Advertisement

HAVRIX

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HAVRIX Injekční suspenze 720EU
 • Dávkování:
 • 720EU
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X0,5ML FJ Předplněná injekční stříkačka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HAVRIX Injekční suspenze 720EU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • HEPATITIDA A, INAKTIVOVANÝ CELÝ VIRUS
 • Přehled produktů:
 • HAVRIX 720 JUNIOR MONODOSE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 59/ 690/96-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls244657/2015

a sp.zn.sukls244656/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Havrix 1440, injekční suspenze

Havrix 720 Junior monodose, injekční suspenze

Vakcína proti hepatitidě A inaktivovaná adsorbovaná

Injekční suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než budete očkován(a)/Vaše dítě bude

očkováno, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tato vakcína byla předepsána Vám/Vašemu dítěti. Nedávejte ji žádné další osobě. Mohla by jí

ublížit.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Havrix a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám/Vašemu dítěti bude podána vakcína Havrix

Jak se Havrix podává

Možné nežádoucí účinky

Jak Havrix uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Havrix a k čemu se používá

Havrix 1440 je vakcína určená dospělým a dospívajícím od 16 let výše k ochraně před onemocněním

hepatitidou A (žloutenkou typu A). Očkování přiměje tělo vytvořit si vlastní ochranu proti této

nemoci, tj. protilátky. Vakcína je určena zvláště těm, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy

nebo přenosu viru. Vakcína je indikována k použití i v případech, kdy je nutné zvládnout epidemii

hepatitidy typu A.

Havrix 720 Junior monodose je vakcína určená dětem a dospívajícím od 1 roku do 15 let k ochraně

před onemocněním hepatitidou typu A. Očkování přiměje tělo vytvořit si vlastní ochranu proti této

nemoci, tj. protilátky. Vakcína je určena zvláště těm, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy

nebo přenosu viru. Vakcína je indikována k použití i v případech, kdy je třeba zvládnout epidemii

hepatitidy typu A.

Hepatitida typu A je infekční onemocnění postihující játra. Je způsobeno virem hepatitidy typu A.

Virus hepatitidy typu A se může přenášet z jedné osoby na druhou jídlem a pitím, nebo při plavání ve

vodě znečištěné kanalizačním odpadem. Příznaky hepatitidy typu A začínají 3 až 6 týdnů po kontaktu

s virem, a to nauzeou (pocitem na zvracení), horečkou a bolestmi. Po několika dnech může dojít

k zežloutnutí kůže a očního bělma (ke vzniku žloutenky). Onemocnění může probíhat s různou

závažností a také příznaky mohou být různé. U malých dětí často ani nemusí dojít k zežloutnutí.

Většina osob se úplně uzdraví, ale velmi často probíhá onemocnění natolik závažně, že si vyžádá

přibližně měsíční pracovní neschopnost.

Očkování je nejlepším způsobem ochrany proti této nemoci. Žádná ze součástí vakcíny nemůže

vyvolat infekci.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám/Vašemu dítěti bude podána vakcína

Havrix

Nepoužívejte přípravek Havrix:

Jestliže jste alergický(á)/Vaše dítě je alergické na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Příznakem alergické reakce může být svědivá kožní

vyrážka, dýchací obtíže a otok tváře nebo jazyka.

Jestliže jste v minulosti měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na jakoukoliv vakcínu proti

hepatitidě A.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou dříve, než Vám/Vašemu dítěti bude podána

vakcína Havrix:

jestliže

jste

měl(a)/Vaše

dítě

mělo

předchozím

očkování

nějakou

vakcínou

zdravotní

problémy;

jestliže máte/Vaše dítě má závažné infekční onemocnění s vysokou teplotou (vyšší než 38 °C).

Mírná infekce, jako je například nachlazení, by neměla být překážkou pro očkování, ale přesto

o tom vždy informujte lékaře;

jestliže máte/Vaše dítě má kvůli nemoci nebo užívání léků oslabený imunitní systém;

jestliže se u Vás/Vašeho dítěte v minulosti vyskytla alergická reakce.

Podobně jako u všech jiných injekčních vakcín musí být pro případ, že se po aplikaci vakcíny Havrix

vzácně vyvine anafylaktická reakce, okamžitě dostupná lékařská pomoc. Z tohoto důvodu je nutné,

aby byla očkovaná osoba 30 minut po očkování pod dohledem lékaře.

Při každém injekčním podávání léčiva nebo i před ním může dojít k mdlobám, informujte proto lékaře

nebo zdravotní sestru, pokud jste již někdy při injekci omdlel(a)/Vaše dítě omdlelo.

Pokud se Vás/Vašeho dítěte cokoli z výše uvedeného týká, nenechávejte sebe/své dítě očkovat

přípravkem Havrix. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo

lékárníkem.

Vzhledem k délce inkubační doby hepatitidy A je možné, že očkovaná osoba by mohla být v průběhu

očkování již nositelem infekce. V takových případech není známo, zda očkování vakcínou Havrix

ochrání proti rozvoji hepatitidy A.

U hemodialyzovaných pacientů a u osob s poruchou imunitního systému se po jedné dávce vakcíny

Havrix nemusí docílit dostatečné tvorby anti-HAV protilátek. U těchto pacientů může být nutné

podání dalších dávek vakcíny.

Havrix nezajišťuje ochranu proti infekcím, které jsou způsobeny viry hepatitidy B, C a E, ani proti

ostatním virům nebo bakteriím způsobujícím infekce jater.

Vakcína může být podána HIV pozitivním osobám.

Přítomnost protilátek proti hepatitidě A v těle se nepovažuje za důvod pro nepodání vakcíny Havrix.

Další léčivé přípravky a vakcína Havrix

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/Vaše dítě užívá, které jste

v nedávné době užíval(a)/Vaše dítě užívalo nebo které možná budete/Vaše dítě bude užívat, a to i o

lécích,

které

jsou

dostupné

lékařského

předpisu,

nebo

jestli

jste

nedávné

době

podrobil(a)/Vaše dítě se podrobilo jinému očkování.

Současné podání vakcíny Havrix s imunoglobuliny neovlivňuje navození ochrany proti hepatitidě

typu A.

Vzhledem k tomu, že Havrix je inaktivovanou vakcínou, lze předpokládat, že současné podání

s jinými inaktivovanými vakcínami nepovede k ovlivnění imunitní odpovědi.

Vakcína Havrix může být podána současně s kteroukoli z následujících vakcín: vakcína proti břišnímu

tyfu, žluté zimnici, choleře (injekční vakcína), tetanu, nebo s vakcínami proti spalničkám, příušnicím,

zarděnkám a planým neštovicím.

Pokud je nutné souběžné podání s jinými vakcínami, je nutné jednotlivé vakcíny podat různými

injekčními stříkačkami a jehlami do různých míst.

Vakcína Havrix nesmí být smíchána s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude vakcína Havrix podána.

Lékař Vám vysvětlí možné riziko a přínos očkování vakcínou Havrix během těhotenství.

Dosud není známo, zda vakcína Havrix přechází do mateřského mléka, nicméně se nepředpokládá, že

by mohla způsobit kojeným dětem obtíže. Lékař Vám vysvětlí možné riziko a přínos očkování

vakcínou Havrix v období kojení.

Vakcína Havrix obsahuje neomycin

Prosím, informujte svého lékaře, jestli jste měl(a)/Vaše dítě mělo alergickou reakci na neomycin

(antibiotikum).

Vakcína Havrix obsahuje stopová množství neomycinu. Tato látka může u citlivých osob vyvolat

alergickou reakci.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vakcína Havrix nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3.

Jak se Havrix podává

Bude Vám podána 1 dávka vakcíny Havrix 1440 (1,0 ml suspenze)/Vaše dítě dostane 1 dávku

vakcíny Havrix 720 Junior monodose (0,5 ml suspenze).

K zajištění dlouhodobé ochrany je třeba podat druhou (posilovací) dávku kdykoliv mezi šestým

měsícem a pátým rokem, přednostně mezi šestým a dvanáctým měsícem po první dávce.

Pokud zmeškáte/Vaše dítě zmešká plánovanou dobu podání posilovací dávky, kontaktujte svého

lékaře a domluvte s ním náhradní termín.

Ujistěte se, že jste dostal(a)/Vaše dítě dostalo obě dávky vakcíny nutné pro dokončení kompletního

očkovacího schématu. Pokud se tak nestane, nemusí být ochrana před nemocí úplná.

Vakcínu Havrix bude lékař aplikovat injekčně do svalu do horní části paže nebo u malých dětí do

stehna.

Vakcína nesmí být nikdy aplikována do žíly.

Jestliže máte/Vaše dítě má problémy se srážením krve nebo jestliže se Vám/Vašemu dítěti snadno

tvoří krevní podlitiny, je třeba vakcínu Havrix podávat opatrně a na místo vpichu má být na dobu

nejméně 2 minut přiložen tlakový obvaz (bez mnutí).

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tato vakcína nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 podaných dávek vakcíny):

podrážděnost;

bolest hlavy;

bolest a zarudnutí v místě vpichu vakcíny, únava.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 podaných dávek vakcíny):

ztráta chuti k jídlu;

ospalost;

průjem, pocit na zvracení, zvracení;

otok nebo zatvrdnutí v místě vpichu injekce;

celkový pocit nemoci, horečka.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 podaných dávek vakcíny):

infekce horních cest dýchacích, rýma;

závrať;

vyrážka;

bolesti svalů, svalová ztuhlost bez souvislosti s cvičením;

příznaky podobné chřipce, jako jsou vysoká teplota, bolest v krku, rýma, kašel a zimnice.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 podaných dávek vakcíny):

neobvyklé pocity pálení, bodání, brnění a mravenčení;

svědění;

zimnice.

Nežádoucí účinky hlášené po uvedení vakcíny Havrix na trh - četnost: není známo (z dostupných

údajů nelze určit):

alergické reakce. Ty se mohou projevovat místními nebo šířícími se vyrážkami, které mohou

být doprovázeny svěděním nebo tvorbou puchýřků, otoky kolem očí a obličeje, potížemi

s dýcháním nebo polykáním, náhlým poklesem krevního tlaku a ztrátou vědomí. Tyto reakce

se se obvykle objevují velmi brzy po podání injekce. Z tohoto důvodu je nutné, aby

očkovaná osoba byla 30 minut po očkování pod dohledem lékaře.

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte některé z těchto příznaků vyskytnou až po odchodu ze

zdravotnického zařízení, musíte neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

křeče;

zánět krevních cév;

angioedém (náhlý otok obličeje kolem úst a hrdla), vyrážka, červené, často svědící skvrnky,

které se začnou objevovat na končetinách a někdy v obličeji a na zbytku těla;

bolest kloubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Havrix uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem. Pokud vakcína zmrzne, musí být znehodnocena.

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Havrix obsahuje

Jedna dávka (1 ml) vakcíny Havrix 1440 obsahuje:

Virus hepatitis A inactivatum

1, 2

1440 ELISA jednotek

1

vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5)

2

adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý

celkem: 0,50 miligramů Al

3+

Jedna dávka (0,5 ml) vakcíny Havrix 720 Junior monodose obsahuje:

Virus hepatitis A inactivatum

1, 2

720 ELISA jednotek

1

vyrobeno na lidských diploidních buňkách (MRC-5)

2

adsorbováno na hydratovaný hydroxid hlinitý

celkem: 0,25 miligramů Al

3+

Dalšími složkami jsou:

hydroxid hlinitý, polysorbát 20, aminokyseliny, hydrogenfosforečnan sodný, dihydrogenfosforečnan

draselný, chlorid sodný, chlorid draselný, voda na injekci.

Obsahuje stopové množství neomycin-sulfátu (Havrix 1440: méně než 20 ng; Havrix 720: méně než

10 ng).

Jak Havrix 1440 vypadá a co obsahuje toto balení

Havrix 1440 je bílá mléčně zakalená suspenze. Během uchovávání se může vytvořit jemná bílá

usazenina s bezbarvým supernatantem. Vakcína Havrix 1440 může být buď v lahvičce, nebo

v předplněné injekční stříkačce.

Velikost balení

1x 1 ml v lahvičce,

1x 1 ml v předplněné injekční stříkačce bez jehly,

1x 1 ml v předplněné injekční stříkačce s fixní jehlou,

1x 1 ml v předplněné injekční stříkačce se samostatnou jehlou.

Jak Havrix 720 Junior monodose vypadá a co obsahuje toto balení

Havrix 720 Junior monodose je bílá mléčně zakalená suspenze. Během uchovávání se může vytvořit

jemná bílá usazenina s bezbarvým supernatantem. Vakcína Havrix 720 Junior monodose může být

buď v lahvičce, nebo v předplněné injekční stříkačce.

Velikost balení

1x 0,5 ml v lahvičce,

1x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce bez jehly.

1x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce s fixní jehlou,

1x 0,5 ml v předplněné injekční stříkačce se samostatnou jehlou.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

GlaxoSmithKline Biologicals s.a.

Rue de l´Institut 89

B-1330 Rixensart

Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.12.2016

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Při uchovávání vakcíny se může oddělit jemný bílý sediment a bezbarvý supernatant.

Vakcína musí být před použitím řádně protřepána, aby vznikla bílá mléčně zakalená suspenze, a

vizuálně zkontrolována na přítomnost cizorodých částic a na netypický vzhled.

Při jakékoliv vizuálně zjištěné odchylce musí být vakcína vyřazena.

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

FDA provides new tools for the development and proper evaluation of tests for detecting Zika virus infection

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

3-8-2017

FDA approves Mavyret for Hepatitis C

FDA approves Mavyret for Hepatitis C

The U.S. Food and Drug Administration today approved Mavyret (glecaprevir and pibrentasvir) to treat adults with chronic hepatitis C virus (HCV) genotypes 1-6 without cirrhosis (liver disease) or with mild cirrhosis, including patients with moderate to severe kidney disease and those who are on dialysis. Mavyret is also approved for adult patients with HCV genotype 1 infection who have been previously treated with a regimen either containing an NS5A inhibitor or an NS3/4A protease inhibitor but not both.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2017

FDA approves Vosevi for Hepatitis C

FDA approves Vosevi for Hepatitis C

The U.S. Food and Drug Administration today approved Vosevi to treat adults with chronic hepatitis C virus (HCV) genotypes 1-6 without cirrhosis (liver disease) or with mild cirrhosis.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-5-2017

Hepatitis C Treatments Give Patients More Options

Hepatitis C Treatments Give Patients More Options

Advances in drug treatments approved by the Food and Drug Administration (FDA) are giving the 3.2 million Americans with chronic hepatitis C a chance at a longer, healthier life. That's welcome news for baby boomers, a generation that makes up three of four adults with the hepatitis C virus.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-12-2017

Hepatitis C Quiz: What is Hepatitis C?

Hepatitis C Quiz: What is Hepatitis C?

Title: Hepatitis C Quiz: What is Hepatitis C?Category: MedicineNet QuizCreated: 6/19/2013 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/7/2017 4:16:13 PM

US - MedicineNet

11-10-2017

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (Active substance: Inactivated hepatitis A virus, Hepatitis B surface antigen (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6900 of Wed, 11 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-8-2017

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

FDA Provides New Tools for the Development and Proper Evaluation of Tests for Zika Virus

As an additional measure in the fight against Zika virus, today the U.S. Food and Drug Administration announced that it has made available a panel of human plasma samples to aid in the regulatory evaluation of serological tests to detect recent Zika virus infection.

US - RxList

1-8-2017

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine

Hepatitis B Vaccine is indicated for prevention of infection caused by all known subtypes of hepatitis B virus. Recombivax HB is approved for use in individuals of all ages.

US - RxList

15-6-2017

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?

Title: Can The Hepatitis C Virus Survive Outside the Body?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 6/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

7-4-2017

FDA Approves Two Hepatitis C Drugs for Pediatric Patients

FDA Approves Two Hepatitis C Drugs for Pediatric Patients

The FDA today approved supplemental applications for Sovaldi (sofosbuvir) and Harvoni (ledipasvir and sofosbuvir) to treat hepatitis C virus (HCV) in children ages 12 to 17.

US - RxList

Advertisement