Advertisement

HEXVIX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HEXVIX Prášek a rozpouštědlo pro intravezikální roztok 85MG
 • Dávkování:
 • 85MG
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro intravezikální roztok
 • Podání:
 • Intravezikální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1+50ML LAH anglicky
 • Druh předpisu:
 • Injekční lahvička
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HEXVIX Prášek a rozpouštědlo pro intravezikální roztok 85MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • V04CX
 • Přehled produktů:
 • HEXVIX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 48/ 203/05-C
 • EAN kód:
 • 3582186000663
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn. sukls227413/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Hexvix

85 mg prášek a rozpouštědlo pro intravezikální

roztok

hexylis aminolevulinatis

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informac

i

dříve, než je Vám tento přípravek podán, protože

o

bsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Hexvix a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek Hexvix

podán

Jak se přípravek Hexvix

používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Hexvix uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Hexvix a k

čemu se používá

Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým účelům.

Roztok

přípravku

Hexvix

používá

odhalení

rakoviny

močového

měchýře.

Podává

před

vyšetřením pomocí speciálního přístroje, cystoskopu, kdy lékař prohlíží vnitřek močového měchýře.

Cystoskop pomáhá zviditelnit možný nádor a odstranit tak více abnormálních buněk, které po podání

přípravku Hexvix a osvícení modrým světlem svítí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než je Vám přípravek

H

exvix podán

Nepoužívejte přípravek Hexvix

,

jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku nebo na kteroukoliv složku přípravku

Hexvix, včetně tekutiny, která se používá pro rozpuštění prášku Hexvix (viz bod 6.

Obsah balení a

d

alší informace

jestliže trpíte porfyrií (vzácné dědičné onemocnění krve).

Upozornění a opatření

Upozorněte svého lékaře dříve, než použije přípravek Hexvix:

jestliže trpíte infekcí močových cest, nebo cítíte pálení při močení.

jestliže byla v poslední době použita k léčbě vašeho močového měchýře BCG terapie.

jestliže jste v poslední době podstoupil/a operaci močového měchýře.

Tyto okolnosti mohou způsobit místní reakce ve vašem močovém měchýři, které mohou ztížit Vašemu

lékaři vyhodnocení nálezu při vyšetření.

Další léčivé přípravky a přípravek Hexvix

Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), a to

i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství

,

kojení

a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Poraďte

svým lékařem,

podání

přípravku

Hexvix

můžete

řídit

dopravní

prostředky

a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek Hexvix používá

Přípravek Hexvix bude připravován a bude Vám podáván zvlášť vyškolenou a kvalifikovanou osobou.

Přípravek Hexvix

se obvykle podává v nemocnici nebo na klinice.

Váš lékař bude při podávání přípravku postupovat následovně:

1. Malá hadička (katétr) bude umístěna do Vašeho močového měchýře.

2. Váš močový měchýř bude vyprázdněn pomocí této hadičky.

3. Přípravek Hexvix bude vpraven do močového měchýře pomocí této hadičky.

Hexvix bude ponechán po dobu 60 minut v močovém měchýři.

Váš močový měchýř bude poté vyprázdněn pomocí zavedené hadičky.

6. Poté lékař použije přístroj (cystoskop) k prohlédnutí vnitřku močového měchýře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hexvix, než jste měl(a)

Pokud se prodlouží doba, po níž je přípravek Hexvix ponechán v močovém měchýři na více jak 60 minut

nebo se zvýší použité množství přípravku Hexvix, neočekávají se žádné nežádoucí účinky. Pokud máte

v tomto ohledu obavy, obraťte se, prosím, na zdravotnický personál, který Vás ošetřuje.

4.

Možné nežádoucí úči

nky

Podobně jako všechny léky může mít přípravek Hexvix nežádoucí účinky, které se ale nemusí projevit

u každého.

Může se vyskytnout riziko vzniku nežádoucích účinků v souvislosti s použitou technikou při vyšetření

(cystoskopie), která slouží k prohlédnutí vnitřku močového měchýře. Podání přípravku Hexvix jako

doplňující

procedury

standardního

cystoskopického

vyšetření

přesnější

diagnostiku

karcinomu

močového měchýře je obecně velmi dobře snášeno. Pokud se nežádoucí účinky skutečně vyskytnou, jsou

zpravidla běžné v souvislosti se standardně použitou technikou vyšetření, nejsou obvykle vážné a netrvají

dlouho.

Po vyšetření s

použitím tohoto přípravku se m

ohou projevit

následující

nežádoucí účinky:

Časté nežádoucí účinky

(vyskytují se u 1 až 10 ze 100 pacientů):

bolesti hlavy,

nauzea (pocit na zvracení), zvracení,

průjem,

zácpa,

svalová křeč nebo bolest v oblasti žaludku (bolest břicha),

bolest a obtížné močení,

neschopnost vyprázdnit močový měchýř (retence moči),

krev v moči,

bolest po vyšetření (zákroku),

horečka (vysoká teplota).

Méně časté nežádoucí účinky

(vyskytují se u 1 až 10 z 1000 pacientů):

pálení při močení (příčinou je zánět nebo infekce močového měchýře),

časté nucení k močení,

otrava krve (septikémie),

nespavost či obtíže při usínání,

bolesti močové trubice,

nucení na močení (neodkladně),

zvýšený počet bílých krvinek, zvýšená hladina bilirubinu (žlutavé zbarvení žluči) nebo

zvýšení jaterních enzymů, to se zobrazí v laboratorním vyšetření krve pacienta,

snížení počtu červených krvinek (anémie),

zánět žaludu penisu (balanitida),

bolest zad,

dna,

vyrážka.

S

neznámou frekvencí výskytu

anafylaktoidní šok (zvýšený krevní tlak, zvýšená činnost srdce, kožní vyrážka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48,

100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Hexvix uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte

tento

přípravek

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

vnějším

obalu.

Datum

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Prášek a rozpouštědlo:

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Roztok (po smísení):

Uchovávejte při teplotě 2–8°C (v chladničce) maximálně po dobu 2 hodin.

Zdravotnický

personál

povinen

zabezpečit

uchovávání

použití

přípravku

v souladu

s pokyny

a nepoužívat přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na vnějším obalu.

6.

Obsah

balení a další informace

Co Hexvix obsahuje

léčivou

látkou

hexylis

aminolevulinas

formě

hexylis

aminolevulinatis

hydrochloridum

(hexaminolevulinát ve formě hydrochloridu)

další látky jsou dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného, dihydrogenfosforečnan draselný, chlorid

sodný, kyselina chlorovodíková, hydroxid sodný a voda na injekci.

Jak Hexvix vypadá a

co

balení

obsahuje

v každém balení přípravku se nachází jedna lahvička s bílým až téměř bílým nebo světle žlutým

práškem, která obsahuje 85 mg léčivé látky, hexaminolevulinát, a jedna polypropylénová lahvička

nebo jedna předplněná stříkačka s rozpouštědlems 50 ml čiré, bezbarvé tekutiny k rozpuštění prášku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hexvix prášek je rozpuštěný pomocí 50 ml rozpouštědla, které je součástí balení. Jakmile se prášek

smísí

s rozpouštědlem,

získáte

roztok

obsahující

mg/ml

hexaminolevulinátu,

což

odpovídá

roztoku hexaminolevulinátu 8 mmol/l.

Držitel rozhodnutí o registraci

Ipsen Pharma

65 Quai Georges Gorse

921 00 Boulogne Billancourt

Francie

Výrobce

Photocure ASA

Hoffsveien 4

NO-0275 Oslo

Norsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci:

Ipsen Pharma, o.s.

Evropská 810/136

160 00 Praha 6

Česká republika

Tel.: +420 242 481 821

Fax: +420 242 481 828

Tento léčivý přípravek je registrován pod chráněným názvem Hexvix v následujících členských

státech EEA:

Rakousko,

Belgie,

Kypr,

Česká

republika,

Dánsko,

Estonsko,

Finsko,

Francie,

Německo,

Řecko,

Maďarsko, Irsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Holandsko, Norsko, Polsko,

Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie.

Datum poslední revize textu

: 1. 7. 2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití

Hexaminolevulinát může při kontaktu s kůží vyvolávat senzibilizaci.

Všechny kroky je třeba provádět pomocí sterilního vybavení a v aseptických podmínkách.

Postup rekonstituce A: Hexvix prášek a rozpouštědlo v

polypropylénové lahvičce

Natáhněte 50,0 ml rozpouštědla pro Hexvix do sterilní 50 ml stříkačky.

Do lahvičky s práškem Hexvix injikujte přibližně 10 ml tohoto rozpouštědla.

Aniž byste jehlu z lahvičky vytáhli, lahvičku s práškem pevně uchopte a jemně protřepejte, aby se

prášek zcela rozpustil.

Veškerý

roztok

obsahující

rozpuštěný

prášek

natáhněte

stříkačky.

Obsah

stříkačky

jemně

promíchejte.

Hexvix

nyní

rekonstituován

připraven

k použití.

Roztok

rekonstituci

čirý

lehce

opalescentní, bezbarvý až slabě žlutý.

Postup rekonstituce B: Hexvix prášek a rozpouštědlo v

předplněné stříkačce

Připevněte (přišroubujte) pístové táhlo k

pryžové zátce injekční stříkačky otáčením

táhlem ve směru hodinových ručiček dokud se

nezastaví.

Odstraňte z injekční stříkačky víčko a

uschovejte je pro pozdější použití. Nasaďte na

stříkačku jehlu vhodnou pro rekonstituci. Držte

stříkačku ve svislé poloze a opatrně stiskněte

píst směrem nahoru (k jehle), aby se odstranil

vzduch.

Injikujte přibližně 10 ml rozpouštědla do

lahvičky s práškem. Lahvička by měla být

naplněná asi do ¾.

Aniž byste jehlu z lahvičky vytáhli, pevně

uchopte současně lahvičku s práškem a stříkačku

a jemně protřepejte, aby se prášek zcela

rozpustil.

Natáhněte veškerý roztok obsahující

rozpuštěný prášek do stříkačky.

Oddělte prázdnou lahvičku od stříkačky.

Oddělte jehlu od stříkačky a zlikvidujte ji.

Nasaďte uzávěr stříkačky na stříkačku. Jemně

promíchejte obsah injekční stříkačky.

Hexvix je nyní rekonstituován a připraven k použití. Roztok po rekonstituci je čirý až lehce opalescentní,

bezbarvý až slabě žlutý.

Připočtěte k současnému času 2 hodiny a zapište výsledný čas expirace a datum na štítek na stříkačce.

Přípravek je určen pouze pro jednorázové použití. Veškerý nepoužitý přípravek zlikvidujte v souladu

s místními požadavky.

Chemická a fyzikální stabilita roztoku byla prokázána po dobu 2 hodin, pokud je přípravek uchováván při

teplotě 2–8°C. Z mikrobiologického hlediska by měl být přípravek použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, odpovědnost za dobu a podmínky uchovávání používaného přípravku přecházejí na uživatele.

Obvykle by přípravek neměl být uchováván déle než 2 hodiny při teplotě 2–8°C.

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

2-3-2018

Injectable products and unauthorized prescription drugs seized from Total Health Centre in Williams Lake, B.C.; products were being administered and sold by an individual posing as a naturopathic doctor

Injectable products and unauthorized prescription drugs seized from Total Health Centre in Williams Lake, B.C.; products were being administered and sold by an individual posing as a naturopathic doctor

Health Canada is advising Canadians that several injectable products and unauthorized prescription drugs were seized from Total Health Centre (177 Yorston St.) in Williams Lake, B.C., because they may pose serious health risks.

Health Canada

21-2-2018

February 14, 2018: Palmer Man Sentenced for Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

February 14, 2018: Palmer Man Sentenced for Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

February 14, 2018: Palmer Man Sentenced for Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Truthful Prescription Drug Advertising and Promotion

Truthful Prescription Drug Advertising and Promotion

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-2-2018

February 5, 2018: Three Florida Residents Sentenced for Operating an Illegal Steroid and Counterfeit Prescription Drug Lab

February 5, 2018: Three Florida Residents Sentenced for Operating an Illegal Steroid and Counterfeit Prescription Drug Lab

February 5, 2018: Three Florida Residents Sentenced for Operating an Illegal Steroid and Counterfeit Prescription Drug Lab

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2018

Primus Announces a Voluntary Nationwide Recall of All Lots Within Expiry of Prescription Medical Food Limbrel® Due to Rare But Serious and Reversible Adverse Events While Seeking FDA's Cooperation to Restore Access for Patients with Medical Necessity

Primus Announces a Voluntary Nationwide Recall of All Lots Within Expiry of Prescription Medical Food Limbrel® Due to Rare But Serious and Reversible Adverse Events While Seeking FDA's Cooperation to Restore Access for Patients with Medical Necessity

Primus Pharmaceuticals, Inc. of Scottsdale, Arizona is voluntarily recalling all unexpired lots of Limbrel products to the patient (user/consumer) level at FDA's request. FDA has requested a recall of Limbrel due to rare but serious and reversible side effects associated with Limbrel.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse

FDA Drug Safety Communication: FDA warns about serious heart problems with high doses of the antidiarrheal medicine loperamide (Imodium), including from abuse and misuse

[06-07-2016] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that taking higher than recommended doses of the common over-the-counter (OTC) and prescription diarrhea medicine loperamide (Imodium), including through abuse or misuse of the product, can cause serious heart problems that can lead to death.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

FDA acts to protect kids from serious risks of opioid ingredients contained in some prescription cough and cold products by revising labeling to limit pediatric use

The U.S. Food and Drug Administration announced today that it is requiring safety labeling changes to limit the use of prescription opioid cough and cold medicines containing codeine or hydrocodone in children younger than 18 years old because the serious risks of these medicines outweigh their potential benefits in this population. After safety labeling changes are made, these products will no longer be indicated for use to treat cough in any pediatric population and will be labeled for use only in adul...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Prescription Opioid Cough and Cold Medicines: Drug Safety Communication - FDA Requires Labeling Changes

Prescription Opioid Cough and Cold Medicines: Drug Safety Communication - FDA Requires Labeling Changes

Risks of slowed or difficult breathing, misuse, abuse, addiction, overdose, and death with these medicines outweigh their benefits in patients younger than 18.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-1-2018

FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women

FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women

FDA is restricting the use of codeine and tramadol medicines in children. Codeine is approved to treat pain and cough, and tramadol is approved to treat pain. These medicines carry serious risks, including slowed or difficult breathing and death, which appear to be a greater risk in children younger than 12 years and must not be used in these children. These medicines should also be limited in some older children. Single-ingredient codeine and all tramadol-containing products are FDA-approved only fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-12-2017

Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Blue Pearl All Natural Male Enhancement Supplement: Recall - Undeclared Drug Ingredient

Undeclared sildenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may lower blood pressure to dangerous levels.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-12-2017

eRecept: Praxe při vyzvedávání léků v lékárnách zůstane stejná

eRecept: Praxe při vyzvedávání léků v lékárnách zůstane stejná

eRecept je lékařský předpis, jak jej všichni známe, pouze v elektronické podobě. Proto ani praxe v lékárnách při vyzvedávání léků se po Novém roce nijak nezmění.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA cautions about using testosterone products for low testosterone due to aging; requires labeling change to inform of possible increased risk of heart attack and stroke with use

FDA Drug Safety Communication: FDA cautions about using testosterone products for low testosterone due to aging; requires labeling change to inform of possible increased risk of heart attack and stroke with use

[03-03-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) cautions that prescription testosterone products are approved only for men who have low testosterone levels caused by certain medical conditions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking

FDA Drug Safety Communication: FDA updates label for stop smoking drug Chantix (varenicline) to include potential alcohol interaction, rare risk of seizures, and studies of side effects on mood, behavior, or thinking

[03-09-2015] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the prescription smoking cessation medicine Chantix (varenicline) can change the way people react to alcohol.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

Want to Quit Smoking? FDA-Approved Products Can Help

Want to Quit Smoking? FDA-Approved Products Can Help

If you want to quit smoking, you may want to use a smoking cessation product proven to help. Data has shown that using cessation medicine approved by the U.S. Food and Drug Administration can double your chance of quitting success. Here’s what to know about these over-the-counter and prescription products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Bull Capsules, Chao Jimengnan Tablets by Nutra Labs: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Bull Capsules, Chao Jimengnan Tablets by Nutra Labs: Recall - Undeclared Drug Ingredients

Undeclared sildenafil may interact with nitrates found in some prescription drugs (such as nitroglycerin) and may cause a significant drop in blood pressure that may be life threatening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-12-2017

Unauthorized "Smart Brain Formulations Serotonin Support" may pose serious health risks

Unauthorized "Smart Brain Formulations Serotonin Support" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that the unauthorized health product “Smart Brain Formulations Serotonin Support” may pose serious health risks. The product is labelled to contain lithium orotate, which is a prescription drug and should be used only under the supervision of a health care professional. Health Canada testing also found bacterial contamination with E. coli, which can cause serious health problems. The product was being offered for sale by the company Robert Lamberton Consulting, by emai...

Health Canada

21-11-2017

November 16, 2017: Palmer Man Pleads Guilty to Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

November 16, 2017: Palmer Man Pleads Guilty to Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

November 16, 2017: Palmer Man Pleads Guilty to Conspiring to Import Prescription Drugs from Pakistan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

Additions/Deletions for Prescription and OTC Drug Product Lists

Additions/Deletions for Prescription and OTC Drug Product Lists

The list has been updated through July 2017.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-11-2017

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

FDA Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes

[FDA strengthens warning that non-aspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) can cause heart attacks or strokes (FDA Drug Safety Communication). Based on FDA’s comprehensive review of new safety information, the agency is requiring updates to the drug labels of all prescription NSAIDs. Widely used to treat pain and fever from many different long- and short-term medical conditions such as arthritis, menstrual cramps, headaches, colds, and the flu, NSAIDs are available by prescription and OTC. E...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2017

November 3, 2017: Five Charged in Alleged Opioid Prescription, Healthcare Fraud Scheme

November 3, 2017: Five Charged in Alleged Opioid Prescription, Healthcare Fraud Scheme

November 3, 2017: Five Charged in Alleged Opioid Prescription, Healthcare Fraud Scheme

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-11-2017

Unauthorized "E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea" contains prescription drug and may pose serious health risks

Unauthorized "E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea" contains prescription drug and may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that the unauthorized health product “E-Fong XuDuan Concentrated Herb Tea” may pose serious health risks, including an increased risk of miscarriage and birth defects. Health Canada laboratory testing found that the tea contains trace amounts of mycophenolate, a prescription drug. The product was being imported by two companies (Hunsing Enterprise Ltd. and Aidus International), which distributed the product to other retailers and distributors, including clinics that pr...

Health Canada

11-10-2017

Buying Pet Medicines Online: Ensuring Products are Safe

Buying Pet Medicines Online: Ensuring Products are Safe

If you're purchasing medications for your pet online to save money or for convenience, there are Internet sites that represent legitimate pharmacies. But the FDA has found that there are others that sell unapproved pet drugs and counterfeit pet products, make fraudulent claims, dispense prescription drugs without requiring a prescription, and sell expired drugs. Any of these practices could mean that the products you are buying could be unsafe or ineffective for your pet.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Gadget Island, Inc. dba Gear Isle Issues Voluntary Nationwide Recall of Rhino 7 Platinum 5000, Papa Zen 3300, Fifty Shades 6000 and Grande X 5800, Due to Presence of Undeclared Sildenafil, Tadalafil and Desmethyl Carbodenafil

Newark, CA, Gadget Island, Inc. is voluntarily recalling Rhino 7 Platinum 5000 capsules, All LOTS, Papa Zen 3300 capsules, LOT# NSS050888, Fifty Shades 6000 capsules, all Lots, Grande X 5800 capsules, all Lots, to the consumer level. FDA analysis has found the products to be tainted with Sildenafil and Tadalafil, which are the active ingredients in two FDA-approved prescription drugs used for the treatment of erectile dysfunction (ED), as well as Desmethyl Carbodenafil which is structurally similar to si...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-9-2017

SOPP 8406: CBER Processing of PDUFA Application Payments

SOPP 8406: CBER Processing of PDUFA Application Payments

This document describes the procedures used to determine the accuracy of information submitted by an applicant and to verify user fee payments relative to the Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) of 1992, as reauthorized by the Food and Drug Administration Amendments Act of 2007. In addition, this document identifies other user fee activities for which the Office of Management’s Regulatory Information Management Staff (RIMS) is responsible.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

September 25, 2017: Pharmacy Manager Pleads Guilty to Illegal Prescription Drug Diversion and Money Laundering

September 25, 2017: Pharmacy Manager Pleads Guilty to Illegal Prescription Drug Diversion and Money Laundering

September 25, 2017: Pharmacy Manager Pleads Guilty to Illegal Prescription Drug Diversion and Money Laundering

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

September 22, 2017:Woman Admits to Illegally Selling Prescription Drugs Not Approved for Use in the US

September 22, 2017:Woman Admits to Illegally Selling Prescription Drugs Not Approved for Use in the US

September 22, 2017:Woman Admits to Illegally Selling Prescription Drugs Not Approved for Use in the US

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

FDA conducts major global operation to protect consumers from potentially dangerous prescription drugs sold online

The U.S. Food and Drug Administration, in partnership with international regulatory and law enforcement agencies, recently took action against more than 500 websites that illegally sell potentially dangerous, unapproved versions of prescription medicines, including opioids, antibiotics and injectable epinephrine products to American consumers.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-9-2017

 Global operation against illegal medicines

Global operation against illegal medicines

A global operation against illegal medicines has been completed. 123 countries participated, and the operation resulted in 354 arrests or further investigations and the suspension of more than 3,500 websites. Illegal sale of medicines is an increasing problem that may pose a global threat to public health. Sales often take place over the internet and across geographical borders. Consequently, the Danish Medicines Agency, the Danish Veterinary and Food Administration, the Danish Customs and Tax Administr...

Danish Medicines Agency

20-9-2017

Prescription to Over-the-Counter (OTC) Switch List

Prescription to Over-the-Counter (OTC) Switch List

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-9-2017

September 11, 2017: Three Florida Residents Arrested After Law Enforcement Discover Steroid and Fake Prescription Drug Lab

September 11, 2017: Three Florida Residents Arrested After Law Enforcement Discover Steroid and Fake Prescription Drug Lab

September 11, 2017: Three Florida Residents Arrested After Law Enforcement Discover Steroid and Fake Prescription Drug Lab

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

21-2-2018

Mandatory requirements for an effective application

Mandatory requirements for an effective application

Guidance on submitting prescription medicines applications has been updated to reflect recent reforms.

Therapeutic Goods Administration - Australia

9-2-2018

All TGA approvals for prescription medicines in 2017 met the statutory timeframe of 255 working days

All TGA approvals for prescription medicines in 2017 met the statutory timeframe of 255 working days

A recent media report suggesting that half of TGA approvals for prescription medicines in 2017 exceeded statutory timeframes is incorrect

Therapeutic Goods Administration - Australia

8-2-2018

Protonix vs. Prilosec

Protonix vs. Prilosec

Protonix (pantoprazole sodium) and Prilosec (omeprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prilosec is also used to treat ulcers and frequent heartburn. Protonix is available by prescription while Prilosec is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Nexium

Protonix vs. Nexium

Protonix (pantoprazole sodium) and Nexium (esomeprazole magnesium) are proton pump inhibitors (PPIs) to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis in adult patients. Nexium is also used to treat stomach and duodenal ulcers and Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Nexium is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

7-2-2018

Protonix vs. Prevacid

Protonix vs. Prevacid

Protonix (pantoprazole sodium) and Prevacid (lansoprazole) are proton pump inhibitors (PPIs) used to treat gastroesophageal reflux disease (GERD) and a history of erosive esophagitis. Prevacid is also used to treat and prevent stomach and intestinal ulcers and other conditions involving excessive stomach acid such as Zollinger-Ellison syndrome. Protonix is available by prescription while Prevacid is available over-the-counter (OTC) and as a generic.

US - RxList

1-2-2018

Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese Kids

Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese Kids

Title: Few Prescription Meds Have Dosing Guidelines for Obese KidsCategory: Health NewsCreated: 1/30/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/31/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Prescription medicines: registration of new generic medicines and biosimilar medicines

Prescription medicines: registration of new generic medicines and biosimilar medicines

Added registrations for January 2018

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-1-2018

ACA Mandate Repeal, Drug Prices, Opioids in State of the Union

ACA Mandate Repeal, Drug Prices, Opioids in State of the Union

In his first State of the Union address tonight, President Donald J. Trump said he would work to reduce prescription drug prices, urged Congress to pass a "right-to-try" law, and applauded the elimination of the Affordable Care Act requirement that individuals purchase insurance. He also highlighted the need to take action on the opioid crisis.

US - RxList

31-1-2018

Current list of up-scheduled codeine containing products

Current list of up-scheduled codeine containing products

A list of OTC codeine-containing products moving to prescription only is now available

Therapeutic Goods Administration - Australia

29-1-2018

Prescription medicines and biologicals: TGA annual summary 2017

Prescription medicines and biologicals: TGA annual summary 2017

Report detailing prescription medicines registrations for 2017

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-1-2018

Rivaroxaban

Rivaroxaban

Rivaroxaban is a prescription medicine used to reduce the risk of stroke and blood clots in people with atrial fibrillation, not caused by a heart valve problem. Rivaroxaban is also used to treat deep vein thrombosis and pulmonary embolism, and to help reduce the risk of these conditions occurring again, and to reduce the risk of forming a blood clot in the legs and lungs of people who have just had knee or hip replacement surgery. Rivaroxaban is available under the following different brand names: Xarel...

US - RxList

21-1-2018

TGA opens consultation on the use of prescription opioids for pain

TGA opens consultation on the use of prescription opioids for pain

The TGA has issued a discussion paper on the use and misuse of prescription strong opioids, such as oxycodone, and whether there is a need for specific regulatory responses

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-1-2018

Nurse and midwife fact sheet: Talking to people about the changes in codeine access

Nurse and midwife fact sheet: Talking to people about the changes in codeine access

From 1 February 2018, medicines containing codeine will no longer be available without a prescription

Therapeutic Goods Administration - Australia

19-1-2018

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

ADHD Prescriptions Skyrocket Among Young Women

The number of reproductive-age women in the United States who receive prescription medications for attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) jumped more than 300% from 2003 to 2015, according to data released today by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

US - RxList

18-1-2018

Consultation: Prescription strong (Schedule 8) opioid use and misuse in Australia – options for a regulatory response

Consultation: Prescription strong (Schedule 8) opioid use and misuse in Australia – options for a regulatory response

The TGA is seeking comments on options for a regulatory response to the potential misuse of prescribed Schedule 8 opioids in Australia

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-1-2018

Comparable overseas regulators (CORs) for prescription medicines

Comparable overseas regulators (CORs) for prescription medicines

Guidance on the TGA's use of assessments from Comparable Overseas Regulators

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-1-2018

Prescription medicine registration form

Prescription medicine registration form

Updated application forms for prescription medicines registration applications have been published.

Therapeutic Goods Administration - Australia

15-12-2017

TGA presentation: Adoption of TGO 91 - prescription medicine labelling, 28 November 2017

TGA presentation: Adoption of TGO 91 - prescription medicine labelling, 28 November 2017

On this page: Disclaimer | Presentation | Transcript | Print version

Therapeutic Goods Administration - Australia

10-11-2017

TGA presentation: Notifications to prescription medicines, 10 November 2017

TGA presentation: Notifications to prescription medicines, 10 November 2017

New notifications process for minor variations to prescription medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia

7-11-2017

Events & training

Events & training

ARCS-TGA Webinar: An automated notifications process for prescription medicines - 10 November

Therapeutic Goods Administration - Australia

31-10-2017

TGA presentation: 7th Annual EyeforPharma Conference, 11 October 2017

TGA presentation: 7th Annual EyeforPharma Conference, 11 October 2017

Update on initiatives relevant to prescription medicines and expedited pathways and transparency

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-10-2017

Answer 2 yesterdays twitter poll: Always have a prescription 4 a proper fit. For more info, see https://go.usa.gov/xnrh5  #FDA #contactlenses

Answer 2 yesterdays twitter poll: Always have a prescription 4 a proper fit. For more info, see https://go.usa.gov/xnrh5  #FDA #contactlenses

Answer 2 yesterdays twitter poll: Always have a prescription 4 a proper fit. For more info, see https://go.usa.gov/xnrh5  #FDA #contactlenses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-10-2017

Do you need a prescription for decorative contact lenses? Check back 2morrow 4 the correct answer! #FDA #medicaldevice #contactlenses

Do you need a prescription for decorative contact lenses? Check back 2morrow 4 the correct answer! #FDA #medicaldevice #contactlenses

Do you need a prescription for decorative contact lenses? Check back 2morrow 4 the correct answer! #FDA #medicaldevice #contactlenses

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-10-2017

Prescription medicines minor variations e-form: Frequently asked questions (FAQs)

Prescription medicines minor variations e-form: Frequently asked questions (FAQs)

Answers to frequently asked questions re the prescription medicines minor variations e-form

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-10-2017

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Australian Public Assessment Reports for prescription medicines (AusPARs)

Added Fomepizole (Antizol)

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Prescription medicines: new or extended uses, or new combinations of registered medicines

Prescription medicines: new or extended uses, or new combinations of registered medicines

We have just published newly-registered extended uses of already-registered medicines

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Prescription medicines: registration of new chemical entities in Australia

Prescription medicines: registration of new chemical entities in Australia

Newly-registered new chemical entities added

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-9-2017

Opioids Not Recommended for Cough Suppression in Kids, FDA Panel Says

Opioids Not Recommended for Cough Suppression in Kids, FDA Panel Says

The Pediatric Advisory Committee of the US Food and Drug Administration (FDA) voted unanimously (24 no, 0 yes) that the benefit/risk is not favorable for use of prescription codeine cough suppressants for treatment of cough associated with allergy or the common cold in pediatric patients aged 12 years to younger than 18 years of age.

US - RxList

1-9-2017

Submissions received: Provisional approval pathway for prescription medicines

Submissions received: Provisional approval pathway for prescription medicines

Submissions received on the consultation provisional approval pathway for prescription medicines have been published

Therapeutic Goods Administration - Australia

Advertisement