HYLASE DESSAU

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HYLASE DESSAU Prášek pro injekční roztok 150IU
 • Dávkování:
 • 150IU
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční roztok
 • Podání:
 • Subkutánní/intramuskulární/intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Lahev
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HYLASE DESSAU Prášek pro injekční roztok 150IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HYALURONIDASA
 • Přehled produktů:
 • HYLASE DESSAU

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 66/ 370/99-C
 • Datum autorizace:
 • 11-11-2013
 • EAN kód:
 • 4260056111891
 • Poslední aktualizace:
 • 24-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Strana 1 ze 5

sp.zn. sukls82162/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HYLASE „DESSAU“ 150 I.U.; prášek pro injekční roztok

Hyaluronidasum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. používat

Jak se přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK HYLASE „DESSAU“ 150 I.U. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Charakteristika

Lyofilizát hyaluronidázy, který se po rozpuštění ve vhodném rozpouštědle (např. fyziologickém

roztoku chloridu sodného) aplikuje jako subkutánní (podkožní), intramuskulární (do svalu) nebo

intravenózní (nitrožilní) injekce nebo jako přísada k lokálním anestetikům.

Farmakologické účinky

Enzym hyaluronidáza odbourává mezibuněčnou hmotu tím, že snižuje viskozitu kyseliny hyaluronové,

mukoitinsírové a chondroitinsírové a současně zvyšuje permeabilitu (propustnost) vazivových tkání.

Tímto mechanismem je urychlována resorpce (vstřebávání) subkutánních a intramuskulárních injekcí.

Aktivita hyaluronidázy ve tkáních přetrvává nejméně 12 hodin, po dvou až čtyřech dnech dojde ve

tkáních k návratu do normálního stavu. Toxické účinky enzymu nejsou známy.

Indikace

Chirurgie, ortopedie:

Přípravek je používán při terapii zánětlivých stavů opěrného a pohybového aparátu, zejména akutních

a chronických periartikulárních zánětů (záněty v okolí kloubů) v oblasti ramene, paže i kolenního

kloubu. Hylase „Dessau“ 150 I.U. lze rovněž použít pro zmírnění potíží spojených se snížením

hybnosti kloubů po některých zlomeninách (např. suprakondylárních). Po aplikaci přípravku lze snáze

a dokonaleji provádět punkce hustých kloubních a pleurálních (pohrudničních) exsudátů (výpotků).

Lokální anestézie (místní znecitlivění):

Přídavek Hylase „Dessau“ 150 I.U. k lokálním anestetikům urychlí nástup jejich účinku a výrazně

zvětší plochu znecitlivění. Kombinace přípravku s lokálním anestetikem a adrenalinem prodlouží

trvání místního znecitlivění a sníží intenzitu bolesti po zákroku.

Oční lékařství:

Strana 2 ze 5

Při subkonjunktivální aplikaci (aplikace do spojivkového vaku) urychluje přídavek Hylase „Dessau“

150 I.U. k lokálním anestetikům nástup účinku anestetika a snížením pohyblivosti očních svalů

zlepšuje podmínky pro operativní zákrok na oku. Aplikací přípravku do přední komory oční lze při

operativních zákrocích zabránit pooperačnímu zvýšení nitroočního tlaku, ke kterému dochází při

aplikaci viskoelastických látek (např. Na-hyaluronátu).

Vnitřní lékařství:

Předchází-li aplikace Hylase „Dessau“ 150 I.U. subkutánnímu nebo intramuskulárnímu podání léčiv,

která nelze aplikovat intravenózně, urychlí se tím nástup jejich účinků a zvýší se jejich vstřebávání.

Přípravek má výrazný vliv na zvýšení permeability buněčných membrán, zejména v cévách. Jeho

podání proto umožňuje urychlení a zvýšení resorpce léčiv injikovaných ve formě roztoků, suspenzí

nebo emulzí.

Porodnictví:

Aplikace přípravku do oblasti hráze při počátku porodu zvyšuje flexibilitu měkkých tkání porodních

cest, takže nástřih hráze, především u prvorodiček, není obvykle nutný.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK HYLASE

„DESSAU“ 150 I.U. POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U.

jestliže jste alergický(a) na hyaluronidázu,bovinní proteiny nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

jestliže trpíte vrozenými srdečními vadami, venostázou (městnání krve v žilách) nebo příznaky

šoku. Přípravek se také nesmí aplikovat při infúzi plasmy pacientům, jejichž hodnoty sérových

proteinů jsou pod 5,5 %. Rovněž jej není možno aplikovat přímo do infikované tkáně.

Upozornění a opatření

Před použitím Hylase „Dessau“ 150 I.U. se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Před aplikaci Hylase „Dessau“ 150 I.U. je nutno znát případnou alergii na určité bílkoviny. Po aplikaci

přípravku je třeba, aby pacient setrval alespoň 20 minut pod lékařským dohledem a bylo mu tak

možno v případě zřídka se vyskytující intolerance poskytnout kvalifikovanou pomoc.

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici dostatečné údaje pro použití u dětí a dospívajících. Přípravek Hylase „Dessau“ 150

I.U. by proto u této skupiny pacientů neměl být použit.

Další léčivé přípravky a přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Působení Hylase „Dessau“ 150 I.U. může být sníženo nebo úplně neutralizováno současnou aplikací

přípravků obsahujících kyselinu hyaluronovou, nebo deriváty kyseliny salicylové. Hylase „Dessau“

150 I.U. zvyšuje účinky alkoholu, proto je nutno před terapií tímto přípravkem, v jejím průběhu i

bezprostředně po ní vyloučit jeho požití. Smíchání Hylase „Dessau“ 150 I.U. s adrenalinem nebo

heparinem může vést ke vzniku zákalu roztoku, který proto nelze použít. Při kombinaci těchto

přípravků se proto doporučuje jejich oddělená aplikace.

Přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. s jídlem, pitím a alkoholem

Vzhledem k tomu, že Hylase „Dessau“ 150 I.U. zvyšuje působení alkoholu, je nezbytné, aby se

pacient již před terapií tímto přípravkem, v jejím průběhu i bezprostředně po ní vyvaroval jeho požití.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Strana 3 ze 5

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla ani obsluhovat

pohyblivé stroje. Vzhledem k potencování účinků alkoholu vlivem působení Hylase „Dessau“ 150 I.U.

nesmí být před aplikací, v jejím průběhu ani bezprostředně po ukončení podávání tohoto přípravku

požíván jakýkoliv alkoholický nápoj.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK HYLASE „DESSAU“ 150 I.U. POUŽÍVÁ

Tento léčivý přípravek vám bude podán zdravotnickým pracovníkem.

O dávkování přípravku rozhoduje ošetřující lékař. Přípravek je nutno před použitím rozpustit v 1 ml

sterilní

fyziologického roztoku chloridu sodného.

Chirurgie, ortopedie:

Pro chirurgická a ortopedická onemocnění zánětlivého charakteru je vhodná opakovaná intravenózní

aplikace přípravku. V závislosti na druhu a intenzitě onemocnění se aplikují denní dávky od 150 I.U.

do maximálně 4500 I.U.

Lokální anestézie:

Přídavek Hylase „Dessau“ k lokálním anestetikům nemá překročit dávku 150 I.U. v jedné injekci.

Oftalmologie:

Přídavek přípravku k lokálním anestetikům nemá překročit dávku 150 I.U v jedné injekci, zpravidla

však v jedné injekci stačí použit dávku 50-80 I.U. Pro snížení nitroočního tlaku po aplikaci

viskoelastických látek se doporučuje aplikovat přípravek v maximální dávce 150 I.U. v jedné injekci.

Vnitřní lékařství a porodnictví:

Přípravek je aplikován v závislosti na indikaci a intenzitě příznaků subkutánně nebo intramuskulárně v

dávkách 100- 300 I.U. v jedné injekci.

Způsob podání:

Přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. může být použit po rozpuštění ve fyziologickém roztoku chloridu

sodného jako subkutánní, intramuskulární, nebo intravenózní injekce, nebo jako přídavek k lokálním

anestetikům.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hylase „Dessau“ 150 I.U., než jste měl(a)

Předávkování může snížit zamýšlený účinek přípravku, zejména v kombinaci s lokálními anestetiky.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Frekvence výskytu níže uvedených možných nežádoucích účinků je definována pomocí následující

konvence:

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 pacientů)

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 pacientů)

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů)

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1000 pacientů)

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 z 10000 pacientů)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Strana 4 ze 5

Vzácné:

alergické reakce, vzácně vyústit až do příznaků šoku

zvýšení tělesné teploty

zvýšení intenzity menstruačního krvácení

Klinické příznaky

Protiopatření

subjektivní potíže

přerušení aplikace

kožní příznaky (zarudnutí, kopřivka apod.)

antihistaminika

Tachykardie (zrychlená srdeční činnost), pokles

systol. tlaku pod 90 mm Hg

kortikosteroidy i.v.

Dyspnoe (dýchací obtíže), šok

infúze adrenalinu, kyslík, i.v. vysoké dávky

kortikosteroidů, doplnění objemu intra- a

extracelulární tekutiny

zástava srdce nebo dýchání

resuscitace

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK HYLASE „DESSAU“ 150 I.U. UCHOVÁVAT

Přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. je nutno uchovávat v chladničce (2°C – 8°C).

Struktura a objem lyofilizátu nemá žádný vliv na účinnost přípravku.

Rekonstituovaný injekční roztok je určen k jednorázovému použití.

Chemická a fyzikální stabilita po rozpuštění byla prokázána na dobu 6 hodin při 25°C. Z

mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po rozpuštění spadají do odpovědnosti uživatele a normálně by doba

neměla být delší než 24 hodin při 2 až 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Hylase „Dessau“

150 I.U. obsahuje

Léčivou látkou je hyaluronidasum 150 I.U. v jedné injekční lahvičce

Pomocnou látkou je hydrolyzovaná želatina

Strana 5 ze 5

Jak přípravek Hylase „Dessau“

150 I.U. vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Hylase „Dessau“ 150 I.U. je bílý až nažloutlý lyofilizát.

Velikost balení: 10 skleněných injekčních lahviček lyofilizátu.

Držitel rozhodnutí o registraci

RIEMSER Pharma GmbH

An der Wiek 7

17493 Greifswald-Insel Riems

Německo

telefon +49 30 338 427-0

fax +49 38 351 308

e-mail info@RIEMSER.com

Výrobce:

RIEMSER Pharma GmbH

An der Wiek 7

17493 Greifswald-Insel Riems

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.2.2016

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státní ústav

pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz .