IBUPROFEN DR. MAX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUPROFEN DR. MAX Potahovaná tableta 200MG
 • Dávkování:
 • 200MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUPROFEN DR. MAX Potahovaná tableta 200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IBUPROFEN
 • Přehled produktů:
 • IBUPROFEN DR. MAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 148/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

1/10

Sp.zn.sukls232067/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ibuprofen Dr.Max 200 mg potahované tablety

Ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

do 3 dnů u dětí a dospívajících;

do 7 dnů u dospělých.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ibuprofen Dr.Max a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr.Max užívat

Jak se Ibuprofen Dr.Max užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ibuprofen Dr.Max uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Ibuprofen Dr.Max a k čemu se používá

Ibuprofen Dr.Max patří do skupiny léků, které se nazývají NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky),

které tlumí bolest, zánět a snižují horečku.

Ibuprofen Dr.Max 200 mg se používá ke zmírnění mírné až středně silné bolesti, jako jsou bolesti

hlavy včetně migrény, bolesti zubů, menstruační bolesti a ke snížení horečky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Dr.Max užívat

Neužívejte Ibuprofen Dr.Max

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6)

jestliže máte alergické reakce jako astma, rýmu, svědivou vyrážku nebo otok rtů, obličeje, jazyka

či hrdla po použití léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou nebo jiných léků na bolest a zánět

(NSAID)

jestliže jste měl(a) nebo máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed či krvácení v souvislosti

s předchozím používáním léků na bolest a zánět (NSAID)

jestliže máte žaludeční nebo dvanáctníkový vřed či krvácení nebo jestliže jste měl(a) v minulosti

dvě nebo více těchto příhod

jestliže máte závažné potíže s játry, ledvinami nebo srdcem (včetně ischemické choroby srdeční)

jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství

2/10

jestliže jste silně dehydratován(a) (způsobeno např. zvracením, průjmem nebo nedostatečným

příjmem tekutin)

jestliže trpíte aktivním krvácením (včetně krvácení do mozku)

jestliže trpíte poruchou krvetvorby z neznámých příčin

Ibuprofen Dr.Max 200 mg nesmí užívat děti mladší 6 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Dr.Max se poraďte se svým lékařem,

pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo jiné autoimunitní onemocnění

pokud máte vrozenou poruchu červeného krevního barviva hemoglobin (porfyrie)

pokud máte chronické zánětlivé střevní onemocnění, jako je zánět tlustého střeva s vředy

(ulcerózní kolitida), zánětlivé postižení trávicího traktu (Crohnova choroba) či jiné choroby

žaludku nebo střev

pokud máte poruchu krvetvorby

pokud máte problémy se srážením krve

pokud máte alergie, sennou rýmu, astma, chronické zduření nosní sliznice, dutin, nosních mandlí

nebo chronické obstrukční onemocnění dýchacího systému, protože v těchto případech je větší

riziko zúžení dýchacích cest s dýchacími potížemi (bronchospasmus)

pokud máte problémy s oběhem krve v tepnách horních či dolních končetin

pokud máte poruchu funkce jater, ledvin nebo srdce nebo vysoký krevní tlak

pokud jste se právě podrobil(a) velkému chirurgickému výkonu

pokud jste v 1. až 6. měsíci těhotenství

pokud kojíte.

Starší pacienti

Jestliže jste starší osoba, budete náchylnější k nežádoucím účinkům, zejména ke krvácení a perforaci

trávicího traktu, které mohou být i smrtelné.

Vředy, perforace a krvácení do žaludku nebo střev

Jestliže jste měl(a) v minulosti vřed žaludku nebo střev, zejména pokud byl komplikován perforací

nebo krvácel, měl(a) byste dávat pozor na jakékoli neobvyklé břišní příznaky a sdělit je neprodleně

svému lékaři, zejména pokud se tyto projevy objeví na začátku léčby, protože riziko krvácení a tvorby

vředů v zažívacím systému je v tomto případě větší, a to zejména u starších pacientů. Jestliže se objeví

krvácení nebo vředy v zažívacím traktu, je třeba léčbu ihned ukončit.

Krvácení, vředy nebo perforace (proděravění) žaludku či střev se mohou objevit bez jakýchkoliv

varovných příznaků i u pacientů, kteří dosud nikdy tyto potíže neměli. Tyto komplikace mohou být

rovněž smrtelné.

Riziko vředů, perforace nebo krvácení do žaludku či střev se obecně zvyšuje s vyššími dávkami

ibuprofenu. Riziko se rovněž zvyšuje při užívání ibuprofenu společně s některými dalšími léky (viz

„Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr.Max“ níže).

Kožní reakce

Přestaňte užívat Ibuprofen Dr.Max s prvním příznakem kožní vyrážky, postižením sliznic nebo jiných

známek alergie, protože se může jednat o první příznak závažných kožních reakcí (exfoliativní

dermatitis, erytéma multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), které mohou být

někdy i smrtelné. Největší riziko vzniku těchto reakcí je v prvním měsíci léčby.

Účinky na srdce a mozek

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte

doporučenou dávku ani délku léčby (7 dní u dospělých nebo 3 dny u dětí a dospívajících).

3/10

Před užitím přípravku Ibuprofen Dr.Max se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný

krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh

cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky

„TIA“).

máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Účinky na ledviny

Ibuprofen může způsobovat problémy s funkcí ledvin, a to i u pacientů, kteří dosud neměli žádné

potíže s ledvinami. Tyto potíže mohou u náchylných osob mít za následek otoky nohou a vést až

k srdečnímu selhání nebo se může objevit vysoký krevní tlak.

Ibuprofen může způsobit poškození ledvin, zejména u pacientů, kteří již mají poruchu funkce ledvin,

srdce nebo jater nebo užívají diuretika, ACE inhibitory, případně u starších nemocných. Ukončení

léčby ibuprofenem obvykle vede k úpravě stavu.

Aseptická meningitida (zánět mozkových blan bez bakteriální infekce)

Během léčby ibuprofenem se vyskytly případy meningitidy (projevující se ztuhlostí krku, bolestí

hlavy,

pocitem

zvracení,

zvracením,

horečkou

nebo

dezorientací).

když

výskyt

pravděpodobnější u pacientů s autoimunitním onemocněním, jako je systémový lupus erythematodes

nebo smíšené onemocnění pojivových tkání, byl výskyt zaznamenán i u pacientů, kteří nemají

dlouhodobé onemocnění.

Další upozornění

Při dlouhodobém užívání léků proti bolesti ve vysokých dávkách se může objevit bolest hlavy, která se

nemá léčit vyššími dávkami tohoto přípravku. Pravidelné užívání léků proti bolesti může způsobit

trvalé poškození ledvin a riziko selhání ledvin.

Ibuprofen může maskovat příznaky či projevy infekce (horečka, bolest a otok) a dočasně prodloužit

dobu krvácení.

Ibuprofen Dr.Max může snížit Vaši šanci otěhotnět. Jestliže plánujete otěhotnět nebo máte problémy

s otěhotněním, informujte o tom svého lékaře.

Děti a dospívající

Nepodávajte dětem mladším 6 let.

U dehydrovaných dětí a dospívajících může ibuprofen způsobit poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Dr.Max

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max mohou být výraznější, pokud se současně užívají

některé další léky. Naopak, Ibuprofen Dr.Max může zvýšit nebo snížit účinek jiných léků nebo

zvýraznit jejich nežádoucí účinky, pokud se tyto léky užívají současně.

Ibuprofen Dr.Max může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

jiné nesteroidní protizánětlivé léky

antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová,

warfarin, heparin, tiklopidin)

léky proti srážení krevních destiček (proti srážení krve) jako klopidogrel

4/10

methotrexát (používaný k léčbě rakoviny a autoimunitních chorob)

digoxin (na léčbu různých srdečních chorob)

fenytoin (používá se k prevenci vzniku epileptických záchvatů)

lithium (používá se k léčbě deprese a mánie)

diuretika (léky na odvodnění) včetně draslík šetřících diuretik

léčiva

snižující

vysoký

krevní

tlak

(ACE-inhibitory

jako

kaptopril,

beta-blokátory

jako

atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan)

cholestyramin (používaný k léčbě vysokého cholesterolu)

aminoglykosidy (léky proti některým typům bakterií)

SSRI (léky proti depresi) jako je paroxetin, sertralin, citalopram

moklobemid (RIMA - lék na depresi nebo sociální fobii)

cyklosporin, takrolimus (léky na potlačení imunitní odpovědi po transplantaci orgánu)

zidovudin nebo ritonavir (používají se k léčbě pacientů s HIV)

mifepriston

probenecid nebo sulfinpyrazon (na léčbu dny)

chinolonová antibiotika

deriváty sulfonylmočoviny (k léčbě cukrovky 2. typu)

kortikosteroidy (proti zánětům)

bisfosfonáty (používané při osteoporóze, Pagetově chorobě a ke snížení vysokých hladin vápníku

v krvi)

oxpentifylin ((pentoxifylin) používaný k léčbě chorob spojených s poruchou krevního oběhu

v dolních nebo horních končetinách)

baklofen (lék uvolňující svaly).

Pokud užíváte výše uvedené léky, poraďte se svým lékařem, než začnete užívat Ibuprofen Dr.Max.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibuprofen

Dr.Max. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek

Ibuprofen Dr.Max užívat s jinými léčivy.

Ibuprofen Dr.Max s jídlem a pitím

Ibuprofen Dr.Max užívejte s jídlem nebo po jídle. Tabletu zapijte sklenicí vody.

Nepijte alkohol, protože může zhoršit nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max, a to zejména

účinky na žaludek, střeva či mozek.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ibuprofen se nesmí používat v posledních 3 měsících těhotenství, protože může způsobit významné

poruchy srdce, plic a ledvin u ještě nenarozeného dítěte. Jestliže se používá na konci těhotenství, může

způsobit krvácení u matky a dítěte a oslabit sílu děložních stahů, což může opozdit nástup porodu.

V prvních 6 měsících těhotenství smíte používat Ibuprofen Dr.Max pouze po konzultaci se svým

lékařem a to jen pokud je to zcela nezbytné.

Přípravek patří do skupiny léků (NSAID), které mohou

zhoršit plodnost žen. Tento účinek je

reverzibilní a odezní po vysazení léku.

Ibuprofen se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka a při krátkodobé léčbě není

obvykle nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit

předčasné ukončení kojení.

5/10

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibuprofen obecně neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jelikož však při používání vysokých

dávek se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako únava, ospalost a závratě (často hlášeny) a poruchy

zraku (hlášeny méně často), u jednotlivých pacientů může být snížena schopnost řídit a obsluhovat

stroje. Tento účinek je umocněn současným požitím alkoholu.

3.

Jak se Ibuprofen Dr.Max užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nežádoucí

účinky

minimalizovat

používáním

nejnižší

účinné

dávky

nejkratší

dobu

potřebnou ke zvládnutí projevů choroby.

Dospělí nemají užívat Ibuprofen Dr.Max déle než 7 dní bez porady s lékařem. Děti a dospívající

nemají užívat Ibuprofen Dr.Max déle než 3 dny bez porady s lékařem.

Dávka ibuprofenu závisí na věku a tělesné hmotnosti pacienta.

Doporučená dávka je:

Mírná až středně silná bolest a horečka

Dospělí a dospívající nad 12 let (≥ 40 kg)

Užívá se 1-2 tablety v jednorázové dávce nebo 3-4 krát denně v intervalu 4 až 6 hodin.

Maximální denní dávka nemá překročit 6 tablet (1 200 mg).

Děti ve věku od 6 do 12 let (> 20 kg)

Ibuprofen Dr.Max 200 mg nesmí být podáván dětem ve věku od 6 do 12 let bez porady

s lékařem.

Děti 6 – 9 let (20-29 kg):

Užívá se

1 tableta 1 až 3 krát denně v interval

4 až 6 hodin podle potřeby.

Maximální počet užívaných tablet by neměl překročit 3 tablety za den.

Děti 10 – 12 let (30-40 kg):

Užívá se

1 tableta 1 až 4 krát denně v interval

4 až 6 hodin podle

potřeby. Maximální počet užívaných tablet nemá překročit 4 tablety za den.

Migrenózní bolest hlavy

Dospělí a dospívající nad 12 let (≥ 40 kg)

2 tablety v jednorázové dávce, v případě potřeby 2 tablety v intervalech 4 až 6 hodin.

Maximální denní dávka nemá překročit 6 tablet (1 200 mg)

Bolesti při menstruaci

Dospělí a dospívající nad 12 let

Užívá se 1-2 tablety 1-3 krát denně podle potřeby v intervalu 4 až 6 hodin. Maximální počet tablet

nemá překročit 6 tablet (1 200 mg) v jednom dni.

Tabletu užívejte s jídlem nebo po jídle a zapijte ji sklenicí vody. Pro snadné spolknutí léku nebo

úpravu dávek je možné tabletu rozdělit na dvě poloviny.

Pokud jste dospělí a Váš stav se nezlepšil do 7 dní nebo se zhoršil, obraťte se na svého lékaře. Pokud

nutné

podávat

dítěti

nebo

dospívajícímu

tento

přípravek

déle

než

nebo

příznaky

onemocnění zhoršují, obraťte se na lékaře.

6/10

Starší pacienti

Jestliže jste starší osoba, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Dr.Max poraďte se se svým

lékařem,

protože

budete

náchylnější

nežádoucím

účinkům,

zejména

krvácení

perforaci

v trávicím traktu, což může být i smrtelná komplikace. Váš lékař Vám poradí.

Snížená funkce ledvin nebo jater

Jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo jater, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Dr.Max

poraďte se svým lékařem. Lékař Vám dá příslušné pokyny.

Jestliže jste užil(a) víc přípravku Ibuprofen Dr.Max, než jste měl(a)

Jestliže užijete více tablet přípravku Ibuprofen Dr.Max než jste měl(a), kontaktujte svého lékaře,

lékařskou pohotovostní službu nebo lékárníka.

Příznaky předávkování mohou být: nevolnost, zvracení a bolest žaludku nebo průjem. Rovněž se může

vyskytnout hučení v uších, bolest hlavy, závratě a krvácení do žaludku nebo střev. U závažnějších

případů předávkování se může vyskytnout netečnost, vzrušení, dezorientace, kóma, záchvaty, křeče

(zejména u dětí), rozmazané vidění, oční problémy, selhání ledvin, poškození jater, nízký krevní tlak,

dechový útlum, modravé zbarvení rtů, jazyka a prstů a zvýšený sklon ke krvácení. U astmatiků může

rovněž dojít ke zhoršení astmatu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ibuprofen Dr.Max

Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku svého léku, vezměte si příští dávku co nejdříve, pokud však

nezbývají méně než 4 hodiny do příští dávky. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se častěji vyskytují při vyšších dávkách a delším trvání léčby.

Užívání léků, jako je Ibuprofen Dr.Max, může mírně zvýšit riziko srdečního záchvatu (infarktu

myokardu) nebo mozkové mrtvice. Při používání NSAID bylo popsáno zadržování vody (otoky),

vysoký krevní tlak a srdeční selhání.

Nežádoucí účinky jsou uvedeny podle frekvence výskytu a jsou vyjádřeny následujícím způsobem:

Velmi časté: postihují více než 1 z 10 pacientů

Časté: postihují až 1 z 10 pacientů

Méně časté: postihují až 1 ze 100 pacientů

Vzácné: postihují až 1 z 1 000 pacientů

Velmi vzácné: postihují až 1 z 10 000 pacientů

Není známo: četnost z dostupných údajů nelze určit.

Níže uvedené nežádoucí účinky jsou významné, a pokud se u Vás vyskytnou, vyžadují okamžitý zásah.

V případě, že se vyskytnou níže uvedené projevy, přestaňte užívat Ibuprofen Dr.Max a okamžitě

vyhledejte lékaře:

Časté:

černá dehtovitá stolice nebo zvracení s příměsí krve (vřed v zažívacím traktu s krvácením)

7/10

Velmi vzácné:

otok obličeje, rtů a hrdla (hrtanu), který může způsobit výrazné dýchací obtíže (angioedém),

rychlý srdeční tep, závažný pokles krevního tlaku nebo život ohrožující šok

náhlá alergická reakce s dušností, sípáním a poklesem krevního tlaku

závažná vyrážka s tvorbou puchýřů na kůži, zejména na dolních končetinách, pažích, rukou a

nohou, ale může se objevit i na obličeji a rtech (erytéma multiforme, Stevens-Johnsonův

syndrom). Tyto obtíže mohou být ještě závažnější, puchýře jsou větší a rozšiřují se a části

pokožky se mohou olupovat (Lyellův syndrom). Může se rovněž objevit závažná infekce s

odumřením kůže (nekrózou), podkožní tkáně a svalů

Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené nežádoucí účinky, přestaňte užívat lék a obraťte se co

nejdříve na svého lékaře:

Velmi časté

pálení žáhy, bolest břicha, špatné trávení.

Méně časté

rozmazané vidění nebo jiné oční potíže jako citlivost na světlo

reakce z přecitlivělosti jako je kožní vyrážka, svědění, záchvaty astmatu (někdy s nízkým

krevním tlakem)

zvýšená citlivost kůže na světlo

Vzácné

ztráta zraku

Velmi vzácné

náhle vzniklý otok plic s následnou dušností, vysokým krevním tlakem, zadržováním vody a

přibýváním na váze

Další možné nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Dr.Max jsou:

Velmi časté:

zažívací poruchy jako průjem, pocit nevolnosti, zvracení, plynatost, zácpa.

Časté:

vřed v zažívacím traktu s perforací nebo bez ní

zánět střev a zhoršení zánětu tlustého střeva (kolitida) a zažívacího systému (Crohnova choroba)

a komplikace slizničních výchlipek (divertiklů) na tlustém střevě (perforace nebo píštěl)

mikroskopické krvácení do střev, které může mít za následek chudokrevnost (anémii)

vředy a zánět v dutině ústní

bolest hlavy, ospalost, závratě, únava, neklid, nespavost a podrážděnost

Méně časté:

zánět žaludeční sliznice

porucha funkce ledvin včetně otoků, zánět ledvin a selhání ledvin

rýma

dýchací obtíže (bronchospasmus)

Vzácné:

deprese, zmatenost, halucinace

syndrom lupus erythematodes

zvýšení

hladiny

močoviny

jaterních

enzymů

krvi,

pokles

koncentrace hematokritu

krevního barviva hemoglobin, zpomalení shlukování krevních destiček a prodloužení doby

krvácivosti, pokles hladiny vápníku v séru a zvýšení hladiny kyseliny močové v séru

8/10

Velmi vzácné:

nepříjemné vnímání srdeční činnosti, srdeční selhání, srdeční infarkt nebo vysoký krevní tlak

poruchy krvetvorby (s projevy jako horečka, bolest v krku, povrchové vředy v dutině ústní,

chřipkové symptomy, těžká únava, krvácení z nosu a do kůže)

zvonění nebo hučení v uších

zánět jícnu nebo slinivky břišní

zúžení střev

akutní zánět jater, žlutavé zbarvení pokožky a očního bělma, porucha funkce jater, poškození

nebo selhání jater

poškození tkáně ledvin

vypadávání vlasů

Není známo:

brnění v dlaních a na chodidlech

úzkost

zhoršený sluch

celkový pocit nevolnosti

zánět očního nervu, který může způsobit problémy s viděním

zánět mozkových blan bez přítomnosti bakteriální infekce (aseptická meningitida)

Ibuprofen Dr.Max může způsobit snížení počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím může

být snížena. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako horečka a závažné zhoršení Vašeho

celkového stavu nebo horečka s místními projevy infekce, jako je bolest v krku (larynx), hrtanu či

ústech nebo potíže s močením, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Bude Vám provedeno vyšetření

krve s cílem zjistit případné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité, abyste

informoval(a) svého lékaře o užívání tohoto léku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Ibuprofen Dr.Max uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

9/10

6.

Obsah balení a další informace

Co Ibuprofen Dr.Max obsahuje

Léčivou

látkou

ibuprofen

(ibuprofenum).

Jedna

potahovaná

tableta

obsahuje

ibuprofenu.

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hyprolosa, natrium-lauryl-

sulfát, sodná sůl kroskarmelosy, mastek.

Obal tablety (potahová soustava Opadry 06B28499 bílá): hypromelosa 2910/5, makrogol 400, oxid

titaničitý (E171), hypromelosa 2910/15, hypromelosa 2910/50

Jak Ibuprofen Dr.Max vypadá a co obsahuje toto balení

Potahované tablety.

Bílé, oválné, bikonvexní (z obou stran vypouklé) potahované tablety s půlicí rýhou na jedné straně.

Tabletu lze rozdělit na stejné poloviny.

Velikosti balení

Blistry: 6, 10, 12, 20, 24, 30, 36, 50 a 100 potahovaných tablet.

Obal na tablety: 10, 20, 30 a 50 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Dr. Max Pharma Ltd.

First Floor Roxburghe House

273-287 Regent Street

W1B 2HA London

Velká Británie

Výrobce

Actavis UK Limited

Whiddon Valley

Barnstaple

North Devon

EX32 8NS, Velká Británie

nebo

Balkanpharma - Dupnitsa AD

3, Samokovsko shose Str

2600 Dupnitsa

Bulharsko

nebo

Medis International a.s., výrobní závod Bolatice

Průmyslová 961/16

747 23 Bolatice

Česká republika

nebo

10/10

Balkanpharma – Razgrad AD

68 Aprilsko vastanie Blvd.

Razgrad 7200

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Ibunin 200 mg Filmtabletten

Belgie

Ifenin 200 mg filmomhulde tabletten

Bulharsko

Ibudulor

Česká republika

Ibuprofen Dr.Max 200 mg potahované tablety

Dánsko

Ibunin

Estonsko

Ifenin

Německo

Ibuprofen-Actavis 200 mg Filmtabletten

Finsko

Ifenin 200mg tabletti, kalvopäällysteinen

Irsko

Buplex 200 mg film coated tablets

Island

Ibuprofen Actavis

Itálie

Zorendol

Litva

Ifenin 200 mg plėvele dėngtos tabletės

Lotyšsko

Ifenin 200 mg apvalkotās tabletes

Malta

Ibufen 200 mg

Nizozemsko

Ibuprofen Sanias 200 mg, filmomhulde tabletten

Norsko

Ifenin

Polsko

Ifenin

Portugalsko

Ifenin

Rumunsko

Adagin 200 mg comprimate filmate

Švédsko

Ifenin

Slovenská republika

Ibudulor 200 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.11.2016

17-4-2018

Statement by Dr. Susan Mayne on FDA efforts to reduce consumer exposure to arsenic in rice

Statement by Dr. Susan Mayne on FDA efforts to reduce consumer exposure to arsenic in rice

One way FDA oversees food safety is through monitoring of contaminants in food, such as arsenic, assessing potential exposure and taking steps to reduce exposure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Cardinal Health (Leader) 70000]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Cardinal Health (Leader) 70000]

Updated Date: Apr 25, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [AmerisourceBergen (Good Neighbor Pharmacy) 46122]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [AmerisourceBergen (Good Neighbor Pharmacy) 46122]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Pharma Inc]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Pharma Inc]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Aurohealth LLC]

CHILDRENS IBUPROFEN (Ibuprofen) Suspension [Aurohealth LLC]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

DESLORATADINE Tablet, Orally Disintegrating [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

DESLORATADINE Tablet, Orally Disintegrating [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

EQUALINE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Supervalu Inc]

EQUALINE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Supervalu Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [DOLGENCORP, LLC]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [DOLGENCORP, LLC]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

IBUPROFEN CHILDRENS (Ibuprofen) Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

PAIN RELIEF IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet [Rite Aid Corporation]

PAIN RELIEF IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

PAIN RELIEF IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Rite Aid Corporation]

PAIN RELIEF IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.)]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [EQUATE (Wal-Mart Stores, Inc.)]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Dr Philippe Moullier)

EU/3/18/2007 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 8 containing the human acid alpha-glucosidase gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2403 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/255/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Family Dollar Services Inc]

IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Family Dollar Services Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

HYDROCODONE BITARTRATE AND IBUPROFEN Tablet [Amneal Pharmaceuticals Of New York LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ZEE IBUTAB (Ibuprofen) Tablet [Zee Medical Inc]

ZEE IBUTAB (Ibuprofen) Tablet [Zee Medical Inc]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

DR FROG TOCOVITA ENERGY (Dimethicone) Cream [Charmzone Co Ltd]

DR FROG TOCOVITA ENERGY (Dimethicone) Cream [Charmzone Co Ltd]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

DR FROG WATER FULL CHARGE (Dimethicone) Cream [Charmzone Co Ltd]

DR FROG WATER FULL CHARGE (Dimethicone) Cream [Charmzone Co Ltd]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

DR FROG PP SUN BLOCK (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Charmzone Co Ltd]

DR FROG PP SUN BLOCK (Titanium Dioxide, Zinc Oxide) Cream [Charmzone Co Ltd]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

IBUPROFEN Tablet [ARMY AND AIR FORCE EXCHANGE SERVICE]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Amerisource Bergen]

GOOD NEIGHBOR PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Amerisource Bergen]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

IBUPROFEN PM (Diphenhydramine Citrate, Ibuprofen) Tablet, Film Coated [H E B]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

UP AND UP IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Target Corporation]

UP AND UP IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Target Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Kroger Company]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Kroger Company]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [L. Perrigo Company]

GOOD SENSE IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Chewable [L. Perrigo Company]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

IBUPROFEN Tablet, Chewable [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

UP AND UP IBUPROFEN JUNIOR (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Target Corporation]

UP AND UP IBUPROFEN JUNIOR (Ibuprofen) Tablet, Chewable [Target Corporation]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [GREAT LAKES WHOLESALE, MARKETING, SALES, INC.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [GREAT LAKES WHOLESALE, MARKETING, SALES, INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

HUMANA PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Humana Pharmacy, Inc.]

HUMANA PHARMACY IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [Humana Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Publix Super Markets Inc]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Publix Super Markets Inc]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet [H E B]

IBUPROFEN Tablet [H E B]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [7-Eleven]

7 SELECT IBUPROFEN (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [7-Eleven]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Harmon Store Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Coated [ASSURED / DOLLAR TREE (Greenbrier International, Inc.)]

IBUPROFEN Tablet, Coated [ASSURED / DOLLAR TREE (Greenbrier International, Inc.)]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

IBUPROFEN Tablet [SUPERVALU INC.]

IBUPROFEN Tablet [SUPERVALU INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

IBUPROFEN Capsule, Liquid Filled [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ATOMOXETINE Capsule [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

ATOMOXETINE Capsule [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [FRED'S, INC.]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [FRED'S, INC.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

IBUPROFEN Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

IBUPROFEN Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [CVS Pharmacy]

IBUPROFEN DYE FREE (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [CVS Pharmacy]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-4-2018

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

SUNMARK IBUPROFEN IB (Ibuprofen) Tablet, Film Coated [McKesson]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [Cardinal Health]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

ATORVASTATIN CALCIUM Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

3-4-2018

OXAPROZIN Tablet, Film Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

OXAPROZIN Tablet, Film Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Apr 3, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

IBUPROFEN Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed