HELICID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HELICID Enterosolventní tvrdá tobolka 40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 14X4 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HELICID Enterosolventní tvrdá tobolka 40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • OMEPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • HELICID

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 313/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls148122/2017

Příbalová informace –

informace pro pacienta

Helicid 40 mg

omeprazolum

enterosolventní tvrdé tobolky

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co

naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Helicid 40 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Helicid 40 mg užívat

Jak se přípravek Helicid 40 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Helicid 40 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Helicid 40 mg a k

čemu se používá

Název tohoto přípravku je Helicid 40 mg. Přípravek Helicid 40 mg, enterosolventní tvrdé tobolky

obsahuje léčivou látku omeprazol. Omeprazol patří do skupiny léčiv nazývaných „inhibitory protonové

pumpy“. Účinkují tak, že snižují množství kyseliny, která se tvoří ve Vašem žaludku.

Přípravek Helicid 40 mg se používá k léčbě následujících stavů:

U dospělých:

Refluxní choroba jícnu. Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice, která

spojuje hrdlo a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

Vředy horní části tenkého střeva (duodenální vředy) nebo žaludku (žaludeční vředy).

Vředy, které jsou infikovány

bakterií nazývanou

Helicobacter

pylori“.

Pokud máte toto

onemocnění, lékař Vám může též předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředů.

Vředy, které jsou způsobeny užíváním léčiv označovaných jako „nesteroidní protizánětlivé

léky“ (NSAID). Přípravek Helicid 40 mg lze podávat, aby se zabránilo tvorbě vředů, když

užíváte NSAID.

Nadměrná tvorba žaludeční kyseliny způsobená růstem slinivky břišní (Zollinger-Ellisonův

syndrom).

U dětí:

Děti od 1 roku a s hmotností

10 kg

a více

Refluxní choroba jícnu (GERD). Žaludeční kyselina se v tomto případě vrací do jícnu (trubice,

která spojuje hrdlo a žaludek) a vyvolává bolest, zánět a pálení žáhy.

U dětí mohou příznaky zahrnovat i návrat žaludečního obsahu do úst (regurgitace), nucení

na zvracení (zvracení) a pomalé přibývání na váze.

Děti od 4 roků a dospívající

Vředy, které jsou infikovány bakterií nazývanou „Helicobacter pylori“. Pokud má Vaše dítě

tuto infekci, lékař mu může předepsat antibiotika k léčbě infekce a hojení vředů.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Helicid 40 mg

užívat

Neužívejte přípravek

Helicid 40 mg

Jestliže jste alergický(á) na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Jestliže jste alergický(á) na léky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol,

lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol).

Jestliže užíváte léky, které obsahují nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Pokud se Vás týká cokoliv z výše uvedeného, přípravek Helicid 40 mg neužívejte. Pokud si nejste

jistý(á), obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete užívat přípravek Helicid 40 mg.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Helicid 40 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Helicid 40 mg může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Informujte ihned svého lékaře,

pokud máte následující obtíže nebo pokud se tyto obtíže objeví v průběhu léčby:

Jestliže jste bez známých příčin více zhubnul(a) a máte potíže s polykáním.

Máte bolesti břicha nebo zažívací potíže.

Začal(a) jste zvracet potravu nebo krev.

Máte černou stolici (stolici s příměsí krve).

Máte silný nebo trvalý průjem, protože podávání přípravku Helicid 40 mg je spojeno s mírným

zvýšením rizika infekčního průjmu.

Máte závažné problémy s játry.

Pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku

Helicid 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny.

Pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co

nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Helicid 40 mg bude možná nutné ukončit.

Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Jestliže užíváte přípravek Helicid 40 mg dlouhodobě (déle než 1 rok), lékař Vás pravděpodobně bude

pravidelně sledovat. Měl(a) byste lékaři říci o jakémkoli novém a zvláštním příznaku a pozorování,

kdykoliv lékaře navštívíte.

Pokud užíváte přípravek Helicid 40 mg déle než 3 měsíce, mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny

hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, mimovolnými záškuby svalů, dezorientací,

křečemi, závratěmi a zrychleným srdečním tepem. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků,

vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku

v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Helicid 40 mg, po dobu delší než 1 rok,

můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte

svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko

osteoporózy).

Další léčivé přípravky a přípravek

Helicid 40 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Je to proto, že přípravek Helicid 40 mg může ovlivnit

účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Helicid 40 mg.

Neužívejte přípravek Helicid 40 mg, pokud užíváte léky obsahující nelfinavir (k léčbě infekce HIV).

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některé z následujících léčiv:

ketokonazol, itrakonazol, posakonazol nebo vorikonazol (k léčbě plísňových onemocnění).

digoxin (k léčbě problémů se srdcem),

diazepam (k léčbě úzkosti, uvolnění svalů nebo epilepsie),

fenytoin (k léčbě epilepsie). Pokud užíváte fenytoin, lékař Vás bude sledovat, když začnete

užívat nebo přestanete užívat omeprazol,

warfarin a jiné blokátory vitaminu K (ke snížení srážlivosti krve). Lékař Vás bude možná muset

sledovat, když začnete užívat nebo přestanete užívat omeprazol,

rifampicin (k léčbě tuberkulózy),

atazanavir (k léčbě infekce HIV),

takrolimus (v případech transplantace orgánů),

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě mírné deprese),

cilostazol

léčbě

intermitentní

klaudikace,

bolesti

vznikající

při

chůzi,

dochází

k nedokrvení svalů při poruše průtoku krve v dolních končetinách),

saquinavir (k léčbě infekce HIV),

klopidogrel (k předcházení tvorbě krevních sraženin - trombů),

erlotinib (k léčbě rakoviny),

methotrexát (chemoterapeutikum užívané ve vysokých dávkách k léčbě rakoviny) – jestliže

užíváte vysokou dávku methotrexátu, lékař může dočasně přerušit Vaši léčbu přípravkem

Helicid 40 mg.

Pokud Vám lékař předepsal antibiotika amoxicilin a klarithromycin a současně omeprazol k léčbě vředů

způsobených infekcí Helicobacter pylori, je velmi důležité, abyste lékaře informoval(a) o všech lécích,

které užíváte.

Přípravek

Helicid 40 mg s

jídlem

a

pitím

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Omeprazol se vylučuje

do mateřského mléka, ale není pravděpodobné, že by ovlivňoval dítě, pokud je užíván v doporučených

dávkách. Lékař rozhodne, zda můžete užívat přípravek Helicid 40 mg, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Helicid 40 mg pravděpodobně neovlivní Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat nástroje

a stroje. Mohou se objevit některé nežádoucí účinky jako závratě a poruchy vidění (viz bod 4).

Pokud se u Vás objeví, neměl(a) byste řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Helicid 40 mg obsahuje laktosu a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívat

tento přípravek.

3.

Jak se přípravek

Helicid 40 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám řekne, kolik tobolek a jak dlouho budete užívat. Závisí to na onemocnění a Vašem věku.

Obvyklé dávky jsou uvedeny níže.

Dospělí:

Tento přípravek o síle 40 mg není určen k

léčbě některých stavů zmíněných níže. V

těchto případech je

třeba použít

omeprazol o

síl

e 10 mg nebo 20 mg.

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např.

pálení žáhy a kyselé regurgitace

Pokud lékař zjistil, že Váš jícen je mírně poškozen, doporučená dávka je 20 mg jednou denně

po dobu 4-8 týdnů. Pokud se jícen nezhojí, může Vám lékař doporučit užívání dávky 40 mg po

dobu dalších 8 týdnů.

Pokud se jícen zhojil, doporučená pokračovací dávka je 10 mg jednou denně.

Pokud jícen není poškozen, obvyklá dávka je 10 mg jednou denně.

Léčba

vředů v horní části tenkého střeva

(dvanáctníkový vřed):

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 2 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, může Vám

lékař doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 2 týdnů.

Pokud se vřed zcela nezhojil, dávku lze zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 4 týdnů.

Léčba

žaludečních vředů

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 týdnů. Pokud se vřed nezhojí, lékař Vám

může doporučit užívání stejné dávky po dobu dalších 4 týdnů.

Pokud se vřed zcela nezhojil, lze dávku zvýšit na 40 mg jednou denně po dobu 8 týdnů.

Prevence

návratu dvanáctníkových a žaludečních vředů

Doporučená dávka je 10 mg nebo 20 mg jednou denně. Lékař může dávku zvýšit na 40 mg

jednou denně.

Léčba

dvanáctníkových

žaludečních

vředů

způsobených

užíváním

NSAID

(nesteroidní

protizánětlivé léky):

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně po dobu 4 až 8 týdnů.

Prevence vzniku dvanáctníkových a žaludečních vředů

, pokud užíváte NSAID:

Doporučená dávka je 20 mg jednou denně.

Léčba

vředů způsobených infekcí

Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

Doporučená dávka je 20 mg omeprazolu dvakrát denně po dobu 1 týdne.

Lékař Vám také předepíše dvě z následujících antibiotik: amoxicilin, klarithromycin nebo

metronidazol.

Léčba nadměrné tvorby kyseliny v žaludku způsobené

růstem slinivky břišní (Zollinger

-

Ellisonův

syndrom):

Doporučená dávka je 60 mg denně.

Lékař může dávku podle potřeby zvýšit a rozhodne o tom, jak dlouho budete přípravek užívat.

Děti:

Tento přípravek o síle 40 mg není určen k

léčbě některých stavů a k

léčbě některých věkových skupin

pacientů zmíněných níže. V

těchto případech je třeba použít

omeprazol o

síl

e 10 mg nebo 20 mg.

Léčba příznaků refluxní choroby jícnu, např.

pálení žáhy a kyselé regurgitace

Děti starší než 1 rok a s tělesnou hmotností větší než 10 kg mohou užívat omeprazol. Dávka

pro děti se určí na základě tělesné hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Léčba

vředů způsobených infekcí

Helicobacter pylori a prevence jejich návratu:

Děti starší než 4 roky mohou užívat omeprazol. Dávka pro děti se určí na základě tělesné

hmotnosti a lékař rozhodne o správné dávce.

Lékař Vašemu dítěti předepíše také dvě antibiotika nazývaná amoxicilin a klarithromycin.

Způsob užívání tohoto přípravku

Doporučuje se užívat tobolky ráno.

Tobolky můžete užívat v průběhu jídla nebo nalačno.

Tobolky spolkněte celé a zapijte polovinou sklenice vody. Tobolky nekousejte ani nedrťte.

Tobolky obsahují potahované pelety, které zabraňují tomu, aby se léčivá látka rozkládala

v kyselém prostředí žaludku. Je důležité, aby se pelety nepoškodily.

Co dělat v případě, že máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek

Jestliže máte nebo Vaše dítě má potíže s polykáním tobolek:

- Tobolku otevřete a obsah spolkněte a zapijte polovinou sklenice vody nebo vysypte obsah

tobolky do sklenice s vodou prostou oxidu uhličitého (neperlivá voda), kyselým ovocným

džusem (např. jablečným, pomerančovým nebo ananasovým) nebo jablečnou šťávou.

- Před vypitím vždy zamíchejte (směs nebude zcela čirá). Směs vypijte ihned nebo nejpozději

do 30 minut.

- Abyste se ujistil(a), že jste vypil(a) veškerý lék, vypláchněte dobře sklenici ještě jednou

polovinou sklenice vody a obsah vypijte. Tuhé částečky obsahují léčivou látku – nekousejte

je ani nedrťte.

Odstraňování víčka z HDPE lahvičky s

dětským bezpečnostním uzávěrem

*

Plastová lahvička s dětským bezpečnostním uzávěrem musí být otevírána následovně:

Tlačte plastové šroubovací víčko směrem dolů (1) a otáčejte

jím proti směru hodinových ručiček (2).

Sejměte odšroubované víčko.

* platí pouze pro HDPE lahvičku

Jestliže jste užil

(a)

více přípravku

Helicid 40 mg

, než jste měl

(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Helicid 40 mg, než Vám předepsal lékař, obraťte se přímo na lékaře

nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Helicid 40 mg

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas

další dávky, vynechte opomenutou dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a)

vynechanou dávku.

Jestliže máte jakékoliv další otázky ohledně užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako

všechny léky

může

mít

tento

přípravek

nežádoucí

účinky, které

nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud

zaznamenáte

některý

z

následujících

vzácných,

ale

závažných

nežádoucích

účinků,

přestaňte přípravek

Helicid 40 mg

užívat a ihned kontaktujte lékaře

Náhlá dušnost, otok rtů, jazyka a hrdla nebo těla, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním

(těžká alergická reakce).

Zrudnutí kůže s puchýři nebo olupováním kůže. Může být přítomno závažné puchýřovatění

a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a pohlavních orgánů. Může jít o „Stevens-Johnsonův syndrom“

nebo „toxickou epidermální nekrolýzu“.

Žlutá kůže, tmavá moč a únava, které mohou být projevem poškození jater.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté

(mohou postihnout

až 1 pacienta z

10)

Bolest hlavy.

Vliv na Váš žaludek nebo střevo: průjem, bolest břicha, zácpa, plynatost,

nezhoubné polypy

žaludku

Pocit na zvracení (nauzea) nebo zvracení.

Méně časté

(mohou postihnout

až 1 pacienta ze

100)

Otoky chodidel a kotníků.

Poruchy spánku (nespavost).

Závratě, pocit brnění a mravenčení, ospalost.

Pocit závratě (vertigo).

Změny krevních testů při kontrole funkce jater.

Kožní vyrážka (rash), kopřivka a svědění kůže.

Celková nepohoda a ztráta energie.

Zlomenina krčku stehenní kosti, zápěstí a páteře (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Vzácné

(mohou postihnout

až 1 pacienta z

1 000)

Problémy s krví, např. snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může

způsobovat slabost, tvorbu modřin nebo snadné onemocnění infekcemi.

Alergické reakce, někdy velmi závažné, včetně otoku rtů, jazyka a hrdla, horečky, dušnosti.

Nízké hladiny sodíku v krvi. To může způsobovat slabost, zvracení a křeče.

Neklid, zmatenost nebo deprese.

Poruchy chuti.

Problémy s viděním, např. neostré vidění.

Náhlý pocit dušnosti nebo neschopnosti se nadechnout (bronchospasmus).

Sucho v ústech.

Zánět dutiny ústní.

Zánět ve střevě (vedoucí k průjmu).

Infekce označovaná jako moučnivka, která může mít vliv na střevo a je způsobená plísní.

Problémy s játry včetně žloutenky, která způsobuje zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únavu.

Ztráta vlasů (plešatost).

Kožní vyrážka po oslunění.

Bolesti kloubů nebo svalů.

Závažné problémy s ledvinami (intersticiální nefritida).

Zvýšená potivost.

Velmi vzácné

(mohou postihnout

až 1 pacienta z

10 000)

Změny krevního obrazu zahrnující agranulocytózu (nedostatek bílých krvinek).

Agresivita.

Vidiny, sluchové vjemy, které nemají reálný základ, nebo pocity, které neexistují (halucinace).

Závažné jaterní problémy vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.

Náhlý nástup těžké vyrážky nebo puchýřovatění nebo olupování kůže. Může být doprovázeno

vysokou horečkou a bolestí kloubů (erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom, toxická

epidermální nekrolýza).

Svalová slabost.

Zvětšení prsů u mužů.

Přípravek Helicid 40 mg může ve velmi vzácných případech ovlivnit bílé krvinky, což může vést

až k oslabení imunity. Pokud máte infekční onemocnění s příznaky jako je horečka a celkově

značně

zhoršený stav nebo horečka s příznaky místní infekce, jako je bolest šíje, bolest v krku nebo ústech nebo

potíže

s močením,

poraďte

nejdříve

s lékařem,

bylo

možno

krevním

testem

vyloučit

nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu). Je třeba, abyste v tuto chvíli informoval(a) lékaře o lécích,

které užíváte.

Ne

ní známo (z dostupných údajů nelze určit)

Nízké hladiny hořčíku v krvi (hypomagnesemie) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Helicid 40 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

vlhkostí.

Po prvním otevření lahvičky může být přípravek uchováván maximálně po dobu 3 měsíců při teplotě do

25 ºC.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak

naložit s

přípravky,

které již

nepoužíváte.

Tato opatření

pomáhají chránit

životní

prostředí.

6.

O

bsah balení a další informace

Co přípravek

Helicid 40 mg obsahuje

Jedna tobolka obsahuje omeprazolum (léčivá látka) 40 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Pelety: zrněný cukr (obsahuje sacharosu a kukuřičný škrob), laktosa, hypromelosa 2910/6, hyprolosa,

natrium-lauryl-sulfát, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, disperze kopolymeru MA/EA 1:1

30%, makrogol 6000, mastek.

Prázdná želatinová tobolka obsahuje:

Tělo tobolky: černý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172),

oxid titaničitý (E 171), želatina.

Víčko tobolky: indigokarmín (E 132), červený oxid železitý (E 172), žlutý oxid železitý (E 172), oxid

titaničitý (E 171), želatina.

Jak přípravek

Helicid 40 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Helicid 40 mg jsou enterosolventní tvrdé tobolky č. 2 (délka přibližně 18 mm) se světle hnědým tělem

a hnědým víčkem. Tobolka obsahuje téměř bílé až světle žlutohnědé kulaté pelety.

Druh obalu

Skleněná lahvička hnědé barvy s bílým HDPE šroubovacím uzávěrem s vloženým vysoušedlem nebo

bílá HDPE lahvička s bílým plastovým šroubovacím uzávěrem a vloženým vysoušedlem a dětským

bezpečnostním uzávěrem a bezpečnostním kroužkem zajišťujícím neporušenost originálního balení

nebo Al – oPA/Al/HDPE/PE + vysoušedlo/HDPE blistr, krabička.

Velikost balení

: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tobolek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha - 10, Česká republika

Výro

bce

S.C. Zentiva S.A., B-dul. Theodor Pallady nr. 50 sector 3, Bukurešť, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

Česká republika

Helicid 40 mg

Slovenská republika

Helicid 40

Itálie

Omeprazolo Zentiva Italia

Portugalsko

Omeprazol Zentiva

Velká Británie

Omeprazole 40 mg

Španělsko

Omeprazol zentiva 40 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 10. 7. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

2-10-2018

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Pfizer Healthcare Ireland)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6474 of Tue, 02 Oct 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/002618/T/0023

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety