HEPAREMIN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HEPAREMIN
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HEPAREMIN
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, ovce, koně, skot, psi, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • LÉKY PRO ŽLUČI TERAPIE A LIPOTROPICS V KOMBINACI
 • Přehled produktů:
 • 9902708 - 1 x 250 ml - láhev - -; 9902709 - 1 x 500 ml - láhev - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 99/059/84-S/C
 • Datum autorizace:
 • 01-01-1984
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

HEPAREMIN injekční roztok

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ

K VÝROBĚ ODPOVÉDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

BB Pharma a.s., Durychova 101/66, 142 00 Praha 4, Česká republika

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Farmácia Martin a.s., Sklabinská 28, 036 01 Martin

Slovenská republika

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

HEPAREMIN injekční roztok

Lysini hydrochloridum

Methioninum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

ml roztoku obsahuje:

Léčivé látky:

Lysini hydrochloridum 100 mg

Methioninum 25 mg.

Čirý, bezbarevný nebo nažloutlý injekční roztok.

4.

INDIKACE

Deficience lyzinu a methioninu, poruchy acidobazické rovnováhy (acidóza, ketóza), hepatopatie,

hepatózy, intoxikace, imunodeficiencie, hypotrofie a nízká životaschopnost mláďat. Rekonvalescence,

zejména po diaroickém a respiračním syndromu. Myoglobinurie koní. Poruchy minerálního metabolismu

(jako součást komplexní léčby).

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Z patologickoanatomických a histologických vyšetření svalové tkáně v místě injekčního podání přípravku

vyplývá, že vyvolává lokální podráždění. Změny zjišťované především histologickým vyšetřením

odpovídají kvalitativně reakcím po i.m. aplikaci fyziologického roztoku a stejně rychle odznívají.

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Koně, skot, prasata, ovce, psi.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná jednorázová dávka je 1 - 2 ml na 1 kg ž.hm.; podle povahy onemocnění a klinického stavu se

tato dávka aplikuje 1 - 3 x v intervalech 24 hodin. Při intoxikacích a hepatopatiích je vhodné doplnit léčbu

aplikací glukózy.

Intraperitoneálně nebo intravenózně, popř. intramuskulárně nebo subkutánně (max. 20 ml na jedno místo

u telat a skotu, 10 ml u ovcí, 5 ml u psů).

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nepřekračovat doporučené dávkování přípravku na jedno místo.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Maso, mléko: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 1 den.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaného přípravku vyhledejte ihned lékařskou pomoc a

ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s očima. Pokud dojde k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte vodou.

V případě komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,

POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2016

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení

250 ml, 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.