Advertisement

GRACIAL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GRACIAL Tableta
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 6 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GRACIAL Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DESOGESTREL A ETHINYLESTRADIOL
 • Přehled produktů:
 • GRACIAL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 17/ 015/00-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


1/15

sp.zn.sukls251258/2016

Příbalová informace:

I

nformace pro uživatel

ku

Gracial

tablety k perorálnímu podání

desogestrelum/ethinylestradiolum

Důležité věci, které je třeba vědět o kombinované hormonální antikoncepci (CHC).

Jedná se o jednu z nejspolehlivějších reverzibilních metod antikoncepce, pokud je používána

správně.

Mírně zvyšuje riziko krevní sraženiny v žilách a tepnách, zvláště v prvním roce nebo při

znovuzahájení užívání kombinované hormonální antikoncepce po pauze trvající 4 týdny nebo

déle.

Buďte prosím opatrná a navštivte svého lékaře, pokud si myslíte, že máte příznaky krevní

sraženiny (viz bod 2 „Krevní sraženiny“).

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci:

Co je přípravek Gracial a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gracial užívat

Kdy byste neměla užívat přípravek Gracial

Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání přípravku Gracial

Kdy musíte vyhledat lékaře

Jak se přípravek Gracial užívá

Kdy a jak užívat tablety

Začátek užívání tablet z prvního balení přípravku Gracial

Jestliže jste užila více přípravku Gracial, než jste měla

Co dělat, jestliže…

Jestliže jste přestala užívat přípravek Gracial

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gracial uchovávat

Obsah balení a další informace

Co přípravek Gracial obsahuje

Jak přípravek Gracial vypadá a obsah balení

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Poslední revize této příbalové informace

1.

Co je přípravek Gracial a k

čemu se používá

Složení a typ pilulky

Gracial je kombinovaná perorální antikoncepce („kombinovaná pilulka“). Každá tableta obsahuje malé

množství dvou různých ženských hormonů: desogestrelu (gestagenu) a ethinylestradiolu (estrogenu).

Vzhledem k malému množství obsažených hormonů je Gracial považován za nízkodávkový perorální

antikoncepční přípravek. Uvedené dva hormony se v modrých a v bílých tabletách kombinují

2/15

v různých dávkách, a proto je Gracial považován za kombinovaný dvoufázový perorální antikoncepční

přípravek.

Proč užívat přípravek

Gracial

Přípravek Gracial se používá k zabránění otěhotnění.

Při správném užívání (bez vynechávání tablet) je riziko otěhotnění velmi nízké.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gracial užívat

Obecné poznámky

Předtím, než začnete užívat přípravek Gracial, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách

v bodě 2. Je zvláště důležité, abyste si přečetla příznaky krevních sraženin - viz bod 2 „Krevní

sraženiny“).

V této příbalové informaci je popsáno mnoho situací, kdy byste měla přestat pilulku užívat nebo kdy

může být pilulka méně spolehlivá. V těchto situacích byste neměla mít pohlavní styk nebo byste měla

používat dodatečnou nehormonální antikoncepci, např. kondom nebo jinou bariérovou metodu.

Nepoužívejte metodu kalendářní nebo teplotní. Tyto metody nemusí být spolehlivé, protože pilulka

ovlivňuje obvyklé změny teploty a cervikálního hlenu, ke kterým dochází v průběhu menstruačního

cyklu.

Přípravek

Gracial

, stejně jako ostatní antikoncepční pilulky, nechrání proti nákaze HIV (AIDS)

nebo proti jiným pohlavně přenosným nemocem.

Přípravek Gracial byl předepsán pouze Vám osobně. Nesdílejte ho s nikým jiným.

Přípravek Gracial není obvykle určen k oddálení menstruace. Pokud ve výjimečných případech

potřebujete oddálit menstruaci, poraďte se se svým lékařem.

2.1

Kdy

byste neměla užívat

přípravek Gracial

Neměla byste užívat přípravek Gracial, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud máte

některý z níže uvedených stavů, musíte informovat svého lékaře. Váš lékař s Vámi prodiskutuje, jaká

jiná antikoncepční metoda by pro Vás byla vhodná. Viz také bod 2.2 „Kdy je třeba zvláštní opatrnost

při používání přípravku Gracial“.

pokud máte (nebo jste měla) krevní sraženinu v krevní cévě v nohách (hluboká žilní trombóza,

DVT), plicích (plicní embolie, PE) nebo v jiných orgánech;

pokud víte, že máte poruchu postihující Vaši krevní srážlivost - například deficit proteinu C,

deficit proteinu S, deficit antitrombinu III, faktor V Leiden nebo antifosfolipidové protilátky;

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod „Krevní sraženiny“);

pokud jste někdy měla srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu;

pokud máte (nebo jste někdy měla) anginu pectoris (stav, který způsobuje těžkou bolest na hrudi

a může být první známkou srdečního záchvatu) nebo tranzitorní ischemickou ataku [TIA –

dočasné příznaky cévní mozkové příhody]);

pokud máte některá z následujících onemocnění, která mohou zvyšovat Vaše riziko sraženiny

v tepnách:

těžký diabetes s poškozením krevních cév;

velmi vysoký krevní tlak;

velmi vysokou hladinu tuku v krvi (cholesterol nebo triglyceridy);

onemocnění označované jako hyperhomocysteinemie;

pokud máte (nebo jste někdy měla) typ migrény označovaný jako „migréna s aurou“.

pokud máte nebo jste měla pankreatitidu (zánět slinivky břišní) spojenou s vysokými hladinami

tuků v krvi.

3/15

pokud máte žloutenku (zežloutnutí kůže) nebo závažné onemocnění jater.

pokud máte nebo jste v minulosti měla rakovinu, která může být ovlivněna pohlavními hormony

(např. nádor prsou nebo pohlavních orgánů).

pokud máte nebo jste měla rakovinu jater.

pokud máte vaginální krvácení, jehož příčina nebyla objasněna.

pokud máte hyperplazii endometria (abnormální růst děložní výstelky).

pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

jestliže jste alergická na desogestrel nebo ethinylestradiol nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Projeví-li se kterýkoliv z těchto stavů poprvé během užívání pilulky, ihned užívání přerušte a poraďte

se se svým lékařem. Mezitím použijte nehormonální metodu antikoncepce. Viz též „

Obecná

upozornění

“ výše.

Neužívejte přípravek Gracial, pokud máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky

obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavir a dasabuvir (viz bod 2.2.4 "Další léčivé přípravky a

přípravek Gracial").

2.2

Kdy je třeba zvláštní opatrnost při užívání přípravku

Gracial

Kdy byste měla kontaktovat svého lékaře?

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc

Pokud si všimnete možných známek krevní sraženiny, které mohou znamenat, že máte krevní

sraženinu v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie),

srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod „Krevní sraženiny“ níže).

Pro popis příznaků těchto závažných nežádoucích účinků si prosím přečtěte „Jak rozpoznat krevní

sraženinu“.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z

následujících stavů.

Pokud se stav vyvine nebo se zhorší během užívání přípravku Gracial, měla byste také informovat

svého lékaře.

pokud kouříte;

pokud máte cukrovku (diabetes mellitus);

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud máte vadu srdeční chlopně nebo určitou poruchu srdečního rytmu;

pokud máte zánět žil pod kůží (povrchová tromboflebitida);

pokud máte křečové žíly;

pokud kdokoliv z Vašich blízkých příbuzných měl trombózu, srdeční záchvat nebo cévní

mozkovou příhodu;

pokud trpíte migrénou;

pokud máte epilepsii;

pokud máte zvýšené hladiny tuku v krvi (hypertriglyceridemie) nebo pozitivní rodinnou

anamnézu tohoto onemocnění. Hypertriglyceridemie souvisí se zvýšeným rizikem rozvoje

pankreatitidy (zánět slinivky břišní);

pokud potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte (viz bod 2 „Krevní sraženiny“);

pokud jste právě porodila, máte zvýšené riziko krevních sraženin. Měla byste se zeptat svého

lékaře, jak brzy po porodu můžete začít užívat přípravek Gracial;

pokud kdokoliv z Vašich blízkých příbuzných měl rakovinu prsu;

pokud máte onemocnění jater nebo žlučníku;

pokud máte Crohnovu chorobu nebo ulcerózní kolitidu (chronické zánětlivé střevní

onemocnění);

4/15

pokud máte systémový lupus erythematodes (SLE – onemocnění, které postihuje Váš přirozený

obranný systém);

pokud máte hemolyticko-uremický syndrom (HUS – porucha srážení krve, která vede k selhání

ledvin);

pokud máte srpkovitou anemii (dědičné onemocnění červených krvinek);

pokud máte onemocnění, které se poprvé vyskytlo, nebo které se zhoršilo v průběhu těhotenství

nebo v průběhu předchozího užívání pohlavních hormonů (například ztrátu sluchu, onemocnění

nazývané porfyrie, kožní onemocnění nazývané herpes gestationis, onemocnění nazývané

Sydenhamova chorea);

pokud máte nebo jste měla chloasma (žlutohnědé pigmentové skvrny na kůži, zvláště na

obličeji); pokud ano, nevystavujte se nadměrně slunečnímu nebo ultrafialovému záření.

Pokud se některý z těchto stavů objeví poprvé, zopakuje nebo zhorší během užívání pilulky, obraťte se

na svého lékaře.

2.2.1 T

rombóza

KREVNÍ SRAŽENINY

Užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Gracial, zvyšuje Vaše riziko tvorby

krevní sraženiny v porovnání s jejím neužíváním. Ve vzácných případech může krevní sraženina

zablokovat krevní cévy a způsobit vážné problémy.

Krevní sraženiny se mohou vyvinout

v žilách (označuje se jako „žilní trombóza“, „žilní tromboembolismus“ nebo VTE);

v tepnách (označuje se jako „arteriální trombóza“, „arteriální tromboembolismus“ nebo ATE).

Zotavení se z krevních sraženin není vždy úplné. Vzácně se mohou vyskytnout závažné, trvalé

následky nebo velmi vzácně mohou být fatální.

Je důležité si pamatovat, že celkové riziko škodlivé krevní sraženiny v důsledku užívání

přípravku

Gracial

je malé.

JAK ROZPOZNAT KREVNÍ SRAŽENINU

Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud si všimnete některé/ho z následujících známek nebo

příznaků.

Máte některé z těchto známek?

Čím pravděpodobně trpíte?

otok jedné nohy nebo podél žíly na noze nebo chodidle,

zvláště doprovázený:

bolestí nebo citlivostí v noze, která může být

pociťována pouze vstoje nebo při chůzi

zvýšenou teplotou postižené nohy

změnou barvy kůže na noze, např. zblednutí,

zčervenání nebo zmodrání

Hluboká žilní trombóza

náhlá nevysvětlitelná dušnost nebo rychlé dýchání

náhlý kašel bez zřejmé příčiny, který může vyvolat

vykašlávání krve

ostrá bolest na hrudi, která se může zvyšovat při

hlubokém dýchání

těžké točení hlavy nebo závrať způsobené světlem

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

těžká bolest žaludku

Plicní embolie

5/15

Pokud si nejste jistá, informujte svého lékaře, protože některé

z těchto příznaků, jako je kašel nebo dušnost, mohou být

zaměněny za mírnější onemocnění, jako je infekce dýchacího

traktu (např. „nachlazení“).

Příznaky se nejčastěji objevují na jednom oku:

okamžitá ztráta zraku nebo

bezbolestné rozmazané vidění, které může přejít do ztráty

zraku

Trombóza retinální žíly

(krevní sraženina v oku)

bolest na hrudi, nepohodlí, tlak, tíže

pocit stlačení nebo plnosti na hrudi, v paži nebo pod

hrudní kostí

plnost, porucha trávení nebo pocit dušení

nepříjemné pocity v horní části těla vyzařující do zad,

čelisti, hrdla, paže a žaludku

pocení, nevolnost, zvracení nebo závrať

extrémní slabost, úzkost nebo dušnost

rychlý nebo nepravidelný srdeční tep

Srdeční záchvat

náhlá slabost nebo necitlivost obličeje, paže nebo nohy,

zvláště na jedné straně těla

náhlá zmatenost, problémy s řečí nebo porozuměním

náhlé potíže se zrakem na jednom nebo obou očích

náhlé potíže s chůzí, závrať, ztráta rovnováhy nebo

koordinace

náhlá, závažná nebo prodloužená bolest hlavy neznámé

příčiny

ztráta vědomí nebo mdloby s nebo bez záchvatu

Někdy mohou být příznaky cévní mozkové příhody krátké

s téměř okamžitým a plným zotavením, ale měla byste vyhledat

okamžitou lékařskou pomoc, protože můžete mít riziko další

cévní mozkové příhody.

Cévní mozková příhoda

otok a lehké zmodrání končetiny

těžká bolest žaludku (akutní břicho)

Krevní sraženiny blokující

jiné cévy

KREVNÍ SRAŽENINY V ŽÍLE

Co se může stát, pokud se v žíle vytvoří krevní sraženina?

Používání kombinované hormonální antikoncepce souvisí se zvýšeným rizikem krevních

sraženin v žíle (žilní tromboembolismus). Tyto nežádoucí účinky jsou však vzácné. Nejčastěji

se objevují v prvním roce používání kombinované hormonální antikoncepce.

Pokud se vytvoří krevní sraženina v žíle v noze nebo chodidle, může způsobit hlubokou žilní

trombózu (DVT).

Pokud krevní sraženina vycestuje z nohy a usadí se v plicích, může způsobit plicní embolii.

Velmi vzácně se může krevní sraženina vytvořit v žíle jiného orgánu, jako je oko (trombóza

retinální žíly).

Kdy je riziko tvorby krevní sraženiny v žíle nejvyšší?

Riziko tvorby krevní sraženiny v žíle je nejvyšší v prvním roce prvního užívání kombinované

hormonální antikoncepce. Riziko může být také vyšší, pokud znovu zahájíte užívání kombinované

hormonální antikoncepce (stejný nebo odlišný přípravek) po pauze trvající 4 týdny nebo déle.

6/15

Po prvním roce se riziko zmenšuje, ale je vždy mírně vyšší, než kdybyste neužívala kombinovanou

hormonální antikoncepci.

Když ukončíte užívání přípravku Gracial, vrátí se Vaše riziko krevní sraženiny k normální úrovni

během několika týdnů.

Jaké je riziko tvorby krevní sraženiny?

Riziko závisí na Vašem přirozeném riziku VTE a na typu kombinované hormonální antikoncepce,

jakou používáte.

Celkové riziko krevní sraženiny v noze nebo plicích (DVT nebo PE) u přípravku Gracial je malé.

Z 10 000 žen, které nepoužívají žádnou kombinovanou hormonální antikoncepci a nejsou

těhotné, se u 2 z nich vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující

levonorgestrel, norethisteron nebo norgestimát, se asi u 5-7 vyvine krevní sraženina během

jednoho roku.

Z 10 000 žen, které používají kombinovanou hormonální antikoncepci obsahující desogestrel,

jako je přípravek Gracial, se asi u 9 až 12 žen vyvine krevní sraženina během jednoho roku.

Riziko, že se u Vás vyvine krevní sraženina, se liší podle Vaší lékařské anamnézy (viz níže

„Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny“)

Riziko tvorby krevní sraženiny

za rok

Ženy, které

neužívají/nepoužívají

kombinovanou

hormonální pilulku/náplast/kroužek a nejsou těhotné

Asi 2 z 10 000 žen

Ženy, které užívají kombinovanou antikoncepční pilulku

obsahující levonorgestrel, norethisteron nebo

norgestimát

Asi 5-7 z 10 000 žen

Ženy, které užívají přípravek Gracial

Asi 9-12 z 10 000 žen

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v žíle

Riziko krevní sraženiny u přípravku Gracial je malé, ale některé stavy riziko zvyšují. Vaše riziko je

vyšší, pokud:

máte velkou nadváhu (index tělesné hmotnosti neboli BMI nad 30 kg/m

někdo z Vašich přímých příbuzných měl krevní sraženinu v noze, plicích nebo jiném orgánu

v mladém věku (např. do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít dědičnou poruchu

srážení krve;

potřebujete operaci nebo dlouhou dobu nechodíte z důvodu úrazu nebo onemocnění, nebo

pokud máte nohu v sádře. Může být nutné užívání přípravku Gracial přerušit na několik týdnů

před operací, nebo když máte omezenou pohyblivost. Pokud musíte přerušit užívání přípravku

Gracial, zeptejte se svého lékaře, kdy jej můžete začít znovu užívat;

jste ve vyšším věku (zvláště ve věku nad 35 let);

jste porodila před méně než několika týdny.

Riziko tvorby krevní sraženiny se zvyšuje s počtem stavů, které máte.

Cestování letadlem (> 4 hodiny) může dočasně zvýšit Vaše riziko krevní sraženiny, zvláště pokud

máte některé z dalších uvedených faktorů.

Je důležité, abyste informovala svého lékaře, pokud se Vás některé z těchto stavů týkají, i když si

nejste jistá. Váš lékař se může rozhodnout, že je třeba užívání přípravku Gracial ukončit.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu užívání přípravku Gracial, například se u

přímého příbuzného vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší Vaše tělesná

hmotnost, poraďte se s lékařem.

7/15

KREVNÍ SRAŽENINY V

TEPNĚ

Co se může stát, pokud se v tepně vytvoří krevní sraženina?

Podobně jako krevní sraženina v žíle, může sraženina v tepně způsobit závažné problémy. Může

například způsobit srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu.

Faktory, které zvyšují Vaše riziko krevní sraženiny v

tepně

Je důležité si pamatovat, že riziko srdečního záchvatu nebo cévní mozkové příhody při užívání

přípravku Gracial je velmi malé, ale může se zvyšovat:

se zvyšujícím se věkem (nad 35 let věku);

pokud kouříte.

Při užívání kombinované hormonální antikoncepce, jako je přípravek Gracial,

je doporučeno, abyste přestala kouřit. Pokud nejste schopna přestat kouřit a je Vám více než

35 let, může Vám lékař poradit, abyste používala jiný typ antikoncepce;

pokud máte nadváhu;

pokud máte vysoký krevní tlak;

pokud měl Váš přímý příbuzný srdeční záchvat nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku

(do 50 let věku). V tomto případě byste mohla mít také vyšší riziko srdečního záchvatu nebo

cévní mozkové příhody;

pokud Vy nebo někdo z Vašich přímých příbuzných má vysokou hladinu tuku v krvi

(cholesterol nebo triglyceridy);

pokud máte migrény, zvláště migrény s aurou;

pokud máte problém se srdcem (chlopenní vadu, poruchu rytmu označenou jako fibrilace síní);

pokud máte diabetes.

Pokud máte více než jeden z těchto stavů nebo pokud je některý z nich zvláště závažný, může být

riziko tvorby krevní sraženiny ještě zvýšeno.

Pokud se některý z výše uvedených stavů změní v průběhu používání přípravku Gracial, například

začnete kouřit, u přímého příbuzného se vyskytne trombóza z neznámého důvodu nebo pokud se zvýší

Vaše tělesná hmotnost, poraďte se s lékařem.

2.2.2 Rakovina

U žen užívajících pilulky je poněkud častěji diagnostikována rakovina prsu než u žen stejného věku,

které pilulky neužívají. Toto mírné zvýšení počtu diagnostikovaných případů rakoviny prsu postupně

mizí v průběhu deseti let od ukončení užívání pilulek. Není známo, zda je tento rozdíl způsoben

pilulkou. Důvodem může být i skutečnost, že ženy jsou častěji vyšetřovány a karcinom prsu je tak

odhalen dříve.

U žen užívajících pilulky byly vzácně zaznamenány benigní (nezhoubné) nádory jater a ještě vzácněji

maligní (zhoubné) nádory jater. Tyto nádory mohou způsobovat vnitřní krvácení. Pokud se u Vás

vyskytne silná bolest břicha, vyhledejte ihned lékaře.

Rakovina děložního hrdla je způsobena infekcí lidským papilloma virem. Bylo hlášeno, že se

vyskytuje častěji u žen užívajících pilulku dlouhodobě. Není známo, zda je tento nález podmíněn

užíváním hormonální antikoncepce nebo sexuálním chováním a jinými faktory (například lepším

cervikálním skríningem).

2.2.3

Děti a dospívající

Nejsou k dispozici žádné klinické údaje o účinnosti a bezpečnosti u dospívajících mladších 18 let.

2.2.4

Další léčivé přípravky a přípravek Gracial

8/15

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala

nebo které možná budete užívat.

Informujte i všechny ostatní lékaře nebo zubního lékaře, kteří Vám předepisují nějaké jiné léky, že

užíváte přípravek Gracial. Ti všichni Vám mohou říci, zda jsou potřebná některá další opatření proti

početí (např. kondom), a pokud ano, po jak dlouhou dobu, nebo zda je třeba změnit dávkování jiných

léků, které užíváte.

Některé léky mohou ovlivnit hladiny přípravku Gracial v krvi a mohou způsobit, že

bude méně účinný

při ochraně před početím,

nebo mohou vyvolat neočekávané krvácení. Mezi tyto léky patří přípravky

určené k léčbě

epilepsie (např. barbituráty, karbamazepin, fenytoin, primidon, felbamát, oxkarbazepin, topiramát),

tuberkulózy (např. rifampicin),

HIV infekce a virové hepatitidy typu C (nazývané inhibitory proteáz a nenukleosidové inhibitory

reverzní transkriptázy, jako je ritonavir, nevirapin, efavirenz),

infekcí plísněmi (např. griseofulvin, ketokonazole),

artritidy, artrózy (etoricoxib)

vysokého krevního tlaku v krevních cévách plic (bosentan),

a rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum).

Přípravek Gracial může ovlivnit účinnost jiných léků, například

cyklosporinu (lék používaný k utlumení odhojení tkáně po chirurgických transplantacích)

lamotriginu (antiepileptikum; může to vést ke zvýšení četnosti záchvatů),

tizanidinu (lék používaný k léčbě svalových křečí),

levothyroxinu (lék používaný k léčbě nedostatku hormonu)

theofylinu (lék používaný k léčbě dýchacích potíží)

Před jakýmkoli laboratorním vyšetřením krve

případě

odběru

krve

informujte svého

lékaře

nebo

personál laboratoře, že

užíváte

perorální

antikoncepční

tablety,

protože

hormonální

kontraceptiva

mohou

ovlivnit

hodnoty

některých

laboratorních vyšetření (testů).

Neužívejte přípravek Gracial, pokud máte hepatitidu (zánět jater) typu C a užíváte léčivé přípravky

obsahující ombitasvir/paritaprevir/ritonavirem a dasabuvir, protože mohou způsobit zvýšení hodnot

funkčních jaterních testů (zvýšení jaterního enzymu ALT). Před začátkem léčby těmito léčivými

přípravky Vám lékař předepíše jiný typ antikoncepce. Přípravek Gracial můžete opět začít užívat

přibližně 2 týdny po ukončení této léčby (viz bod 2.1 "Kdy byste neměla užívat přípravek Gracial?").

2.2.5

Těhotenství

a kojení

Těhotné ženy a ženy, které se domnívají, že by mohly být těhotné, nesmějí přípravek Gracial užívat.

Pokud se v průběhu užívání přípravku Gracial domníváte, že byste mohla být těhotná, poraďte se co

nejdříve se svým lékařem.

Obecně platí, že se užívání přípravku Gracial v období kojení nedoporučuje. Pokud si přejete užívat

pilulku v období kojení, požádejte prosím o radu svého lékaře.

2.2.6

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo pozorováno žádné ovlivnění.

9/15

2.2.7

Přípravek Gracial obsahuje laktózu

Přípravek Gracial obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých

cukrů, obraťte se na svého lékaře předtím, než začnete přípravek Gracial užívat.

2.3

Kdy musíte vyhledat lékaře

Pravidelné prohlídky

Během užívání pilulky Vás bude lékař zvát na pravidelné prohlídky. Obvykle budete chodit na

prohlídku každý rok.

Vyhledejte co nejdříve lékaře, jestliže:

zpozorujete možné známky krevní sraženiny, které mohou znamenat, že máte krevní sraženinu

v noze (tj. hluboká žilní trombóza), krevní sraženinu v plicích (tj. plicní embolie), srdeční

záchvat nebo cévní mozkovou příhodu (viz bod KREVNÍ SRAŽENINY výše).

si povšimnete jakékoliv změny svého zdravotního stavu, zvláště je-li zmíněna v této příbalové

informaci (viz též bod 2.1 „Kdy

byste neměla užívat přípravek Gracial

“ a bod 2.2.2 „

Čemu

musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gracial

užívat

“; nezapomeňte na body týkající

se Vašich blízkých příbuzných);

jste si v prsu nahmatala bulku;

máte příznaky angioedému, jako je oteklý obličej, jazyk a/nebo hrdlo a/nebo potíže při polykání

nebo kopřivka společně s dýchacími potížemi;

se chystáte užívat další léky (viz též bod 2.2.4 „

Další léčivé přípravky a přípravek Gracial“

máte být upoutána na lůžko nebo půjdete na operaci (poraďte se s lékařem alespoň čtyři týdny

předem);

máte neobvyklé, silné vaginální krvácení;

jste zapomněla užít tablety v prvním týdnu užívání z nového balení a v předchozích sedmi

dnech měla pohlavní styk;

máte silný průjem;

se menstruace nedostavila dvakrát za sebou nebo máte podezření, že byste mohla být těhotná

(nezačínejte užívat tablety z dalšího balení, dokud Vám to lékař nedoporučí).

3.

Jak se

přípravek Gracial užívá

3.1

Kdy a jak užívat tablety

Jedno balení přípravku Gracial obsahuje 22 tablet: 7 modrých (číslované 1-7) a 15 bílých (číslované 8-

22). Tablety užívejte každý den přibližně ve stejnou dobu a v případě potřeby zapíjejte vodou.

Pokaždé, když začínáte nové balení přípravku Gracial, si vezměte modrou tabletu označenou číslem 1

v levém horním rohu balení. Tento „startovací“ den si označte propíchnutím hliníkové krycí fólie na

příslušném kontrolním okénku v zelené části plata. Získáte tak lepší přehled o tom, zda jste si ten den

již tabletu vzala. Pokračujte ve směru šipek tak dlouho, dokud nebude všech 22 tablet z balení

spotřebováno. Přitom nejprve užívejte modré tablety a pak bílé. Po dobu následujících 6 dnů žádné

tablety neužívejte. Během těchto 6 dnů by se měla dostavit menstruace (krvácení z vysazení).

Zpravidla začne 2.-3. den po užití poslední tablety přípravku Gracial. Tablety z dalšího balení začněte

užívat 7. den bez ohledu na to, zda krvácení ještě pokračuje. To znamená, že nové balení budete vždy

načínat stejný den v týdnu a stejně tak krvácení z vysazení se každý měsíc dostaví přibližně ve

stejných dnech.

3.2

Začátek užívání tablet z prvního balení přípravku Gracial

Pokud jste v minulém měsíci neužívala žádnou hormonální antikoncepci

Začněte užívat přípravek Gracial první den cyklu, tzn. první den menstruačního krvácení. Gracial

působí ihned, není nutné používat další metodu antikoncepce.

10/15

S užíváním můžete začít i 2.-5. den Vašeho cyklu, ale v tom případě použijte po dobu prvních 7 dnů

užívání tablet z tohoto prvního balení ještě další metodu antikoncepce (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z jiné kombinované hormonální antikoncepce (kombinovaná perorální

antikoncepční pilulka (COC), vaginální kroužek nebo transdermální náplast).

Přípravek Gracial můžete začít užívat další den po užití poslední pilulky z balení léku, který jste

užívala (to znamená žádné období bez tablet). Pokud Váš předchozí lék obsahoval neaktivní tablety

(t.j. tablety neobsahující hormony), můžete začít užívat přípravek Gracial následující den po užití

poslední

aktivní

tablety (nejste-li si jistá, které tablety jsou aktivní, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka). Tablety můžete začít užívat i později, ale nikdy ne později než následující den po intervalu

bez užívání Vašeho předchozího léku (nebo den následující po spotřebování poslední neaktivní tablety

Vašeho předchozího léku).

V případě předchozího používání vaginálního kroužku nebo transdermální náplasti byste měla zahájit

užívání přípravku Gracial v den odstranění kroužku nebo náplasti. Můžete také začít nejpozději v den,

kdy by mělo být provedeno další zavedení kroužku nebo aplikace náplasti.

Pokud jste užívala pilulky, náplast nebo kroužek bez přerušení a správně a pokud jste si jistá, že nejste

těhotná, můžete také přestat užívat pilulky nebo odstranit kroužek nebo náplast kterýkoli den a začít

ihned užívat přípravek Gracial.

Pokud se budete řídit těmito doporučeními, není nutné používat další metodu antikoncepce.

Pokud přecházíte z pilulky obsahující pouze gestagen (minipilulka)

Užívání minipilulek můžete ukončit kdykoliv a první tabletu přípravku Gracial si vzít následující den

ve stejnou dobu. V případě pohlavního styku během prvních 7 dnů užívání tablet však použijte navíc

další metodu antikoncepce (bariérovou metodu).

Pokud přecházíte z

injekcí, implantátů

nebo z

nitroděložního tělíska uvolňujícího gestagen [IUD]

Gracial začněte užívat v době, kdy máte dostat další injekci, nebo v den odstranění implantátu nebo

IUD. V případě pohlavního styku během prvních 7 dnů užívání tablet však použijte navíc další metodu

antikoncepce (bariérovou metodu).

Po porodu

Pokud se Vám právě narodilo dítě, lékař Vám může doporučit, abyste s užíváním přípravku Gracial

počkala až do první normální menstruace. Někdy je možné zahájit užívání dříve. Poraďte se se svým

lékařem. Pokud kojíte a chcete užívat přípravek Gracial, měla byste se rovněž nejprve poradit

s lékařem.

Po potratu nebo umělém přerušení těhotenství

Poraďte se se svým lékařem.

3.3

Jestliže jste užila více přípravku Gracial

,

než jste měla

Nejsou známy případy vážného poškození zdraví po jednorázovém užití většího počtu tablet přípravku

Gracial. Po požití několika tablet najednou se může vyskytnout nevolnost, zvracení nebo vaginální

krvácení. Pokud zjistíte, že tablety přípravku Gracial požilo dítě, poraďte se s lékařem.

3.4 Co dělat, jestliže…

... zapomenete užít tablety

11/15

pokud uplynulo

méně než 12

hodin od doby, kdy jste si měla tabletu vzít, je spolehlivost

pilulky zachována. Tabletu si vezměte ihned, jakmile si vzpomenete, a následující tablety si

vezměte v obvyklou dobu.

pokud uplynulo

více než 12

hodin od doby, kdy jste si měla tabletu vzít, může být spolehlivost

pilulky snížena. Čím vyšší počet po sobě následujících tablet jste vynechala, tím větší je riziko

snížení antikoncepčního účinku. Zvlášť vysoké riziko otěhotnění je spojeno s vynecháním

tablety na začátku nebo na konci balení. Měla byste se proto řídit níže uvedenými zásadami (viz

též diagram níže).

Vynechání více než jedné tablety v balení

Požádejte o radu lékaře.

Vynechání 1 tablety v 1. týdnu

Vezměte si vynechanou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

najednou), a další tablety si pak vezměte v obvyklou dobu. Během následujících 7 dní používejte

navíc další metodu antikoncepce (bariérovou metodu). Pokud jste měla pohlavní styk v průběhu

jednoho týdne před vynecháním tablety, je možné, že otěhotníte. Proto ihned uvědomte svého lékaře.

Vynechání 1 tablety ve 2. týdnu

Vezměte si vynechanou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete (i kdyby to znamenalo užít dvě tablety

najednou), a další tablety si pak vezměte v obvyklou dobu.

Spolehlivost pilulky zůstává zachována a nemusíte přijímat další antikoncepční opatření.

Vynechání 1 tablety ve 3. týdnu

Můžete si zvolit jednu z následujících možností, aniž byste musela přijímat další antikoncepční

opatření.

Vezměte si vynechanou tabletu ihned, jakmile si vzpomenete (i kdyby to znamenalo užít dvě

tablety najednou), a další tablety si pak vezměte v obvyklou dobu. Další balení načněte ihned po

spotřebování poslední tablety z balení stávajícího, takže

mezi oběma baleními nebude žádné

období bez tablet.

Krvácení z vysazení se může dostavit až po spotřebování druhého balení, ale

v době užívání tablet se může objevit špinění a krvácení z průniku.

NEBO

Přestaňte užívat tablety ze stávajícího balení a neužívejte žádné tablety po dobu 6 dnů nebo

méně (z

apočtěte i den, kdy jste tabletu vynechala

), pak pokračujte užíváním tablet z dalšího

balení. Pokud zvolíte tuto možnost, můžete začít užívat tablety z nového balení ve stejný den

v týdnu jako obvykle.

Pokud si nepamatujete, kolik tablet jste vynechala, postupujte podle první možnosti, používejte

dodatečnou antikoncepční metodu (např. kondom) po dobu dalších 7 dnů a kontaktujte svého lékaře.

Pokud jste vynechala nějaké tablety a v prvním obvyklém období bez tablet se nedostavila očekávaná

menstruace, můžete být těhotná. Než začnete užívat tablety z dalšího balení, poraďte se s lékařem.

Více než 1 vynechaná

Porad'te se s lékařem

tableta

v cyklu

Měla jste pohlavní styk v týdnu před

vynecháním tablet?

1. týden

12/15

... máte zažívací potíže (například zvracení nebo silný průjem)

Pokud zvracíte nebo máte silný průjem, nemusela se léčivá látka z tablet přípravku Gracial dostatečně

vstřebat. Pokud zvracíte dříve než 3-4 hodiny po užití Vaší tablety, je důsledek stejný jako v případě,

když zapomenete tabletu užít. Postupujte proto podle pokynů pro případ vynechání tablety. Pokud

máte silný průjem, poraďte se prosím se svým lékařem.

... chcete změnit den, ve kterém začíná menstruace

Užíváte-li tablety přesně podle uvedených pokynů, dostaví se menstruace přibližně ve stejný den

každé 4 týdny. Pokud chcete tento den změnit, pouze zkraťte (nikdy neprodlužujte) nejbližší období

bez užívání tablet. Pokud například menstruace obvykle začíná v pátek a Vy si přejete, aby začínala

v úterý (o 3 dny dříve), musíte začít užívat tablety z dalšího balení o 3 dny dříve než obvykle. Pokud

zkrátíte období bez tablet příliš (tzn. 3 dny a méně), může se stát, že se Vaše menstruace vůbec

nedostaví. Během užívání tablet z následujícího balení se však může objevit špinění nebo krvácení

z průniku.

... se obj

eví neočekávané krvácení

U každé pilulky se během prvních měsíců užívání může objevit nepravidelné vaginální krvácení

(špinění nebo krvácení z průniku) mezi menstruačními krváceními. Je možné, že budete potřebovat

menstruační vložky, ale pokračujte v užívání jako obvykle. Nepravidelné vaginální krvácení obvykle

vymizí, jakmile si Vaše tělo na pilulku zvykne (obvykle po přibližně 3 měsících užívání). Pokud tyto

obtíže přetrvávají, krvácení je silnější nebo se znovu objeví, poraďte se s lékařem.

... dojde k

vynechání krvácení

Pokud jste užila všechny tablety ve správnou dobu, nezvracela jste, ani neužívala jiné léky, je velmi

nepravděpodobné, že jste těhotná. Pokračujte v užívání přípravku Gracial jako obvykle.

Pokud se menstruační krvácení nedostaví dvakrát po sobě, můžete být těhotná. Ihned vyhledejte

lékaře. Další balení přípravku Gracial nenačínejte, dokud u Vás lékař těhotenství nevyloučí.

3.5

Jestliže jste přestala užívat přípravek Gracial

• vezměte si vynechanou tabletu

• přijměte další antikoncepční

opatření po dobu 7 dnů a

• doužívejte tablety z balení

• vezměte si vynechanou tabletu

• doužívejte tablety z balení

• vezměte si vynechanou tabletu,

• doužívejte tablety ze

stávajícího balení

• přeskočte období bez tablet

• pokračujte dalším balením

Pokračujte s dalším balením

nebo

2. týden

3. týden (8

dní)

Pouze 1 vynechaná

tableta

(opoždění o více než 12

hodin)

• přestaňte užívat tablety ze

stávajícího balení

• dodržte období bez tablet (max.

6 dnů včetně vynechaných tablet)

• pokračujte dalším balením

13/15

Užívání přípravku Gracial můžete ukončit kdykoliv. Pokud nechcete otěhotnět, požádejte svého

lékaře, aby Vám doporučil jinou metodu antikoncepce.

Pokud jste ukončila užívání přípravku Gracial, protože si přejete otěhotnět, doporučuje se počkat na

první přirozenou menstruaci a teprve potom se pokusit o otěhotnění. Lze tak snáze stanovit termín

porodu.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gracial nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, zvláště pokud je závažný

nebo trvalý, nebo pokud se vyskytne jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu, o které si myslíte, že

se vyskytla v důsledku užívání přípravku Gracial, informujte prosím svého lékaře.

Zvýšené riziko krevních sraženin v žilách (žilní tromboembolismus, VTE) nebo krevní sraženiny

v tepnách (arteriální tromboembolismus, ATE) je přítomné u všech žen, které užívají kombinovanou

hormonální antikoncepci. Pro podrobnější údaje o různých rizicích v důsledku používání kombinované

hormonální antikoncepce si přečtěte bod 2 „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gracial užívat“.

Časté: mohou postihnout až 1 z 10 žen

depresivní nálada, změny nálady

bolest hlavy

nevolnost, bolest břicha

bolest prsou, citlivost prsou

zvýšení tělesné hmotnosti.

Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 žen

zadržování tekutin

snížení sexuální žádostivosti

migréna

zvracení, průjem

vyrážka, kopřivka

zvětšení prsou.

Vzácné: mohou postihnout až 1 z 1000 žen

škodlivé krevní sraženiny v žíle nebo tepně, například:

v noze nebo chodidle (tj. hluboká žilní trombóza);

v plicích (tj. plicní embolie);

srdeční záchvat;

cévní mozková příhoda;

příznaky malé cévní mozkové příhody nebo dočasné cévní mozkové příhody známé jako

tranzitorní ischemická ataka (TIA);

krevní sraženiny v játrech, žaludku/střevech, ledvinách nebo oku.

Šance, že se u Vás objeví krevní sraženina, mohou být vyšší, pokud máte jiná onemocnění, která

zvyšují riziko (pro více informací o podmínkách, které zvyšují riziko krevních sraženin, a o příznacích

krevní sraženiny viz bod 2)

reakce z přecitlivělosti

zvýšení sexuální žádostivosti

nesnášenlivost kontaktních čoček

erythema nodosum, erythema multiforme (týká se pokožky)

sekrece z prsou, poševní výtok

snížení tělesné hmotnosti.

Hlášení nežádoucích účinků

14/15

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Gracial uchovávat

Neužívejte přípravek Gracial po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte přípravek Gracial mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte blistr při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn

před světlem a vlhkostí.

Pokud u tablet zaznamenáte např. změny barvy, drolení nebo jakékoliv jiné viditelné známky

poškození, tablety neužívejte.

6.

Obsah balení a další informace

6.1

Co

přípravek

Gracial obsahuje

Léčivými látkami jsou:

modré tablety: desogestrelum (0,025 mg) a ethinylestradiolum (0,040 mg)

bílé tablety: desogestrelum (0,125 mg) a ethinylestradiolum (0,030 mg)

Pomocnými látkami jsou:

modré tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý; tokoferol alfa; indigo karmín (E132);

monohydrát laktózy; bramborový škrob; povidon; kyselina stearová

bílé tablety: koloidní bezvodý oxid křemičitý; tokoferol alfa; monohydrát laktózy; bramborový

škrob; povidon; kyselina stearová

6.2

Jak přípravek Gracial vypadá a

obsah

balení

Tablety jsou kulaté, ploché, se zkosenými hranami o průměru 6 mm. Na jedné straně jsou označeny

kódem TR nad číslicí 8 (bílé tablety) nebo TR nad číslicí 9 (modré tablety) a na druhé straně jsou bez

potisku.

Gracial je dodáván v blistrech s 22 tabletami (7 modrých a 15 bílých tablet) s 1, 3 nebo 6 blistry

uloženými v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.3

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24

Irsko

15/15

Výrobce:

Organon Ireland Ltd., Swords, Irsko

nebo

Cyndea Pharma, S.L., Polígono Industrial Emiliano Revilla Sanz, Avenida de Ágreda, 31 Ólvega

42110 (Soria) Španělsko

6.4

Poslední revize této příbalové informace

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11. 9. 2017

POKUD MÁTE DALŠÍ OTÁZKY NEBO POŽADUJETE ÚPLNOU PRESKRIPČNÍ

INFORMACI PRO GRACIAL, PORAĎTE SE PROSÍM SE SVÝM LÉKAŘEM NEBO

LÉKÁRNÍKEM.

29-5-2017

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Lupin Pharmaceuticals Inc. Announces a Nationwide Recall of Mibelas™ 24 Fe (Norethindrone Acetate and EthinylEstradiol 1mg/0.02mg Chewable Tablets and Ferrous Fumarate 75 mg) Tablets Due to Out of Sequence Tablets and Missing Expiry/Lot Information

Baltimore, Maryland, Lupin Pharmaceuticals Inc. announced today that it has voluntarily recalled lot L600518, Exp 05/18 of Mibelas 24 Fe (Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol 1 mg/0.02 mg chewable and ferrous fumarate 75 mg) Tablets at the consumer level. A confirmed market complaint indicated a packaging error, where the blister was rotated 180 degrees within the wallet, reversing the weekly tablet orientation and making the lot number and expiration date no longer visible. The first four days of...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-10-2017

JULEBER (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

JULEBER (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

PIMTREA (Desogestrel/Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

CYCLESSA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aspen Global Inc.
]

CYCLESSA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aspen Global Inc. ]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

DESOGEN (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Organon USA Inc.]

DESOGEN (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Organon USA Inc.]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

EMOQUETTE (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

EMOQUETTE (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

KIMIDESS (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

KIMIDESS (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Par Pharmaceutical]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

ORTHO CEPT (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Janssen Pharmaceuticals, Inc.]

ORTHO CEPT (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Janssen Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

28-6-2017

CYRED (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

CYRED (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Afaxys Pharma, LLC]

Updated Date: Jun 28, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) - updated on RxList

Learn about Yasmin (Drospirenone and Ethinyl Estradiol) may treat, uses, dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews, and related medications.

US - RxList

25-5-2017

ENSKYCE ( Desogestrel And Ethinyl Estradiol ) Kit [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

ENSKYCE ( Desogestrel And Ethinyl Estradiol ) Kit [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: May 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

KALLIGA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

KALLIGA (Desogestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed

20-3-2017

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

FAYOSIM (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol And Ethinyl Estradiol) Kit

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement