je  nutné  informovat  lékaře  a  Ibuprofen  FARMALIDER  200 

mg/5 ml perorální suspenze se nesmí dále užívat.  

Reakce z přecitlivělosti s kožní vyrážkou a svěděním a také záchvaty astmatu (případně s poklesem 

krevního  tlaku).  V takovém  případě  se  musíte  poradit  okamžitě  se  svým  lékařem  a  přestat 

užívat/podávat Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze.  

  Různé kožní vyrážky. 

Vzácné (postihují 1 až 10 uživatelů z 10000) 

  Poškození  tkáně  ledvin  (papilární  nekróza),  zejména  při  dlouhodobé  léčbě,  zvýšení  koncentrace 

kyseliny močové v krvi. 

  Pískání v uších (tinnitus) 

Velmi vzácné (postihují méně než 1 z 10000 uživatelů) 

Palpitace, srdeční selhání, srdeční záchvat (infarkt myokardu).   

  Zánět  jícnu  (esofagitis)  nebo  slinivky  břišní  (pankreatitis),  tvorba  membránových  zúžení  tenkého  a 

tlustého střeva (intestinální, membránovité striktury). 

Snížený výdej moči a akumulace tekutiny v těle (otok), zejména u pacientů s vysokým krevním tlakem 

nebo narušenou funkcí ledvin. Nefrotický syndrom (akumulace tekutin v těle (otoky)) a zvýrazněná 

exkrece  proteinu  v moči),  zánětlivé  onemocnění  ledvin  (intersticiální  nefritida),  které  mohou  být 

doprovázeny  akutní  dysfunkcí  ledvin.  

Pokud  by  se  tyto  příznaky  objevily  nebo  zhoršily,  musíte  přestat  užívat  přípravek  Ibuprofen 

FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze a přímo kontaktovat svého lékaře.   

  Porucha funkce jater, poškození jater, zejména během dlouhodobé léčby, jaterní selhání, akutní zánět 

jater (hepatitis). 

  Problémy s tvorbou krve (anémie, leukopénie, trombocytopénie, pancytopénie, agranulocytóza). 

Časné  příznaky  mohou  zahrnovat:  horečku,  bolesti  v krku,  povrchové  rány  v ústech,  chřipkové 

příznaky, výraznou únavu, krvácení z nosu a krvácení do kůže. Pokud se jakékoliv z těchto problémů 

objeví,  přestaňte  tento  lék  okamžitě  užívat  a  navštivte  lékaře.  Neměli  byste  si  sami  ordinovat  léky 

proti bolesti nebo léky na snížení horečky.  

Závažné  kožní  reakce,  jako  je  kožní  vyrážka  se  zarudnutím  a  vznikem  puchýřů  (např.  Stevens-

Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza/Lyellův syndrom), ztráta vlasů (alopecie).   

Ve  výjimečných  případech  se  mohou  během  infekce  planými  neštovicemi  (varicelou)  objevit 

závažné kožní infekce a komplikace postihující měkké tkáně (viz také „Infekce a infestace“). 

  Bylo  popisováno  zhoršení  zánětů  souvisejících  s infekcemi  (například  vznik  nekrotizující  fascitidy) 

vyskytujících  se  při  současném  použití  s určitými  protizánětlivými  léky  (nesteroidní  protizánětlivé 

léky, k nimž také patří Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze). 

Pokud se objeví infekce (např. zarudnutí, otok, přehřátí, bolesti, teplota) nebo se zhorší během použití 

přípravku Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze, požádejte bez otálení lékaře o 

radu. 

  Vysoký krevní tlak (arteriální hypertenze). 

Příznaky  aseptické  meningitidy,  jako  jsou  bolesti  hlavy,  nevolnost,  zvracení,  teplota,  ztuhlost  krku 

nebo  zastřené  vědomí.  Pacienti  s některými  poruchami  imunitního  systému  (systémový  lupus 

erythematodes nebo smíšená porucha pojivové tkáně) mohou být vystaveni zvýšenému riziku.    

Těžké celkové reakce z přecitlivělosti. Příznaky mohou zahrnovat: Otok tváře, jazyka a vnitřní části 

hrtanu se zúžením dýchacích cest, dušnost, urychlená srdeční akce, pokles krevního tlaku do úrovně 

život ohrožujícího šoku.    

Pokud se u vás vyskytnou jakékoliv výše uvedené příznaky, které se mohou vyskytnout dokonce i při 

použití tohoto léku zcela poprvé, budete potřebovat okamžitou lékařskou pomoc.   

  Psychotické reakce, deprese. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. 

5.  Jak přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedené na krabičce a lahvičce. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. 

Po otevření je tento lék stabilní při pokojové teplotě po dobu 6 měsíců. 

6.  Další informace 

Co přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze obsahuje 

Léčivou látkou je ibuprofen. 

1 ml perorální suspenze obsahuje 40 mg ibuprofenu. 

Dalšími složkami jsou: 

Natrium-benzoát (E211), kyselina citronová, natrium citrát, sodná sůl sacharinu  chlorid sodný, 

hypromelosa, xanthanová klovatina, roztok maltitolu, glycerol (E422), thaumatin (E957), jahodové aroma 

v prášku (přírodní aromatické látky, kukuřičný maltodextrin, triethyl-citrát (E-1505), propylenglykol (E-

1520) a benzylalkohol), čištěná voda.l 

Jak přípravek Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze vypadá a co obsahuje 

toto balení 

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze, je bílá až téměř bílá viskózní suspenze.   

Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspenze je k dispozici v plastových lahvičkách o 

objemu 30 ml, 100 ml, 150 ml a 200 ml s dětským bezpečnostním uzávěrem. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Pro přesné dávkování je součástí perorální injekční dávkovací aplikátor (HDPE píst a PP pipeta) 

dělená po 0,25 ml až do 5 ml, která je součástí balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Abbott Laboratories, s. r. o. 

Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d 

160 00 Praha 6 

Česká republika  

Výrobce 

Farmasierra Manufacturing  

S.L., Ctra. de Irún, km 26,200  

28700 San Sebastián de los Reyes – Madrid 

Španělsko  

Tento léčivý přípravek je registrován v Členských státech EU pod následujícími názvy: 

DE/H/2597/002/DC 

Česká republika  Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml perorální suspense 

Německo  Ibuprofen FARMALIDER 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen 

Maďarsko  Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml, Belsõleges szuszpenzió 

Polsko  Ibuprofen FARMALIDER  

Portugalsko  Ibuprofeno FARMALIDER  

Rumunsko  Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml, Suspensie orală 

Slovensko  Ibuprofen FARMALIDER 200 mg/5 ml, Perorálna suspenzia 

Slovinsko  Ibuprofen FARMALIDER 40 mg/ml peroralna suspenzija 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

28.11.2012 

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety