IBUPROFEN BRIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBUPROFEN BRIL Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBUPROFEN BRIL Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IBUPROFEN
 • Přehled produktů:
 • IBUPROFEN BRIL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 215/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls228712/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ibuprofen Bril 600 mg potahované tablety

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Ibuprofen Bril a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Bril užívat

Jak se Ibuprofen Bril užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ibuprofen Bril uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Ibuprofen Bril a k čemu se používá

Ibuprofen Bril patří do skupiny léků nazývaných NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky), které

zmírňují bolest, zánět a horečku.

Ibuprofen Bril se používá k tlumení bolesti a zánětu při osteoartróze, revmatoidní artritidě, artritidě

páteře (ankylozující spondylitida), otocích kloubů, chronickém bolestivém ztuhnutí ramena, bursitidě,

tendinitidě, tenosynovitidě, bolestech bederní páteře, výronech a namožení svalů.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ibuprofen Bril užívat

Neužívejte Ibuprofen Bril

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

uvedenou v bodě 6;

jestliže jste měl(a) alergickou reakci na léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (např.

aspirin) nebo jiné protizánětlivé léky (NSAID), která se projevuje jako astma, rýma, svědivá

kožní vyrážka nebo otok rtů, obličeje, jazyka nebo hrdla;

jestliže

jste

měl(a)

vřed

nebo

krvácení

žaludku

nebo

dvanáctníku

v souvislosti

s předchozím užitím protizánětlivých léků (NSAID);

jestliže máte vřed nebo krvácení do žaludku nebo dvanáctníku, nebo pokud jste měl(a) dvě či

více těchto epizod v minulosti;

jestliže trpíte závažným selháváním srdce, jater nebo ledvin

jestliže trpíte závažnou dehydratací (způsobenou zvracením, průjmem, nebo nedostatečným

příjmem tekutin);

jestliže máte jakékoli aktivní krvácení (včetně krvácení do mozku);

jestliže jste žena v posledních 3 měsících těhotenství;

jestliže trpíte poruchou neznámé příčiny vedoucí k abnormální krvetvorbě;

jestliže je pacient dítě mladší 12 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibuprofen Bril se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte systémový lupus erythematodes (SLE) nebo jiné autoimunitní onemocnění;

jestliže trpíte dědičnou poruchou tvorby krevního barviva hemoglobinu (porfyrie);

jestliže trpíte zánětlivým onemocněním střev, jako je zánět tračníku doprovázený vředy

(ulcerózní kolitida), zánět postihující trávicí trakt (Crohnova choroba), nebo jinou žaludeční

či střevní chorobou;

jestliže trpíte poruchou krvetvorby;

jestliže trpíte poruchou krevní srážlivosti;

jestliže trpíte alergiemi, sennou rýmou, astmatem, chronickými otoky nosní sliznice, zánětem

dutin a nosních mandlí nebo chronickými obstrukčními dýchacími potížemi, protože existuje

zvýšené riziko zúžení dýchacích cest s dýchacími potížemi (bronchospasmus);

jestliže trpíte oběhovými potížemi postihujícími tepny v pažích či nohou;

jestliže máte potíže s játry, ledvinami, srdcem nebo vysoký krevní tlak;

jestliže jste nedávno podstoupil(a) velký chirurgický zákrok;

jestliže jste žena v prvních šesti měsících těhotenství;

jestliže jste žena, která kojí;

jestliže jste žena, která se snaží otěhotnět.

Starší pacienti

U starších pacientů je zvýšené riziko nežádoucích účinků, zvláště krvácení a perforace (proděravění)

trávicího traktu, které může být smrtelné.

Vředy, perforace a krvácení do žaludku nebo střev

Jestliže jste v minulosti měla(a) vřed v žaludku nebo střevech, zvláště pokud byl komplikovaný

v důsledku perforace nebo doprovázený krvácením, máte sledovat jakékoli neobvyklé břišní příznaky

a hlásit je neprodleně lékaři, zejména pokud se tyto příznaky vyskytnou na začátku léčby. Riziko

vzniku krvácení nebo vředů trávicího traktu je v tomto případě vyšší, především u starších pacientů.

Pokud se vyskytne krvácení nebo vředy trávicího traktu, léčbu je třeba přerušit.

Krvácení, vředy nebo proděravění trávicího traktu se mohou vyskytnout bez varovných příznaků, a to

i u pacientů, které nikdy předtím tyto potíže neměli, a mohou být i smrtelné.

Riziko

vředů,

perforace

nebo

krvácení

žaludku

nebo

střev

zvyšuje

s vyššími

dávkami

ibuprofenu. Toto riziko se také zvyšuje, pokud je ibuprofen užíván spolu s určitými léky (viz bod

Další léčivé přípravky a Ibuprofen Bril níže).

Kožní reakce

Při prvních příznacích kožní vyrážky, poškození sliznic nebo jakýchkoli jiných známkách

alergie přestaňte ibuprofen užívat, neboť se může jednat o první projevy závažných kožních reakcí

(exfoliativní dermatitida, Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza / Lyellův

syndrom), které někdy mohou mít smrtelné následky. Riziko těchto reakcí je největší během prvního

měsíce léčby.

Účinky na srdce a mozek

Protizánětlivá/analgetická léčiva jako je ibuprofen mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo

cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto nepřekračujte

doporučenou dávku ani délku léčby.

Před užitím přípravku Ibuprofen Bril se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:

- máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci bypassu, trpíte onemocněním periferních tepen (špatný krevní

oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali jakýkoli druh cévní

mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní ischemické ataky „TIA“).

máte

vysoký

krevní

tlak,

cukrovku,

vysoký

cholesterol,

máte

rodinné

anamnéze

srdeční

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Účinky na ledviny

Ibuprofen může způsobit poruchu funkce ledvin, a to i u pacientů, kteří nikdy předtím neměli potíže

s ledvinami. To může mít za následek otoky nohou, a může dokonce vést k srdečnímu selhání nebo

vysokému krevnímu tlaku u náchylných osob.

Ibuprofen může zapříčinit poškození ledvin, zvláště u pacientů, kteří již trpí poruchou funkce ledvin,

srdce nebo jater, nebo kteří užívají diuretika nebo ACE inhibitory, a také u starších pacientů.

Vysazení ibuprofenu však obvykle vede k úpravě stavu.

Další opatření

Obecně

platí,

návykové

užívání

(různých

typů)

analgetik

může

vést

trvalým

závažným

problémům s ledvinami. Toto riziko může narůstat při fyzické námaze spojené se ztrátou soli a

dehydratací. Proto je třeba se mu vyhnout.

Dlouhodobé užívání jakéhokoli typu léku proti bolesti hlavy může tyto bolesti zhoršit. Pokud k takové

situaci dojde, nebo se budete domnívat, že k ní došlo, je třeba se poradit s lékařem a léčbu přerušit.

Ibuprofen může zastřít příznaky nebo známky infekce (horečka, bolest a otok) a dočasně prodloužit

dobu krvácení.

Ibuprofen může snížit schopnost ženy otěhotnět. Informujte lékaře, pokud plánujete otěhotnět, nebo

pokud nemůžete otěhotnět.

Pokud se Vás týká některé z výše uvedených onemocnění, poraďte se s lékařem dříve, než začnete

Ibuprofen Bril užívat.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem mladším 12 let.

U dehydratovaných dospívajících hrozí riziko poškození funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a přípravek Ibuprofen Bril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Ibuprofen Bril může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová,

warfarin, tiklopidin)

methotrexát používaný k léčbě nádorových a autoimunitních onemocnění

Pokud je tento přípravek užíván současně s určitými léky, mohou se jeho nežádoucí účinky zvýšit,

nebo pokud je užíván současně s jinými léky, může zvýšit nebo snížit jejich účinek nebo zvýšit jejich

vedlejší účinky.

jiné NSAID

digoxin (k léčbě různých srdečních chorob)

fenytoin (k prevenci epileptických záchvatů)

lithium (k léčbě deprese a mánie)

diuretika (léky na odvodnění), včetně draslík šetřících diuretik

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory jako je captopril, beta-blokátory jako

atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II jako je losartan)

kolestyramin (k léčbě vysokého cholesterolu)

aminoglykosidy (antibiotika)

SSRI (antidepresiva), např. paroxetin, sertralin, citalopram

moklobemid (k léčbě deprese nebo sociální fobie)

cyklosporin, takrolimus (imunosupresiva po transplantaci orgánu)

zidovudin nebo ritanovir (k léčbě HIV)

mifepriston

probenecid nebo sulfinpyrazon (k léčbě dny)

chinolonová antibiotika

deriváty sulfonymočoviny (k léčbě cukrovky 2. typu)

kortikosteroidy (protizánětlivé léky)

bisfosfonáty (používané při osteoporóze, Pagetově chorobě a ke snížení vysoké hladiny

vápníku v krvi)

oxpentifylin ((pentoxifylin) používaný k léčbě chorob spojených s poruchou krevního oběhu

v dolních nebo horních končetinách)

baklofen (lék na snížení svalového napětí)

vorikonazol a flukonazol - léky proti plísňovým onemocněním

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibuprofen

Bril. Proto byste se vždy měli poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek

Ibuprofen Bril užívat s jinými léčivy.

Ibuprofen Bril s jídlem, pitím a alkoholem

Užití přípravku s jídlem snižuje možnost vzniku zažívacích potíží.

Nepijte alkohol, protože může zhoršit nežádoucí účinky ibuprofenu, a to především účinky na

žaludek, střeva či mozek.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Ibuprofen se nesmí užívat v posledních 3 měsících těhotenství, protože může způsobit významné

poruchy funkce srdce, plic a ledvin u nenarozeného dítěte.

Jestliže se používá na konci těhotenství, může způsobit krvácení u matky a dítěte a oslabit sílu

děložních stahů, což může opozdit nástup porodu.

V prvních 6 měsících těhotenství smíte používat ibuprofen pouze po poradě s lékařem, a to jen pokud

je to zcela nezbytné.

Kojení

Ibuprofen se ve velmi malém množství vylučuje do mateřského mléka a při krátkodobé léčbě není

obvykle nutné kojení přerušit. Jestliže však máte předepsanou dlouhodobou léčbu, je třeba zvážit

předčasné ukončení kojení.

Plodnost

Tento přípravek patří do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků (NSAID), které mohou snižovat

schopnost ženy otěhotnět. Tento účinek je vratný po ukončení léčby. Léčba ibuprofenem není vhodná,

jestliže plánujete otěhotnět, nebo pokud máte problém otěhotnět.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibuprofen zpravidla neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje. Jelikož se však při užívání

vysokých dávek mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako únava, ospalost, závratě a poruchy zraku, u

jednotlivých pacientů může být snížena schopnost řídit a obsluhovat stroje. Tento účinek je umocněn

současným požitím alkoholu.

Ibuprofen Bril obsahuje laktosu

Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se

svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se Ibuprofen Bril užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neužívejte Ibuprofen Bril bez porady s lékařem.

Tableta se polyká a zapíjí sklenicí vody. Doporučuje se, aby pacienti s citlivým žaludkem užili

Ibuprofen Bril s jídlem.

Nepřekračujte doporučenou dávku nebo délku léčby.

Nežádoucí účinky lze minimalizovat užíváním nejnižší účinné dávky po co nejkratší dobu potřebnou

ke zvládnutí příznaků.

Dávka ibuprofenu závisí na věku a tělesné hmotnosti pacienta.

Doporučená dávka přípravku je:

Revmatická onemocnění

Dospělí:

Obvyklá dávka je 400 – 600 mg třikrát denně. U některých pacientů jsou účinné udržovací dávky 600

mg – 1200 mg denně. Při akutních a závažných onemocnění lze dávku zvýšit až na 2400 mg denně ve

3 až 4 dávkách

Dospívající starší 12 let (vážící více než 40 kg):

Doporučená dávka je 20 mg/kg až 40 mg/kg tělesné hmotnosti denně rozdělená ve 3 – 4 dávkách.

Starší pacienti

Jestliže jste starší pacient, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Bril poraďte se svým lékařem,

protože budete náchylnější k nežádoucím účinkům, zejména ke krvácení a perforaci v trávicím traktu,

což může být smrtelné. Lékař Vám poskytne náležité pokyny.

Snížená funkce ledvin nebo jater

Jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo jater, vždy se před užíváním přípravku Ibuprofen Bril

poraďte se svým lékařem. Lékař Vám poskytne náležité pokyny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibuprofen Bril, než jste měl(a)

Jestliže užijete více tablet přípravku Ibuprofen Bril, než jste měl(a), kontaktujte lékaře, lékařskou

pohotovostní službu nebo lékárníka.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocit na zvracení, zvracení a bolest žaludku nebo průjem.

Rovněž se může vyskytnout ušní šelest, bolest hlavy, závratě a krvácení do žaludku nebo střev. U

závažnějších případů předávkování se může vyskytnout ospalost, vzrušení, dezorientace, kóma,

záchvaty, křeče (zejména u dětí), rozmazané vidění, oční problémy, selhání ledvin, poškození jater,

nízký krevní tlak, dechový útlum, modravé zbarvení rtů, jazyka a prstů a zvýšený sklon ke krvácení.

U astmatiků může rovněž dojít ke zhoršení astmatu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ibuprofen Bril

Jestliže jste si zapomněl(a) užít dávku, užijte příští dávku co nejdříve, pokud však nezbývají méně než

čtyři hodiny do příští dávky.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se častěji vyskytují při vyšších dávkách a delším trvání léčby.

Užívání

léků,

jako

Ibuprofen

Bril,

může

mírně

zvýšit

riziko

srdečního

záchvatu

(infarktu

myokardu) nebo mozkové mrtvice. Při používání NSAID bylo popsáno zadržování vody (otoky),

vysoký krevní tlak a srdeční selhání.

Níže uvedené vedlejší účinky jsou významné, a pokud se u Vás vyskytnou, vyžadují okamžitý zásah. V

případě, že se u Vás vyskytnou níže uvedené příznaky, přestaňte užívat Ibuprofen Bril a okamžitě

vyhledejte lékaře:

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů

černá dehtovitá stolice nebo zvracení s příměsí krve (vřed v trávicím traktu s krvácením)

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů

otok obličeje, jazyka nebo hrdla (hrtanu), který může způsobit výrazné dýchací obtíže

(angioedém), rychlý srdeční tep, závažný pokles krevního tlaku nebo život ohrožující šok

náhlá alergická reakce s dušností, sípáním a poklesem krevního tlaku

závažná vyrážka s tvorbou puchýřů na kůži, zejména na dolních končetinách, pažích, rukou a

nohou, ale může se objevit i na obličeji a rtech (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův

syndrom). Tyto obtíže mohou být ještě závažnější, puchýře jsou větší a rozšiřují se a části

pokožky se mohou olupovat (Lyellův syndrom). Může se rovněž objevit závažná infekce s

odumřením kůže (nekrózou), podkožní tkáně a svalů.

Jestliže se u Vás vyskytnou níže uvedené nežádoucí účinky, přestaňte přípravek užívat a obraťte se co

nejdříve na svého lékaře:

Velmi časté: mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů

pálení žáhy, bolest břicha, poruchy trávení

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů

rozmazané vidění nebo jiné oční potíže, jako citlivost na světlo

reakce z přecitlivělosti, jako kožní vyrážka, svědění, záchvaty astmatu (někdy s nízkým

krevním tlakem)

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů

ztráta zraku

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů

náhle vzniklý otok plic s následnou dušností, vysokým krevním tlakem, zadržováním vody a

přibýváním na váze

Další možné nežádoucí účinky přípravku Ibuprofen Bril jsou:

Velmi časté: mohu se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů

zažívací poruchy, jako průjem, pocit na zvracení, zvracení, plynatost, zácpa

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů

vřed v trávicím traktu s perforací nebo bez ní

zánět střev a zhoršení zánětu tlustého střeva (kolitida) a zažívacího systému (Crohnova

choroba) a komplikace slizničních výchlipek (divertiklů) na tlustém střevě (perforace nebo

píštěl)

mikroskopické krvácení do střev, které může mít za následek chudokrevnost (anemii)

vředy a zánět v dutině ústní

bolest hlavy, ospalost, závratě, únava, neklid, nespavost a podrážděnost

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů

zánět žaludeční sliznice

ledvinové potíže včetně otoků, zánět ledvin a selhání ledvin

rýma

dýchací obtíže (bronchospasmus)

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů

deprese, zmatenost, halucinace

syndrom lupus erythematodes (únava, bolesti kloubů a svalů, horečka, citlivost na světlo)

zvýšení dusíku močoviny a jiných jaterních enzymů v krvi, pokles koncentrace krevního

barviva, zpomalení shlukování krevních destiček a prodloužení doby

krvácivosti,

pokles

hladiny

vápníku v séru a zvýšení hladiny kyseliny močové v séru

Velmi vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů

nepříjemné vnímání srdeční činnosti, srdeční selhání, srdeční infarkt nebo vysoký krevní tlak

poruchy krvetvorby (s projevy jako horečka, bolest v krku, povrchové vředy v dutině ústní,

chřipkové příznaky, těžká únava, krvácení z nosu a do kůže)

ušní šelest

zánět jícnu nebo slinivky břišní

zúžení střev

akutní zánět jater, žlutavé zbarvení pokožky a očního bělma, porucha funkce jater, poškození

nebo selhání jater

zánět mozkových blan (bez přítomnosti bakteriální infekce)

poškození tkáně ledvin

vypadávání vlasů

Ibuprofen Bril může způsobit snížení počtu bílých krvinek a Vaše odolnost vůči infekcím se může

oslabit. Jestliže se u Vás vyskytne infekce s projevy jako horečka a závažné zhoršení celkového stavu

nebo horečka s místními projevy infekce, jako je bolest v krku, hrtanu či ústech nebo potíže s

močením, vyhledejte neprodleně svého lékaře. Bude Vám provedeno vyšetření krve s cílem zjistit

případné snížení počtu bílých krvinek (agranulocytóza). Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře

o užívání tohoto léku.

Při léčbě ibuprofenem se u některých pacientů s autoimunitním onemocněním, jako je systémový

lupus erythematodes nebo smíšená choroba pojiva, vyskytla meningitida (projevující se ztuhlostí šíje,

bolestí hlavy, pocitem na zvracení, zvracením, horečkou nebo dezorientací).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o

bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak Ibuprofen Bril uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, krabičce nebo

lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Ibuprofen Bril obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje ibuprofenum 600 mg.

Dalšími složkami v jádře tablety jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, sodná sůl

kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, povidon, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát a

magnesium-stearát.

Potahová vrstva tablety obsahuje hyprolosu, hypromelosu, makrogol a oxid titaničitý

(E171)

Jak Ibuprofen Bril vypadá a co obsahuje toto balení

Ibuprofen Bril potahované tablety 600 mg

Bílé potahované tablety ve tvaru tobolky o rozměrech přibližně 19 mm x 8 mm, hladké na obou

stranách.

Tablety jsou k dispozici v těchto baleních:

Blistry obsahující 1, 10, 20, 30, 40, 48, 50, 98, 100 a 200 tablet.

Plastové lahvičky obsahující 20, 30, 40, 48, 50, 98, 100, 200 a 250 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 1EG

Velká Británie

Výrobce

Bristol Laboratories Limited

Laporte Way, Luton, Bedfordshire, LU4 8WL

Velká Británie

Bristol Laboratories Limited

Unit 3, Canalside, Northbridge Road, Berkhamsted, Hertfordshire, HP4 1 EG

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod těmito názvy:

Německo

Ibuprofen Axcount 600mg Filmtabletten

Dánsko

Ibuprofen Bril 600mg filmovertrukne tabletter

Španělsko

Ibuprofen Bril 600mg comprimidos recubiertos con pelicula EFG

Irsko

Ibuprofen Bril 600mg Film-coated Tablets

Island

Ibuprofen Bril 600mg Filmuhúðaðar töflur

Polsko

Ibuprofen Bril

Švédsko

Ibuprofen Bril

Česká republika

Ibuprofen Bril 600 mg potahované tablety

Slovenská republika

Ibuprofen Bril 600mg Filmom Obalene tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.5.2016.

4-6-2018

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves first biosimilar to Neulasta to help reduce the risk of infection during cancer treatment

FDA approves Fulphila (pegfilgrastim-jmdb) as the first biosimilar to Neulasta (pegfilgrastim) to decrease the chance of infection as suggested by febrile neutropenia in patients with non-myeloid cancer.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

5-7-2011

Consultation on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicines in ATC group C01 (cardiac therapy)

Consultation on the Reimbursement Committee’s recommendation concerning the reimbursement status of medicines in ATC group C01 (cardiac therapy)

At the request of the Danish Medicines Agency, the Reimbursement Committee has reassessed the reimbursement status of medicines in ATC group C01 – cardiac therapy. These medicines are used for the treatment of cardiac arrhythmia (e.g. atrial fibrillation) and heart cramps (angina pectoris).

Danish Medicines Agency

25-9-2018

Brilique (AstraZeneca AB)

Brilique (AstraZeneca AB)

Brilique (Active substance: ticagrelor) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)6282 of Tue, 25 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1241/PSUSA/2948/201712

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety