HUMULIN N

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HUMULIN N Injekční suspenze 100IU/ML
 • Dávkování:
 • 100IU/ML
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Podání:
 • Subkutánní podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X(5X3ML)KWIKPEN Zásobní vložka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HUMULIN N Injekční suspenze 100IU/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • LIDSKÝ INSULIN
 • Přehled produktů:
 • HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 18/ 215/92-C
 • Datum autorizace:
 • 29-06-2017
 • Poslední aktualizace:
 • 24-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls249290/2011 

a sp.zn.   sukls169519/2013 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Humulin N (NPH) Cartridge, 100 IU/ml, injekční suspenze v zásobní vložce 

Humulin N (NPH) Cartridge, 100 IU/ml, injekční suspenze v předplněném peru KwikPen  

(insulinum humanum biosyntheticum isophanum) 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Humulin N a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Humulin N užívat 

3.  Jak se přípravek Humulin N užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Humulin N uchovávat  

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK HUMULIN N A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Humulin  N  obsahuje  jako  léčivou  látku  lidský  inzulin,  který  se  používá  k léčbě 

diabetu. Pokud vaše slinivka břišní netvoří dostatečné množství inzulinu k udržení normální 

hladiny cukru v krvi, máte onemocnění, které se nazývá diabetes (cukrovka).  

Humulin  N  se  používá  k dlouhodobé  kontrole  hladiny  cukru  v krvi.  Použitím  suspenze  s 

s protaminsulfátem je účinek přípravku Humulin N prodloužen. 

Je možné, že vám lékař doporučí užívat přípravek Humulin N s rychle působícím inzulinem. 

U každého  typu  inzulinu  najdete  jinou  příbalovou  informaci.  Neměňte  si  sami  inzulin  bez 

konzultace  se svým  lékařem.  Pokud  měníte  typ  inzulinu,  buďte  velice  opatrní.  Každý  typ 

inzulinu je zřetelně odlišen barvou a symbolem na obalu, můžete je tak snadno rozlišit. 

2.  ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 

HUMULIN N UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Humulin N 

máte-li podezření na hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Dále v tomto textu 

najdete rady, jak se při mírné hypoglykémii zachovat (viz bod 1 v části 4) 

-  jestliže  jste  alergický/á  (přecitlivělý/á)  na  inzulin  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku Humulin N. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Humulin N je zapotřebí 

Je-li hladina cukru ve vaší krvi dobře udržována současnou léčbou inzulinem, nemusíte 

nutně  zaregistrovat  varovné  příznaky  klesajícího  cukru  v krvi.  Popis  varovných 

příznaků najdete níže v textu. Musíte pečlivě přemýšlet o tom,  kdy přijímáte potravu, 

jak  často  můžete  vykonávat  fyzickou  aktivitu  a co  všechno  zvládnete. Také  si musíte 

často kontrolovat hladinu cukru v krvi. 

V některých případech pacienti, kteří měli hypoglykémii po převedení ze zvířecího na 

lidský inzulin, udávali, že časné varovné příznaky byly odlišné a méně zřetelné. Máte-li 

často hypoglykémie nebo je hůře rozpoznáváte, poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

Odpovíte-li ANO na některou z následujících otázek, sdělte to svému lékaři. 

-  Byl/a jste v poslední době nemocen/nemocná? 

-  Trpíte onemocněním ledvin nebo jater? 

-  Vykonáváte větší fyzickou aktivitu než obvykle? 

Pijete-li alkohol, může se množství inzulinu, které potřebujete, rovněž změnit. 

Plánujete-li  cestu  do zahraničí,  sdělte  to  svému  lékaři.  Časový  rozdíl  mezi  zeměmi 

může znamenat změnu časového rytmu aplikace inzulinu a příjmu potravy oproti tomu, 

když jste doma.  

U  některých  pacientů  s dlouho  trvajícím  diabetem  2.  typu  a  srdečním  onemocněním 

nebo předchozí mozkovou příhodou, kteří byli léčeni pioglitazonem a inzulinem, došlo 

k rozvoji srdečního selhání. Co nejdříve informujte svého lékaře, pokud se u vás objeví 

příznaky  srdečního  selhání,  jako  je  neobvyklá  dušnost,  nebo  rychlý  nárůst  tělesné 

hmotnosti, nebo místní otoky. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 

době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Vaše potřeba inzulinu může být změněna, pokud užíváte některý z následujících přípravků: 

  steroidy 

  substituční hormonální terapii při léčbě poruch štítné žlázy 

  perorální antidiabetika 

  kyselinu acetylsalicylovou (aspirin) 

  růstový hormon 

  oktreotid, lanreotid 

  “beta-2 mimetika” (např. ritodrin, salbutamol nebo terbutalin) 

  betablokátory 

  thiazidy nebo některá antidepresiva (inhibitory monoaminooxidázy) 

  danazol 

  některé  angiotensin  konvertující  (ACE) inhibitory  (např. kaptopril,  enalapril)  nebo 

blokátory receptorů angiotenzinu II 

Těhotenství a kojení 

Poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  užívat  jakýkoliv  lék. 

Množství  inzulinu,  které  obvykle  potřebujete,  klesá  během  prvních  tří  měsíců  těhotenství 

a zvyšuje se během zbývajících šesti měsíců. Pokud kojíte, bude zřejmě nutné změnit příjem 

inzulinu nebo vaše dietní návyky.  

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Vaše schopnost koncentrace a reakce může být snížena, máte-li hypoglykémii. Berte, prosím, 

tento možný problém v úvahu ve všech situacích, které mohou být pro vás nebo pro ostatní 

riskantní  (např. řízení  auta  nebo  obsluha  strojů).  Poraďte  se  s lékařem  o možnosti  řídit 

motorové vozidlo v případě, že: 

máte časté hypoglykémie  

varovné příznaky hypoglykémie jsou snížené nebo zcela vymizí 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK HUMULIN N UŽÍVÁ 

Zásobní vložku 3 ml požívejte pouze s 3 ml perem. Nepoužívejte se 1,5 ml perem. 

Pokaždé,  když  dostanete  přípravek  v lékárně,  zkontrolujte  název  a typ  inzulinu 

označený na krabičce a na zásobní vložce nebo předplněném peru KwikPen. Ujistěte se, 

že jste obdrželi lékařem doporučený Humulin N. 

Vždy  užívejte  přípravek  Humulin  N  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste 

jistý/á, poraďte se se svým lékařem. 

Dávkování 

Váš  lékař  vám  musí  sdělit,  jaký  typ  inzulinu,  jaké  přesné  množství  si  máte  podávat, 

kdy  a jak  často.  Tyto  instrukce  jsou  určeny  jen  pro  vás.  Přesně  se jimi  řiďte 

a pravidelně navštěvujte diabetickou poradnu. 

Pokud měníte typ inzulinu (například z lidského nebo zvířecího inzulinu na přípravek 

Humulin),  mohou  se dávky  změnit.  Tato  změna  může  nastat  jen  při  aplikaci  první 

injekce nebo se dávky mohou měnit postupně po několik týdnů či měsíců. 

Přípravek Humulin N podávejte podkožně. Jinou cestu aplikace byste neměli používat. 

Za žádných okolností nesmí být přípravek Humulin N podán nitrožilně. 

Příprava Humulin N 

Bezprostředně  před  použitím  by  zásobní  vložky  nebo  předplněná  pera  KwikPen 

obsahující  Humulin  N  měly  být  desetkrát  promíchány  válením  v dlaních  a desetkrát 

převráceny  o 180   k promísení  inzulinu  a docílení  rovnoměrného  zákalu 

nebo mléčného  zabarvení.  Pokud  se  tak  nestane,  je  nutno  opakovat  výše  zmíněný 

postup,  než  se  obsah  promísí.  Zásobní  vložky  obsahují  malý  skleněný  korálek 

usnadňující  míchání.  Příliš  rázné  třepání  se  nedoporučuje,  protože  může  způsobit 

zpěnění, které by mohlo ovlivnit správné dávkování. Zásobní vložky by měly být často 

kontrolovány  a neměly  by  být  použity,  pokud  inzulin  tvoří  shluky  nebo  pokud  pevné 

bílé částice ulpívají na dně nebo stěně vložky, která tím získává matový vzhled. Před 

každou aplikací vložku zkontrolujte. 

Příprava zásobních vložek Humulin k použití 

Nejprve  si  umyjte  ruce.  Otřete  gumový  uzávěr  zásobní  vložky  dezinfekčním 

prostředkem. 

Zásobní  vložky  přípravků  Humulin  N  smíte  užívat  pouze  s odpovídajícími  pery 

označenými CE. Ujistěte se, prosím, že Humulin N nebo Lilly zásobní vložky jsou 

zmíněny  v příbalovém  letáčku  pera,  které  užíváte.  Zásobní  vložka  3  ml  se  hodí 

pouze k 3 ml peru. 

Dodržujte instrukce uvedené v letáčku u pera. Vložte zásobní vložku do pera. 

Nastavte  dávku  na 1  nebo  2 jednotky.  Poté  podržte  pero  špičkou  jehly  vzhůru 

a poklepávejte na stěnu pera, až vyplavou nahoru bublinky vzduchu, které mohou být 

přítomny. S perem stále směřujícím jehlou vzhůru mačkejte injekční mechanismus tak 

dlouho, dokud kapka  přípravku Humulin N nevyjde z jehly. V peru stále ještě mohou 

zůstat  malé  vzduchové  bublinky,  které  jsou  neškodné.  Je-li  však  vzduchová  bublina 

příliš veliká, může být dávka méně přesná.  

Příprava pera KwikPen k použití 

•  Nejprve si umyjte ruce.  

•  Přečtěte  si  přiložený  návod  jak  užívat  předplněná  inzulinová  pera.  Řiďte  se pokyny 

návodu. Následují některá upozornění. 

•  Užívejte čistou jehlu. (Jehly nejsou součástí pera). 

•  Před  každým  použitím  předplněné  pero  KwikPen  prostříkněte.  Tak  se přesvědčíte,  že 

inzulin  prochází  jehlou  a že  jste  z pera  KwikPen  odstranili  vzduchové  bubliny.  Malé 

bubliny, které mohou zůstat v peru, jsou neškodné. Jsou-li však bubliny velké, mohou 

ovlivnit velikost dávky.  

Aplikace přípravku Humulin N 

Před  aplikací  injekce  dobře  očistěte  kůži  podle  rady  lékaře.  Vbodněte  jehlu  pod  kůži 

tak, jak jste byli poučeni. Neaplikujte injekci do žíly. Po aplikaci ponechte jehlu v kůži 

po dobu  5 sekund.  Tím  se ujistíte,  že  jste  si  podali  celou  dávku.  Místo  vpichu 

nemasírujte.  Dbejte  na to,  abyste  si  dávku  aplikovali  alespoň  1cm  od místa  poslední 

aplikace a místa vpichu měňte rotačním způsobem tak, jak jste byli poučeni. 

Po aplikaci injekce 

Okamžitě po aplikaci injekce sejměte pomocí vnějšího krytu jehlu z pera. Tím zůstane 

inzulin  sterilní  a obsah  zásobní  vložky  nebude  unikat.  Také  tím  zabráníte  přístupu 

vzduchu  zpět  do pera  a ucpání  jehly.  Nesdílejte  s nikým  jehly  ani  pero.  Na pero 

nasaďte ochranný kryt. 

Další dávky 

Ponechte zásobní vložku v peru. Před každou další injekcí nastavte 1 nebo 2 jednotky 

a s perem  směřujícím  jehlou  vzhůru  mačkejte  injekční  mechanismus,  dokud  nevyjde 

kapka  přípravku  Humulin  N  z jehly.  Na stupnici  po straně  zásobní  vložky  můžete 

sledovat,  kolik  přípravku  Humulin  N  vám  zbývá.  Vzdálenost  mezi  jednotlivými 

znaménky na stupnici je asi 20 jednotek. Není-li v zásobní vložce dostatečné množství 

pro dávku, zásobní vložku vyměňte. 

Nemíchejte  žádný  jiný  inzulin  v zásobní  vložce  Humulin  N.  Je-li  zásobní  vložka 

prázdná, znovu ji neužívejte. 

Nemíchejte žádný jiný inzulin v předplněném peru KwikPen k jednorázovému použití. 

Je-li pero KwikPen prázdné, znovu ho neužívejte. Pero bezpečně znehodnoťte - lékárník 

nebo zdravotní sestra vám poskytne instrukce. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Humulin N, než jste měl(a)  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Humulin N, než jste měl(a), může dojít ke snížení hladiny 

cukru v krvi. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi. (viz bod A v části 4).  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Humulin N 

Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin N než potřebujete, může se hladina cukru 

v krvi zvýšit. Zkontrolujte si hladinu cukru v krvi. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Humulin N 

Jestliže si podáte menší dávku přípravku Humulin N než potřebujete, může se hladina cukru 

v krvi zvýšit. Neměňte si sami dávku inzulinu bez konzultace se svým lékařem. 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Humulin N nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého. 

Lidský inzulin může způsobit hypoglykémii (nízká hladina cukru v krvi). Více informací 

o hypoglykémii naleznete níže v části „Časté problémy diabetu“. 

Možné nežádoucí účinky 

Celková  alergie  je  velmi  vzácná  (projeví  se  u  méně  než  1  pacienta  z  10  000).  Příznaky 

mohou být následující: 

•  pokles krevního tlaku    •  vyrážka po celém těle 

•  obtíže s dechem     •  sípavé dýchání 

•  zrychlený tep srdce    •  pocení 

Domníváte-li se, že máte tuto alergii na inzulin při používání přípravku Humulin N, okamžitě 

informujte svého lékaře. 

Místní  alergie  je  častá  (projeví  se  u  méně  než  1  pacienta  z  10).  U některých  osob  dojde 

v oblasti  vpichu  injekce  inzulinu  k zarudnutí,  otoku  nebo  svědění.  Tyto  příznaky  obvykle 

samovolně  vymizí  během  několika  dní  až  týdnů.  Pokud  u vás  tyto  příznaky  nastanou, 

informujte svého lékaře. 

Lipodystrofie  (ztenčování  nebo  ztlušťování  kůže)  je  méně  častá  (projeví  se  u  méně  než  1 

pacienta ze 100). Všimnete-li si ztenčování/ztlušťování nebo propadnutí kůže v místě vpichu, 

sdělte to svému lékaři. 

Mohou  se  vyskytnout  otoky  (otékání  paží,  kotníků,  zadržování  tekutin)  zvláště  na  začátku 

léčby inzulinem nebo při změně terapie pro lepší kontrolu hladiny cukru v krvi. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Časté problémy diabetu 

A.  Hypoglykémie 

Hypoglykémie  (nízká  hladina  cukru  v krvi)  znamená,  že  není  dostatek  cukru  v krvi.  Jejími 

příčinami mohou být: 

podáte-li si příliš velkou dávku přípravku Humulin N nebo jiného inzulinu; 

vynecháte-li jídlo nebo se s ním opozdíte nebo změníte svou dietu; 

máte-li  nadměrnou  fyzickou  aktivitu  nebo  pracujete  příliš  těžce  bezprostředně  před 

jídlem nebo po jídle; 

onemocníte-li infekčním nebo jiným onemocněním (zvláště provázeným průjmem nebo 

zvracením); 

pokud se vám změnila potřeba inzulinu; nebo 

zhorší-li se vaše onemocnění ledvin nebo jater. 

Alkohol a některé léky mohou mít vliv na hladinu cukru v krvi. 

První  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v krvi  obvykle  nastupují  rychle  a mohou  zahrnovat 

následující obtíže: 

•  únava        •  zrychlená srdeční činnost 

•  nervozita nebo třes    •  nevolnost 

•  bolest hlavy      •  studený pot 

Pokud  si  nejste  jisti,  zda  poznáte  varovné  příznaky,  vyhněte  se situacím,  ve kterých  by 

hypoglykémie ohrožovala vás nebo ostatní (např. řízení motorového vozidla). 

Pokud  se  domníváte,  že  u  vás  dochází  k rozvoji  hypoglykémie,  přípravek  Humulin  N 

neužívejte. 

Máte-li nízkou hladinu cukru v krvi, užijte tablety glukózy, cukr nebo sladký nápoj. Dále pak 

ovoce,  sušenky  nebo  menší  jídlo  podle  rady  lékaře  a poté  odpočívejte.  Tím  se často  podaří 

překlenout  mírnou  hypoglykémii  nebo  lehké  předávkování  inzulinem.  Pokud  se váš  stav 

zhorší, začne se vám hůře dýchat a vaše pokožka zbledne, okamžitě zavolejte lékaře. Podání 

glukagonu  může  vyřešit  i poměrně  těžkou  hypoglykémii.  Po aplikaci  glukagonu  užijte 

glukózu nebo cukr. Pokud glukagon nezabere, budete muset být hospitalizováni. Konzultujte 

svého lékaře ohledně glukagonu. 

B.  Hyperglykémie a diabetická ketoacidóza 

Hyperglykémie  (příliš  vysoká  hladina  cukru  v krvi)  znamená,  že  váš  organismus  nemá 

dostatek inzulinu. Jejími příčinami mohou být: 

opomenete-li si podat Humulin N nebo jiný inzulin; 

podáte-li si méně inzulinu než vám lékař doporučil; 

pokud jíte mnohem více, než vám dieta povoluje nebo 

máte-li horečku, infekční onemocnění nebo emocionální stres. 

Hyperglykémie  může  vést  k diabetické  ketoacidóze.  První  symptomy  nastupují  pomalu, 

po mnoho hodin nebo dní. Příznaky mohou být následující: 

•  ospalost      •  nechutenství 

•  zarudnutí v obličeji    •  ovocná příchuť dechu 

•  žízeň        •  nevolnost 

Závažnými příznaky jsou obtíže s dechem a zrychlená srdeční činnost. Okamžitě vyhledejte 

lékařskou pomoc. 

Nejsou-li  hypoglykémie  (nízká  hladina  cukru)  nebo  hyperglykémie  (vysoká  hladina  cukru) 

náležitě  léčeny,  mohou  být  velmi  závažné  a mohou  způsobit  bolesti  hlavy,  nevolnost, 

zvracení, dehydrataci, bezvědomí, kóma nebo dokonce smrt. 

Tři jednoduché kroky, jak předcházet hypoglykémii nebo hyperglykémii jsou: 

•  Vždy u sebe mějte náhradní stříkačky a lahvičku přípravku Humulin N. 

•  Vždy u sebe noste průkaz diabetika. 

•  Vždy s sebou noste cukr. 

C.  Onemocnění 

Pokud  jste  onemocněli,  zvláště  pociťujete-li  nevolnost,  může  se množství  inzulinu,  které 

potřebujete,  změnit.  Inzulin  potřebujete  stále,  i když  nepřijímáte  potravu  jako 

za normálních okolností. Zkontrolujte si moč nebo krev a o nemoci informujte svého lékaře. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK HUMULIN N UCHOVÁVAT 

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.  

Před prvním použitím uchovávejte přípravek Humulin N v chladničce (2ºC - 8ºC). Chraňte 

před  mrazem.  Používanou  zásobní  vložku  a  pero  nebo  předplněné  pero  KwikPen 

uchovávejte  při  pokojové  teplotě  (do  30ºC)  a  po  28  dnech  ji  znehodnoťte.  Pero 

nebo používané zásobní vložky neuchovávejte v chladničce. Nevystavujte nadměrnému teplu 

nebo přímému slunečnímu svitu. 

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na štítku a krabičce. Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nepoužívejte přípravek Humulin N, tvoří-li se v zásobní vložce shluky inzulinu nebo pokud 

pevné  bílé  částice  ulpívají  na  dně  nebo  stěně  zásobní  vložky,  která  tím  získává  matový 

vzhled. Vzhled přípravku zkontrolujte před každou aplikací injekce. 

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 

svého  lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření 

pomáhají chránit životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Humulin N obsahuje 

Léčivou látkou je lidský inzulin – insulinum humanum biosyntheticum isophanum. Inzulin je 

vyráběn  v laboratoři  procesem  nazývaným  “rekombinantní  DNA  technologie”.  Má  stejnou 

strukturu  jako  přirozený  hormon  tvořený  ve  slinivce,  jde  tudíž  o typ  odlišný  od  zvířecích 

inzulinů.  

Pomocnými látkami přípravku Humulin N jsou protamin-sulfát, metakresol, fenol, glycerol, 

hydrogenfosforečnan sodný, oxid zinečnatý a voda na injekci. 

K úpravě kyselosti mohl být použit hydroxid sodný nebo kyselina chlorovodíková. 

Jak přípravek Humulin N vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek  Humulin  N  je  bílá,  sterilní  injekční  suspenze,  stáním  sedimentující,    obsahuje 

100 mezinárodních jednotek lidského inzulinu v jednom mililitru (100 IU/ml).  

Jedna  zásobní  vložka  obsahuje  300 jednotek  (3 mililitry).  Balení  obsahuje  5  zásobních 

vložek. 

Předplněné  pero KwikPen obsahuje 300 jednotek  (3 mililitry).  Balení obsahuje  5  nebo  2x5 

předplněných per. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Výrobcem přípravku Humulin N Cartridge, injekční suspenze v zásobní vložce je: 

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie 

Eli Lilly Italia S.p.A., Via A. Gramsci 731-733, 50019 Sesto Fiorentino, Florence, Itálie  

Výrobcem přípravku Humulin N Cartridge, injekční suspenze v předplněném peru KwikPen: 

Lilly France S.A.S., Rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Francie. 

Držitelem rozhodnutí o registraci je:  

Eli Lilly ČR, s.r.o., Praha, Česká republika, tel.: +420 234 664 111. 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.12.2013. 

  

NÁVOD K OBSLUZE 

KwikPen™ 

Inzulinové pero 

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD 

   

Lilly  

Úvod   

Pero KwikPen™ je navrženo pro jednoduché použití. Je to jednorázové pero obsahující 3 ml 

(300 jednotek) inzulinu 100 IU/ml. V jedné injekci můžete aplikovat dávku od 1 do 60 

jednotek inzulinu. Dávku můžete nastavovat po jedné jednotce. V případě, že nastavíte příliš 

mnoho jednotek inzulinu, můžete dávku opravit, aniž by při tom došlo ke ztrátě inzulinu. 

Před používáním pera KwikPen si pečlivě přečtěte celý návod k použití a řiďte se pečlivě jeho 

pokyny. V případě nedodržení přesného postupu si můžete aplikovat příliš velkou  

nebo příliš malou dávku inzulinu.  

Vaše pero KwikPen můžete pro aplikaci injekce používat pouze Vy osobně. Své pero ani 

jehly s nikým nesdílejte, jinak se vystavujete riziku přenosu nákaz. Pro každou injekci 

použijte novou jehlu. 

Jestliže se Vám zdá pero nebo některá jeho část poškozená, pero NEPOUŽÍVEJTE. Vždy 

s sebou noste náhradní pero pro případ ztráty nebo poškození. 

Pero není určeno osobám nevidomým nebo osobám s poškozeným zrakem, pokud jim 

nemůže pomoci osoba, která je s obsluhou pera seznámena. 

Příprava pera KwikPen 

Důležitá upozornění 

  Čtěte a dodržujte pokyny z příbalové informace inzulinu.  

  Před každou injekcí na etiketě zkontrolujte dobu použitelnosti pera a přesvědčte se, že 

používáte správný typ inzulinu. Etiketu z pera neodstraňujte. 

Poznámka: Barva dávkovacího tlačítka Vašeho pera KwikPen odpovídá barevnému 

označení etikety a je specifická pro jednotlivé typy inzulinu. V tomto návodu je 

dávkovací tlačítko zobrazeno jako šedé. Tělo pera je béžové a označuje, že pero obsahuje 

některý z přípravků Humulin. 

Rozlišení barvy dávkovacího tlačítka podle typu: 

Humulin N   

Humulin M3   

Humulin R 

  Ošetřující lékař vám předepsal inzulin, který je pro vás nejvhodnější. Jakékoliv změny v 

inzulinové léčbě by měly být prováděny pouze pod dohledem lékaře. 

  Pro použití s perem KwikPen jsou doporučeny jehly firmy Becton, Dickinson and 

Company (BD). 

  Před použitím pera se ujistěte, že je jehla úplně dotažena. 

  Pro případ potřeby si tyto pokyny uschovejte. 

Často kladené otázky týkající se přípravy pera KwikPen 

  Jak by můj inzulin měl vypadat?  Některé inzuliny jsou zakalené, zatímco jiné jsou 

čiré. Kontrolu svého konkrétního inzulinu proveďte podle jeho popisu v příbalovém 

letáku. 

  Co bych měl/a dělat v případě, že je moje předepsaná dávka vyšší než 60 jednotek?  

Pokud je vaše předepsaná dávka vyšší než 60 jednotek inzulinu, může být zapotřebí více 

injekcí, nebo se můžete spojit se svým lékařem. 

  Proč bych měl/a pro každou injekci použít novou jehlu?  Jestliže je jehla používána 

opakovaně, můžete si podat chybnou dávku inzulinu, ucpat jehlu, ucpat pero nebo získat 

infekci, protože není zajištěna sterilita. 

  Co bych měl/a dělat v případě, že si nejsem jistý/á, kolik v náplni zbývá inzulinu? 

Obraťte dolů pero koncem, na který se připojuje jehla. Stupnice na průhledné části držáku 

náplně vám ukáže přibližný počet zbývajících jednotek. Tento údaj NEPOUŽÍVEJTE k 

odměření dávky inzulinu. 

  Co bych měl/a dělat, když nemohu sundat kryt pera? Kryt pera sundejte přímým 

tahem. Jestliže máte potíže se sundáním krytu, jemně krytem pro srovnání pootočte tam a 

zpět a potom kryt sundejte přímým tahem. 

Prostříknutí pera KwikPen 

Důležitá upozornění 

  Pero před každou injekcí prostříkněte. Aby bylo pero připraveno k podání dávky, musí 

být před každou injekcí prostříknuto tak, aby byl zjevný vytékající proud inzulinu.   

  Jestliže pero neprostříknete tak, aby byl zjevný vytékající proud inzulinu, můžete si 

aplikovat příliš velkou nebo příliš malou dávku inzulinu. 

Často kladené otázky týkající se prostříknutí pera 

Proč bych měl prostříknout pero před každou injekcí ? 

1.  Zajišťuje, že pero je správně připraveno. 

2.  Ověřuje, že po zmáčknutí dávkovacího tlačítka bude z jehly vytékat proud 

inzulinu. 

3.  Odstraňuje vzduch, který se v průběhu normálního používání mohl nahromadit v 

jehle nebo zásobní vložce s inzulinem. 

  Co bych měl/a udělat, pokud nemohu při prostřikování pera KwikPen úplně 

zmáčknout dávkovací tlačítko? 

1.  Nasaďte novou jehlu. 

2.  Prostříkněte pero. 

  Co bych měl/a udělat, pokud v zásobní vložce vidím vzduchové bubliny? Potřebujete 

prostříknout pero. Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou, může to způsobit hromadění 

vzduchových bublin v zásobní vložce s inzulinem. Malé bublinky neovlivní dávku a 

můžete pokračovat v aplikaci dávky jako obvykle. 

Podání dávky 

Důležitá upozornění 

  Dodržujte pokyny správné injekční techniky doporučené vaším ošetřujícím lékařem. 

  Podání úplné dávky zajistíte tak, že stiskněte dávkovací tlačítko a před vytažením jehly 

z kůže je držíte stisknuté, dokud pomalu nenapočítáte do 5. Pokud z pera vytéká inzulin, 

nebyla jehla v kůži držena dostatečně dlouho. 

  Kapka inzulinu na špičce jehly je normální. Neovlivní velikost dávky. 

  Pero neumožňuje nastavit vyšší dávku, než je množství inzulinu zbývající v peru.  

Pokud si nejste jisti, zda jste si podali celou dávku, nepodávejte si další dávku. 

Kontaktujte svého lékaře. 

  Pokud je vaše předepsaná dávka vyšší než počet jednotek zbývajících v peru, můžete si 

buď podat množství zbývající v současném peru a pro podání další části dávky použít 

nové pero nebo podat celou dávku novým perem. 

  Nezkoušejte si podat dávku otáčením dávkovacího tlačítka. D ávku si NEPODÁTE 

otáčením dávkovacího tlačítka.   Aby byla dávka podána, musíte ZMÁČKNOUT 

injekční tlačítko kolmo dolů.  

V průběhu aplikace se nepokoušejte změnit nastavenou dávku.  

  Zde popsané způsoby zacházení s jehlami nenahrazují místní normy pro zacházení s tímto 

materiálem. 

  Po ukončení každé injekce odstraňte jehlu. 

Často kladené otázky týkající se podání dávky 

  Proč je obtížné stlačit injekční tlačítko při aplikaci injekce?   

1.  Jehla může být ucpaná. Zkuste nasadit novou jehlu. Když to uděláte, můžete 

z jehly vidět vytékat inzulin. Prostříkněte pero.   

2.  Při rychlém stlačení injekčního tlačítka se může toto tlačítko mačkat obtížněji. 

Pomalejší stlačení může být snadnější. 

3.  Při použití jehly s větším průměrem jde injekční tlačítko zmáčknout snadněji. 

Poraďte se se svým lékařem, jaké jehly jsou pro vás nejlepší. 

4.  Jestliže žádný z těchto postupů nepomůže, může být nutné pero vyměnit. 

  Co bych měl/a udělat, pokud je pero KwikPen ucpané?  Pero je ucpané, pokud je 

obtížné aplikovat nebo nastavit dávku. Pro zprůchodnění pera: 

1.  Nasaďte novou jehlu.  Když to uděláte, můžete z jehly vidět vytékat inzulin.  

2.  Prostříkněte pero. 

3.  Nastavte dávku a aplikujte ji. 

Nepokoušejte se pero promazat, mohl by se poškodit jeho mechanismus. 

Dávkovací tlačítko může jít zmáčknout těžce tehdy, jestliže je vnitřek pera znečištěn 

cizorodými látkami (nečistoty, prach, jídlo, inzulin nebo jiné tekutiny). Vyvarujte se 

znečištění vnitřku pera cizorodými látkami. 

  Proč inzulin vytéká z jehly po ukončení aplikace dávky? Mohl/a jste vytáhnout jehlu z 

kůže příliš rychle. 

1.  Ujistěte se, že v dávkovacím okénku vidíte symbol 0. 

2.  Při aplikaci příští dávky injekční tlačítko držte pevně stlačené a před vytažením 

jehly pomalu počítejte do 5

  Co bych měl/a udělat, pokud je nastavena dávka a dávkovací tlačítko bylo 

nedopatřením zmáčknuto bez nasazené jehly?   

1.  Nastavte pero zpět na nulu. 

2.  Nasaďte novou jehlu. 

3.  Prostříkněte pero. 

4.  Nastavte dávku a aplikujte ji. 

  Co bych měl/a dělat, pokud jsem nastavil/a chybnou dávku (příliš vysokou nebo 

příliš nízkou)? Otočením dávkovacího tlačítka tam nebo zpět dávku opravíte. 

  Co bych měl/a dělat, pokud z jehly vytéká inzulin v průběhu nastavování nebo 

opravování dávky? Dávku si neaplikujte, protože nemusí být kompletní. Nastavte pero 

zpět na 0 a znovu jej prostříkněte (viz Běžné užívání část “Prostříknutí pera KwikPen”, 

kroky 2 B-D). Nastavte dávku a aplikujte ji. 

  Co bych měl/a dělat, pokud nemohu nastavit celou předepsanou dávku? Pero 

neumožňuje nastavení větší dávky, než je zbývající počet jednotek inzulinu v zásobní 

vložce. Např., pokud budete potřebovat 31 jednotek a v zásobní vložce jich zbývá pouze 

25, vice než 25 jednotek nebudete moci nastavit. Nesnažte se nastavit pero za tuto 

hodnotu. Pokud v peru zůstává pouze neúplná dávka, máte tyto možnosti: 

1.  Podat část dávky a pro podání zbývající dávky použít nové pero.  

nebo 

2.  Použít nové pero na podání celé dávky. 

  Proč nemohu nastavit dávku a použít malé množství inzulinu, které zůstává v 

zásobní vložce? Pero je navrženo k podání nejméně 300 jednotek inzulinu. Konstrukce 

pera nedovoluje zásobní vložku zcela vyprázdnit, protože zbývající malé množství 

inzulinu nemůže být podáno přesně.  

Uchovávání a likvidace 

Důležitá upozornění 

  Před prvním použitím uchovávejte pero v ledničce (2 C – 8 C). Nepoužívejte pero, 

pokud bylo zmraženo. 

  Pero uchovávejte při pokojové teplotě a chraňte je před teplem a světlem. 

  Neuchovávejte pero s nasazenou jehlou. Pokud je jehla ponechána na peru, inzulin může 

z pera vytékat, vysrážet se v jehle a tím ji ucpat, nebo se v zásobní vložce mohou tvořit 

vzduchové bubliny. 

  Úplné pokyny k uchovávání inzulinu naleznete v příbalové informaci. 

  Po prvním použití by pero nemělo být použito po uplynutí doby uvedené v příbalové 

informaci. 

  Použité jehly vyhoďte do uzavíratelné nádoby, která nejde propíchnout, podle pokynů 

lékaře. 

  Použitá pera znehodnoťte bez nasazené jehly podle pokynů lékaře.  

  Plnou nádobku na jehly nevyhazujte do nádoby na recyklovatelný odpad. 

  Informujte se u svého lékaře nebo lékárníka o místních možnostech, jak nádobku správně 

zlikvidovat. 

Zde popsané způsoby zacházení s jehlami nenahrazují místní normy pro zacházení s tímto 

materiálem.  

  Pero uchovávejte mimo dosah dětí. 

Jestliže máte jakékoliv dotazy nebo problémy se svým perem KwikPen, kontaktujte 

svého lékaře.  

Příprava 

Ujistěte se, že máte připraveno 

následující:     Pero 

KwikPen     Novou 

jehlu     Tampon s 

desinfekcí 

Části pera  Komplet pera KwikPen a jehly   prodáváno zvlášť 

Části jehly 

(Jehly nejsou součástí balení)  Části pera KwikPen 

Papíro

vá 

fólie             Spona krytu   

                                    Etiketa pera Ukazatel dávky  

Dávk

ovací 

tlačítk

Vnější 

kryt 

jehly  Vnitřní 

kryt 

jehly  Jehla            Kryt pera   Pryžový uzávěr  Držák 

zásobní 

vložky  Tělo 

pera  Dávkovací 

okénko 

Rozlišení barvy dávkovacího tlačítka podle typu: 

Humulin N   

Humulin M3   

Humulin R 

Běžné užívání              Před každou injekcí dodržujte následující pokyny 

1.  Příprava pera KwikPen       

A.  B.    C.  D. 

Pouze pro 

zakalené 

inzuliny:    

Přímým tahem 

odstraňte kryt pera. 

Krytem neotáčejte. 

Neodstraňujte 

z pera etiketu. 

Ujistěte se, že jste 

zkontroloval/a: 

  typ inzulinu 

  datum 

použitelnosti 

  vzhled 

Upozornění: Vždy 

zkontrolujte 

etiketu pera a 

ujistěte se, že 

používáte správný 

10x pero 

zlehka 

poválejte 

v dlaních.  

Dále pero 

10x 

převraťte.  

Promísení 

je důležité 

a zajistí, že 

si 

aplikujete 

správnou 

dávku 

Inzulin by 

měl 

vypadat 

rovnoměrně 

Vezměte 

novou jehlu. 

Z vnějšího 

krytu jehly 

odstraňte 

papírovou fólii. 

Otřete malý 

pryžový uzávěr 

na konci držáku 

zásobní vložky 

tamponem 

Nasaďte jehlu s 

vnějším krytem 

přímo na pero. 

Jehlu 

našroubujte do 

dotažení. 

2.  Prostříknutí pera KwikPen 

Upozornění: Pokud neprostříknete pero před každou injekcí tak, aby byl zjevný vytékající proud 

inzulinu, můžete si aplikovat příliš velkou nebo příliš malou dávku inzulinu. 

A.  B.  C.  D. 

Odstraňte vnější 

kryt jehly. 

Nevyhazujte jej. 

Odstraňte vnitřní 

kryt jehly a 

vyhoďte jej. 

Otáčením 

dávkovacího 

tlačítka nastavte 2 

jednotky.   

Otočte pero 

jehlou nahoru. 

Poklepávejte na 

držák zásobní 

vložky tak, aby 

se vzduch 

shromáždil 

  S jehlou 

směrem 

nahoru 

stiskněte 

dávkovací 

tlačítko 

nadoraz, až 

se v 

dávkovacím 

okénku 

objeví 0. 

  Držte 

dávkovací 

tlačítko a 

pomalu 

počítejte do 

5. 

  Prostříknutí 

je 

dokončeno, 

pokud ze 

špičky jehly 

vytéká 

proud 

inzulinu. 

  Pokud se 

proud 

inzulinu 

neobjeví, 

opakujte až 

čtyřikrát 

kroky 2B až 

2D. 

Pozn.: Pokud 

nevidíte vytékat 

proud inzulinu 

ze špičky jehly a 

nastavení pera je 

obtížnější, 

vyměňte jehlu a 

prostříkněte 

Sudé hodnoty 

jsou zobrazeny 

na tlačítku. 

Liché hodnoty 

jsou zobrazeny 

jako celé čáry 

mezi sudými 

čísly.  

3. Podání dávky 

A.  B.    C.  D. 

Nastavte 

požadovanou 

dávku otáčením 

dávkovacího 

tlačítka. Jestliže 

nastavíte příliš 

vysokou dávku, 

můžete ji opravit 

otočením 

dávkovacího 

tlačítka zpět.   

Proveďte vpich 

injekční technikou 

podle poučení 

vašeho lékaře. 

Přiložte palec na 

injekční tlačítko a 

pevně je stiskněte, 

Pro podání celé 

dávky držte tlačítko 

zmáčknuté a pomalu 

počítejte do 5.   

Vytáhněte jehlu z 

Na jehlu opatrně 

nasaďte vnější 

kryt.  

Jehlu 

s nasazeným 

krytem odstraňte 

odšroubováním a 

znehodnoťte ji 

podle rady 

vašeho lékaře. 

Nasaďte zpět 

kryt pera 

přímým 

Pozn.:  

Zkontrolováním 

číslice 0 v 

dávkovacím okénku 

se ujistěte, že jste si 

podal/a celou dávku. 

Pozn.: Po každé 

injekci odstraňte 

jehlu, předejdete 

tím vnikání 

vzduchu do 

zásobní vložky. 

Neuchovávejte 

pero s nasazenou 

jehlou. 

Příklad:  

10 jednotek. 

Příklad:  

15 jednotek. 

. 

Pozn.: pero neumožňuje nastavení vyšší 

dávky než je zbývající počet jednotek v 

peru.  

Pokud si nejste jisti, zda jste si podali 

celou dávku, nepodávejte si další dávku.      

18-7-2018

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

Orphan designation: Recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody, for the: Treatment of Behçet’s disease

On 1 October 2010, orphan designation (EU/3/10/796) was granted by the European Commission to XOMA Ireland Ltd, Ireland, for recombinant humanised anti-human interleukin-1 beta monoclonal antibody for the treatment of Behçet’s disease.

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-6-2018

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA approves automated insulin delivery and monitoring system for use in younger pediatric patients

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-7-2018

Therapeutic Goods (Human Cells, Tissues and Organs) Determination 2018: Guideline

Therapeutic Goods (Human Cells, Tissues and Organs) Determination 2018: Guideline

Outlines the circumstances in which items included in the Therapeutic Goods (Human Cells, Tissues and Organs) Determination 2018 would not be within the TGA regulatory framework

Therapeutic Goods Administration - Australia

22-6-2018

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA expands approval of hybrid closed loop system for monitoring and delivering insulin to pediatric patients as young as 7. #cgm #diabetes #pediatrics #fdaapproval #medicaldevice http://go.usa.gov/xUqgQ  pic.twitter.com/wZdrU6tTzf

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-6-2018

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Sanofi-Aventis Deutschland GmbH)

Insuman (Active substance: human insulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3889 of Tue, 19 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Florence Porte ThomE)

EU/3/05/334 (Active substance: Human immunoglobulin G1 constant region - human ectodysplasin-A1 receptor-binding domain fusion protein) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3629 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/064/05/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

2-6-2018

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/14/1350 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody of the IgG1 kappa class against human macrophage colony-stimulating factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3630 of Sat, 02 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/107/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

17-5-2018

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

#ThrowBackThursday: May 17, 1971- The Public Health Service Bureau of Radiological Health transferred to FDA. It’s Mission: Protect against unnecessary human exposure to radiation from electronic products in the home and industry. #OnThisDay #FDAHistory

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

EU/3/13/1205 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/13/1205 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/13/1205 (Active substance: Human monoclonal antibody against human interleukin 13) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3042 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/118/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody to human Nogo-A protein of the IgG4/kappa class) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3035 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/059/08/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

8-5-2018

Human medicines highlights - June 2018

Human medicines highlights - June 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-4-2018

Human medicines highlights - April 2018

Human medicines highlights - April 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-4-2018

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Le4D Limited)

EU/3/12/1072 (Active substance: Encapsulated human retinal pigment epithelial cell line transfected with plasmid vector expressing human ciliary neurotrophic factor) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2008 of Fri, 06 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/160/11/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

9-3-2018

Human medicines highlights - March 2018

Human medicines highlights - March 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-3-2018

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII

Human coagulation factor VIII (Active substance: Human coagulation factor VIII) - Corrigendum - Commission Decision (2017)7630 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

Human medicines highlights - February 2018

Human medicines highlights - February 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-1-2018

Human medicines highlights - January 2018

Human medicines highlights - January 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-12-2017

Human medicines highlights - December 2017

Human medicines highlights - December 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-11-2017

Human medicines highlights - November 2017

Human medicines highlights - November 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-10-2017

Human medicines highlights - October 2017

Human medicines highlights - October 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2017

Human medicines highlights - September 2017

Human medicines highlights - September 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-8-2017

Human medicines highlights - August 2017

Human medicines highlights - August 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-1-1970

Human medicines highlights - July 2018

Human medicines highlights - July 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency