HARPAGOFYT LEŽATÝ APOMEDICA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • HARPAGOFYT LEŽATÝ APOMEDICA Potahovaná tableta
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • HARPAGOFYT LEŽATÝ APOMEDICA Potahovaná tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • HARPAGOFYT LEŽATÝ APOMEDICA 600 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 180/15-C
 • Datum autorizace:
 • 29-08-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 02-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls103902/2015,

sukls103869/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety

Harpagophyti radicis extractum siccum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s

lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety a k čemu se

používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica

600 mg potahované tablety užívat

Jak se přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety a k čemu

se používá

Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety je tradiční rostlinný léčivý

přípravek obsahující suchý extrakt z harpagofytového kořene.

Výtažek má mírné protizánětlivé vlastnosti a již dlouhou dobu se používá k úlevě od potíží s

pohybovým systémem.

Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety je tradiční rostlinný léčivý

přípravek pro podpůrnou léčbu mírných bolestí kloubů a krátké ranní ztuhlosti.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti

z dlouhodobého použití.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety je určen pro dospělé od

18 let.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harpagofyt ležatý

Apomedica 600 mg potahované tablety užívat

Neužívejte přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety

jestliže jste alergický(á) na extrakt z harpagofytového kořene nebo na kteroukoli další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety se poraďte se

svým lékařem nebo lékárníkem.

U pacientů s cévními a srdečními chorobami je zapotřebí tento léčivý přípravek užívat s

opatrností.

Bolest kloubů doprovázenou otokem kloubů, zarudnutím nebo horečkou musí vyšetřit lékař.

Pacienti, kteří trpí žaludečními vředy nebo vředy dvanáctníku, by neměli přípravek

Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety užívat.

Děti a dospívající do 18 let

Podávání dětem a dospívajícím do 18 let se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované

tablety

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení přípravku s jinými léčivými přípravky nebylo hodnoceno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro užívání přípravku Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety v těhotenství

a při kojení nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje, jeho užívání u těhotných a kojících

žen se tudíž nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly

provedeny.

Přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety nemá žádný nebo má

zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety obsahuje

monohydrát laktosy a sacharosu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Doporučené dávkování:

Dospělí: 2 potahované tablety denně (1 potahová tableta ráno a večer).

Dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety ráno a večer.

Léčba přípravkem by neměla překročit 4 týdny.

Děti a dospívající do 18 let:

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné údaje, nelze užívání u dětí a dospívajících

do 18 let doporučit.

Způsob podání

Perorální podání. Potahovanou tabletu užíváme v celku – nerozkousat, s dostatečným

množstvím tekutiny, například sklenicí vody, během jídla nebo po jídle. Půlicí rýha není

určena k rozlomení tablety

Účinek přípravku Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety nenastoupí

okamžitě, ale projeví se až po několika dnech léčby.

Pokud se obtíže zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech, je zapotřebí vyhledat lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované

tablety, než jste měl(a)

Obvykle nejsou žádné důsledky. Při náhodném požití většího množství přípravku, zejména

dítětem, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg

potahované tablety

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte s další

dávkou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Byly zaznamenány poruchy trávicího ústrojí (průjem, nevolnost, zvracení, bolesti břicha).

Může nastat bolest hlavy, závratě či alergická kožní reakce.

Četnost výskytu vedlejších účinků

není známa (z dostupných údajů nelze určit)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

„Použitelné do“ a blistru za EXP.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety obsahuje

Léčivou látkou je suchý extrakt z harpagofytového kořene.

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 600 mg Harpagophyti radicis extractum siccum

1,5 – 2,5 : 1, extrahováno vodou

Pomocnými látkami jsou: celulosový prášek, koloidní bezvodý oxid křemičitý,

hypromelosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, sacharosa, kyselina stearová,

oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety vypadá a co

obsahuje toto balení

Přípravek Harpagofyt ležatý Apomedica 600 mg potahované tablety jsou

bílé, podlouhlé potahované tablety s hladkým povrchem a půlicí rýhou na obou stranách.

Půlicí rýha není určena k dělení tablety.

PVC/PVDC/Al blistry, krabička.

Velikost balení: 30 nebo 60 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

APOMEDICA

Pharmazeutische Produkte GmbH

Roseggerkai 3

8010 Graz

Rakousko

Výrobce

APOMEDICA

Pharmazeutische Produkte GmbH

Roseggerkai 3

8010 Graz

Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.9.2015