HYLAK FORTE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HYLAK FORTE Perorální roztok
 • Léková forma:
 • Perorální roztok
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HYLAK FORTE Perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ORGANISMY PRODUKUJÍCÍ KYSELINU MLÉČNOU
 • Přehled produktů:
 • HYLAK FORTE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 49/ 061/73-S/C
 • EAN kód:
 • 4030096457149
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls144721/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

HYLAK FORTE 

perorální roztok 

(Escherichiae coli metabolita, Enterococci faecalis metabolita, 

Lactobacilli acidophili metabolita, Lactobacilli helvetici metabolita) 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat , protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka.  

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4 

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Hylak forte a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat 

3.  Jak se Hylak forte užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Hylak forte uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Hylak forte a k čemu se používá 

Pro normální funkci trávicího ústrojí člověka je nezbytná přítomnost určitých bakterií, které osidlují 

převážně oblast tlustého střeva. Dokončují proces trávení, brání množení choroboplodných zárodků, 

produkují vitaminy B a K. Rozmanité vnější vlivy, jako je užívání antibiotik, nezvyklá nebo nevhodná 

strava či případná infekce, narušují mikrobiální rovnováhu ve střevě a dostaví se průjem nebo zácpa, 

nadýmání, pocit plnosti. Užíváním přípravku Hylak forte je přirozenou cestou podpořen růst tělu 

prospěšných bakterií, úprava pH a tím i normální činnosti trávicího ústrojí. Bez porady s lékařem 

můžete přípravek Hylak forte užívat při nadýmání, průjmu nebo zácpě, poruchách trávení, při trávicích 

obtížích spojených s užíváním antibiotik nebo sulfonamidů a při trávicích obtížích spojených se 

změnou podnebí a stravy (např. při cestování).  

Pouze po doporučení lékaře je možno přípravek Hylak forte užívat při  zánětu střev vyvolaných 

salmonelami u kojenců a malých dětí ke zkrácení doby vylučování salmonel. 

Přípravek je vhodný pro dospělé i pro děti včetně kojenců. 

2.   Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Hylak forte užívat 

Neužívejte Hylak forte: 

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky přípravku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-pokud máte akutní průjem s vysokou horečkou a krví ve stolici 

Upozornění a opatření  

Před užitím přípravku Hylak forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Navštivte lékaře, jestliže se u Vás objeví závažné příznaky, např. akutní průjem s vysokou teplotou 

nebo krví ve stolici nebo pokud průjem přetrvává déle jak 2 dny nebo pokud se objeví jiné 

přetrvávající nebo nejasné žaludeční nebo střevní obtíže. Při průjmu, a to hlavně u dětí a starších 

pacientů, je velmi důležité doplňování tekutin. 

Děti a dospívající 

Přípravek je určen také pro kojence, děti a dospívající. 

Další léčivé přípravky a Hylak forte 

Je třeba se vyhnout současnému užití antacid (léků na snížení žaludeční kyselosti). Hylak forte 

způsobuje srážení mléka v důsledku kyselého pH. Proto by se tento léčivý přípravek neměl užívat 

s mlékem. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 

době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Přípravek Hylak forte s jídlem a pitím 

Přípravek se užívá před jídlem nebo během jídla s velkým množstvím tekutiny (ne mléka), dospělí s 

vodou, čajem, pomerančovým džusem, děti s dětskými čaji nebo jablečným džusem. Přípravek Hylak 

forte nemíchejte s mlékem a mléčnými produkty, protože může dojít k jejich vysrážení. Kojencům, 

jejichž výhradní stravou je mléko, podávejte přípravek mezi kojením nebo krmením. Přípravek můžete 

smíchat s trochou vody nebo čaje. 

Těhotenství a kojení  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 

Přípravek neovlivňuje schopnost vykonávat činnosti vyžadující zvýšenou pozornost. 

3.  Jak se Hylak forte užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Dospělí  

Doporučená dávka přípravku pro dospělé je v prvních dnech 2 ml přípravku 3krát denně. 

Použití u dětí a dospívajících 

Dospívající od 12 let v prvních dnech užívají 2 ml přípravku 3krát denně. Kojencům a dětem se v 

prvních dnech podává 3krát denně 1 ml přípravku. Po zlepšení akutních obtíží můžete dávku snížit na 

polovinu.  

U jedinců se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny, často spojenou s pálením žáhy, se doporučuje 

rozložit denní dávku do více než 3 jednotlivých dávek.  

Bez porady s lékařem můžete přípravek užívat nejdéle 7 dní. Lékař může, pokud to Váš stav a průběh 

onemocnění dovolí, léčbu prodloužit. 

Velikost dávky se odměří pomocí přiložené odměrky. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hylak forte, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku 

dítětem, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší zdravotnické zařízení. Vezměte s sebou 

tuto příbalovou informaci a zbývající roztok, aby lékař věděl, co jste užil(a). 

Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Hylak forte, užijte ji hned, jak si 

vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Hylak forte je obvykle dobře snášen. Vzácně se však může vyskytnout přecitlivělost kůže a sliznic a 

velmi vzácně mírná žaludeční nebo střevní nevolnost. 

Jestliže zaznamenáte jakoukoli neobvyklou reakci, oznamte to prosím svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek . Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 

5.  Jak Hylak forte uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Doba použitelnosti po prvním otevření je maximálně 6 měsíců. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co 100 ml roztoku přípravku Hylak forte obsahuje: 

- Léčivou látkou je bezzárodkový koncentrát: Escherichiae coli metabolita 24,9481 g, Enterococci 

faecalis metabolita 12,4741 g, Lactobacilli acidophili metabolita 12,4741 g, Lactobacilli helvetici 

metabolita 49,8960 g. 

- Pomocné látky jsou heptahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, hydrogenfosforečnan draselný, 

kyselina mléčná, kyselina fosforečná 85%, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové. 

Jak Hylak forte vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Hylak forte je čirý, žlutohnědý roztok s charakteristickým nakyslým zápachem po karamelu. 

Balení obsahuje 30 nebo 100 ml přípravku v lahvičce s nástavcem pro vylévání, šroubovací uzávěr a 

odměrnou nálevku. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079   Ulm, Německo 

Výrobce: 

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren, Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

23.8.2016 

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.