Advertisement

IBANDRONIC ACID FRESENIUS KABI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBANDRONIC ACID FRESENIUS KABI Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 3MG
 • Dávkování:
 • 3MG
 • Léková forma:
 • Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X3ML+J Předplněná injekční stříkačka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBANDRONIC ACID FRESENIUS KABI Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 3MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA IBANDRONOVÁ
 • Přehled produktů:
 • IBANDRONIC ACID FRESENIUS KABI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 073/16-C
 • EAN kód:
 • 8595173622453
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp. zn. sukls219214/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Ibandronic Acid

Fresenius Kabi 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

používat

Jak se přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ibandronic

Acid Fresenius Kabi 3 mg

a k čemu se používá

Přípravek

Ibandronic

Acid

Fresenius

Kabi

patří

skupiny

léčivých

přípravků

zvaných

bisfosfonáty. Léčivou látkou přípravku Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg je kyselina ibandronová.

Přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg může zvrátit ztráty kostní hmoty tím, že zamezuje

dalším ztrátám kostní hmoty a zvyšuje kostní hmotu u většiny pacientek, které přípravek budou

používat, a to i přes to, že pacientky nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronic Acid

Fresenius Kabi 3 mg může pomoci snížit riziko zlomenin kostí (fraktur). Snížení zlomenin bylo

prokázáno u páteře (obratlů), ale ne u kyčelní kosti.

Přípravek

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

Vám byl předepsán k léčbě postmenopauzální

osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin.

Osteoporóza znamená řídnutí a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období

menopauzy přestávají vaječníky tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti

v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy.

Další faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, zahrnují:

nedostatek vápníku a vitamínu D v potravě;

kouření cigaret nebo nadměrné pití alkoholu;

nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující kosti;

výskyt osteoporózy v rodině.

Zdravý životní styl

Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená

příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamín D;

pravidelnou chůzi nebo cvičení zatěžující kosti;

nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

používat

Nepoužívejte přípravek

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

Jestliže jste alergická na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Pokud máte, nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi.

Prosím promluvte si o této

skutečnosti se svým lékařem.

Upozornění a opatření

U pacientů s osteoporózou léčených přípravkem Ibandronic acid Fresenius Kabi 3 mg byl v

poregistračním sledování ve velmi vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný

osteonekróza čelisti (poškození čelistní kosti). Ke vzniku osteonekrózy čelisti může dojít i po

ukončení léčby.

Je důležité se pokusit zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivé onemocnění, které

může být obtížně léčitelné. Za účelem snížení rizika vzniku osteonekrózy čelisti máte dodržovat

některá opatření.

Před zahájením léčby informujte lékaře/zdravotní sestru (zdravotního pracovníka), jestliže:

máte jakékoliv případné problémy v ústní dutině nebo se zuby, jako je nedostatečná

zubní hygiena, onemocnění dásní nebo máte plánované trhání zubu

nepodstupujete pravidelné zubní prohlídky nebo jste dlouho neabsolvoval(a) zubní

prohlídku

kouříte (kouření může zvýšit riziko zubních problémů)

jste se v minulosti léčil(a) bisfosfonátem (látka používaná k léčbě nebo prevenci

kostních poruch)

užíváte léčivé přípravky nazývané kortikosteroidy (jako je prednisolon nebo

dexamethason)

máte nádorové onemocnění.

Lékař Vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Ibandronic acid Fresenius Kabi 3

mg absolvoval(a) zubní prohlídku.

Po dobu léčby máte dodržovat správnou ústní hygienu (včetně pravidelného čištění zubů) a absolvovat

pravidelné zubní prohlídky. Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře sedí. Jestliže se

léčíte se zuby nebo plánujete zubní chirurgický zákrok (např. trhání zubu), informujte o zubní léčbě

lékaře a sdělte stomatologovi, že užíváte přípravek Ibandronic acid Fresenius Kabi 3 mg.

V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok

nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo

jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Některé osoby musí být při používání přípravku Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg obzvlášť

opatrné.

Před použitím přípravku Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg se poraďte se svým lékařem,

lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

pokud máte nebo jste někdy měla potíže s ledvinami, selhání ledvin, pokud jste někdy

podstoupila dialýzu nebo trpíte jiným onemocněním, které může ovlivňovat Vaše ledviny.

jestliže Vám byla prokázána porucha metabolismu minerálů (jako je nedostatek vitamínu D).

pokud dostáváte přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg, máte používat potravinové

doplňky obsahující vápník a vitamín D. Pokud je nemůžete používat, informujte svého lékaře.

Pokud máte srdeční obtíže a lékař Vám doporučil omezit denní příjem tekutin.

U pacientek léčených intravenózně (nitrožilně) kyselinou ibandronovou byly hlášeny případy závažné,

alergické reakce, někdy končící úmrtím. Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, jako je

dušnost/dýchací potíže, pocit staženého hrdla, otok jazyka, závratě, pocit ztráty vědomí, zarudnutí nebo

otok obličeje, vyrážka na těle, pocit na zvracení a zvracení, okamžitě to oznamte svému lékaři nebo

zdravotní sestře (viz bod 4).

Děti a dospívající

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg nesmí používat děti a dospívající mladší 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce je určen

pouze ženám po menopauze a nesmějí ho používat ženy v plodném věku.

Jestliže jste těhotná nebo kojíte, nepoužívejte přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete řídit a obsluhovat stroje, protože lze předpokládat, že přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi

3 mg nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce (3 ml), tzn., že je v

podstatě "bez sodíku".

3.

Jak se přípravek Ibandronic

Acid Fresenius Kabi 3 mg

používá

Doporučené dávkování přípravku Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg ve formě intravenózních injekcí

je 3 mg (1 předplněná injekční stříkačka) jedenkrát za 3 měsíce.

Injekce podává lékař nebo vyškolený zdravotnický personál do žíly. Injekce si neaplikujte sama.

Injekční roztok přípravku Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg musí být podán výhradně do žíly, nikoli

do jiné části těla.

Další používání přípravku

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

Pro dosažení maximálního účinku léčby je důležité pokračovat v aplikaci injekcí každé tři měsíce tak

dlouho, jak Vám je Váš lékař bude předepisovat. Přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg může

léčit osteoporózu pouze po dobu, po kterou budete podstupovat léčbu, přestože nemusíte zaznamenat či

pociťovat rozdíl.

Po 5 letech léčby se prosím poraďte se svým lékařem, jestli máte dál pokračovat v léčbě kyselinou

ibandronovou.

Rovněž je třeba užívat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D, tak jak Vám doporučí lékař.

Jestliže jste použila více přípravku

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg ,

než jste měla

Může se stát, že budete mít nízkou hladinu vápníku, fosforu nebo hořčíku v krvi. Váš lékař podnikne

odpovídající kroky k nápravě změn a může Vám dát injekci obsahující zmíněné minerály.

Jestliže jste vynechala dávku přípravku

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3mg

Sjednejte si co nejdříve novou návštěvu lékaře, který Vám dá další injekci. Poté budete opět dostávat

injekce vždy po 3 měsících od data poslední injekce, kterou jste obdržela.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned

zdravotní sestře nebo lékaři

-

je možné, že budete potřebovat neodkladné

lékařské ošetření:

Vzácné

(postihují méně než 1 pacienta z 1 000)

svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním.

přetrvávající bolest a zánět oka (přetrvávající)

• nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné

známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti

Velmi vzácné

(postihují méně než 1 pacienta z 10 000)

bolest v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné příznaky závažných problémů s čelistní kostí (nekróza

(odumřelá kostní tkáň) čelistní kosti)

• poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha, a/nebo ušní infekce. Může jít o

příznaky poškození kostí v uchu.

• závažná, potenciálně život ohrožující alergické reakce (viz bod 2).

• závažné nežádoucí kožní reakce

Další možné nežádoucí účinky

Časté

(postihují méně než 1 pacienta z 10)

bolest hlavy

bolest žaludku (jako gastritida), nebo bolest břicha, poruchy trávení, pocit na zvracení, průjem

(řídká stolice) nebo zácpa

bolest svalů, kloubů nebo zad

Pocity únavy a vyčerpání

příznaky podobné chřipce včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, bolesti

kostí a bolesti svalů a kloubů. Informujte svého lékaře nebo sestru, pokud začnou být tyto

příznaky nepříjemné nebo budou přetrvávat déle než několik dní

vyrážka

Méně časté

(postihují méně než 1 pacienta ze 100)

zánět žil

bolest nebo poranění v místě vpichu

bolest kostí.

pocit slabosti

astmatický záchvat

Vzácné

(postihují méně než 1 pacienta z 1000)

vyrážka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Ibandronic

Acid Fresenius Kabi 3 mg u

chovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a na injekční

stříkačce za "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zdravotník, který podává injekci, musí zlikvidovat nevyužitý zbývající roztok a odložit injekční

stříkačku a injekční jehlu do příslušné nádoby na odpad.

6.

Obsah balení a další

informace

Co přípravek Iband

ronic Acid Fresenius Kabi 3 mg obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum. Jedna předplněná injekční stříkačka (3 ml roztoku)

obsahuje Acidum ibandronicum 3 mg (jako natrii ibandronas anhydricus).

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, trihydrát octanu sodného,

kyselina octová 98%,

hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina chlorovodíková (pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak přípravek

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg je čirý bezbarvý roztok. Jedna předplněná injekční

stříkačka obsahuje 3 ml roztoku.

Přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg je dodáván v balení po 1 předplněné injekční stříkačce

s 1 injekční jehlou.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, A-8055 Graz, Rakousko

Tato příbalová informace b

yla naposledy

revidována

: 14. 8. 2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace j

sou

určen

y

pouze pro zdravotnické pracovníky

Další informace jsou uvedeny v

souhrnu

údajů o přípravku.

Aplikace přípravku

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg

injekční roztok v předplněné injekční

stříkačce

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg musí být aplikován intravenózně během 15-30 vteřin.

Roztok je dráždivý, proto je důležité přísně dodržovat intravenózní způsob podání. V případě neúmyslné

aplikace roztoku do tkáně v okolí žíly může u pacienta dojít k lokálnímu podráždění, bolestivosti a

zánětu místa vpichu.

Přípravek Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce se

nesmí

mísit

s jinými roztoky s obsahem vápníku (např. Ringer-laktátový roztok, vápenaté soli heparinu) ani s

jinými intravenózně podávanými léčivými přípravky. V případě, že je přípravek Ibandronic Acid

Fresenius Kabi 3 mg podán za využití již zavedené i.v. infuzní sestavy, může být k infuzi použit pouze

fyziologický roztok nebo roztok glukózy o koncentraci 50 mg/ml (5%).

Vynechání dávky

Při vynechání dávky má být injekce aplikována co možná nejdříve. Další injekce mají být podávány

každé 3 měsíce od data poslední injekce.

Předávkování

K dispozici nejsou žádné specifické údaje o léčbě předávkování kyselinou ibandronovou.

Podle dostupných údajů může intravenózní předávkování touto skupinou sloučenin vést k hypokalcemii,

hypofosfatemii a hypomagnesemii, které jsou příčinou parestezie. V závažných případech je možné

podat intravenózní infuzi odpovídajících dávek kalcium-glukonátu, hydrogenfosforečnanu draselného,

fosforečnanu sodného a síranu hořečnatého.

Obe

cné údaje

Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce, stejně jako další

bisfosfonáty podávané intravenózně, může vyvolat přechodné snížení hladin vápníku v krevním séru.

Je třeba provést vyšetření na hypokalcemii a další poruchy kostního a minerálního metabolismu, které

mají být léčeny před zahájením injekčního podávání přípravku Ibandronic Acid Fresenius Kabi 3 mg.

U všech pacientek je důležitý příjem vápníku a vitamínu D v přiměřeném množství. Všechny pacientky

musí dostávat potravinové doplňky obsahující vápník a vitamín D.

Pacientky současně trpící onemocněním ledvin nebo užívající léčivé přípravky, které potenciálně mohou

mít nežádoucí účinky na ledviny, mají být během léčby pravidelně kontrolovány v souladu s postupy

správné lékařské praxe.

Veškerý nepoužitý injekční roztok, injekční stříkačka a injekční jehla musí být zlikvidovány v souladu

s platnými místními požadavky.

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

FDA Drug Safety Communication: FDA revises labels of SGLT2 inhibitors for diabetes to include warnings about too much acid in the blood and serious urinary tract infections

A U.S. Food and Drug Administration (FDA) safety review has resulted in adding warnings to the labels of a specific class of type 2 diabetes medicines called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors about the risks of too much acid in the blood and of serious urinary tract infections. Both conditions can result in hospitalization.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2018

BONIVA (Ibandronate Sodium) Injection, Solution [Genentech, Inc.]

BONIVA (Ibandronate Sodium) Injection, Solution [Genentech, Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

BONIVA (Ibandronate Sodium) Tablet, Film Coated [Genentech, Inc.]

BONIVA (Ibandronate Sodium) Tablet, Film Coated [Genentech, Inc.]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

24-1-2018

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

ORACIT (Citric Acid And Sodium Citrate) Solution [CMP Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

IBANDRONATE SODIUM Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

IBANDRONATE SODIUM Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

IBANDRONATE SODIUM Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IBANDRONATE SODIUM Injection, Solution [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

ENOXAPARIN SODIUM Injection [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

ALPHA-PRO (Sodium Fluoride And Hydrofluoric Acid) Gel [Dental Technologies, Inc.]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Fresensius Kabi USA, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Fresensius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

IBANDRONATE SODIUM Tablet, Film Coated [Macleods Pharmaceuticals Limited]

IBANDRONATE SODIUM Tablet, Film Coated [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

SODIUM CHLORIDE Injection [Fresenius Medical Care North America]

SODIUM CHLORIDE Injection [Fresenius Medical Care North America]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

Divalproex Sodium

Divalproex Sodium

Divalproex sodium is a stable coordination compound comprised of sodium valproate and valproic acid used to treat manic episodes associated with bipolar disorder, epilepsy, and migraine headaches.

US - RxList

2-11-2017

Ibandronic Acid Teva (Teva B.V.)

Ibandronic Acid Teva (Teva B.V.)

Ibandronic Acid Teva (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7169 of Thu, 02 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

17-10-2017

SULFZIX (Sodium Polysulthionate, Folic Acid) Capsule [Basiem]

SULFZIX (Sodium Polysulthionate, Folic Acid) Capsule [Basiem]

Updated Date: Oct 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

HEPARIN SODIUM Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

HEPARIN SODIUM Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

IBANDRONATE SODIUM Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

IBANDRONATE SODIUM Injection, Solution [AuroMedics Pharma LLC]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

SODIUM CHLORIDE Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)6433 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2638/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement