Advertisement

IBANDRONIC ACID AUROBINDO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBANDRONIC ACID AUROBINDO Potahovaná tableta 150MG
 • Dávkování:
 • 150MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 3 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBANDRONIC ACID AUROBINDO Potahovaná tableta 150MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA IBANDRONOVÁ
 • Přehled produktů:
 • IBANDRONIC ACID AUROBINDO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 110/14-C
 • Datum autorizace:
 • 25-05-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls172158/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Ibandronic Acid Aurobindo 150 mg potahované tablety

Acidum ibandronicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se

Vás vyskytne

kterýkoli z nežádoucích

účinků,

sdělte to

svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Ibandronic Acid Aurobindo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Aurobindo užívat

Jak se přípravek Ibandronic Acid Aurobindo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibandronic Acid Aurobindo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ibandronic Acid Aurobindo a k čemu se používá

Přípravek Ibandronic Acid Aurobindo patří do skupiny léčivých přípravků zvaných bisfosfonáty.

Obsahuje léčivou látku kyselinu ibandronovou. Přípravek Ibandronic Acid Aurobindo může zvrátit

kostní ztráty zastavením dalších ztrát kosti a zvýšením kostní masy u většiny žen, které jej užívají,

a to i přesto, že ženy nemusí vidět nebo pociťovat rozdíl. Přípravek Ibandronic Acid Aurobindo může

pomoci

snížit

riziko zlomenin kostí (fraktur). Toto

snížení zlomenin

bylo

prokázáno

u páteře

(obratlů), ale ne u kyčelní kosti.

Přípravek

Ibandronic

Acid

Aurobindo

Vám

byl

předepsán

k

léčbě

postmenopauzální

osteoporózy, neboť je u Vás zvýšené riziko výskytu zlomenin. Osteoporóza znamená řídnutí

a slábnutí kostí, běžně se vyskytuje u žen po menopauze. V období menopauzy přestávají vaječníky

tvořit ženský pohlavní hormon, estrogen, který pomáhá udržovat kosti v dobrém stavu.

Čím dříve žena dosáhne menopauzy, tím vyšší je u ní riziko zlomenin z důvodu osteoporózy.

Dalšími faktory, které mohou zvyšovat riziko zlomenin, jsou:

nedostatečný přívod vápníku a vitamínu D v potravě

kouření nebo nadměrné pití alkoholu

nedostatek pohybu nebo jiné fyzické aktivity zatěžující skelet

výskyt osteoporózy v rodině

Zdravý životní styl Vám rovněž pomůže, aby pro Vás byla léčba co možná nejpřínosnější. Znamená

příjem vyvážené potravy bohaté na vápník a vitamin D

pravidelnou chůzi nebo jiné cvičení zatěžující skelet

nekouřit a nepít nadměrné množství alkoholu.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibandronic Acid Aurobindo

užívat

Neužívejte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo

jestliže jste alergická na kyselinu ibandronovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

jestliže máte určité problémy s jícnem/trávicí trubicí, jako je jeho zúžení nebo potíže s polykáním.

jestliže nevydržíte stát nebo sedět ve vzpřímené poloze po dobu jedné hodiny (60 minut).

jestliže máte nebo jste měla sníženou hladinu vápníku v krvi. Tuto skutečnost, prosím,

konzultujte se svým lékařem.

Upozornění a opatření

U pacientů s osteoporózou léčených přípravkem Ibandronic Acid Aurobindo byl v poregistračním

sledování ve velmi vzácných případech hlášen nežádoucí účinek nazývaný osteonekróza čelisti

(poškození čelistní kosti). Ke vzniku osteonekrózy čelisti může dojít i po ukončení léčby.

Je důležité se pokusit zabránit vzniku osteonekrózy čelisti, protože jde o bolestivé onemocnění, které

může být obtížně léčitelné. Za účelem snížení rizika vzniku osteonekrózy čelisti máte dodržovat

některá opatření.

Před zahájením léčby informujte lékaře/zdravotní sestru (zdravotního pracovníka), jestliže:

máte jakékoliv případné problémy v ústní dutině nebo se zuby, jako je nedostatečná zubní

hygiena, onemocnění dásní nebo máte plánované trhání zubu

nepodstupujete pravidelné zubní prohlídky nebo jste dlouho neabsolvoval(a) zubní prohlídku

kouříte (kouření může zvýšit riziko zubních problémů)

jste se v minulosti léčil(a) bisfosfonátem (látka používaná k léčbě nebo prevenci kostních poruch)

užíváte léčivé přípravky nazývané kortikosteroidy (jako je prednisolon nebo dexamethason)

máte nádorové onemocnění.

Lékař Vás může požádat, abyste před zahájením léčby přípravkem Ibandronic Acid Aurobindo

absolvoval(a) zubní prohlídku.

dobu

léčby

máte

dodržovat

správnou

ústní

hygienu

(včetně

pravidelného

čištění

zubů)

a absolvovat pravidelné zubní prohlídky. Pokud nosíte zubní protézu, ujistěte se, že Vám dobře sedí.

Jestliže se léčíte se zuby nebo plánujete zubní chirurgický zákrok (např. trhání zubu), informujte

o zubní léčbě lékaře a sdělte stomatologovi, že užíváte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo.

V případě jakýchkoliv problémů v ústní dutině nebo se zuby, jako je uvolněný zub, bolest nebo otok

nebo nehojící se léze nebo výtok, se okamžitě obraťte na lékaře a stomatologa, protože by se mohlo

jednat o příznaky osteonekrózy čelisti.

Některé osoby musí být při užívání přípravku Ibandronic Acid Aurobindo obzvlášť opatrné. Před

užitím přípravku Ibandronic Acid Aurobindo se poraďte se svým lékařem:

Jestliže Vám byla prokázána porucha minerálního metabolismu (jako je nedostatek vitamínu D).

Jestliže trpíte zhoršenou funkcí ledvin.

Jestliže máte jakékoli potíže s polykáním nebo trávením.

Mohou se objevit příznaky jako podráždění, zánět nebo vředy jícnu/trávicí trubice, často s příznaky,

jako jsou závažná bolest na hrudi, výrazná bolest při polykání jídla a/nebo tekutin, těžká nauzea

(nevolnost) nebo zvracení, a to zvláště pokud v průběhu jedné hodiny od užití přípravku Ibandronic

Acid Aurobindo nevypijete plnou sklenici vody a/nebo pokud si lehnete. Pokud se u Vás tyto

příznaky objeví, přestaňte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo užívat a okamžitě kontaktujte svého

lékaře (viz bod 3).

Děti a dospívající

Nedávejte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo dětem nebo dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Ibandronic Acid Aurobindo

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, což jsou zejména:

Doplňkové potravinové přípravky obsahující vápník, hořčík, železo nebo hliník, protože

pravděpodobně mohou ovlivnit účinky přípravku Ibandronic Acid Aurobindo.

Acetylsalicylová kyselina a jiné nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAIDs) mohou dráždit

žaludeční a střevní sliznici. Podobný účinek mohou mít bisfosfonáty (jako Ibandronic Acid

Aurobindo). Buďte tedy obzvlášť opatrná, pokud užíváte Ibandronic Acid Aurobindo a vezmete si

analgetika nebo protizánětlivé přípravky typu NSAIDs. (NSAIDs zahrnují ibuprofen, sodnou sůl

diklofenaku a naproxen).

Po užití Vaší měsíční tablety přípravku Ibandronic Acid Aurobindo počkejte 1 hodinu, než si vezmete

jakékoli další léky, včetně tablet zlepšujících trávení, přípravků s vápníkem nebo vitaminů.

Přípravek Ibandronic Acid Aurobindo s jídlem a pitím

Neužívejte

přípravek

Ibandronic

Acid

Aurobindo

s

jídlem.

Pokud

vezmete

přípravek

Ibandronic Acid Aurobindo spolu s jídlem, je méně účinný.

Můžete pít pouze vodu, ale ne jiné nápoje.

Prosím počkejte 1 hodinu po užití přípravku Ibandronic Acid Aurobindo, než si dáte první jídlo a další

pití (viz bod 3. Jak se přípravek Ibandronic Acid Aurobindo užívá).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek Ibandronic Acid Aurobindo je určen pouze pro ženy v postmenopauze a nesmí ho užívat

ženy, které stále mohou otěhotnět.

Neužívejte přípravek Ibandronic Acid Aurobindo, jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud kojíte,

budete

zřejmě

muset

kojením

přestat,

abyste

mohla

začít

užívat

přípravek

Ibandronic

Acid

Aurobindo.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Můžete

řídit

dopravní

prostředky

obsluhovat

stroje,

protože

předpokládat,

přípravek

Ibandronic

Acid

Aurobindo

nemá

žádný

nebo

zanedbatelný

vliv

schopnost

řídit

nebo

obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Ibandronic Acid Aurobindo užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Ibandronic Acid Aurobindo je jedna tableta měsíčně.

Užívání Vaší měsíční tablety

Je důležité pečlivě dodržovat následující instrukce. Jejich smyslem je umožnit přípravku Ibandronic

Acid Aurobindo dostat se co nejrychleji do žaludku a tím snížit pravděpodobnost podráždění jícnu.

Jednu 150 mg tabletu přípravku Ibandronic Acid Aurobindo užijte jedenkrát za měsíc.

V každém měsíci si určete konkrétní den, který si snadno zapamatujete; může to být stejné

datum v každém měsíci (např. vždy první den měsíce) nebo stejný den v měsíci (např. první

neděle v měsíci) a v tento den užijte tabletu přípravku Ibandronic Acid Aurobindo. Zvolte den,

který nejlépe vyhovuje Vašemu běžnému režimu.

Tabletu Ibandronic Acid Aurobindo užijte po předchozím lačnění, které trvalo alespoň 6 hodin,

během kterých jste nic nejedl(a) ani nepil(a), s výjimkou vody.

Užijte Vaši tabletu Ibandronic Acid Aurobindo

hned jak ráno vstanete z postele a

předtím, než cokoli sníte nebo vypijete (tedy na prázdný žaludek)

Zapijte tabletu plnou sklenicí vody (alespoň 180 ml).

K zapití nepoužívejte vodu s vysokou koncentrací vápníku, ovocný džus nebo jakýkoli jiný nápoj.

Pokud jsou obavy ohledně možných vysokých hladin vápníku v kohoutkové vodě (tvrdá voda),

doporučuje se použít balenou vodu s nízkým obsahem minerálů.

Tabletu polkněte celou – nežvýkejte ji, nekousejte ani nenechávejte rozpustit v ústech.

Následující hodinu (60 minut) po užití tablety

neuléhejte; pokud nezůstanete ve vzpřímené poloze (vestoje nebo vsedě), část přípravku může

proniknout zpět do Vašeho jícnu

nic nejezte

nic nepijte (kromě vody v případě potřeby)

neužívejte žádné jiné léky

Poté co jste hodinu počkal(a), můžete si dát Vaše první denní jídlo a nápoj. Po jídle můžete klidně

znovu ulehnout a vzít si jakékoli další léky, které potřebujete.

Pokračování v užívání přípravku Ibandronic Acid Aurobindo

Je důležité užívat Ibandronic Acid Aurobindo každý měsíc tak dlouho, jak Vám jej Váš lékař bude

předepisovat.

Po 5 letech užívání přípravku Ibandronic Acid Aurobindo se, prosím, zeptejte svého

lékaře, zda máte pokračovat v užívání přípravku Ibandronic Acid Aurobindo.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ibandronic Acid Aurobindo, než jste měl(a)

Pokud jste omylem užila více než jednu tabletu, vypijte plnou sklenici mléka a okamžitě vyhledejte

svého lékaře.

Nesnažte

se

vyvolat zvracení

a

neuléhejte – přípravek Ibandronic Acid Aurobindo by mohl

podráždit Váš jícen.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ibandronic Acid Aurobindo

Jestliže jste ve zvolený den ráno zapomněl(a) svoji tabletu užít, neberte si tabletu později

během dne.

Najděte si v kalendáři den, kdy si vezmete další dávku.

Jestliže jste ve zvolený den zapomněl(a) užít tabletu a pokud Vám do další dávky zbývá jen

1 až 7 dní…

Nikdy neužívejte dvě tablety přípravku Ibandronic Acid Aurobindo během jednoho týdne.

Vyčkejte do další dávky a tu užijte, jak jste zvyklá; pak pokračujte v užívání jedné tablety

měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

Jestliže jste ve zvolený den zapomněla užít tabletu a pokud Vám do další dávky zbývá více

než 7 dní…

Měl(a) byste užít tabletu následující den ráno poté, co jste si vzpomněla, poté pokračujte

v užívání jedné tablety měsíčně v den, který máte vyznačen v kalendáři.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků, sdělte to ihned

zdravotní sestře nebo lékaři – je možné, že budete potřebovat akutní lékařské ošetření:

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

závažná bolest na hrudníku, prudká bolest po polykání jídla nebo pití, těžká nevolnost nebo

zvracení, potíže s polykáním. Můžete mít závažný zánět jícnu/trávicí trubice s možnými bolavými

místy nebo zúžením jícnu/trávicí trubice.

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

svědění, otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla, s obtížným dýcháním

přetrvávající bolest a zánět oka

nová bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla. Můžete mít časné

známky možné neobvyklé zlomeniny stehenní kosti.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):

bolest nebo bolavé místo v ústech nebo čelisti. Můžete mít časné známky závažných potíží

s čelistí (nekrózy (mrtvé kostní tkáně) v čelistní kosti).

poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha. Mohlo by

se jednat o známky poškození kosti v uchu

závažná, potencionálně život ohrožující, alergická reakce

závažné nežádoucí kožní reakce

Další možné nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

bolest hlavy

pálení žáhy, nepříjemné polykání, bolest žaludku nebo břicha (může být z důvodu zánětu

žaludku), porucha trávení, nevolnost, průjem (řídká stolice)

křeče svalů, ztuhlost kloubů a končetin

příznaky podobné chřipce, včetně horečky, třesu a chvění, člověk se celkově necítí dobře, bolesti

kostí a bolesti svalů a kloubů. Pokud Vás kterýkoli z těchto účinků začne obtěžovat nebo trvá více

než několik dní, sdělte to zdravotní sestře nebo lékaři.

vyrážka

Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

závratě

plynatost (větry, pocit nadýmání)

bolest zad

pocit únavy a vyčerpanosti

záchvaty astmatu

Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000):

zánět dvanáctníku (první části tenkého střeva) způsobující bolest žaludku

kopřivka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Česká republika

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ibandronic Acid Aurobindo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za „EXP“a krabičce

za "Použitelné do:" Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ibandronic Acid Aurobindo obsahuje

Léčivou látkou je acidum ibandronicum. Jedna potahovaná tableta obsahuje acidum ibandronicum

150 mg (jako natrii ibandronas monohydricus)

Dalšími složkami jsou:

Jádro tablety:

Mikrokrystalická celulóza, povidon 25, koloidní bezvodý oxid křemičitý, krospovidon

(typ B),

natrium-stearyl-fumarát.

Potahová vrstva tablety:

Hypromelóza (2910/5), triacetin, mastek, oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Ibandronic Acid Aurobindo vypadá a co obsahuje toto balení

Potahovaná tableta.

Bílé až bělavé, potahované, ve tvaru tobolky, bikonvexní tablety s vyraženým "X" na jedné straně

a 78 na straně druhé.

Ibandronic Acid Aurobindo tablety jsou dostupné v trojitě laminovaném čirém PVC/PE/PVdC-Al-

fólie blistrovém balení pro 1 a 3 tablety.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurobindo Pharma (Malta) Limited

Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913

Malta

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

nebo

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká Republika:

Ibandronic Acid Aurobindo 150 mg potahované tablety

Itálie:

Acido ibandronico Aurobindo

Malta:

Ibandronic Acid Aurobindo 150 mg film-coated tablets

Portugalsko:

Ácido Ibandrónico Aurobindo

Rumunsko:

Acid ibandronic Aurobindo 150 mg comprimate filmate

Španělsko:

ACIDO IBANDRONICO AUROBINDO 150 mg comprimidos recubiertos

con película EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.8.2016

16-2-2018

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

EXTENDED PHENYTOIN SODIUM (Phenytoin Sodium) Capsule [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

8-11-2017

Divalproex Sodium

Divalproex Sodium

Divalproex sodium is a stable coordination compound comprised of sodium valproate and valproic acid used to treat manic episodes associated with bipolar disorder, epilepsy, and migraine headaches.

US - RxList

2-11-2017

Ibandronic Acid Teva (Teva B.V.)

Ibandronic Acid Teva (Teva B.V.)

Ibandronic Acid Teva (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7169 of Thu, 02 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-9-2017

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare Limited)

Ibandronic acid Accord (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)6433 of Wed, 20 Sep 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2638/R/13

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2017

Ibandronic acid Sandoz (Sandoz GmbH)

Ibandronic acid Sandoz (Sandoz GmbH)

Ibandronic acid Sandoz (Active substance: Ibandronic acid) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4657 of Mon, 03 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement