Huveguard MMAT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Huveguard MMAT
 • Léková forma:
 • Suspenze pro perorální suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Huveguard MMAT
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé parazitární vakcín
 • Přehled produktů:
 • 9905112 - 1 x 1000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905113 - 5 x 1000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905114 - 10 x 1000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905115 - 1 x 5000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905116 - 5 x 5000 dávka - injekční lahvička - plast; 9905117 - 10 x 5000 dávka - injekční lahvička - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/049/16-C
 • Datum autorizace:
 • 24-06-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 20-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

HuveGuard MMAT suspenze pro perorální suspenzi pro kura domácího

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerp

Belgie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Biovet JSC

39 Petar Rakov Street

4550 Peshtera

Bulharsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HuveGuard MMAT suspenze pro perorální suspenzi pro kura domácího

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka 0,025 ml obsahuje:

Léčivé látky:

Sporulované oocysty odvozené z atenuovaných časných kmenů následujících druhů kokcidií rodu

Eimeria:

Eimeria acervulina (kmen RA

3+20

50–139 oocyst*

Eimeria maxima (kmen MCK+10)

100–278 oocyst*

Eimeria mitis (kmen Jormit 3+9)

100–278 oocyst*

Eimeria tenella (kmen Rt 3 +15)

150–417 oocyst*

*Podle in vitro postupu výrobce pro stanovení počtu oocyst během míchání a při propuštění.

Bezbarvá až bílá až světle béžová suspenze při protřepání.

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci kuřat, ke snížení infekce a klinických příznaků kokcidiózy způsobené druhy E.

acervulina, E. maxima, E. mitis a E. tenella.

Nástup imunity: 21 dnů po vakcinaci.

Doba trvání imunity: nebyla prokázána.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Cesta podání: perorální podání (sprejování na kuřata, sprejování na krmivo, v pitné vodě).

Vakcinační schéma: Sprejování na kuřata a sprejování na krmivo: podejte jednu dávku vakcíny

každému kuřeti ve věku od 1 dne.

Pitná voda: podejte jednu dávku vakcíny každému kuřeti ve věku od 3 dnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Každá metoda podání se provádí z lahvičky o objemu 30 ml obsahující buď 1 000 nebo 5 000 dávek

vakcíny. Po otevření lahvičky je nutné spotřebovat celý obsah.

Podání sprejováním na krmivo

Startovací krmivo v množství dostatečném pro prvních 12-24 hodin života kuřat se položí na papír

nebo plast na podlaze drůbežárny.

Před použitím resuspendujte oocysty důkladným protřepáním lahvičky po dobu 30 sekund. Nařeďte

vakcínu ve vodě v poměru cca 1 000 dávek na 1 litr vody (5 000 dávek na 5 litrů). Vypláchněte

lahvičku 2 až 3krát vodou, aby se všechny oocysty dostaly ven z lahvičky. Naneste suspenzi oocyst

hrubým sprejováním rovnoměrně přes povrch krmiva. Dbejte na to, aby se rovnoměrně pokryla celá

plocha povrchu krmiva, které bude kuřatům k dispozici. Pravidelně míchejte nádržku aplikátoru po

celou dobu sprejování, aby se zabránilo usazování oocyst. Dbejte na to, aby bylo ošetřeno veškeré

dostupné krmivo a aby celkový počet aplikovaných dávek odpovídal počtu chovaných kuřat.

Jakmile je vakcína naředěna pro použití, musí být okamžitě aplikována sprejováním na krmivo a

kuřatům musí být okamžitě umožněn přístup k takto ošetřenému krmivu.

Po zkonzumování přídělu ošetřeného krmiva může pokračovat rutinní krmení.

Podání v pitné vodě

Pro podání vakcíny musí být použity napáječky.

Zajistěte dostatečný počet napáječek nebo napájecích prostor tak, aby všechna kuřata měla

přístup k vakcinační suspenzi, a mohla tak obdržet správnou dávku.

Rozmístěte napáječky rovnoměrně po celém prostoru, v němž jsou kuřata ustájena.

Znemožněte kuřatům přístup k vodě po dobu 2-4 hodiny před vakcinací.

Příprava suspenze xanthanové gumy:

Lze použít komerčně dostupnou xanthanovou gumu.

Pro přípravu 1 000 dávek nalijte 3 litry čisté pitné vody o pokojové teplotě do vhodné nádoby a

rozpusťte 5 g xanthanové gumy.

Pro přípravu 5 000 dávek nalijte 15 litrů čisté pitné vody o pokojové teplotě do vhodné nádoby a

rozpusťte 25 g xanthanové gumy.

Připravte vakcinační suspenzi následujícím způsobem:

Protřepejte důkladně lahvičku s vakcínou pro resuspendaci oocyst. Otevřete lahvičku a nalijte celý

obsah do níže uvedeného objemu čisté pitné vody o pokojové teplotě: 2 litry pro přípravu 1 000 dávek

a 10 litrů pro přípravu 5 000 dávek. Vypláchněte lahvičku 2 až 3krát vodou, aby se všechny oocysty

dostaly ven z lahvičky. Protřepejte získaný objem 2 litrů (1 000 dávek) nebo 10 litrů (5 000 dávek)

vakcinační suspenze a postupně převeďte do připravené suspenze xanthanové gumy za důkladného

míchání pro zajištění homogenní suspenze.

Promícháním suspenze xanthanové gumy s vakcinační suspenzí se získá konečné množství 5 litrů (pro

1 000 dávek) nebo 25 litrů (pro 5 000 dávek) suspenze vakcíny a xanthanové gumy.

Nalijte suspenzi vakcíny a xanthanové gumy do napájecího systému.

Podání sprejováním na kuřata.

Na každých 100 ptáků je třeba připravit objem dávky zhruba 24 ml suspenze pro hrubé sprejování.

Při sprejování na kuřata použijte barvivo brilantní modř (E133).

Příprava barevného ředícího roztoku:

Na každých 1 000 dávek nalijte 240 ml vody do vhodné nádoby a přidejte barvivo Brilliant Blue

(E133) o koncentraci 0,01 % w/v.

Na každých 5 000 dávek nalijte 1200 ml vody do vhodné nádoby a přidejte barvivo Brilliant Blue

(E133) o koncentraci 0,01 % w/v.

Příprava a podání vakcinační suspenze:

Resuspendujte oocysty důkladným protřepáním lahvičky obsahující 1000 nebo 5000 dávek.

Přidejte celý obsah lahvičky k ředícímu roztoku a důkladně promíchejte. Vypláchněte lahvičku 3krát

ředícím roztokem, aby se všechny oocysty dostaly ven z lahvičky. Naplňte zásobník na vakcínu

rozprašovacího zařízení celým objemem připravené suspenze. Průběžně udržujte homogenitu

vakcinační suspenze. Tlak rozprašovacího zařízení by měl být 3 bary. Rozprašovací zařízení musí

tvořit kapičky o velikosti ≥ 100 μm.

Pro lepší uniformitu vakcinace nechte kuřata uvnitř boxů po dobu alespoň 1 hodiny, aby mohla

zkonzumovat všechny kapičky vakcíny. Zajistěte dostatek světla, aby kuřata zůstala v bdělém stavu a

věnovala se péči o vlastní peří nebo o peří ostatních kuřat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned, neskladujte.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 4 hodiny.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcína obsahuje živé oocysty kokcidií a navození imunity je závislé na replikaci vakcinačních

kmenů v kuřatech.

V gastrointestinálním traktu vakcinovaných ptáků lze běžně nalézt oocysty po dobu 1 až 3 týdny nebo

i déle po vakcinaci. S největší pravděpodobností se jedná o vakcinační oocysty, které u kuřat recyklují

prostřednictvím podestýlky. Recyklace oocyst je nezbytná pro rozvoj imunity a pro další ochranu.

Ochrana proti kokcidiální infekci po vakcinaci se zvyšuje přirozenou nákazou, a přístup k jakékoli

terapeutické látce s antikokcidiální aktivitou kdykoli po vakcinaci může mít proto nepříznivý vliv na

rozvoj imunity. To platí po celou dobu života kuřat.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinujte pouze zdravé ptáky.

Vakcinujte pouze kuřata chovaná na podlaze s podestýlkou.

Pro snížení pravděpodobnosti nákazy kokcidiemi před nástupem imunity je třeba odstranit podestýlku

a důkladně vyčistit prostory pro chov mezi chovnými cykly.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Při aplikaci vakcíny sprejováním na kuřata nebo na krmivo musí uživatel používat dobře těsnící

masku a ochranu očí.

Po každém použití si umyjte a dezinfikujte ruce a nástroje.

Snáška:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Před vakcinací a po vakcinaci nepodávejte žádná antikokcidika, včetně sulfonamidů, protože jejich

podání by mohlo mít negativní vliv na imunitu, která je závislá na recyklaci oocyst v prostředí.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po

jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení

jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidote):

Po podání 10násobně vyšší dávky nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Vakcinace je následována kontinuální a celoživotní recyklací vakcinačních oocyst u kuřat

prostřednictvím podestýlky. Tato recyklace oocyst vede k rozvoji imunity a pokračující ochraně proti

divokým kmenům uvedených čtyř druhů kokcidií rodu Eimeria.

Injekční lahvička z nízkohustotního polyethylenu (LDPE) o obsahu 30 ml s šedou butylpryžovou

zátkou a hliníkovým uzávěrem, obsahující buď 1 000 nebo 5 000 dávek.

Velikosti balení: kartonová krabice s 1, 5 nebo 10 lahvičkami po 1 000 nebo 5 000 dávkách

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.