Advertisement

HUMULIN N

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HUMULIN N Injekční suspenze 100IU/ML
 • Dávkování:
 • 100IU/ML
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Podání:
 • Subkutánní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X10ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HUMULIN N Injekční suspenze 100IU/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • INZULIN LIDSKÝ
 • Přehled produktů:
 • HUMULIN N

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 204/87-C
 • Datum autorizace:
 • 14-07-2017
 • EAN kód:
 • 8594012697317
 • Poslední aktualizace:
 • 03-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls294756/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Humulin N 100 IU

/ml injekční suspenze

(Insulinum humanum biosyntheticum isophanum)

Přečtěte

si

pozorně

celou

příbalovou

informaci

dříve,

než

začnete

tento

přípravek

po

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků

sdělte

to svému

lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Humulin N a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humulin N používat

Jak se přípravek Humulin N používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Humulin N uchovávat

Obsah balení a d

alší informace

1.

C

o je přípravek Humulin

N a k

čemu se používá

Přípravek Humulin N obsahuje jako léčivou látku lidský inzulin, který se používá k léčbě

diabetu. Pokud vaše slinivka břišní netvoří dostatečné množství inzulinu k udržení normální

hladiny cukru v krvi, máte onemocnění, které se nazývá diabetes (cukrovka). Přípravek

Humulin N se používá k dlouhodobé kontrole hladiny cukru v krvi. Přípravek Humulin N

obsahuje suspenzi inzulinu s protamin-sulfátem, čímž je účinek přípravku prodloužen.

možné,

vám

lékař

doporučí

užívat

Humulin

v kombinaci

s rychle

působícím

inzulinem. U každého typu inzulinu najdete jinou příbalovou informaci. Neměňte si sami

inzulin bez konzultace se svým lékařem. Pokud měníte typ inzulinu, buďte velice opatrní.

Každý typ inzulinu je zřetelně odlišen barvou a symbolem na obalu, můžete je tak snadno

rozlišit.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Humulin N

použív

at

Nepo

užívejte přípravek Humulin

N

máte

-

li podezření na

hypoglykémii (nízká hladina cukru v

krvi). Dále v tomto textu

najdete rady, jak se při mírné hypoglykémii zachovat (viz

čás

t A v bod

ě

4).

jestliže jste alergický(á) na inzulin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Humulin N se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou.

Je-li hladina cukru ve vaší krvi dobře udržována současnou léčbou inzulinem, nemusíte

nutně

zaregistrovat

varovné

příznaky

klesajícího

cukru

v krvi.

Popis

varovných

příznaků najdete níže v textu. Musíte pečlivě přemýšlet o tom, kdy přijímáte potravu,

jak často můžete vykonávat fyzickou aktivitu a co všechno zvládnete. Také si musíte

často kontrolovat hladinu cukru v krvi.

V některých případech pacienti, kteří měli hypoglykémii po převedení ze zvířecího na

lidský inzulin, udávali, že časné varovné příznaky byly odlišné a méně zřetelné. Máte-li

často hypoglykémie nebo je hůře rozpoznáváte, poraďte se, prosím, se svým lékařem.

Odpovíte-li ANO na některou z následujících otázek, sdělte to svému lékaři.

Byl(a) jste v poslední době nemocen/nemocná?

Trpíte onemocněním ledvin nebo jater?

Vykonáváte větší fyzickou aktivitu než obvykle?

Pijete-li alkohol, může se množství inzulinu, které potřebujete, rovněž změnit.

Plánujete-li cestu do zahraničí, sdělte to svému lékaři. Časový rozdíl mezi zeměmi

může znamenat změnu časového rytmu aplikace inzulinu a příjmu potravy oproti tomu,

když jste doma.

U některých pacientů s dlouho trvajícím diabetem 2. typu a srdečním onemocněním

nebo předchozí mozkovou příhodou, kteří byli léčeni pioglitazonem a inzulinem, došlo

k rozvoji srdečního selhání. Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud se u vás objeví

příznaky srdečního selhání, jako je neobvyklá dušnost, nebo rychlý nárůst tělesné

hmotnosti, nebo místní otoky.

Další léčivé přípravky a přípravek Humulin

N

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vaše potřeba inzulinu může být změněna, pokud užíváte některý z následujících přípravků:

steroidy

substituční hormonální terapii při léčbě poruch štítné žlázy

perorální antidiabetika

růstový hormon

oktreotid, lanreotid

„beta-2 mimetika” (např. ritodrin, salbutamol nebo terbutalin)

betablokátory

thiazidy nebo některá antidepresiva (inhibitory monoaminooxidázy)

danazol

některé angiotensin konvertující (ACE) inhibitory (např. kaptopril, enalapril) nebo

blokátory receptorů angiotenzinu II

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Množství inzulinu, které obvykle potřebujete, klesá během prvních tří měsíců těhotenství

a zvyšuje se během zbývajících šesti měsíců. Pokud kojíte, bude zřejmě nutné změnit příjem

inzulinu nebo vaše dietní návyky.

Pokud

jste

těhotná

nebo

kojíte,

domníváte

můžete

být

těhotná,

nebo

plánujete

otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

používat.

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

Vaše schopnost koncentrace a reakce může být snížena, máte-li hypoglykémii. Berte, prosím,

tento možný problém v úvahu ve všech situacích, které mohou být pro vás nebo pro ostatní

riskantní (např. řízení auta

nebo

obsluha

strojů). Poraďte

s lékařem o možnosti řídit

motorové vozidlo v případě, že:

máte časté hypoglykémie

varovné příznaky hypoglykémie jsou snížené nebo zcela vymizí

3.

J

ak se přípravek Humulin

N

používá

Pokaždé,

když

dostanete

přípravek

v

lékárně,

zkontrolujte

název

a

typ

inzulinu

označený

na

krabičce

a

na

injekční

lahvičce.

Ujistěte

se,

že

jste

obdrželi

lékařem

doporučený Humulin.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dávkování

Váš lékař vám musí sdělit, jaký typ inzulinu, jaké přesné množství si máte podávat,

a jak

často.

Tyto

instrukce

jsou

určeny

vás.

Přesně

se jimi

řiďte

a pravidelně navštěvujte diabetickou poradnu.

Pokud

měníte

typ inzulinu

(například

ze zvířecího

nebo jiného lidského

inzulinu

na přípravek Humulin), mohou se dávky změnit. Tato změna může nastat jen při

aplikaci první injekce nebo se dávky mohou měnit postupně po několik týdnů či

měsíců.

Přípravek Humulin N podávejte podkožně. Jinou cestu aplikace byste neměli používat.

Za žádných okolností nesmí být přípravek Humulin N podán nitrožilně.

Příprava

Humulin N

Bezprostředně před použitím by injekční lahvička obsahující Humulin N měla být

několikrát promíchána válením v dlaních k promísení inzulinu a docílení rovnoměrného

zákalu

nebo mléčného

zabarvení.

Pokud

nestane,

nutno

opakovat

výše

zmíněný postup, než se obsah promísí. Příliš rázné třepání se nedoporučuje, protože

může způsobit zpěnění, které by mohlo ovlivnit správné dávkování. Injekční lahvičky

by měly být často kontrolovány a neměly by být použity, pokud inzulin tvoří shluky

nebo pokud pevné bílé částice ulpívají na dně nebo stěně lahvičky, která tím získává

matový vzhled. Před každou aplikací lahvičku zkontrolujte.

Aplikace přípravku Humulin N

Nejprve si umyjte ruce.

Před aplikací injekce dobře očistěte kůži podle rady lékaře. Očistěte gumový uzávěr

lahvičky, ale neodstraňujte ho.

Použijte

čistou

sterilní

stříkačku

a jehlu.

Jehlu

vbodněte

lahvičky

a natáhněte

potřebné

množství

přípravku

Humulin

podle

instrukce

lékaře.

Jehly

a

stříkačky

s

nikým nesdílejte.

Vbodněte jehlu pod kůži tak, jak jste byli poučeni. Neaplikujte injekci do žíly. Po

aplikaci ponechte jehlu v kůži po dobu 5 sekund. Tím se ujistíte, že jste si podali celou

dávku. Místo vpichu nemasírujte. Dbejte na to, abyste si dávku aplikovali alespoň 1 cm

od místa poslední aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem tak, jak jste byli

poučeni.

Váš lékař vás informuje, zda si máte přípravek Humulin

N míchat s přípravkem

Humulin R. Pokud si musíte aplikovat směs, natáhněte Humulin R do stříkačky jako

první před déle působícím inzulínem. Směs si aplikujte ihned po přípravě. Postupujte

vždy stejným způsobem. Za normálních okolností byste neměli míchat Humulin N

s jinou směsí lidského inzulínu. Nikdy byste neměli přípravek Humulin N míchat

s inzulíny jiného výrobce nebo se zvířecími inzulíny.

Humulin N si nesmíte aplikovat nitrožilně. Aplikujte si Humulin N dle rady lékaře či

sestry.

Jestliže jste

po

užil(a) více přípravku Hum

ulin N,

než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku Humulin N, než jste měl(a), může dojít ke snížení

hladiny cukru v krvi. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi. (viz část A v bodě 4).

Jestliže jste zapomněl(a)

po

užít přípravek Humulin

N

Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin než potřebujete, může se hladina cukru

v krvi zvýšit. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi. Neaplikujte si dvojitou dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek Humulin

N

Jestliže si podáte menší dávku tohoto přípravku, než potřebujete, může se hladina cukru

v krvi zvýšit. Neměňte si sami dávku inzulinu bez konzultace se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Lidský inzulin může způsobit hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Více informací o

hypoglykémii naleznete níže v části

„Časté problémy diabetu“.

Možné nežádoucí účinky

Celková alergie

je velmi vzácná (projeví se u méně než 1 pacienta z 10 000). Příznaky

mohou být následující:

pokles krevního tlaku

vyrážka po celém těle

obtíže s dechem

sípavé dýchání

zrychlený tep srdce

pocení

Domníváte-li se, že máte tuto alergii na inzulin při používání přípravku Humulin N, okamžitě

informujte svého lékaře.

Místní alergie

je častá (projeví se u méně než 1 pacienta z 10). U některých osob dojde

v oblasti vpichu injekce inzulinu k zarudnutí, otoku nebo svědění. Tyto příznaky obvykle

samovolně

vymizí

během několika

dní

až týdnů. Pokud

u vás tyto příznaky nastanou,

informujte svého lékaře.

Mohou se vyskytnout otoky (otékání paží, kotníků, zadržování tekutin) zvláště na začátku

léčby inzulinem nebo při změně terapie pro lepší kontrolu hladiny cukru v krvi.

Lipodystrofie (ztenčování kůže) je méně častá (projeví se u méně než 1 pacienta ze 100).

Všimnete-li si ztenčování nebo propadnutí kůže v místě vpichu, sdělte to svému lékaři.

Časté problémy diabetu

A.

Hypoglykémie

Hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) znamená, že není dostatek cukru v krvi. Jejími

příčinami mohou být:

podáte-li si příliš velkou dávku přípravku Humulin N nebo jiného inzulinu;

vynecháte-li jídlo nebo se s ním opozdíte nebo změníte svou dietu;

máte-li nadměrnou fyzickou aktivitu nebo pracujete příliš těžce bezprostředně před

jídlem nebo po jídle;

onemocníte-li infekčním nebo jiným onemocněním (zvláště provázeným průjmem nebo

zvracením);

pokud se vám změnila potřeba inzulinu; nebo

zhorší-li se vaše onemocnění ledvin nebo jater.

Alkohol a některé léky mohou mít vliv na hladinu cukru v krvi.

První příznaky nízké hladiny cukru v krvi obvykle nastupují rychle a mohou zahrnovat

následující obtíže:

únava

zrychlená srdeční činnost

nervozita nebo třes

nevolnost

bolest hlavy

studený pot

Pokud si nejste jisti, zda poznáte varovné příznaky, vyhněte se situacím, ve kterých by

hypoglykémie ohrožovala vás nebo ostatní (např. řízení motorového vozidla).

Pokud se domníváte, že u vás dochází k

rozvoji hypoglykémie, přípravek Humulin

N

neužívejte.

Máte-li nízkou hladinu cukru v krvi, užijte tablety glukózy, cukr nebo sladký nápoj. Dále pak

ovoce, sušenky nebo menší jídlo podle rady lékaře a poté odpočívejte. Tím se často podaří

překlenout mírnou hypoglykémii nebo lehké předávkování inzulinem. Pokud se váš stav

zhorší, začne se vám hůře dýchat a vaše pokožka zbledne, okamžitě zavolejte lékaře. Podání

glukagonu

může

vyřešit

i poměrně

těžkou

hypoglykémii.

Po aplikaci

glukagonu

užijte

glukózu nebo cukr. Pokud glukagon nezabere, budete muset být hospitalizováni. Konzultujte

svého lékaře ohledně glukagonu.

B.

Hyperglykémie a

diabetická ketoacidóza

Hyperglykémie (příliš vysoká hladina cukru v krvi) znamená, že váš organismus nemá

dostatek inzulinu. Jejími příčinami mohou být:

opomenete-li si podat Humulin N nebo jiný inzulin;

podáte-li si méně inzulinu než vám lékař doporučil;

pokud jíte mnohem více, než vám dieta povoluje nebo

máte-li horečku, infekční onemocnění nebo emocionální stres.

Hyperglykémie

může

vést k diabetické ketoacidóze. První symptomy nastupují pomalu,

po mnoho hodin nebo dní. Příznaky mohou být následující:

ospalost

nechutenství

zarudnutí v obličeji

ovocná příchuť dechu

žízeň

nevolnost

Závažnými příznaky jsou obtíže s dechem a zrychlená srdeční činnost.

Okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Nejsou-li hypoglykémie (nízká hladina cukru) nebo hyperglykémie (vysoká hladina cukru)

náležitě

léčeny,

mohou

být

velmi

závažné

a mohou

způsobit

bolesti

hlavy,

nevolnost,

zvracení, dehydrataci, bezvědomí, kóma nebo dokonce smrt.

Tři jednoduché kroky, jak předcházet hypoglykémii nebo hyperglykémii jsou:

Vždy u sebe mějte náhradní stříkačky a lahvičku přípravku Humulin N.

Vždy u sebe noste průkaz diabetika.

Vždy s sebou noste cukr.

C.

Onemocnění

Pokud jste onemocněli, zvláště pociťujete-li nevolnost, může se množství inzulinu, které

potřebujete,

změnit.

Inzulin

potřebujete

stále,

i

když

nepřijímáte

potravu

jako

za

normálních

okolností.

Zkontrolujte si moč nebo krev a o nemoci informujte svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek

Humulin N

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Před prvním použitím uchovávejte přípravek Humulin N v chladničce (2ºC - 8ºC).

Chraňte

před mrazem.

Používanou injekční lahvičku můžete uchovávat až 28 dnů při pokojové

teplotě (do 30ºC). Nevystavujte ji nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu svitu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené

na štítku

krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte

přípravek

Humulin

pokud

všimnete,

jsou

v injekční

lahvičce

shluky inzulinu nebo pokud pevné bílé částice ulpívají na dně nebo stěně injekční lahvičky,

která tím získává matový vzhled. Vzhled přípravku zkontrolujte před každou aplikací injekce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravkydo odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Humulin

N obsahuje

Léčivou látkou

je lidský inzulin, insulinum humanum biosyntheticum isophanum.

Lidský inzulin je vyráběn v laboratoři procesem nazývaným „rekombinantní DNA

technologie” a má stejnou strukturu jako přirozený hormon tvořený ve slinivce. Jde

tudíž o typ odlišný od zvířecích inzulinů. Lidský inzulin je v přípravku Humulin N

dostupný v suspenzi s protamin-sulfátem.

Pomocnými látkami

přípravku Humulin N jsou protamin-sulfát, metakresol, fenol,

glycerol, hydrogenfosforečnan sodný, oxid zinečnatý a voda na injekci. K úpravě

kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková.

Ja

k přípravek Humulin

N

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek

Humulin

IU/ml

injekční

suspenze

bílá,

sterilní

suspenze,

stáním

sedimentující a obsahuje 100 mezinárodních jednotek lidského inzulinu v jednom mililitru

(100 IU/ml). Jedna injekční lahvička obsahuje 1000 jednotek (10 mililitrů). Balení obsahuje 1

injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Výrobce přípravku Humulin N, injekční suspenze v injekční lahvičce:

Lilly Pharma Fertigung und Distribution GmbH & Co. KG, Teichweg 3, 35396 Giessen,

Německo.

Lilly France, Rue de Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie.

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Španělsko.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Eli Lilly ČR, s.r.o., Pobřežní 394/12, 186 00 Praha, Česká republika, tel.: +420 234 664 111

Tato příbalová informace byla naposledy

revidována

2. 3. 2017.

11-12-2017

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

FDA approves Admelog, the first short-acting "follow-on" insulin product to treat diabetes

The FDA today approved Admelog (insulin lispro injection), a short-acting insulin indicated to improve control in blood sugar levels in adults and pediatric patients 3 years and older with type 1 diabetes mellitus and adults with type 2 diabetes mellitus. Admelog is the first short-acting insulin approved as a “follow-on” product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-7-2017

Novo Nordisk Recalls Cartridge Holders In Certain Novopen Echo® Insulin Delivery Devices Due to Potential Health Risks

Novo Nordisk Recalls Cartridge Holders In Certain Novopen Echo® Insulin Delivery Devices Due to Potential Health Risks

Novo Nordisk is initiating a recall of insulin cartridge holders used in a small number of NovoPen Echo® batches because they may crack or break if exposed to certain chemicals, like certain cleaning agents. NovoPen Echo® is used for insulin treatment by people with diabetes. Using a device with a cracked/broken cartridge holder may result in the device delivering a reduced dose of insulin which could potentially lead to high blood sugar. Novo Nordisk believes the risk of experiencing high blood sugar w...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2018

Insulin Vials and Pens May Not Contain Sufficient Insulin

Insulin Vials and Pens May Not Contain Sufficient Insulin

Insulin vials and cartridges sold in pharmacies may not contain sufficient concentrations of insulin, new research finds.

US - RxList

16-1-2018

Insulin Vials and Pens May Not Be Accurate

Insulin Vials and Pens May Not Be Accurate

Insulin Vials and Pens May Not Contain Sufficient Insulin

US - eMedicineHealth

2-1-2018

Insulin Human Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insulin Human Winthrop (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insulin Human Winthrop (Active substance: Insulin human) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9099 of Tue, 02 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2017

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [Eli Lilly And Company
]

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [Eli Lilly And Company ]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

Humalog vs. Novolog

Humalog vs. Novolog

Humalog (insulin lispro [rDNA origin]) and NovoLog (insulin aspart [rDNA origin] injection) are forms of insulin, a hormone produced in the body, used to treat type 1 (insulin-dependent) diabetes in adults. Both Humalog and NovoLog are usually given together with another long-acting insulin.

US - RxList

13-11-2017

Lantus vs. Levemir

Lantus vs. Levemir

Lantus (insulin glargine [rdna origin]) and Levemir (insulin detemir [rDNA origin] injection) are man-made forms of a hormone produced in the body used to treat type 1 (insulin-dependent) or on some rare occasions, type 2 (non insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

31-10-2017

Lantus vs. Humalog

Lantus vs. Humalog

Lantus (insulin glargine [rdna origin]) and Humalog (insulin lispro [rDNA origin]) are both forms of insulin used to treat type 1 (insulin-dependent) or type 2 (non insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

23-10-2017

HUMULIN N (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

HUMULIN N (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HUMULIN 70/30 (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

HUMULIN 70/30 (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Sanofi-Aventis groupe)

Insulin lispro Sanofi (Active substance: insulin lispro) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)5242 of Fri, 21 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4303

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2017

Oral Basal Insulin Shows Promise in Type 2 Diabetes

Oral Basal Insulin Shows Promise in Type 2 Diabetes

An oral basal insulin formulation has produced glycemic control equivalent to that of injected insulin glargine in insulin-naïve type 2 diabetes patients.

US - RxList

19-6-2017

Humalog (Insulin Lispro (Human Analog)) - updated on RxList

Humalog (Insulin Lispro (Human Analog)) - updated on RxList

Learn about Humalog (Insulin Lispro (Human Analog)) may treat type 1 diabetes , uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

15-6-2017

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

Single-Shot IDegLira Bests Basal-Bolus Insulin Regimen in Diabetes

A single daily injection of fixed-dose insulin degludec/liraglutide (IDegLira) (Xultophy 100/3.6, Novo Nordisk) could offer an alternative to multiple daily insulin injections for patients with type 2 diabetes who don't achieve glucose targets with basal insulin alone, new company-sponsored research shows.

US - RxList

19-4-2017

Insulin Regular Human

Insulin Regular Human

Insulin Regular Human is used with a proper diet and exercise program to control high blood sugar in people with diabetes. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement