HERBAPAX SIRUP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HERBAPAX SIRUP Sirup
 • Léková forma:
 • Sirup
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X250ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HERBAPAX SIRUP Sirup
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HOMEOPATIKA (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • HERBAPAX

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 93/ 026/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls17122/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Herbapax Sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, dříve, než začnete tento přípravek užívat protože

obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Herbapax Sirup a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herbapax Sirup užívat

3. Jak se přípravek Herbapax Sirup užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Herbapax Sirup uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Herbapax Sirup a k čemu se používá

Herbapax Sirup je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě kašle.

Použití přípravku je odvozeno od homeopatické povahy přípravku a zahrnuje: kašel jakéhokoli

původu a zánět průdušek (průduškový katar).

Použití homeopatického léčivého přípravku při uvedených onemocněních je založeno výhradně na

homeopatických zkušenostech. Při závažných formách uvedených onemocnění je zapotřebí léčba

založená na klinických studiích.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s

lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herbapax Sirup užívat

Neužívejte přípravek Herbapax Sirup:

Jestliže jste alergický(á) na rosnatku, břečťan popínavý, chinovník, červce nopálového, síran

měďnatý, hlavěnku dávivou a blín černý nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na chinin (obsažený v léčivé látce cinchona pubescens (chinovník)).

U dětí do 4 let věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku se poraďte s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V případě neustupujících příznaků, dušnosti, horečky přetrvávající déle než 3 dny, vzestupu

horečky nad 39 ºC, či vykašlávání hnisavých nebo krvavých hlenů je nutná porada s lékařem.

Upozornění pro diabetiky:

5 ml sirupu odpovídá asi 0,075 BU (chlebových jednotek).

Další léčivé přípravky a Herbapax Sirup

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při souběžném užívání může Herbabax Sirup zesílit účinky léků potlačujících srážení krve

(antikoagulancií).

Účinnost homeopatického léčivého přípravku může být nežádoucím způsobem ovlivněna

nesprávnou životosprávou, stimulancii, alkoholem a tabákem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou k dispozici studie o užívání přípravku Herbapax Sirup u těhotných žen a při kojení. Proto se

tento přípravek nemá užívat v těhotenství a během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Herbapax Sirup neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Herbapax Sirup obsahuje pomocné látky sorbitol a alkohol

Tento léčivý přípravek obsahuje umělé sladidlo sorbitol (E 420). Pokud Vám lékař řekl, že

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Herbapax Sirup dále obsahuje 3,9% obj. etanolu (alkoholu), tj. až 464 mg v jedné dávce u

dospělých, což odpovídá 12 ml piva nebo 5 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Je nutno vzít

v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním

onemocněním nebo epilepsií..

3. Jak se přípravek Herbapax Sirup užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Herbapax Sirup se užívá perorálně (ústy).

Doporučená dávka přípravku je:

Věk

Dávkování

Celková denní dávka

Děti ve věku 4 – 7 let

3 x denně

5 ml

15 ml

Děti ve věku 8 – 14 let

3 x denně

10 ml

30 ml

Věk

Dávkování

Celková denní dávka

Dospívající ve věku 15 –

18 let

4 x denně

10 ml

40 ml

Dospělí

4 x denně

15 ml

60 ml

Dávku odměřte pomocí přiložené odměrky.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s

lékařem. Celková délka léčby přípravkem Herbapax Sirup nemá překročit 7 dnů.

Sirup je před použitím nutno pečlivě protřepat.

Sirup se užívá během dne, pokud možno ve stejných intervalech.

Jelikož léčivé látky přípravku Herbapax Sirup se velice dobře vstřebávají sliznicí ústní dutiny, sirup

se má před polknutím chvíli podržet v ústech. Sirup se užívá neředěný.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Herbapax Sirup, než jste měl(a)

Vzhledem k velkému ředění se neočekávají žádné nežádoucí účinky v případě předávkování. Pokud

dojde k velkému předávkování, mohou se vyskytnout příznaky jako po vypití vekého množství

alkoholu.

Při užití obsahu celé láhve se do těla dostane asi 3,1 g alkoholu v případě 100 ml láhve, 4,7 g v

případě 150 ml láhve a 7,8 g v případě 250 ml láhve.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Herbapax Sirup

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v

předepsaném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Méně často (výskyt u 1 až 10 pacientů z 1000) se při užívání léčivých přípravků obsahujících chinin

(který je obsažen v léčivé látce china - matečná tinktura) může vyskytnout reakce z přecitlivělosti,

např. kožní alergie či horečka.

Vzácné (výskyt u 1 až 10 pacientů z 10000): nedostatečný počet krevních destiček (trombocytopenie)

se zvýšeným sklonem ke krvácení.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit): reakce z přecitlivělosti jako kožní vyrážka,

svědění, kopřivka.

Po prvním užití přípravku Herbapax Sirup může dojít ke vzniku budoucí přecitlivělosti na léčivé látky

chinin či chinidin.

Vzhledem k povaze homeopatika může dojít ke zhoršení funkce štítné žlázy vzhledem k obsahu

Hedera helix (b(řečťan popínavý).

Upozornění:

Při užívání homeopatického léčivého přípravku se přítomné symptomy mohou přechodně zhoršit

(iniciální / homeopatické zhoršení). V takovém případě pro jistotu ihned přestaňte přípravek užívat a

poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Herbapax Sirup uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření lahvičky je možno přípravek používat po dobu 6 měsíců při teplotě do 25 °C. Po

uplynutí této doby již otevřenou lahvičku nepoužívejte.

Před použitím protřepejte!

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Herbapax Sirup obsahuje

100 g (což odpovídá 94,34 ml) sirupu obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

Drosera MT (matečná tinktura) 0,02 g, Hedera helix MT 0,04 g, Cinchona pubescens MT 0,02 g,

Dactylopius coccus MT 0,04 g, Cuprum sulf. Dil. D4 2,0 g, Psychotria ipecacuanha Dil. D4 2,0 g,

Hyoscyamus niger Dil. D4 2,0 g

Pomocnými látkami jsou:

Sorbitol (E 420), ethanol 96%, xanthanová klovatina, kalium-sorbát, badyáníková silice, dihydrát

sodné soli sacharinu, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Celkový obsah etanolu: 3,9 % obj.

Jak přípravek Herbapax Sirup vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bělavý až načervenalý viskózní roztok v lahvičce

z hnědého skla s bezbarvou

polyetylenovou vložkou a bílým polypropylenovým uzávěrem, součástí balení je odměrka

umožňující dávkování 2,5 / 5 / 7.5 / 10 / 12.5 / 15 ml.

Velikosti balení: 100 ml, 150 ml a 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Chuť přípravku Herbapax Sirup se může mírně lišit v závislosti na rostlinných složkách. Rozdíl v

chuti nijak neovlivňuje terapeutickou účinnost či kvalitu přípravku.

Zakalení a vysrážení, které se občas vyskytuje u přípravků vyrobených z přírodních složek, nemá

vliv na jejich účinnost.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci

Cassella-med GmbH & Co. KG

Gereonsmühlengasse 1

D-50670 Kolín

Německo

Výrobce

A. Nattermann & Cie. GmbH

Nattermannallee 1

D-50829 Kolín

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.1.2016.