GYNOVEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GYNOVEL Tableta 1MG/0,5MG
 • Dávkování:
 • 1MG/0,5MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 KALBAL II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GYNOVEL Tableta 1MG/0,5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NORETHISTERON A ESTROGEN
 • Přehled produktů:
 • GYNOVEL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 56/ 036/08-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls53440/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

GYNOVEL 1 mg/0,5 mg tablety 

estradiolum valeras a norethisteroni acetas 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz 

bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je přípravek Gynovel a k čemu se používá 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gynovel užívat 

3. Jak se přípravek Gynovel užívá 

4. Možné nežádoucí účinky 

5. Jak přípravek Gynovel uchovávat 

6. Obsah balení a další informace 

1. Co je přípravek Gynovel a k čemu se používá 

Gynovel je přípravek hormonální substituční terapie (HST). Obsahuje dva druhy ženských hormonů, estrogen a 

progestagen. 

Gynovel je užíván ženami po menopauze, od jejichž poslední přirozené menstruace uběhl již minimálně rok. 

Gynovel se používá k: 

Úlevě od příznaků vyskytujících se po menopauze 

V průběhu menopauzy se v ženském těle snižuje tvorba estrogenu. To může vyvolat příznaky jako horkost v 

obličeji, na krku a hrudi (návaly horka). Gynovel tyto příznaky po menopauze zmírňuje. Gynovel dostanete 

předepsán pouze v případě, že příznaky vážně brání Vašim každodenním aktivitám. 

Prevence osteoporózy 

U některých žen se po menopauze zvyšuje křehkost kostí (osteoporóza). Všechny dostupné možnosti byste měla 

projednat s lékařem. 

Pokud se ve Vašem případě jedná o stav zvýšeného rizika zlomenin z důvodu osteoporózy a jiná léčiva pro Vás 

nejsou vhodná, pak můžete Gynovel používat v prevenci osteoporózy. 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gynovel užívat 

Anamnéza a pravidelné kontroly u lékaře 

Používání HST s sebou nese rizika, která je třeba brát v úvahu při rozhodování, zda léčbu zahájit, či zda v ní dále 

pokračovat. 

Zkušenosti s léčbou žen s předčasnou menopauzou (v důsledku selhání vaječníku nebo jejich odstranění 

operací) jsou omezené. Máte-li předčasnou menopauzu, riziko použití HST může být rozdílné. Poraďte se prosím 

se svým lékařem. 

Před zahájením (nebo dalším pokračováním) HST, bude Váš lékař vyžadovat osobní i rodinnou anamnézu. Váš 

lékař rovněž rozhodne o provedení vyšetření tělesného stavu. Toto vyšetření může zahrnovat vyšetření prsou 

a/nebo další vnitřní vyšetření dle potřeby. 

Jakmile léčbu přípravkem Gynovel zahájíte, musíte chodit na pravidelná vyšetření (nejméně jednou ročně). Při 

těchto kontrolách se svým lékařem probírejte přínosy a rizika pokračující léčby přípravkem Gynovel. 

Jděte na pravidelná vyšetření prsou dle doporučení Vašeho lékaře. 

Neužívejte přípravek Gynovel 

Pokud se Vás týká cokoli z následujícího, anebo si v některých případech nejste jistá, poraďte se s lékařem dříve, 

než začnete Gynovel užívat. 

Neužívejte přípravek Gynovel, jestliže: 

  je u Vás zjištěna rakovinu prsu, prodělala jste ji, nebo je na ni u Vás podezření  

  je u Vás zjištěn estrogenně podmíněný nádor, např. rakovina děložní sliznice (endometria) nebo je na 

něj u Vás podezření;  

  trpíte neobjasněným krvácením z pochvy;  

  je u Vás zjištěn nadměrný růst děložní sliznice nazývaný hyperplasie endometria, který není léčen;  

  jsou u vás zjištěny žilní krevní sraženiny (trombóza), např. v dolních končetinách (známé jako hluboká 

žilní trombóza) nebo v plicích (plicní embolie) nebo u vás byly zjištěny dříve;  

  trpíte poruchou krevní srážlivosti (např. nedostatek proteinu C, proteinu S, nebo antitrombinu);  

  jsou u vás zjištěny nebo jste v nedávné době prodělala onemocnění sdružené s krevními sraženinami v 

tepnách jako srdeční infarkt, mozková mrtvice nebo angina pectoris;  

  trpíte nebo jste trpěla onemocněním jater a Vaše testy jaterních funkcí se nevrátily k normálu;  

  trpíte vzácným onemocněním krve zvaným "porfyrie", které bývá v rodinách dědičné;  

  jste alergická na estradiol-valerát, norethisteron-acetát nebo na kteroukoli další složku přípravku 

Gynovel (uvedenou v bodu 6 této příbalové informace). 

Pokud se kterýkoli z výše uvedených stavů objeví v průběhu užívání přípravku Gynovel poprvé, přestaňte užívat 

Gynovel a neprodleně vyhledejte lékaře. 

Upozornění a opatření 

Informujte svého lékaře vždy, jste-li postižena dále uvedenými stavy, nebo jestliže se u vás takové stavy vyskytly 

již dříve před zahájením léčby. Tyto stavy se mohou projevit během léčby přípravkem Gynovel opakovaně nebo 

se mohou zhoršit. Pokud se tak stane, musíte k lékaři docházet na častější kontroly: 

  děložní fibroidy (myomy),  

  růst děložní sliznice mimo dělohu (endometrióza) nebo údaje o nadměrném růstu děložní sliznice v 

anamnéze (hyperplazie endometria),  

  zvýšené riziko vzniku žilních krevních sraženin (viz " Žilní krevní sraženiny (trombóza)"),  

  zvýšené riziko vzniku estrogenně podmíněných zhoubných nádorů (např. matka, sestra nebo babička, 

které onemocněly rakovinou prsu),  

  vysoký krevní tlak,  

  jaterní porucha, jako např. nezhoubný nádor jater,  

  diabetes,  

  žlučové kameny,  

  migréna, nebo těžké bolesti hlavy,  

  onemocnění imunitního systému, které může postihnout mnohé orgány (systémový lupus 

erythematosus, SLE),  

  padoucnice (epilepsie),  

  astma,  

  onemocnění postihující bubínek a sluch (otoskleróza),  

  velmi vysoké hladiny krevních tuků (triglyceridů),  

  retence tekutin v důsledku onemocnění srdce nebo ledvin. 

Okamžitě kontaktujte svého lékaře a přerušte léčbu Gynovelem, pokud nastane v průběhu užívání HST 

některá z následujících situací: 

  cokoli uvedené v části "Neužívejte přípravek Gynovel"  

  zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka), mohou to být známky onemocnění jater,  

  velmi vysoký vzestup krevního tlaku (příznaky mohou být bolest hlavy, únava, závratě),  

  migrenózní bolesti hlavy, které se objeví poprvé,  

  otěhotníte,  

  povšimnete si známek žilních krevních sraženin, jako jsou:  

  bolestivé otoky a zarudnutí nohou,  

  náhlá bolest na hrudi,  

  obtíže při dýchání. 

Více informací v části "Žilní krevní sraženiny (trombóza)". 

Poznámka: Gynovel není antikoncepce. Pokud od Vaší poslední menstruace uběhlo méně než 12 měsíců a je 

Vám méně než 50 let můžete k zabránění otěhotnění stále potřebovat použít další antikoncepci. Požádejte svého 

lékaře o radu. 

HST a rakovina 

Nadměrné zesílení děložní sliznice (hyperplasie endometria) a rakovina děložní sliznice (karcinom endometria) 

Užívání čistě estrogenní HST zvyšuje riziko nadměrného zesílení děložní sliznice (hyperplasie endometria) a 

rakoviny děložní sliznice (karcinom endometria). 

Progestagen obsažený v Gynovelu Vás před tímto zvýšeným rizikem chrání. 

Nepravidelné krvácení 

V období prvních 3-6 měsíců užívání Gynovelu můžete mít nepravidelné krvácení nebo špinění. 

Nicméně pokud nepravidelné krvácení: 

  pokračuje déle než prvních 6 měsíců,  

  objeví se až poté co Gynovel užíváte déle než 6 měsíců,  

  pokračuje i poté co užívání Gynovelu ukončíte, 

navštivte co nejdříve svého lékaře. 

Rakovina prsu 

Výsledky u žen užívajících estrogeny v kombinaci s progestageny a rovněž u žen užívajících pouze estrogenní 

HST naznačují vyšší riziko rakoviny prsu. Zvláštní riziko závisí na délce užívání HST. Dodatečné riziko se stává 

patrným v průběhu několika let. Po ukončení léčby se během několika let (nanejvýš pěti let) vrací nicméně k 

normálu. 

Srovnání 

U žen ve věku 50 až 79 let neužívajících HST, bude v průměru u 9 až 17 z 1000 žen diagnostikována v průběhu 5 

let rakovina prsu. U žen ve věku 50 až 79 let, které po dobu více než 5 let užívaly estrogen-progestagenovou 

HST bude rakovina prsu diagnostikována u 13 až 23 z 1000 žen (tj. 4 až 6 dodatečných případů). 

  pravidelně kontrolujte svá prsa. Lékaře vyhledejte, zjistíte-li změny jako jsou:  

  důlky na kůži,  

  změny bradavky,  

  jakékoli bulky, které můžete vidět nebo cítit. 

Navíc se doporučuje zúčastnit se mamografického screeningového vyšetření, pokud je Vám nabídnuto. Při 

mamografickém vyšetření je důležité, abyste informovala zdravotní sestru nebo jiného zdravotnického 

pracovníka, který rentgenové vyšetření provádí, že užíváte hormonální substituční terapii, protože tato léčba 

může zvýšit hustotu prsní tkáně (mamografickou denzitu) a ovlivnit tím výsledek mamogramu. Jestliže je hustota 

prsní tkáně zvýšená, mamografie nemusí odhalit všechny bulky.     

Rakovina vaječníků (ovarií) 

Výskyt rakoviny vaječníků je poměrně vzácný – mnohem vzácnější než nádorové onemocnění prsu. Užívání HST 

obsahující samotný estrogen či kombinaci estrogenu a progestagenu je spojeno s mírně zvýšeným rizikem 

rakoviny vaječníků. 

Riziko rakoviny vaječníků se mění s věkem.   Například u přibližně 2 žen z 2000 ve věku 50 až 54 let, které 

neužívají HST, bude během 5letého období diagnostikována rakovina vaječníků. U žen, které užívaly HST po 

dobu 5 let, budou přibližně 3 případy na 2 000 uživatelek (tj. přibližně 1 případ navíc).  

Účinek HST na srdce a krevní oběh 

Žilní krevní sraženiny (trombóza) 

Riziko žilních krevních sraženin je u žen užívajících HST asi 1,3-3krát vyšší než u žen, které HST neužívají, 

zvláště v průběhu prvního roku užívání. 

Žilní krevní sraženiny mohou být vážné a je-li některá zanesena do plic, může způsobit bolest na hrudi, dušnost, 

mdlobu nebo i smrt. 

Pravděpodobněji vzniknou žilní krevní sraženiny ve vyšším věku, a pokud pro Vás platí něco z následujícího. 

Uvědomte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne něco z následujícího: 

  dlouhodobé znehybnění z důvodu závažného chirurgického výkonu, úrazu nebo onemocnění (viz též v 

bodu 3 ("Jestliže musíte podstoupit operační zákrok"),  

  závažná nadváha (BMI > 30 kg/m 2 ),  

  jakékoli problémy se srážlivostí, které vyžadují dlouhodobou léčbu přípravky zamezujícími vznik krevních 

sraženin,  

  kdokoli z příbuzných měl krevní sraženiny v dolních končetinách, plicích nebo jiných orgánech,  

  onemocníte systémovým lupusem erythematosus (SLE),  

  onemocníte rakovinou. 

Pokud jde o známky žilních krevních sraženin, viz "Přestaňte užívat Gynovel a neprodleně vyhledejte lékaře". 

Srovnání 

U žen ve věku 50 až 59 let, které neužívají HST, lze v průběhu 5 let u 4 až 7 z 1000 očekávat, že se žilní krevní 

sraženiny objeví. 

U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestagenovou HST déle než 5 let, se objeví žilní krevní 

sraženiny u 9 až 12 na 1000 uživatelek (tj. 5 dodatečných případů). 

Onemocnění srdce (infarkt myokardu) 

Neexistují důkazy o tom, že by HST zamezila vzniku srdečního infarktu. 

U žen starších 60 let, užívající estrogen-progestagenovou HST, je o něco pravděpodobnější vznik onemocnění 

srdce než u žen neužívajících HST. 

Mrtvice 

Riziko vzniku mrtvice je asi 1,5x vyšší u žen užívajících HST, než u žen HST neužívajících. Počet dodatečných 

případů mrtvice v důsledku užívání HST s věkem stoupá. 

Srovnání 

U žen ve věku 50 až 59 let, které neužívají HST, v průběhu 5letého období, lze u 8 z 1000 očekávat vznik 

mrtvice. U žen ve věku 50 až 59 let, které užívaly estrogen-progestagenovou HST déle než 5 let, bude 11 případů 

mrtvice na 1000 uživatelek (tj. 3 dodatečné případy). 

Další stavy 

HST nezabrání ztrátě paměti. Existují jistá data svědčící pro vyšší riziko ztráty paměti u žen, které HST zahájily 

ve věku vyšším než 65 let. Vyžádejte si radu svého lékaře. 

U žen s hereditárním (vrozeným) angioedémem může HST vyvolat nebo zhoršit příznaky. 

Další léčivé přípravky a Gynovel 

Některé léčivé přípravky mohou ovlivňovat účinek přípravku Gynovel. Může to vést k nepravidelnému krvácení. 

Platí to pro následující přípravky: 

  léky proti padoucnici (epilepsii) - (jako jsou fenobarbital, fenytoin, karbamazepin),  

  léky proti tuberkulóze (jako jsou rifampicin, rifabutin),  

  léky pro léčbu HIV infekce (jako jsou nevirapin, efavirenz, ritonavir,  telaprevir, nelfinavir),  

  rostlinné přípravky obsahující Třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). 

Gynovel může zvýšit nebo snížit účinek dalších léčivých přípravků: 

  účinek cyklosporinu (užívaného k prevenci rejekce transplantátů, léčbě příznaků revmatoidní artritidy 

nebo psoriázy (lupénky)) může být zvýšen,  

  účinek lamotriginu (užívaného k léčbě epilepsie) může být snížen a pro dosažení kontroly záchvatů 

může být nezbytná úprava dávkování lamotriginu,  

  léčivé přípravky obsahující ketokonazol (proti plísním) mohou zvýšit účinek Gynovelu. 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo 

které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, o rostlinných přípravcích 

nebo o ostatních přírodních přípravcích. 

Laboratorní testy 

Máte-li podstoupit krevní vyšetření, oznamte lékaři nebo personálu laboratoře, že užíváte Gynovel, protože tento 

léčivý přípravek může výsledky některých zkoušek ovlivnit. 

Těhotenství a kojení 

Gynovel je určen pouze ženám po menopauze. Pokud otěhotníte, ukončete užívání Gynovelu a vyhledejte svého 

lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Nebyl zjištěn žádný vliv na řízení a obsluhu strojů. 

Gynovel obsahuje monohydrát laktózy 

Pacienti s některými vzácnými dědičnými chorobami: intolerancí galaktózy; úplnou deficiencí laktázy příp. 

glukózo-galaktózovou malabsorpcí nesmí přípravek používat. 

3. Jak se přípravek Gynovel užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem. 

Váš lékař bude usilovat o předepsání co nejnižší možné dávky k potlačení Vašich příznaků po co nejkratší 

možnou dobu. Promluvte si se svým lékařem, pokud si myslíte, že dávka je příliš silná nebo naopak příliš slabá. 

Užívejte jednu tabletu denně bez přerušení mezi jednotlivými blistry tablet.  

První tabletu vyjměte z blistru podle dne v týdnu, kdy začínáte Gynovel užívat (např. „Po“ pro pondělí). Další 

tablety jsou pak z blistru vyjímány každý den ve směru šipky, až dokud blistr není vyprázdněn. Nový blistr 

načněte další den.  

Tablety je třeba zapít dostatečným množstvím vody, nejlépe každý den ve stejnou dobu. 

Jestliže jste užila více přípravku Gynovel, než jste měla 

Užijete-li více tablet přípravku Gynovel, než jste měla, poraďte se, s ohledem na možné riziko, s ošetřujícím 

lékařem nebo v nemocnici. 

Při předávkování můžete pociťovat zvýšenou citlivost prsů, pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, nepravidelnou 

menstruaci, deprimovanost, únavu, rozvoj akné nebo zvýšení ochlupení po těle a v obličeji. 

Pokud užijete náhodně dávku navíc, další denní dávku nicméně užijte normálně. 

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Gynovel 

Opomenete-li vzít tabletu, můžete ji vzít během 12 hodin od obvyklé doby, v opačném případě musíte 

vynechanou tabletu znehodnotit a další užít jako obvykle příští den. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou tabletu. 

Jestliže musíte podstoupit operační zákrok 

Pokud se chystáte na operaci, sdělte operatérovi, že užíváte Gynovel. Možná budete muset užívání Gynovelu 

přerušit již 4 až 6 týdnů před operací, aby se snížilo riziko žilní krevní sraženiny (viz bod 2 "Žilní krevní sraženiny 

(trombóza)"). Poraďte se s lékařem, kdy můžete užívání Gynovelu obnovit. 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 

každého. Většina nežádoucích účinků je slabá až mírná a nevede k přerušení léčby. 

Následující nemoci jsou častěji hlášeny u žen užívajících HST než u žen HST neužívajících: 

  rakovina prsu,  

  abnormální růst nebo rakovina děložní sliznice (hyperplasie nebo rakovina endometria),  

  rakovina vaječníků,  

  žilní krevní sraženiny v dolních končetinách nebo plicích (žilní tromboembolismus),  

  onemocnění srdce,  

  mrtvice,  

  předpokládaná ztráta paměti, je-li HST zahájena ve věku vyšším než 65 let. 

Pro více informací o těchto nežádoucích účincích viz bod 2. 

Během léčby přípravkem Gynovel se mohou objevit následující nežádoucí účinky: 

Velmi časté (mohou postihovat více než 1 z 10 uživatelek) 

vaginální krvácení, bolest nebo citlivost prsou 

Časté (mohou postihovat až 1 z 10 uživatelek) 

Plísňové infekce pohlavního ústrojí nebo zánět pochvy; retence tekutin; deprese nebo zhoršení existující deprese; 

migréna nebo zhoršení existující migrény; bolest hlavy, nauzea (nevolnost); bolest zad; otok nebo zvětšení prsou; 

děložní myomy (nezhoubný nádor dělohy) nebo jejich zhoršení příp. opakovaný výskyt děložních myomů; 

periferní otoky (otoky rukou nebo nohou); zvýšení tělesné hmotnosti. 

Méně časté (mohou postihovat až 1 ze 100 uživatelek) 

Přecitlivělost (alergická reakce); nervozita; povrchový zánět žil spojený s trombózou (krevní sraženina); bolest 

břicha (žaludku); břišní distenze nebo diskomfort; plynatost nebo nadýmání; morbidní hirsutismus (nadměrné 

ochlupení tváří a těla); akné; vypadávání vlasů; svědění; kopřivka; křeče v nohou. 

Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 uživatelek) 

Plicní embolie (krevní sraženina); (viz rovněž bod 2. "Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 

Gynovel užívat"). Hluboký zánět žil spojený s trombózou (krevní sraženina). 

Velmi vzácné (mohou postihovat až 1 z 10 000 uživatelek) 

Anafylaktické reakce (náhlé, závažné, potenciálně život ohrožující alergické reakce). 

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při používání dalších přípravků HST: 

  onemocnění žlučníku,  

  rozličné poruchy kůže:  

  zbarvení kůže, zvláště obličeje nebo krku, známé jako "těhotenské skvrny" (chloasma),  

  bolestivé začervenalé kožní uzlíky (erythema nodosum),  

  vyrážka s terčovitým zarudnutím nebo vředy (erythema multiforme) 

  suché oči 

  změna složení slz 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí 

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

Webové stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek   

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  

5. Jak přípravek Gynovel uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce. Doba použitelnosti se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak 

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

6. Obsah balení a další informace 

Co přípravek Gynovel obsahuje 

Léčivými látkami jsou estradiolum 1 mg (jako estradioli valeras) a norethisteroni acetas 0,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou kopovidon, monohydrát laktózy, magnesium-stearát, kukuřičný škrob. 

Jak přípravek Gynovel vypadá a co obsahuje toto balení 

Bílé, kulaté, ploché tablety o průměru 6 mm. 

Kalendářové blistrové balení o obsahu 28 a 84 tablet. 

Blistrové balení o obsahu 30 a 90 tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

GENERICON s.r.o. 

Anny Letenské 1108/15 

120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Česká republika 

Výrobce: 

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH 

Opelstraße  2, 

78467 Konstanz 

Německo 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 02.2016 

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.