Advertisement

GOPTEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GOPTEN Tvrdá tobolka 2MG
 • Dávkování:
 • 2MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GOPTEN Tvrdá tobolka 2MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TRANDOLAPRIL
 • Přehled produktů:
 • GOPTEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 58/ 067/95-B/C
 • Datum autorizace:
 • 04-11-2015
 • EAN kód:
 • 5099151006578
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls77441/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE –

INFORMACE PRO UŽIVATELE

GOPTEN 0,5 mg

GOPTEN 2 mg

GOPTEN 4 mg

Trandolaprilum

Tvrdé tobolky

(Trandolaprilum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Gopten a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gopten užívat

Jak se přípravek Gopten užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gopten uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK GOPTEN A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku omezuje přeměnu angiotenzinu I na angiotenzin II.

Angiotenzin II je silná látka, vytvářená organismem, způsobující zúžení cév a zadržení tekutin. Tím, že

k této přeměně nedochází, zůstávají v konečném důsledku cévy rozšířené a krevní tlak se snižuje.

Bylo prokázáno, že přípravek Gopten zlepšuje přežívání po srdečním infarktu u pacientů s poruchou funkce

levé komory s projevy srdečního selhávání i bez nich anebo se zbytkovou ischemií i bez ní.

Dlouhodobá léčba přípravkem Gopten snižuje významně celkovou úmrtnost, zejména ze srdečně cévních

příčin. Významně se snižuje riziko náhlé smrti a výskyt těžkého srdečního selhání.

Přípravek se užívá při léčbě vysokého krevního tlaku (esenciální hypertenze), při omezené funkci levé

komory po srdečním infarktu a při symptomatické léčbě městnavého srdečního selhávání.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

GOPTEN

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Gopten

jestliže jste alergický(á) na trandolapril nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6) nebo na jakékoli další ACE-inhibitory.

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) otoky na různých místech těla (angioedém).

jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce. (Je však lépe přípravek neužívat ani na počátku těhotenství –

viz bod Těhotenství a kojení).

pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení

krevního tlaku obsahujícím aliskiren.

Pro nedostatek terapeutických zkušeností by neměl být přípravek Gopten podáván dětem.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gopten se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

-

Pokud máte stenózu (chorobné zúžení) aorty nebo obstrukci (stažení, překážku) výtokové části

srdce.

Pokud trpíte těžkým poškozením funkce ledvin. Váš lékař bude pečlivě sledovat vaši funkci ledvin

a možná se rozhodne Vám dávku Goptenu snížit.

Pokud trpíte poruchou funkce jater, je zapotřebí zvláštní opatrnosti a pečlivého sledování.

Během léčby ACE inhibitorem se může objevit suchý a neproduktivní kašel, který po vysazení

léčby vymizí.

U pacientů s nekomplikovanou hypertenzí se může na začátku léčby trandolaprilem nebo po

zvýšení dávky výjimečně vyskytnout systémové snížení krevního tlaku, častěji u pacientů s

nedostatkem tekutin a solí následkem dlouhodobé léčby diuretiky, diety s omezením soli, dialýzy,

průjmu či zvracení. Tento nedostatek je třeba upravit před zahájením léčby trandolaprilem.

Na začátku léčby může u některých pacientů, kteří užívají léky na odvodnění dojít k výraznému

poklesu krevního tlaku a to i u těch pacientů, u kterých léčba léky na odvodnění začala nedávno.

Přípravek Gopten může způsobit angioedém, který zahrnuje otok obličeje, končetin, jazyka,

hlasivek a/ nebo hrtanu. Častěji se vyskytuje u pacientů černé rasy. Pokud u sebe zpozorujete

známky angioedému, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc!

U pacientů léčených ACE inhibitory se vyskytnul i střevní angioedém (opuch sliznice střeva). V

případě bolesti břicha se u pacientů užívajících Gopten musí zvážit i tato možnost.

Anafylaktické reakce (reakce z přecitlivělosti) se mohou objevit u pacientů, kteří současně s ACE

inhibitory dostávají desenzibilační léčbu proti zvířecím jedům.

Během

léčby

přípravkem

Gopten

nesmí

provádět

dialýza

nebo

hemofiltrace

přes

vysokoprůtokové polyakrylonitrilové membrány kvůli riziku vzniku anafylaktické reakce až život

ohrožujícího šoku. V tomto případě je nutné převést pacienta na jiné antihypertensivum (lék

snižující krevní tlak; ne však ACE inhibitor) anebo se musí použít na dialyzátoru jiná membrána.

U pacientů užívajících ACE inhibitory a zároveň léčených LDL aferézou byli pozorovány život

ohrožující anafylaktické reakce (reakce z přecitlivělosti).

U pacientů užívajících ACE inhibitory byla pozorována agranulocytóza (pokles počtu až vymizení

určitého druhu bílých krvinek v krvi) a úbytek elementů v kostní dřeni, častěji u pacientů s

poruchou

funkce

ledvin

nebo

onemocněním

pojivové

tkáně

(např.

lupus

erythematodes,

sklerodermie). U těchto pacientů je třeba zvážit pravidelné sledování počtu krevních buněk a hladin

proteinů v moči, zejména při současném poškození funkce ledvin a léčbě kortikosteroidy a

antimetabolity. Po ukončení léčby ACE inhibitory tyto příznaky vymizí.

V případě chirurgického zákroku či při použití znecitlivujících přípravků snižujících krevní tlak

může trandolapril blokovat tvorbu angiotenzinu II závislou na uvolnění reninu.

Pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:

blokátory receptorů pro angiotenzin II (ARB) (také známé jako sartany - například

valsartan, telmisartan, irbesartan), a to zejména pokud máte problémy s ledvinami

související s diabetem.

aliskiren.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství

elektrolytů (např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodě: "Neužívejte přípravek Gopten".

- Pokud užíváte některý z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého

podkožního otoku, např. v krku):

- sirolimus, everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR (užívají se k zamezení

odmítnutí transplantovaných orgánů).

Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Užívání

přípravku Gopten není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek

Gopten nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod Těhotenství a kojení.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku Gopten nebyla u dětí stanovena.

D

alší léčivé přípravky

a přípravek Gopten

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Gopten a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Prosím,

informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a

to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám jiný lékař bude předepisovat nebo

doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte přípravek Gopten. Než začnete současně s

užíváním přípravku Gopten užívat nějaký volně prodejný lék (například léky k tlumení bolesti), poraďte se

se svým ošetřujícím lékařem.

Současné podání kuchyňské soli oslabuje účinek přípravku Gopten na snížení krevního tlaku.

Léky snižující krevní tlak (obzvláště diuretika) zesilují účinek přípravku Gopten na snížení krevního tlaku.

Analgetika a nesteroidní antirevmatika (tj. látky k tlumení bolesti a zánětu, např. kyselina acetylsalicylová,

indometacin) účinek přípravku Gopten na snížení krevního tlaku snižují.

Potravinové doplňky obsahující draslík nebo náhrada soli obsahující draslík, diuretika (tablety podporující

močení, zejména tzv. draslík šetřící diuretika), další léky, které mohou zvyšovat hladinu draslíku v těle

(např. heparin nebo kotrimoxazol, označovaný též jako trimethoprim/sulfamethoxazol).

Současné podání přípravku Gopten a lithia zvyšuje množství lithia v séru.

Při současném podání některých anestetik může dojít k nežádoucímu poklesu krevního tlaku (před

plánovaným operačním výkonem je nutno informovat svého lékaře i anesteziologa, že užíváte přípravek

Gopten!).

Při současném užívání přípravku Gopten a látek k ovlivnění diabetu (inzulin, tablety k úpravě diabetu)

může dojít k zesílení účinku těchto léků.

Při současném užívání přípravku Gopten s kortikoidy nebo léky k potlačení imunity může být zvýšeno

riziko poklesu bílých krvinek v krvi (leukopenie).

Léky proti překyselení žaludku mohou způsobit snížení hladin přípravku Gopten v krvi. Kombinace

s některými typy antidepresiv zvyšuje riziko náhlého poklesu krevního tlaku.

Při současné léčbě injekcemi zlata může dojít k některým cévním reakcím (zarudnutí obličeje, nevolnosti,

zvracení a poklesu tlaku).

Podobně jako u všech přípravků ke snížení tlaku, zvyšuje kombinace přípravku Gopten s neuroleptiky (léky

užívané k léčbě psychóz) nebo tricyklickými antidepresivy riziko ortostatické hypotenze (nadměrný náhlý

pokles krevního tlaku při zaujetí vzpřímené polohy z lehu, popřípadě sedu).

Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:

Pokud užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace v bodě

"Neužívejte přípravek Gopten " a "Upozornění a opatření").

Léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus, everolimus

a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření”.

P

říprav

ek Gopten s

jídlem

,

pitím

a alkoholem

Protože požití jídla nemá na účinek přípravku Gopten vliv, můžou se tobolky užívat nezávisle na době jídla

a zapíjejí se dostatečným množstvím tekutiny.

Účinek současně podaného alkoholu se zvyšuje. Alkohol zvyšuje riziko hypotenze (nízký krevní tlak).

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Lékař vám doporučí vysazení přípravku Gopten ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste

těhotná, a převede vás na jinou léčbu. Užívání přípravku Gopten není vhodné na počátku těhotenství. Od

třetího měsíce těhotenství se přípravek Gopten nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství

by mohl způsobit závažné poškození plodu.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte. Přípravek Gopten není doporučen kojícím matkám a váš lékař může

zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo nedonošené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek může, zejména na počátku léčby, při zvýšené únavě, závrati anebo ve spojitosti s alkoholem,

nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. při

řízení motorových vozidel, obsluze strojů, při práci ve výškách apod.). Tuto činnost byste měli vykonávat

pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek Gopten obsahuje monohydrát laktosy

Přípravek

Gopten

obsahuje

monohydrát laktosy.

Pokud

Vám

Váš lékař řekl, že

nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

JAK SE

PŘÍPRAVEK GOPTEN UŽÍVÁ

Jak a kdy se má přípravek Gopten užívat

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem. Dávkování musí určit lékař.

Užívání tohoto přípravku

Tobolku polykejte nerozkousanou. V případě potřeby ji zapijte sklenicí vody.

Léčba vysokého krevního tlaku

Obvyklá denní dávka je 1 x denně 2 mg trandolaprilu (odpovídá 1 tobolce přípravku Gopten 2 mg).

V odůvodněných případech je možno dávku postupně zdvojnásobovat v intervalu 1-4 týdnů, maximálně

však na 4 mg denně. Doporučená úvodní denní dávka se pohybuje od 0,5 mg do 1 mg až 2 mg 1x denně.

Obvyklá udržovací dávka je 1 – 4 mg denně.

U starších pacientů s normální funkcí ledvin není nutná úprava dávky.

Pacienti s omezenou funkcí ledvin nebo s mírnými poruchami jaterních funkcí užívají na počátku léčby

Gopten 0,5 mg ráno. Dávka se pak postupně zvyšuje v závislosti na reakci pacienta na léčbu. Pacienti

s poruchou vodní a solné bilance (větší výdej než příjem, např. při dialýze, zvracení, průjmu, užívání

diuretik) užívají v počáteční fázi Gopten 0,5 mg ráno. Tento rozdíl v bilanci solí a tekutin by měl být

vyrovnán, pokud možno, ještě před začátkem léčby přípravkem Gopten.

Léčba při omezené funkci levé komory po srdečním infarktu

Léčba přípravkem Gopten po srdečním infarktu smí být zahájena po úpravě oběhu, nejdříve třetí den po

prvních projevech akutního srdečního infarktu, úvodní dávkou od 0,5 mg do 1 až 2 mg jednou denně. Tato

dávka se má zvyšovat postupně až na maximálně 4 mg jednou denně. V závislosti na snášenlivosti (jako

např. nežádoucí snížení krevního tlaku) může být zvyšování dávky dočasně pozastaveno.

V případě náhlého nežádoucího poklesu krevního tlaku musí být veškerá doprovodná léčba snižující krevní

tlak (např. léky rozšiřující cévy včetně nitrátů a diuretik) pečlivě zkontrolována, a pokud je to možné, dávka

těchto léků snížena. Dávka přípravku Gopten by měla být snížena pouze tehdy, pokud předchozí opatření

nebyla dostatečně účinná nebo možná.

Léčba při městnavém srdečním selhání

U pacientů s vysokým krevním tlakem, u nichž se současně vyskytuje městnavé srdeční selhání, byl při

léčbě ACE inhibitory pozorován pokles krevního tlaku.

U těchto pacientů se proto léčba zahajuje podáváním tobolky 0,5 mg do 1 mg jednou denně a postupně

zvyšována do maxima 4 mg 1x denně, vždy pod bedlivým dozorem lékaře.

Použití u dětí a dospívajících

Bezpečnost a účinnost přípravku Gopten nebyla u dětí a dospívajících stanovena.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gopten než jste měl(a)

Maximální u lidí ověřená denní dávka je 16 mg. Při překročení této dávky nebo při náhodném požití tobolek

dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gopten

Pokud zapomenete užít jednu tabletu, vezměte si další hned, jakmile si vzpomenete (pokud již téměř

nenastal čas na užití další dávky). Vzpomenete-li si až při užití další dávky léku, zapomenutou tabletu již

neužívejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Při užívání se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny dle četnosti výskytu:

Časté (mohou postihnout až 1 pacienta z 10), méně časté (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100), vzácné

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000), velmi vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000).

Nežádoucí účinky se vyskytují obzvláště na počátku léčby přípravkem Gopten nebo u pacientů s poruchou

vodní a solné bilance, např. při předchozí léčbě diuretiky.

Zejména při započetí léčby nebo zvýšení dávky diuretik nebo přípravku Gopten, může dojít k výraznému

poklesu krevního tlaku s příznaky, jako jsou např. závratě, pocit slabosti, malátnost, zřídka i s krátkodobou

ztrátou vědomí.

Mezi časté nežádoucí účinky patří: bolest hlavy, závrať, suchý kašel, který po vysazení léčby mizí, nízký

krevní tlak a celková slabost.

Méně časté nežádoucí účinky jsou: nespavost, pokles libida, pocit bušení srdce, nevolnost, průjem, zácpa,

bolesti v oblasti břicha, návaly horka, svědění, vyrážka a malátnost, infekce, zánět nebo otok horních cest

dýchacích, bolesti zad, svalů a končetin, bolest na hrudi, poruchy erekce, spavost a celkově neobvyklé

pocity, periferní edém (otok).

Vzácně se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky: infekce močových cest, zánět průdušek, zánět hltanu,

pokles

počtu

bílých

krvinek,

chudokrevnost,

poruchy

krevních

destiček,

poruchy

bílých

krvinek,

přecitlivělost, vysoká hladina krevního cukru, snížení hladiny sodíku v krvi, vysoká hladina cholesterolu

v krvi, vysoká hladina tuků v krvi, zvýšená hladina močoviny v krvi, dna, snížená/ zvýšená chuť k jídlu,

abnormální hodnoty enzymů, halucinace, deprese, poruchy spánku, úzkost, hyperaktivita, netečnost, cévní

mozková příhoda, mdloby, nepravidelné záškuby svalů, pocit brnění či svědění, migréna, migréna bez aury,

porucha chuti, zánět očních víček, otok spojivky, poruchy zraku, poruchy oka, ušní šelest, infarkt

myokardu, nedostatečné prokrvení srdečního svalu, angina pectoris (bolesti na hrudi srdečního původu),

srdeční selhání, rychlé stahy srdečních komor, zvýšená tepová frekvence, snížená tepová frekvence,

zvýšený krevní tlak, onemocnění cév, náhlý pokles krevního tlaku při změně polohy z leže do stoje,

periferní cévní poruchy, křečové žíly, dušnost, krvácení z nosu, bolest v hltanu, kašel, dýchací potíže,

zvracení krve, zánět žaludku, bolesti břicha, zvracení, trávicí obtíže, sucho v ústech, plynatost, zánět jater,

zvýšení hladiny sérového bilirubinu, otok, nadměrné pocení, lupénka, ekzém, akné, suchá kůže, poruchy

kůže, bolest kloubů, bolesti v kostech, osteoartritida (onemocnění kloubů), selhání ledvin, hladina

nebílkovinných dusíkatých látek v krvi, nadměrné močení, časté močení, vrozená cévní vada, vyčerpanost,

poranění.

Následující nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s frekvencí, která nejde z dostupných dat určit: snížení

počtu (až vymizení) některých, případně všech krevních elementů (krevních destiček, bílých a červených

krvinek), zvýšení hladiny draslíku v krvi, krvácení do mozku, poruchy rovnováhy, tranzitorní ischemická

ataka

(náhlá

krátkodobá

funkční

porucha

mozku

způsobená

oddělením

některé

jeho

částí

přísunu

krve

), blokáda převodu vzruchu mezi srdečními síněmi a komorami, srdeční zástava, porucha

srdečního rytmu, zúžení průdušek (bronchů), neprůchodnost střevní, zánět slinivky břišní, žloutenka,

abnormální testy jaterních funkcí, závažné kožní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální

nekrolýza), vypadávání vlasů a ochlupení, kopřivka, bolesti svalů, horečka, vzestup hladin některých látek

v krvi (kreatininu, alkalické fosfatázy, močoviny, laktátdehydrogenázy, jaterních enzymů, transmitáz),

abnormality v EKG, pokles hladiny červeného krevního barviva, pokles podílu červených krvinek na

celkovém objemu krve.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny při užití ACE inhibitorů jako skupiny a mohou se vyskytnout

s frekvencí, která nejde z dostupných dat určit:

Snížení počtu červených krvinek z důvodu jejich rozpadu, zvýšení počtu určitého typu bílých krvinek a/

nebo zvýšená hladina antinukleárních protilátek, stavy zmatenosti, zastřené vidění, zánět vedlejších nosních

dutin, rýma, zánět jazyka, otok střeva, různé formy akutních kožních reakcí (erythema multiforme,

psoriatiformní dermatitis).

Při podezření na závažnou kožní reakci je nutno léčbu přípravkem Gopten přerušit.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.

Při výskytu otoku obličeje, rtů, jazyka nebo při dýchacích obtížích přerušte léčbu a ihned vyhledejte lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK GOPTEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za “Použitelné do:".

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Gopten obsahuje

Léčivou látkou přípravků Gopten je trandolaprilum.

Gopten 0,5 mg

Jedna tvrdá tobolka přípravku Gopten 0,5 mg obsahuje trandolaprilum 0,5 mg.

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, povidon 25, natrium-stearyl-

fumarát, želatina, oxid titaničitý, erythrosin, žlutý oxid železitý, natrium-lauryl-sulfát.

Gopten 2 mg

Jedna tvrdá tobolka přípravku Gopten 2 mg obsahuje trandolaprilum 2 mg.

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, povidon 25, natrium-stearyl-

fumarát, želatina, oxid titaničitý, erythrosin, žlutý oxid železitý, natrium-lauryl-sulfát.

Gopten 4 mg

Jedna tvrdá tobolka přípravku Gopten 4 mg obsahuje trandolaprilum 4 mg.

Pomocnými látkami jsou: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, povidon 25, natrium-stearyl-

fumarát, želatina, oxid titaničitý, erythrosin, žlutý oxid železitý, černý oxid železitý, natrium-lauryl-

sulfát

Jak přípravek Gopten vypadá a co obsahuje toto balení

Gopten 0,5 mg jsou tvrdé želatinové tobolky se spodní částí červenou a vrchní částí světle žlutou, obsahující

bílý prášek.

Gopten 2 mg jsou tvrdé želatinové tobolky se spodní i vrchní částí červenou, obsahující bílý prášek.

Gopten 4 mg jsou tvrdé želatinové tobolky se spodní částí červenou a vrchní částí kaštanově hnědou,

obsahující bílý až téměř bílý granulát.

Přípravky Gopten jsou dodávány v blistrech v následujících velikostech balení:

Blistr:

Gopten

0,5 mg - 20, 28, 50, 100 tobolek

Gopten

2 mg - 14, 20, 28, 84, 98 tobolek

Gopten 4 mg – 14, 28, 56, 98 tobolek

Držitel rozhodnutí o registraci

BGP Products Czech Republic s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce

Famar Italia S.p.A., Baranzate (MI), Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidová

na 24. 4. 2017.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

13-12-2017

TRANDOLAPRIL Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

TRANDOLAPRIL Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

TRANDOLAPRIL Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

TRANDOLAPRIL Tablet [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

TRANDOLAPRIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

TRANDOLAPRIL Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

TRANDOLAPRIL (Trandolapril Tablets) Tablet [Epic Pharma, LLC]

TRANDOLAPRIL (Trandolapril Tablets) Tablet [Epic Pharma, LLC]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

6-7-2017

TRANDOLAPRIL Tablet [Carilion Materials Management]

TRANDOLAPRIL Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Jul 6, 2017 EST

US - DailyMed

30-6-2017

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system

RAS-acting agents - Renin-angiotensin system (Active substance: benazepril, captopril, cilazapril, delapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, spirapril, trandolapril, zofenopril, candesartan, eprosartan, losartan, olmesartan, valsartan) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4652 of Fri, 30 Jun 2017

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement