IBALGIN RAPIDCAPS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • IBALGIN RAPIDCAPS Měkká tobolka 400MG
 • Dávkování:
 • 400MG
 • Léková forma:
 • Měkká tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • IBALGIN RAPIDCAPS Měkká tobolka 400MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • IBUPROFEN
 • Přehled produktů:
 • IBALGIN RAPIDCAPS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 075/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls271430/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Ibalgin Rapidcaps 200 mg

měkké tobolky

Ibalgin Rapidcaps 400 mg

měkké tobolky

ibuprofenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů u dětí a dospívajících, u dospělých do 4 dní v případě bolesti nebo do 3 dní v

případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové inform

aci

Co je přípravek Ibalgin Rapidcaps a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ibalgin Rapidcaps užívat

Jak se přípravek Ibalgin Rapidcaps užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ibalgin Rapidcaps uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Ibalgin Rapidcaps a k

čemu se používá

Název tohoto léku je Ibalgin Rapidcaps 200 mg měkké tobolky a Ibalgin Rapidcaps 400 mg měkké

tobolky (v této příbalové informaci dále jako Ibalgin Rapidcaps).

Léčivá látka (díky které tento lék účinkuje) je ibuprofen. Ibuprofen patří do skupiny léčivých látek

známých jako nesteroidní antirevmatika (NSA). NSA přinášejí úlevu tím, že potlačí v organismu

tvorbu látek, které se podílí na vzniku bolesti, otoku a zvýšené teploty.

Ibuprofen ve formě měkkých tobolek se v těle snadno rozkládá, léčivá látka se rychleji vstřebává do

krevního oběhu a díky tomu se rychle dostane k místu bolesti.

Ibalgin Rapidcaps se používá k úlevě od bolestí hlavy, migrény, bolesti zubů, bolesti zad, menstruační

bolesti, bolesti svalů, horečky a příznaků chřipky a nachlazení.

Navíc, na základě doporučení lékaře, se Ibalgin Rapidcaps také používá k úlevě od bolesti, která je

cítit podél nervu (neuralgie), při otocích a bolestech kloubů (revmatické bolesti) a při nezávažných

zánětech kloubů (nezávažná artritida).

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je určen pro dospělé a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné

hmotnosti).

Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce je Ibalgin Rapidcaps 200 mg určen pro dospělé a

děti od 6 let věku (od 20 kg tělesné hmotnosti).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ibalgin Rapidcaps

užívat

Neužívejte

Ibalgin Rapidcaps:

jestliže jste alergický(á) na ibuprofen (léčivá látka přípravku Ibalgin Rapidcaps) nebo na

kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika, co se projevuje jako dušnost, astma,

rýma, otok nebo kopřivka;

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) vřed žaludku, dvanáctníku nebo se u Vás objevilo

krvácení v trávicím ústrojí (minimálně dvakrát);

jestliže jste prodělal(a) krvácení nebo proděravění v trávicím ústrojí v souvislosti s předchozí

léčbou NSA;

jestliže trpíte poruchou krvetvorby nebo poruchou krevní srážlivosti;

jestliže trpíte závažným onemocněním jater, ledvin nebo srdce;

jestliže jste v posledním trimestru těhotenství.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ibalgin Rapidcaps se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

trpíte poruchou ledvin nebo jater;

máte průduškové astma;

trpíte sennou rýmou, nosními polypy nebo chronickým obstrukčním plicním onemocněním

vzhledem ke zvýšenému riziku alergických reakcí;

užíváte léky, které mohou zvyšovat riziko poškození žaludku nebo krvácení (viz níže);

trpíte systémovým lupus erythematodes (choroba imunitního systému) nebo smíšenou chorobou

pojivové tkáně (riziko aseptické meningitidy – nehnisavého zánětu mozkových blan);

při zánětlivém vředovém onemocnění trávicího ústrojí, jako je např. Crohnova choroba nebo

ulcerózní kolitida;

máte srdeční obtíže včetně srdečního selhání, anginy pectoris (bolest na hrudi), nebo pokud jste

prodělali srdeční infarkt, jste po operaci srdce pomocí bypassu, trpíte onemocněním periferních

tepen (špatný krevní oběh v nohou kvůli zúženým nebo ucpaným tepnám) nebo jste prodělali

jakýkoli druh cévní mozkové příhody (včetně „mini mozkové mrtvice“ neboli tranzitorní

ischemické ataky „TIA“),

máte vysoký krevní tlak, cukrovku, vysoký cholesterol, máte v rodinné anamnéze srdeční

onemocnění nebo cévní mozkovou příhodu, nebo pokud jste kuřák/kuřačka.

Protizánětlivá/analgetická léčiva, jako je ibuprofen, mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních

nebo cévních mozkových příhod, především pokud jsou užívána ve vysokých dávkách. Proto

nepřekračujte doporučenou dávku ani délku léčby. Riziko vzniku nežádoucího účinku je

pravděpodobnější při vysokých dávkách a dlouhodobé léčbě.

Kdykoliv během léčby se může objevit krvácení ze zažívacího ústrojí, tvorba vředů nebo perforace, a

to s varujícími příznaky, ale i bez nich, nebo i bez závažných příhod postihujících zažívací ústrojí v

anamnéze. Riziko krvácení, vředů nebo proděravení v zažívacím ústrojí je vyšší se zvyšujícími se

dávkami, u pacientů s překonaným vředem a u starších pacientů. Některé současně užívané léky

mohou zvyšovat riziko poškození žaludku a střev nebo krvácení (jiná NSA, kortikosteroidy, léky

tlumící krevní srážení jako warfarin, selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

nebo protidestičkové léky jako kyselina acetylsalicylová. U pacientů se zvýšeným rizikem poškození

trávicího ústrojí, se má zvážit současné podání léků s ochranným účinkem (např. misoprostolu nebo

inhibitorů protonové pumpy).

Dlouhodobé užívání jakéhokoli léku proti bolesti může způsobit zhoršení bolesti hlavy. Pokud máte

časté nebo každodenní bolesti hlavy navzdory (nebo kvůli) pravidelnému užívání léků proti bolesti

hlavy, poraďte se se svým lékařem, než užijete další lék proti bolesti. Léčba má být přerušena, pokud

byla diagnostikována bolest z nadužívání léků.

Ibuprofen může zakrývat příznaky infekce (horečka, bolest, otok).

Děti a dospívající

U dehydrovaných dětí a dospívajících existuje riziko poruchy funkce ledvin.

Další léčivé přípravky a

Ibalgin Rapidcaps

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Ibalgin Rapidcaps může ovlivňovat nebo být ovlivňován některými dalšími léčivy. Např.:

antikoagulancia (tj. přípravky ředící krev/bránící jejímu srážení, např. kyselina acetylsalicylová,

warfarin, tiklopidin),

léčiva snižující vysoký krevní tlak (ACE-inhibitory, jako je kaptopril, beta-blokátory jako

atenolol, antagonisté receptoru angiotensinu-II, jako je losartan).

Také informujte lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte:

jiná NSA (léky proti zánětu a bolesti) a glukokortikoidy (léčivé přípravky obsahující kortizon

nebo látky podobné kortizonu), neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko vředů a krvácení

v trávicím ústrojí;

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) (léky užívané při léčbě deprese),

neboť tyto léky mohou zvyšovat riziko krvácení do trávicího ústrojí;

léky zabraňující shlukování krevních destiček, protože mohou zvyšovat riziko krvácení;

močopudné léky (diuretika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek těchto léků, a tím

zvyšovat riziko pro ledviny;

draslík šetřící diuretika, neboť to může vést k zvýšení hladiny draslíku v krvi;

chinolonová antibiotika, neboť se může zvýšit riziko vzniku křečí;

aminoglykosidy (antibiotika), Ibalgin Rapidcaps může snižovat vylučování aminoglykosidů,

jejich současné užívání může zvýšit riziko poškození ledvin a sluchu;

sulfonylmočovina (antidiabetikum), možnost vzájemného ovlivnění účinku s přípravkem

Ibalgin Rapidcaps;

přípravky obsahující lithium (léčivý přípravek pro maniodepresivní onemocnění a deprese),

digoxin (na srdeční nedostatečnost) a metotrexát (lék proti rakovině nebo revmatismu), protože

Ibalgin Rapidcaps může zvýšit účinek těchto léků;

sulfinpyrazon, probenecid (léky k léčbě dny), protože vylučování Ibalgin Rapidcaps může být

zpomaleno;

baklofen, existují klinické údaje naznačující, že NSA mohou zvyšovat plazmatickou hladinu

baklofenu;

mifepriston (lék k ukončení těhotenství), Ibalgin Rapidcaps může snižovat účinek tohoto léku;

cyklosporin, takrolimus (léky potlačující imunitu), protože může dojít k poškození ledvin;

pemetrexed (lék na rakovinu), Ibalgin Rapidcaps může zvýšit toxické účinky tohoto léku;

zidovudin (lék k léčbě HIV/AIDS), protože užívání přípravku Ibalgin Rapidcaps může vést ke

zvýšenému riziku krvácení do kloubů nebo krvácení vedoucí k otokům u HIV pozitivních

hemofiliků.

Některá další léčiva mohou rovněž ovlivňovat nebo být ovlivňována léčbou přípravkem Ibalgin

Rapidcaps. Proto se vždy máte poradit se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete přípravek

Ibalgin Rapidcaps užívat s jinými léčivy.

Přípravek

Ibalgin Rapidcaps

s jídlem, pitím a

alkoholem

Tobolky se polykají celé s dostatečným množstvím tekutin.

Objeví-li se zažívací potíže během léčby, doporučuje se užívat přípravek během jídla.

Pití alkoholických nápojů a kouření není během léčby vhodné.

Těhotenství, kojení a

plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství a kojení

Neužívejte v posledních 3 měsících těhotenství, nebo pokud kojíte.

Poraďte se svým lékařem, pokud jste v prvních 6 měsících těhotenství.

Plodnost

Přípravek patří do skupiny léků (NSA), které mohou poškodit plodnost u žen. Tento účinek je vratný a

odezní po ukončení užívání.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Ibalgin Rapidcaps nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Ibalgin Rapidcaps obsahuje sorbitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,

poraďte se s ním dříve, než začnete tento přípravek užívat.

3.

Jak se

přípravek

Ibalgin Rapidcaps

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tento produkt je určen pouze ke krátkodobému užívání. Užívejte co nejnižší možné dávky po co

nejkratší dobu, která je nutná k potlačení příznaků onemocnění.

Dospělí a dospívající od 12 let věku (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Vezměte si jednu nebo dvě tobolky přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo jednu tobolku

přípravku Ibalgin Rapidcaps 400 mg a zapijte vodou, až třikrát denně podle potřeby.

Dodržujte interval alespoň 4 hodiny mezi jednotlivými dávkami.

K úlevě od bolesti, která je cítit podél nervu (neuralgie), při otocích a při bolestech kloubů

(revmatické bolesti) a při nezávažných zánětech kloubů (nezávažná artritida) má být přípravek užíván

na základě doporučení lékaře, který rovněž určí dávkování.

Neužívejte více než 6 tobolek přípravku Ibalgin Rapidcaps 200 mg nebo 3 tobolky přípravku Ibalgin

Rapidcaps 400 mg během 24 hodin.

Děti od 6 let věku (od 20 kg do 39 kg tělesné hmotnosti)

Pro tuto věkovou skupinu je doporučen Ibalgin Rapidcaps 200 mg.

Maximální denní dávka ibuprofenu je 20–30 mg na kg hmotnosti rozdělených do 3 až 4 jednotlivých

dávek.

Děti od 6 let (20–39 kg tělesné hmotnosti) užívají jednu tobolku Ibalgin Rapidcaps 200 mg:

Děti 20–29 kg až třikrát denně podle potřeby. Nejvýše 3 tobolky (až 600 mg ibuprofenu)

v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 8 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Děti 30–39 kg až čtyřikrát denně podle potřeby. Nejvýše 4 tobolky (až 800 mg ibuprofenu)

v průběhu 24 hodin. Dodržujte interval alespoň 6–8 hodin mezi jednotlivými dávkami.

Pokud je u dětí od 6 let věku a u dospívajících nutné podávat tento léčivý přípravek déle než 3 dny

nebo pokud se zhorší příznaky onemocnění, je třeba vyhledat lékaře.

Děti do 6 let věku (<20 kg tělesné hmotnosti)

Vzhledem k množství léčivé látky v jedné tobolce nesmějí být přípravky Ibalgin Rapidcaps 200 mg a

Ibalgin Rapidcaps 400 mg užívány u dětí s tělesnou hmotností nižší než 20 kg (do 6 let věku).

Starší pacienti

U starších pacientů je dávkování stejné jako u ostatních dospělých, je ale potřeba zvýšená opatrnost.

Porucha funkce jater nebo ledvin

Pokud trpíte poruchou funkce jater nebo ledvin, vždy se poraďte se svým lékařem, než začnete Ibalgin

Rapidcaps užívat. Váš lékař Vám poradí.

Při prvním výskytu jakékoliv reakce z přecitlivělosti, jako je kožní vyrážka, změny na sliznicích,

kopřivka, kožní výsev purpurových flíčků, náhlý výskyt otoku kolem očí, pocit tísně na hrudníku

s obtížným dýcháním nebo polykáním, dále při bolesti v nadbřišku či krvácení ze zažívacího

ústrojí (zvracení krve nebo černě zbarvená stolice) přerušte užívání tohoto přípravku a okamžitě

vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se do 4 dnů v případě bolesti nebo do 3 dnů v případě migrény nebo horečky nebudete cítit lépe

nebo pokud se Vám přitíží nebo pokud se objeví nové příznaky, musíte se poradit s lékařem nebo

lékárníkem.

Neužívejte déle než 10 dní, pokud Vám lékař neřekne jinak.

Jestliže jste užil(a) více

přípravku

Ibalgin Rapidcaps

, než jste měl(a)

Při předávkování nebo při náhodném požití tobolek dítětem ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Ibalgin Rapidcaps

Jestliže jste zapomněl(a) užít Vaši dávku, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout, jsou uvedeny níže podle četnosti:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

Bolest hlavy, bolest břicha, pocit na zvracení (nauzea), zažívací potíže, různé kožní vyrážky, reakce

z přecitlivělosti (jako kopřivka a svědění)

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

Zvracení, průjem, zácpa, nadýmání

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Poruchy krvetvorby (prvními příznaky jsou: horečka, bolest v krku, povrchové vředy v ústech,

příznaky podobné chřipce, vyčerpání, krvácení z nosu a z kůže), sterilní zánět mozkových blan

(zejména u pacientů s onemocněním pojivové tkáně nebo systémovým lupus erythematodes), zánět,

tvorba vředů a proděravění sliznice zažívacího ústrojí (černá stolice a zvracení krve), záněty

v ústech, neschopnost ledvin vylučovat odpadní látky (akutní selhání ledvin), krev v moči a horečka

mohou být příznaky poškození ledvin (papilární nekróza), poruchy funkce jater, závažné formy

kožních reakcí včetně vyrážky se zarudnutím a tvorbou puchýřů, závažné reakce z přecitlivělosti

(otok obličeje, jazyka a hrtanu, dušnost, zrychlená srdeční činnost, nízký krevní tlak, závažný šok)

Neznámo (četnost z dostupných údajů nelze určit):

Porucha sluchu, srdeční selhání, otok, vysoký krevní tlak, zhoršení stávajícího střevního

onemocnění (zánět tlustého střeva nebo Crohnova choroba), porucha funkce ledvin, ztížené dýchání

(především u pacientů s průduškovým astmatem), zhoršení astmatu

Léčivé přípravky, jako například přípravek Ibalgin Rapidcaps, obsahující ibuprofen (nebo jiné NSA)

mohou být spojeny s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu (infarktu myokardu) nebo cévní

mozkové příhody.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Ibalgin Rapidcaps

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Ibalgin Rapidcaps obsahuje

Léčivou látkou je ibuprofenum.

Jedna tobolka obsahuje ibuprofenum 200 nebo 400 mg.

Dalšími složkami jsou makrogol 600, roztok hydroxidu draselného 85% (E525), želatina, čištěná

voda, tekutý částečně dehydratovaný sorbitol (E420), extrakt z košenily 43% (E120).

Jak

přípravek

Ibalgin Rapidcaps

vypadá a co obsahuje toto balení

Ibalgin Rapidcaps 200 mg je průhledná oválná (přibližně 13 x 8 mm) tobolka růžové barvy

(karmínová červeň).

Ibalgin Rapidcaps 400 mg je průhledná oválná (přibližně 15 x 10 mm) tobolka růžovo-červené barvy

(karmínová červeň).

Ibalgin Rapidcaps 200 mg: velikost balení je 12 a 24 tobolek.

Ibalgin Rapidcaps 400 mg: velikost balení je 10, 12, 20, 30 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Dr

žitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

V

ýrobce

Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika

Sanofi S.p.A., Strada Statale 17, km 22, 67019 Scoppito (AQ), Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EH

P registr

ován pod těmito názvy:

Bulharsko

ИБАЛГИН РАПИД ДЖУНИЪР 200 mg

ИБАЛГИН РАПИД 400 mg

Česká republika

IBALGIN RAPIDCAPS 200 mg měkké tobolky

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg měkké tobolky

Maďarsko

ALGOFLEX RAPID MINI 200 mg

ALGOFLEX RAPID 400 mg

Itálie

NOVALGIDOL 200 mg

NOVALGIDOL 400 mg

Polsko

IBALGIN RAPID

IBALGIN RAPID FORTE

Rumunsko

IBALGIN EXPRESS 200 mg

IBALGIN EXPRESS 400 mg

Slovenská republika

IBALGIN RAPIDCAPS 200 mg

IBALGIN RAPIDCAPS 400 mg

Tato p

říbalová informace byla naposledy revidována

: 7. 12. 2017

21-2-2017

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets

Takeda Pharma A/S recalls a batch of Pamol® in packs of 300 film-coated tablets after the discovery of Ibumetin 600 mg containing ibuprofen in some packs. Both types of medicine are used for the treatment of mild pain, but they work in different ways and may cause different adverse reactions.

Danish Medicines Agency

24-5-2018

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Orphan Europe S.A.R.L.)

Pedea (Active substance: Ibuprofen) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3257 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/1712/201707

Europe -DG Health and Food Safety