HuveGuard NB

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HuveGuard NB
 • Léková forma:
 • Suspenze pro perorální suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HuveGuard NB
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé parazitární vakcín
 • Přehled produktů:
 • 9905090 - 1 x 1000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905091 - 5 x 1000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905092 - 10 x 1000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905093 - 1 x 5000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905094 - 5 x 5000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905095 - 10 x 5000 dávka - injekční lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/047/16-C
 • Datum autorizace:
 • 08-06-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 20-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

HuveGuard NB suspenze pro perorální suspenzi pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Biovet JSC

39 Petar Rakov Street

4550 Peshtera

Bulharsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HuveGuard NB suspenze pro perorální suspenzi pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka 0,025 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Sporulované oocysty ze dvou atenuovaných časných linií následujících druhů kokcidií rodu Eimeria:

Eimeria necatrix (kmen mednec 3+8) 100-310 oocyst*

Eimeria brunetti (kmen roybru 3+28) 50-155 oocyst*

*Podle in vitro postupu výrobce pro stanovení počtu oocyst během míchání a při propuštění

Bezbarvá až bílá až světle béžová suspenze při protřepání.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci kuřat od stáří 14 dnů ke snížení infekce a klinických příznaků kokcidiózy

způsobené druhy E.necatrix a E.brunetti.

Nástup imunity: 21 dnů po vakcinaci.

Doba trvání imunity: nebyla prokázána.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (nosnice, rodičovské chovy)

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání (v pitné vodě).

Vakcinační schéma: podejte jednu dávku vakcíny každému kuřeti ve věku od 14 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Po otevření lahvičky o objemu 30 ml obsahující 1 000 nebo 5 000 dávek je nutné spotřebovat celý

obsah.

Pro podání vakcíny musí být použity napáječky.

Zajistěte dostatečný počet napáječek nebo napájecích prostor tak, aby všechna kuřata měla přístup

k vodě s vakcínou, a mohla tak obdržet správnou dávku.

Rozmístěte napáječky rovnoměrně po celém prostoru, v němž jsou kuřata ustájena.

Znemožněte kuřatům přístup k vodě po dobu 2-4 hodiny před vakcinací.

Příprava suspenze xanthanové gumy:

Lze použít komerčně dostupnou xanthanovou gumu.

Pro přípravu 1 000 dávek nalijte 3 litry čisté pitné vody o pokojové teplotě do vhodné nádoby a

rozpusťte 5 g xanthanové gumy.

Pro přípravu 5 000 dávek nalijte 15 litrů čisté pitné vody o pokojové teplotě do vhodné nádoby a

rozpusťte 25 g xanthanové gumy.

Připravte vakcinační suspenzi následujícím způsobem:

Protřepejte důkladně lahvičku s vakcínou pro resuspendaci oocyst. Otevřete lahvičku a nalijte celý

obsah do níže uvedeného objemu čisté pitné vody o pokojové teplotě: 2 litry pro přípravu 1 000 dávek

a 10 l pro přípravu 5 000 dávek. Vypláchněte lahvičku 2 až 3krát vodou, aby se všechny oocysty

dostaly ven z lahvičky. Protřepejte získaný objem 2 litrů (1 000 dávek) nebo 10 litrů (5 000 dávek)

vakcinační suspenze a postupně převeďte do připravené suspenze xanthanové gumy za důkladného

míchání pro zajištění homogenní suspenze.

Promícháním xanthanové gumy s roztokem vakcíny se získá konečné množství 5 litrů (pro 1 000

dávek) nebo 25 litrů (pro 5 000 dávek) suspenze vakcíny a xanthanové gumy. Nalijte vakcinační

suspenzi do napájecího systému.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C - 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned, neskladujte.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 4 hodiny.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcína obsahuje živé oocysty kokcidií a navození imunity je závislé na replikaci vakcinačních

kmenů v kuřatech. V gastrointestinálním traktu vakcinovaných ptáků lze běžně nalézt oocysty po

dobu 1 až 3 týdny nebo i déle po vakcinaci. S největší pravděpodobností se jedná o vakcinační

oocysty, které u kuřat recyklují prostřednictvím podestýlky. Recyklace oocyst je nezbytná pro rozvoj

imunity a pro další ochranu.

Ochrana proti kokcidiální infekci po vakcinaci se zvyšuje přirozenou nákazou, a přístup k jakékoli

terapeutické látce s antikokcidiální aktivitou kdykoli po vakcinaci může mít proto nepříznivý vliv na

rozvoj imunity. To platí po celou dobu života kuřat.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinujte pouze zdravé ptáky.

Kuřata musí být chována striktně na podlaze s podestýlkou.

Pro snížení pravděpodobnosti nákazy kokcidiemi před nástupem imunity je třeba odstranit podestýlku

a důkladně vyčistit prostory pro chov mezi chovnými cykly.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po každém použití si umyjte a dezinfikujte ruce a nástroje.

Snáška:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky. Nepoužívat

u ptáků ve snášce a během 4 týdnů před počátkem snášky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Před vakcinací a po vakcinaci nepodávejte žádná antikokcidika, včetně sulfonamidů, protože jejich

podání by mohlo mít negativní vliv na imunitu, která je závislá na recyklaci oocyst v prostředí.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidote):

Po podání 10násobně vyšší dávky nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcinace je následována kontinuální a celoživotní recyklací vakcinačních oocyst u kuřat

prostřednictvím podestýlky. Tato recyklace oocyst vede k rozvoji imunity a pokračující ochraně proti

divokým kmenům obou uvedených druhů kokcidií rodu Eimeria.

Injekční lahvička z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) o obsahu 30 ml s šedou butylpryžovou

zátkou a hliníkovým uzávěrem, obsahující buď 1 000 nebo 5 000 dávek.

Velikosti balení: kartonová krabice s 1, 5 nebo 10 lahvičkami po 1 000 nebo 5 000 dávkách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.