HYLAK FORTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HYLAK FORTE Perorální roztok
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HYLAK FORTE Perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ORGANISMY PRODUKUJÍCÍ KYSELINU MLÉČNOU
 • Přehled produktů:
 • HYLAK FORTE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 49/ 061/73-S/C
 • EAN kód:
 • 4030096457149
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

1

sp. zn. sukls144721/2016

Příbalováinformace:informace prouživatele

HYLAKFORTE

perorálníroztok

(Escherichiaecolimetabolita, Enterococcifaecalismetabolita,

Lactobacilliacidophilimetabolita,Lactobacillihelveticimetabolita)

Přečtětesipozorně tuto příbalovouinformacidříve, nežzačnete tento přípravek užívat,protože

obsahujepro Vásdůležitéúdaje.

Vždyužívejtetento přípravekpřesně vsouladuspříbalovou informacínebopodlepokynů svého

lékařenebolékárníka.

- Ponechte sipříbalovou informacipro případ, že sijibudetepotřebovatpřečístznovu.

- Požádejte svého lékárníka,pokud potřebujete dalšíinformace neboradu.

- Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo

lékárníkovi. Stejně postupujte vpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

vtéto příbalové informaci.Vizbod 4

Pokud sedo7dnů nebudete cítitlépenebo pokud seVámpřitíží, musíte se poraditslékařem.

Co naleznetev tétopříbalové informaci

1. CojeHylakfortea kčemu sepoužívá

2. Čemumusíte věnovatpozornost, nežzačneteHylakforteužívat

3. JakseHylakforteužívá

4. Možné nežádoucíúčinky

5. JakHylakforteuchovávat

6. Obsah baleníadalšíinformace

1. Co jeHylakfortea kčemu se používá

Pro normálnífunkcitrávicího ústrojíčlověkaje nezbytná přítomnosturčitých bakterií, které osidlují

převážně oblasttlustéhostřeva. Dokončujíprocestrávení, bránímnoženíchoroboplodných zárodků,

produkujívitaminyBa K.Rozmanité vnějšívlivy, jakoje užíváníantibiotik, nezvyklá nebo nevhodná

strava čipřípadnáinfekce,narušujímikrobiálnírovnováhu ve střevě adostavíseprůjemnebo zácpa,

nadýmání, pocitplnosti. UžívánímpřípravkuHylakforteje přirozenou cestou podpořenrůsttělu

prospěšných bakterií, úprava pH atíminormálníčinnostitrávicího ústrojí.Bezporadys lékařem

můžete přípravekHylakforteužívatpřinadýmání, průjmu nebo zácpě, porucháchtrávení, přitrávicích

obtížích spojených sužívánímantibiotiknebo sulfonamidů a přitrávicíchobtížích spojených se

změnou podnebía stravy(např. přicestování).

Pouze po doporučenílékařeje možno přípravekHylakforteužívatpřizánětustřevvyvolaných

salmonelamiu kojenců amalých dětíke zkrácenídobyvylučovánísalmonel.

Přípravekje vhodnýpro dospělé ipro dětivčetně kojenců.

2. Čemumusítevěnovatpozornost, nežzačneteHylakforteužívat

Neužívejte Hylakforte:

-jestližejstealergický(á)na léčivé látkypřípravku nebo nakteroukolidalšísložkutohotopřípravku

(uvedenouvbodě 6)

-pokudmáte akutníprůjemsvysokou horečkou a krvíve stolici

Upozorněnía opatření

Před užitímpřípravkuHylakforteseporaďte sesvýmlékařemnebolékárníkem.

2

Navštivtelékaře,jestližeseu Vás objevízávažné příznaky, např. akutníprůjems vysokou teplotou

nebo krvíve stolicinebo pokud průjempřetrvává délejak2 dnynebo pokud seobjevíjiné

přetrvávajícínebo nejasnéžaludečnínebo střevníobtíže.Připrůjmu, a tohlavněu dětíastarších

pacientů,jevelmidůležitédoplňovánítekutin.

Dětia dospívající

Přípravekje určentaké prokojence,dětia dospívající.

Dalšíléčivé přípravkyaHylakforte

Jetřeba se vyhnoutsoučasnému užitíantacid (léků na sníženížaludečníkyselosti).Hylakforte

způsobujesráženímlékavdůsledkukyseléhopH. Proto bysetentoléčivýpřípraveknemělužívat

smlékem.Informujtesvého lékařenebolékárníka o všechlécích,kteréužíváte, kteréjste vnedávné

době užíval(a)nebo kterémožná budeteužívat.

PřípravekHylakfortes jídlema pitím

Přípravekseužívá předjídlemnebo běhemjídla svelkýmmnožstvímtekutiny(ne mléka), dospělís

vodou, čajem,pomerančovýmdžusem, dětis dětskýmičajinebojablečnýmdžusem. PřípravekHylak

fortenemíchejte smlékema mléčnýmiprodukty, protožemůže dojítkjejich vysrážení. Kojencům,

jejichžvýhradnístravoujemléko, podávejte přípravek mezikojenímnebo krmením. Přípravekmůžete

smíchatstrochou vodynebo čaje.

Těhotenstvía kojení

Pokud jstetěhotnánebo kojíte,domníváte se, že můžete býttěhotná, neboplánujete otěhotnět,poraďte

sesesvýmlékařemnebolékárníkemdříve, nežzačnete tento přípravekužívat.

Řízenídopravních prostředkůa obsluha strojů:

Přípravekneovlivňuje schopnostvykonávatčinnostivyžadujícízvýšenou pozornost.

3. Jak seHylakforteužívá

Vždyužívejtetento přípravekpřesně vsouladuspříbalovou informacínebopodlepokynů svého

lékařenebolékárníka. Pokud sinejstejistý(á), poraďtesesesvýmlékařemnebolékárníkem.

Dospělí

Doporučenádávka přípravkupro dospěléjevprvníchdnech 2 mlpřípravku 3krátdenně.

Použitíu dětía dospívajících

Dospívajícíod 12letvprvních dnechužívají2 mlpřípravku 3krátdenně.Kojencůma dětemsev

prvních dnech podává 3krátdenně1mlpřípravku. Po zlepšeníakutníchobtížímůžete dávku snížitna

polovinu.

Ujedinců se zvýšenou produkcížaludečníkyseliny, často spojenouspálenímžáhy, sedoporučuje

rozložitdennídávku do vícenež3jednotlivýchdávek.

Bezporadys lékařemmůžete přípravekužívatnejdéle7 dní. Lékařmůže, pokud to Váš stava průběh

onemocněnídovolí, léčbuprodloužit.

Velikostdávkyseodměřípomocípřiloženéodměrky.

Jestližejste užil(a)více přípravkuHylakforte, nežjsteměl(a)nebo přináhodnémpožitípřípravku

dítětem, kontaktujte neprodleněsvého lékaře nebo nejbližšízdravotnické zařízení.Vezměte ssebou

tutopříbalovou informaciazbývajícíroztok, abylékařvěděl, cojste užil(a).

Jestližejste zapomněl(a)užítpravidelnou dávkupřípravkuHylakforte,užijtejihned,jaksi

vzpomenete.Nezdvojnásobujtenásledujícídávku, abystenahradil(a)vynechanoudávku.

3

4. Možné nežádoucíúčinky

Podobnějako všechnyléky můžemítitento přípraveknežádoucíúčinky,které seale nemusí

vyskytnoutu každého.

Hylakforteje obvykle dobře snášen.Vzácněsevšakmůže vyskytnoutpřecitlivělostkůže asliznic a

velmivzácně mírnážaludečnínebo střevnínevolnost.

Jestliže zaznamenátejakoukolineobvyklou reakci, oznamte to prosímsvému lékařinebolékárníkovi.

Hlášenínežádoucích účinků

Pokud seuVásvyskytne kterýkoliznežádoucích účinků, sdělte tosvému lékařinebo lékárníkovi

nebo zdravotnísestře. Stejně postupujtevpřípadějakýchkolinežádoucích účinků, které nejsou

uvedenyvtéto příbalové informaci. Nežádoucíúčinkymůžete hlásittaké přímo naadresu:Státníústav

pro kontroluléčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha10, webovéstránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek .Nahlášenímnežádoucíchúčinků můžete přispětkzískánívíceinformacíobezpečnostitohoto

přípravku

5. JakHylakforteuchovávat

Uchovávejtetento přípravekmimodohled adosahdětí.

Nepoužívejtetento přípravekpo uplynutídobypoužitelnostiuvedenéna obalu.Doba použitelnostise

vztahujekposlednímu dniuvedeného měsíce.

Tento přípraveknevyžaduje žádnézvláštnípodmínkyuchovávání.

Doba použitelnostipoprvnímotevřeníje maximálně 6měsíců.

Nevyhazujte žádnéléčivé přípravkydo odpadních vodnebo domácíhoodpadu. Zeptejtesesvého

lékárníka,jaknaložits přípravky, kteréjižnepoužíváte. Tato opatřenípomáhajíchránitživotní

prostředí.

6. Obsah balenía dalšíinformace

Co 100 mlroztokupřípravkuHylakforteobsahuje:

-Léčivou látkoujebezzárodkovýkoncentrát:Escherichiaecolimetabolita 24,9481 g,Enterococci

faecalismetabolita 12,4741g, Lactobacilliacidophilimetabolita 12,4741 g, Lactobacillihelvetici

metabolita 49,8960 g.

-Pomocnélátkyjsouheptahydráthydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnandraselný,

kyselinamléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrátkyselinycitronové.

JakHylakfortevypadá aco obsahujetoto balení

PřípravekHylakforteje čirý, žlutohnědýroztoks charakteristickýmnakyslýmzápachempokaramelu.

Baleníobsahuje 30nebo 100 mlpřípravkuvlahvičcesnástavcempro vylévání, šroubovacíuzávěra

odměrnou nálevku.

Na trhu nemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Držitelrozhodnutío registraci:

ratiopharmGmbH,Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Německo

Výrobce:

Merckle GmbH,Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143Blaubeuren, Německo

4

Tato příbalová informacebyla naposledy revidována

23.8.2016

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.