Advertisement

HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING Infuzní roztok 200G/L
 • Dávkování:
 • 200G/L
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X50ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING Infuzní roztok 200G/L
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ALBUMIN
 • Přehled produktů:
 • HUMAN ALBUMIN CSL BEHRING

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 75/ 305/14-C
 • Datum autorizace:
 • 15-03-2017
 • EAN kód:
 • 4047725121210
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls35551/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Human Albumin CSL Behring 200 g/l

200g/l, infuzní roztok

Léčivá látka: Albumini humani solutio

Tento

přípravek

podléhá

dalšímu

sledování.

umožní

rychlé

získání

nových

informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co je v této příbalové informaci

Co je Human Albumin CSL Behring 200 g/l a k čemu se používá

Co byste měli vědět předtím, než Vám bude přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l

podán

Jak se Human Albumin CSL Behring 200 g/l používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Human Albumin CSL Behring 200 g/l a k čemu se používá

Co je Human Albumin CSL Behring 200 g/l

Human Albumin CSL Behring 200 g/l je náhrada plazmy.

Jak se Human Albumin CSL Behring 200 g/l chová

Albumin stabilizuje cirkulující objem krve. Vážou se na něj hormony, enzymy, léky a toxiny. Protein

albumin v přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l je izolován z lidské plazmy. Proto se tento

přípravek chová přesně tak jako Vaše vlastní proteiny.

K čemu se Human Albumin CSL Behring 200 g/l používá

Human Albumin CSL Behring 200 g/l se používá k obnově a stabilizaci cirkulujícího objemu krve.

Používá se normálně na odděleních intenzivní péče v situacích, kdy došlo ke kritickému snížení

objemu Vaší krve. To může být např. v těchto případech:

při závažné ztrátě krve po zranění nebo

po popáleninách na velkých plochách

Volba použití přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l bude na rozhodnutí Vašeho lékaře.

Bude záviset na Vašem klinickém stavu.

2. Co byste měli vědět předtím, než Vám bude podán Human Albumin CSL Behring 200 g/l

Čtěte tento bod velmi pozorně. Tato informace bude brána v úvahu Vaším lékařem a Vámi před tím

než Vám bude podán přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l.

Nepoužívejte přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l

Jestliže jste alergický(á) /přecitlivělý(á) na lidský albumin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou před podáním přípravku Human Albumin CSL

Behring 200 g/l.

Které okolnosti zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám bude věnovat zvláštní pozornost, pokud je u Vás mimořádné

riziko zvýšeného krevního objemu (hypervolemie) nebo zředění krve (hemodiluce), podání by mohlo

být nebezpečné. Příklady těchto podmínek jsou:

srdeční nedostatečnost, která je třeba léčit léky (dekompenzovaná srdeční insuficience)

vysoký krevní tlak (hypertenze)

rozšíření jícnových žil (jícnové varixy)

nadměrné hromadění tekutiny na plicích (plicní edém)

náchylnost ke krvácení (hemoragická diatéza)

závažné snížení počtu červených krvinek (závažná anemie)

závažné snížení vylučování moči, protože jde o poruchu funkce ledvin nebo vylučování (renální

a postrenální anurie)

Informujte před léčbou svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se alespoň jedna z těchto podmínek

vztahuje na Vás.

Kdy může být vyžadováno zastavení infuze

Alergické reakce (reakce přecitlivělosti) se mohou objevit a mohou velmi vzácně vést až k šoku

(viz také bod 4).

Informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud si všimnete takové reakce

během infuze albuminu. Rozhodnou ukončit infuzi a bude zahájena odpovídající léčba.

K abnormálnímu zvýšení krevního objemu (hypervolémie) může dojít, když dávkování

a rychlost infuze nejsou dostatečně upraveny. To může vést k přetížení srdce a oběhového

systému (kardiovaskulární přetížení). První náznaky takového přetížení jsou bolesti hlavy,

dýchací obtíže nebo otoky krčních žil (přetížení krční žíly).

Informujte okamžitě svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud si všimnete těchto příznaků.

Rozhodnou o zastavení infuze a bude podle potřeby monitorován Váš krevní oběh.

Virová bezpečnost

Při výrobě léčivých přípravků z lidské krve nebo plazmy jsou dodržována opatření zabraňující přenosu

infekce na pacienty. Patří sem:

pečlivý výběr dárců krve a plazmy, který vylučuje možné přenašeče infekčních onemocnění,

testování každého odběru a poolu plazmy na známky přítomnosti virů / infekcí,

zahrnutí kroků při zpracování krve nebo plazmy, které mohou inaktivovat nebo odstranit viry.

Přes všechna tato opatření při podání léků vyráběných z lidské krve nebo plazmy nelze možnost

přenosu infekce zcela vyloučit. To platí i pro jakékoli neznámé nebo nově vznikající viry či jiné typy

infekcí.

Nejsou známy žádné zprávy o přenosu virů po podání albuminu vyrobeného zavedenými postupy

podle požadavků evropského lékopisu.

Při aplikaci každé dávky přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l se důrazně doporučuje

zaznamenat název a číslo šarže přípravku, aby bylo možné zpětně zjistit údaje o použité šarži.

Další léčivé přípravky a přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l

Nejsou známy žádné specifické interakce přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l s jinými

léčivými přípravky.

Neočekávají se škodlivé účinky nebo interakce.

Přesto před zahájením léčby vždy informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, pokud užíváte,

jestliže jste užíval(a) v minulosti nebo se chystáte užívat nějaké jiné léky.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Použití přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l nebylo samostatně hodnoceno během

těhotenství a kojení. Avšak přípravky, obsahující lidský albumin, se běžně v těhotenství a v období

kojení používají. Zkušenosti neukazují žádné škodlivé účinky na průběh těhotenství a nelze je

očekávat ani na plod a novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat

stroje.

Human Albumin CSL Behring 200 g/l obsahuje sodík

Přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l

obsahuje 125 mmol sodíku na litr.

Prosím, berte toto v úvahu, pokud jste na dietě s kontrolovaným příjmem sodíku.

3. Jak se Human Albumin CSL Behring 200 g/l používá

Human Albumin CSL Behring 200 g/l Vám bude podávat lékař.

Human Albumin CSL Behring 200 g/l je určen k podání jako infuze do Vaší žíly (intravenózní

infuze).

Váš lékař rozhodne jaké množství přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l dostanete. Podané

množství a rychlost infuze závisí na Vašich individuálních požadavcích (viz také bod 2).

Váš lékař bude pravidelně sledovat Vaše důležité hodnoty průtoku krve, jako jsou:

krevní tlak,

tepová frekvence nebo

vylučování moči.

Tyto hodnoty se sledují, aby se určila správná dávka a infuzní rychlost.

Jestliže dostanete více přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l než byste měl(a)

Přípravek

Human

Albumin

Behring

podáván

pouze

dohledem

lékaře.

Předávkování je proto velmi nepravděpodobné. Abnormální zvýšení krevního objemu (hypervolemie)

se může objevit pouze, pokud dávkování a rychlost podávání jsou příliš vysoké. To může vést

k přetížení srdce a oběhového systému (kardiovaskulární přetížení).

První příznaky tohoto přetížení jsou:

bolest hlavy,

dýchací potíže,

otok krční žíly (přetížení jugulární žíly).

Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže si všimnete takových příznaků.

Váš lékař může také zjistit příznaky jako:

zvýšení krevního tlaku,

zvýšení centrálního venózního tlaku nebo

abnormální hromadění tekutin v plicích (plicní edém).

Ve všech těchto případech se rozhodne o zastavení podávání infuze a bude-li to nutné, bude sledován

Váš krevní oběh.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít tento přípravek nežádoucí účinky, které se však nemusí

vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky se mohou vyskytnout, i když jste již obdrželi přípravek Human Albumin CSL

Behring 200 g/l a snášeli jste ho dobře.

Obecné zkušenosti

s roztokem lidského albuminu ukázaly, že mohou být pozorovány následující

nežádoucí účinky

Může dojít k alergickým reakcím (reakce přecitlivělosti), které mohou být vzácně natolik závažné, že

způsobí šok.

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat některé nebo mnohé z následujících možností:

kožní reakce, například zarudnutí, svědění, otoky, puchýře, vyrážka nebo kopřivka (svědivá

vyrážka)

poruchy s dýcháním, např. sípání, tlak na hrudi, dušnost nebo kašel

otok obličeje, očních víček, rtů, jazyka nebo hrdla

příznaky podobné nachlazení, například ucpaný nos nebo výtok z nosu, kýchání, zarudnutí,

svědění, otok nebo slzení očí

bolesti hlavy, břicha, nevolnost, zvracení nebo průjem.

Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže si všimnete takových reakcí během infuze

přípravku Human Albumin CSL Behring 200 g/l. V tomto případě bude rozhodnuto o zastavení infuze

a bude zahájena vhodná léčba.

Následující mírné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout

vzácně

(mohou postihnout až 1 z 1000

osob)

návaly horka

svědění, vyrážka (kopřivka)

horečka

nevolnost

Tyto obvykle rychle vymizí, když se zpomalí rychlost infuze nebo se infuze zastaví.

Následující závažné nežádoucí účinky se mohou vyskytnout

velmi vzácně

(mohou se objevit až

u 1 z 10 000

osob):

Šok

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi

nebo

zdravotní

sestře.

Stejně postupujte

v případě jakýchkoli

nežádoucích účinků,

které

nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav

pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na etiketě

injekční lahvičky a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni v měsíci.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Po otevření balení se musí obsah okamžitě použít.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud uvidíte, že roztok je zakalený nebo obsahuje částice.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Human Albumin CSL Behring 200 g/l obsahuje

Léčivou látkou

je Albumini humani solutio.

Human Albumin CSL Behring 200 g/l je roztok, který obsahuje 200 g/l celkové bílkoviny,

z které nejméně 96% je lidský albumin.

100 ml injekční lahvička obsahuje nejméně 19,2 g lidského albuminu

50 ml injekční lahvička obsahuje nejméně 9,6 g lidského albuminu

Pomocnými látkami

jsou natrium-oktanoát, sodná sůl racemického acetyltryptofanu, chlorid

sodný, hydroxid sodný a kyselina chlorovodíková (v malém množství na úpravu pH) a voda na

injekci.

Jak Human Albumin CSL Behring 200 g/l vypadá a co obsahuje toto balení

Human Albumin CSL Behring 200 g/l je infuzní roztok. Roztok je čirý a mírně viskózní. Je téměř

bezbarvý nebo žlutý, jantarový nebo zelený.

Velikost balení:

1 injekční lahvička v balení (50 ml / 100 ml)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

35041 Marburg

Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropské unie pod těmito názvy:

Itálie, Kypr, Německo, Rumunsko, Řecko:

Albumeon

Rakousko:

Human Albumin “CSL Behring” 20% Infusionslösung

Bulharsko:

Human Albumin CSL Behring 200 g/L solution for infusion

Česká republika, Polsko, Slovenská republika:

Human Albumin CSL Behring 200g/l

Dánsko, Finsko, Norsko:

Albumin Behring

Chorvatsko:

Albumeon 200g/l otopina za infuziju

Maďarsko:

Human Albumin CSL Behring 200g/l oldatos infúzió

Slovinsko:

Humani Albumin CSL Behring 200g/L raztopina za infundiranje

Španělsko:

Albúmina Humana CSL Behring 200 g/l solución para perfusión

Portugalsko:

Albumina Humana CSL Behring 200 g/l solução para perfusão

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.8.2014

1-12-2017

Albumin Human 25 Percent Solution (AlbuRx 25): Product Information Advisory - Fading Print On Label

Albumin Human 25 Percent Solution (AlbuRx 25): Product Information Advisory - Fading Print On Label

Potential for fading print, with more effect on the expiration dating on the patient tear off portion of the vial label.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-2-2018

Hizentra (CSL Behring GmbH)

Hizentra (CSL Behring GmbH)

Hizentra (Active substance: human normal immunoglobulin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)649 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-12-2017

GAMMAPLEX (Human Immunoglobulin G) Solution [Bio Products Laboratory Limited]

GAMMAPLEX (Human Immunoglobulin G) Solution [Bio Products Laboratory Limited]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

FLEBOGAMMA DIF (Immune Globulin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

FLEBOGAMMA DIF (Immune Globulin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

ALBUTEIN (Albumin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

ALBUTEIN (Albumin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

HUMAN ALBUMIN GRIFOLS (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

Privigen (CSL Behring GmbH)

Privigen (CSL Behring GmbH)

Privigen (Active substance: Human normal immunoglobulin (IVIg)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2017)8170 of Thu, 30 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/831/R/122

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2017

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [Eli Lilly And Company
]

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [Eli Lilly And Company ]

Updated Date: Nov 22, 2017 EST

US - DailyMed

10-11-2017

EU/3/17/1939 (CSL Behring GmbH)

EU/3/17/1939 (CSL Behring GmbH)

EU/3/17/1939 (Active substance: C1-esterase-inhibitor human) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7561 of Fri, 10 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/105/17

Europe -DG Health and Food Safety

3-11-2017

ALBUMINAR-25 (Albumin (Human)) Solution [CSL Behring LLC]

ALBUMINAR-25 (Albumin (Human)) Solution [CSL Behring LLC]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

GLASSIA (.Alpha.1-Proteinase Inhibitor Human) Injection, Solution [Baxalta USA Inc.]

GLASSIA (.Alpha.1-Proteinase Inhibitor Human) Injection, Solution [Baxalta USA Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HUMULIN N (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

HUMULIN N (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HUMULIN 70/30 (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

HUMULIN 70/30 (Insulin Human) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

HUMULIN R (Insulin Human) Injection, Solution [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

BERINERT (Human C1-Esterase Inhibitor) Kit [CSL Behring GmbH]

BERINERT (Human C1-Esterase Inhibitor) Kit [CSL Behring GmbH]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

CORIFACT (Factor Xiii Concentrate (Human)) Kit [CSL Behring GmbH]

CORIFACT (Factor Xiii Concentrate (Human)) Kit [CSL Behring GmbH]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

BUMINATE (Albumin Human) Injection, Solution [Baxalta US Inc.]

BUMINATE (Albumin Human) Injection, Solution [Baxalta US Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

FLEXBUMIN (Albumin Human) Solution [Baxalta US Inc.]

FLEXBUMIN (Albumin Human) Solution [Baxalta US Inc.]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

Voncento (CSL Behring GmbH)

Voncento (CSL Behring GmbH)

Voncento (Active substance: human coagulation factor VIII / human von Willebrand factor) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2017)5354 of Fri, 28 Jul 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2493/II/17/G

Europe -DG Health and Food Safety

28-6-2017

ALBUKED (Albumin (Human)) Solution [KEDRION BIOPHARMA, INC.]

ALBUKED (Albumin (Human)) Solution [KEDRION BIOPHARMA, INC.]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-6-2017

PLASBUMIN (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

PLASBUMIN (Albumin (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-6-2017

PLASMANATE (Plasma Protein Fraction (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

PLASMANATE (Plasma Protein Fraction (Human)) Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

MONONINE (Coagulation Factor Ix Human) Kit [CSL Behring LLC]

MONONINE (Coagulation Factor Ix Human) Kit [CSL Behring LLC]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-6-2017

ZEMAIRA (Alpha-1-Proteinase Inhibitor Human) Kit [CSL Behring LLC]

ZEMAIRA (Alpha-1-Proteinase Inhibitor Human) Kit [CSL Behring LLC]

Updated Date: Jun 19, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

Respreeza (CSL Behring GmbH)

Respreeza (CSL Behring GmbH)

Respreeza (Active substance: human alpha1-proteinase inhibitor) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)3641 of Wed, 24 May 2017

Europe -DG Health and Food Safety

27-3-2017

PRIVIGEN (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

PRIVIGEN (Human Immunoglobulin G) Liquid [CSL Behring AG]

Updated Date: Mar 27, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement