Advertisement

GRANISETRON MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GRANISETRON MYLAN Potahovaná tableta 1MG
 • Dávkování:
 • 1MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 4 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GRANISETRON MYLAN Potahovaná tableta 1MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GRANISETRON
 • Přehled produktů:
 • GRANISETRON MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 20/ 339/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls35171/2017

P

říbalová informace: informace pro pacienta

Granisetron Mylan 1mg

potahované tablety

granisetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

1. Co je Granisetron Mylan 1 mg a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Granisetron Mylan 1 mg užívat

3. Jak se přípravek Granisetron Mylan 1 mg užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Granisetron Mylan 1 mg uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je Granisetron Mylan 1 mg a k

čemu

se

používá

Granisetron Mylan 1 mg obsahuje léčivou látku granisetron. Ta patří do skupiny léčiv nazývaných

„antagonisté 5-HT3 receptorů“ nebo „antiemetika“ (léky proti zvracení). Tyto tablety jsou určeny

pro použití pouze u dospělých pacientů.

Granisetron Mylan se užívá k prevenci nebo léčbě nevolnosti a zvracení vyvolaných další léčbou,

jako je např. chemoterapie nebo radioterapie při nádorovém onemocnění.

2.

Čem

u

musíte věnovat

pozornost, ne

ž začnet

e

příprave

k Granisetron Mylan 1 mg

užívat

Neužívejt

e

příprave

k Granisetron Mylan 1 mg:

jestliže jste alergický(á) na granisetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve,

než začnete užívat tento lék.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Granisetron Mylan 1 mg se poraďte se svým lékařem, zdravotní sestrou

nebo lékárníkem, jestliže:

máte problémy s vyměšováním způsobené neprůchodností střeva

máte problémy se srdcem, léčíte se pro nádorové onemocnění lékem, o kterém je známo,

že poškozuje srdce nebo máte problémy s hladinou solí (jako je draslík, sodík nebo

vápník) v těle (porucha elektrolytové rovnováhy)

jste alergický(á) na jiné „antagonisty 5-HT3 receptorů“. To je např. dolasetron a

ondansetron užívané podobně jako tento přípravek k léčbě a prevenci nevolnosti a

zvracení.

Serotoninový syndrom je méně častá, ale potenciálně život ohrožující reakce, která se může

objevit při užívání granisetronu (viz bod 4). Může způsobit závažné změny ve způsobu

fungování Vašeho mozku, svalů a trávicího systému (viz bod 4 “Možné nežádoucí účinky“).

Tato reakce může nastat, jestliže užíváte granisetron samotný, ale její výskyt je

pravděpodobnější, pokud užíváte granisetron s některými jinými léky (zejména fluoxetinem,

paroxetinem, sertralinem, fluvoxaminem, citalopramem, escitalopramem, venlafaxinem,

duloxetinem). Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které

užíváte.

Děti

a dospívající

Děti a dospívající nemají tyto tablety užívat.

D

alší

léčivé přípravky

a Granisetron Mylan 1 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského

předpisu.

To je proto, že přípravek Granisetron Mylan 1 mg může ovlivňovat způsob, jakým některé léky

účinkují. Stejně tak jiné léky mohou ovlivňovat způsob, jakým účinkuje přípravek Granisetron

Mylan 1 mg.

Zejména

sdělte

svému

lékaři,

zdravotní

sestře

nebo

lékárníkovi,

pokud

užíváte

některý

z následujících léků:

léky používané k léčbě nepravidelného srdečního rytmu;

léky, které mohou způsobit jako možný nežádoucí účinek nepravidelný srdeční rytmus;

fenobarbital, lék používaný k léčbě epilepsie;

lék nazývaný ketokonazol, používaný k léčbě plísňových infekcí;

antibiotikum erytromycin, používané k léčbě bakteriálních infekcí;

SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu), používané k léčbě deprese

a/nebo úzkosti. Mezi ně patří například fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin,

citalopram, escitalopram;

SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu), používané k léčbě

deprese a/nebo úzkosti. Mezi ně patří například venlafaxin, duloxetin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek

užívat.

Za normálních okolností tento přípravek nemáte užívat, pokud jste těhotná. Není známo, zda se

přípravek vylučuje do mateřského mléka.

Řízení

dopravních

prostředků

a obsluha

strojů

Přípravek Granisetron Mylan 1 mg nemá obvykle žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost

řídit nebo obsluhovat stroje.

Granisetron Mylan 1 mg obsahuje lakt

óz

u.

Pokud Vám někdy lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než

začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se

příprave

k Granisetron Mylan 1 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem, zdravotní sestrou nebo lékárníkem.

Tablety polykejte celé, zapijte dostatečným množstvím vody.

Dávka přípravku Granisetron Mylan 1 mg se u jednotlivých pacientů liší. Závisí na Vašem věku,

tělesné hmotnosti a také na tom, zda jej budete dostávat jako prevenci nebo jako léčbu nevolnosti a

zvracení. Lékař Vám sdělí, jaké množství přípravku budete užívat.

Prevence nevolnosti nebo

zvracení

První dávku přípravku Granisetron Mylan 1 mg obvykle dostanete hodinu před radio- nebo

chemoterapií. Doporučená dávka přípravku je jedna 1mg tableta dvakrát denně nebo dvě 1mg tablety

jednou denně po dobu až jednoho týdne po radio- nebo chemoterapii.

Léčba nevolnosti

nebo

zvracení

Doporučená dávka přípravku je jedna 1mg tableta dvakrát denně nebo dvě 1mg tablety jednou denně.

Jestliže jste užil

(a)

víc

e

přípravku

Granisetron Mylan 1 mg

, než jste měl

(a)

Jestliže jste užil(a) více tablet, promluvte si se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Příznaky

předávkování zahrnují mírnou bolest hlavy. Budete léčen(a) v závislosti na Vašich příznacích.

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Granisetron Mylan 1 mg

Jestliže si myslíte, že jste zapomněl(a) užít tento léčivý přípravek, promluvte si se svým lékařem nebo

zdravotní sestrou.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Granisetron Mylan 1 mg

Nepřestávejte užívat přípravek Granisetron Mylan 1 mg před ukončením léčby. Jestliže přestanete

užívat tento přípravek, Vaše známky se mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní

sestry nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některá

z

následující

ch komplikac

í

,

neprodleně

vyhledejte

lékaře

nebo

navštivte nejbližší nemocnici:

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

alergické reakce (anafylaxe). Příznaky mohou zahrnovat otok hrdla, obličeje, rtů a úst či

jiných částí těla, obtíže s dýcháním nebo polykáním, vyrážku, svědění nebo kopřivku;

změny srdečního rytmu a změny pozorované na EKG (elektrický záznam funkce srdce);

serotoninový syndrom. Příznaky mohou zahrnovat průjem, pocit na zvracení, zvracení,

vysokou teplotu a krevní tlak, nadměrné pocení a zrychlení srdečního tepu, nervozitu,

zmatenost, halucinace, třesavku, svalový třes, záškuby nebo ztuhlost, poruchu koordinace

a neklid.

Další možné nežádoucí účinky

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

bolest hlavy

zácpa. Lékař bude sledovat Váš zdravotní stav

Časté

(mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

potíže se spaním (nespavost)

změny v činnosti jater, které lze prokázat krevními testy

průjem

Méně časté

(mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

kožní vyrážka

abnormální mimovolní pohyby (jako je třes, svalová ztuhlost a svalové záškuby)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak

příprave

k Granisetron Mylan

1 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Uchovávejte přípravek v původním obalu.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další inform

ace

Co

příprave

k Granisetron Mylan 1 mg obsahuje

Léčivá

látka

granisetroni

hydrochloridum.

Jedna

tableta

obsahuje

léčivé

látky

granisetronum ve formě granisetroni hydrochloridum.

Dalšími složkami (pomocnými látkami) jsou monohydrát laktózy (viz bod 2 “Granisetron Mylan

1 mg obsahuje laktózu”), mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát, oxid titaničitý, sodná sůl

karboxymethylškrobu, makrogol, hypromelóza a polysorbát.

Jak

příprave

k Granisetron Mylan

1 mg vypadá a co obsahuje

toto balení

Tablety jsou kulaté a bílé až téměř bílé. Tablety jsou na jedné straně s označením „GS“ a

bez označení na straně druhé.

Granisetron Mylan 1 mg je k dispozici v blistrech o velikosti balení 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 14,

20, 28, 30, 50, 90, 100, 150, 200, 250 a 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držite

l rozhodnut

í

o registraci:

Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká

Británie

Výrobci:

Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL, Velká

Británie

MCDERMOTT LABORATORIES Ltd. T/A Gerard Laboratories, Dublin, Irsko

Tento l

éč

i

pří

pravek je v

člens

k

ých stá

tech EHP registrov

án p

od t

ě

mito n

á

zvy:

Itálie:

Granisetron Mylan Generics tablets 1 mg

Slovensko:

Granisetron Mylan 1 mg

Česká republika:

Granisetron Mylan 1mg

Německo:

Granisetron dura 1 mg Filmtabletten

Maďarsko:

Granigen 1 mg filmtabletta

Nizozemsko:

Granisetron Mylan 1 mg, filmomhulde tabletten

Tato

příbalová

informace byla naposledy

revidována

: 5. 4. 2017

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DIPHENOXYLATE HYDROCHLORIDE AND ATROPINE SULFATE Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

TRAMADOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

12-2-2018

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

NALOXONE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

DOXEPIN HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

DOXEPIN HYDROCHLORIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

CLINDAMYCIN HYDROCHLORIDE (Clindamycin Hydrochloride) Capsule [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement