GLYMEXAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLYMEXAN Tableta 6MG
 • Dávkování:
 • 6MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 500 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLYMEXAN Tableta 6MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Glimepirid
 • Přehled produktů:
 • TBL NOB 500X6MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 279/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 15-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls208022/2015 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

GLYMEXAN 4 mg, tablety 

GLYMEXAN 6 mg, tablety 

Glimepiridum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je přípravek Glymexan a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glymexan užívat 

3.  Jak se přípravek Glymexan užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Glymexan uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Glymexan a k čemu se používá 

Glymexan je lék na snížení hladiny cukru v krvi (lék na cukrovku užívaný ústy). 

Glymexan  se  užívá  k  léčbě  určité  formy  cukrovky  (diabetes  mellitus  2.  typu),  když  dieta,  tělesné 

cvičení a snížení váhy nejsou dostačující. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glymexan užívat 

Neužívejte přípravek  Glymexan: 

-  pokud jste alergický(á) na glimepirid, na jiný derivát sulfonylmočoviny, na sulfonamidy nebo na 

kteroukoliv pomocnou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  pokud máte těžkou ledvinnou či jaterní nedostatečnost, 

-  pokud trpíte diabetem mellitus (cukrovka) závislém na inzulínu (diabetes mellitus 1. typu), 

-  pokud máte diabetickou ketoacidózou (nárůst kyselých látek v krvi vyvolaný odbouráváním tuků 

místo cukru),  

-  pokud trpíte ospalostí nebo poruchami vědomí způsobenými silně zvýšenou hladinou cukru v krvi 

(diabetické kóma). 

V případě těžké poruchy funkce jater nebo ledvin budete užívat inzulín místo tohoto léku. 

Upozornění a opatření 

Během léčby glimepiridem je nezbytné, aby vám byly pravidelně vyšetřovány hladiny cukru v krvi. 

Váš lékař může také provádět kontroly krevního obrazu a jaterních funkcí.  

Měli byste dodržovat léčebný plán stanovený lékařem pro dosažení správné hladiny krevního cukru. 

To  znamená,  že  kromě  pravidelného  užívání  tablet  budete  dodržovat  dietní  režim,  provádět  tělesná 

cvičení  a  pokud  je  to  nutné,  zredukovat  tělesnou  hmotnost.  Také  věnujte pozornost svým hladinám 

cukru v krvi (pokud možno také v moči), zda odpovídají hodnotám předepsaným lékařem. 

V  úvodních  týdnech  léčby  může  být  vyšší  riziko  nežádoucího  snížení  hladiny  cukru  v krvi 

(hypoglykémie) a je nezbytné u Vás zvláště pečlivě sledovat hladiny cukru v krvi. 

K poklesu krevní hladiny cukru může dojít pokud: 

-  jíte nepravidelně nebo vynecháváte jídla 

-  hladovíte 

-  jste podvyživení 

-  změníte dietu   

-  zvýšíte fyzickou aktivitu a příjem glycidů (cukrů) není odpovídajícím způsobem navýšen 

-  konzumujete alkohol, zvláště v kombinaci s vynecháváním jídel 

-  současně užíváte jiné léky nebo přírodní přípravky 

-  užijete vysoké dávky glimepiridu 

-  trpíte  určitými  hormonálně  vyvolanými  poruchami  (funkční  poruchy  štítné  žlázy,  hypofýzy 

nebo kůry nadledvin) 

-  funkce vašich ledvin je snížena 

-  funkce vašich jater je závažně snížena 

-  nedbáte instrukcí vašeho lékaře nebo této příbalové informace 

Informujte, prosím, svého lékaře o těchto rizikových stavech, aby mohl upravit dávkování glimepiridu 

nebo, pokud to uzná za nutné, upravit celý léčebný program. 

Pokud trpíte sníženou hladinou cukru v krvi (hypoglykémie), mohou se u Vás vyskytnout následující 

příznaky: bolest hlavy, hlad, únava, nevolnost, zvracení, malátnost, ospalost, poruchy spánku, neklid, 

agresivita, poruchy koncentrace, bdělosti a reakční doby, deprese, zmatenost, poruchy řeči a vidění, 

neschopnost  mluvit,  třes,  částečné  ochrnutí  nervu  nebo  svalu,  smyslové  poruchy,  závratě  a 

bezmocnost. 

Dále  se  mohou  vyskytnout  příznaky:  pocení,  vlhká  kůže,  úzkost,  zrychlená  srdeční  činnost,  vysoký 

krevní  tlak,  bušení  na  hrudi,  náhlá  silná  bolest  na  hrudi,  která  může  vyzařovat  do  okolí  (angina 

pektoris), a srdeční arytmie (nepravidelná srdeční akce).  

Pokud  krevní  hladina  cukru stále klesá, může se dostavit značná zmatenost (delirium), křeče, ztráta 

sebekontroly, povrchní dýchání a zpomalení srdeční činnosti, může upadnout do bezvědomí.  

Klinický obraz těžké hypoglykémie může být podobný obrazu mozkové mrtvice. 

Ve  většině  případů  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v krvi   rychle  mizí  po  podání  cukru,  například 

hroznového cukru, kostky cukru, sladké šťávy, cukrem oslazeného čaje.  

Proto byste měli mít stále při sobě v nějaké formě cukr (kostky cukru, hroznový cukr). Pozor! Umělá 

sladidla jsou neúčinná! Kontaktujte, prosím, lékaře, pokud požití cukru nepomáhá nebo se příznaky 

vracejí. 

Příznaky  poklesu  krevní  hladiny  cukru  mohou  chybět  nebo  být  slabě  patrné  nebo  přicházet  velmi 

pomalu.  Nemusíte  si  včas  uvědomit,  že  hladina  cukru  v  krvi  klesá.  K  tomu  může  dojít  u  starších 

pacientů,  pokud  užívají  některé  přípravky  (např.  ovlivňující  centrální  nervový  systém  a 

betablokátory).  Může  k  tomu  dojít  také,  pokud  trpíte  určitými  poruchami  hormonálních  funkcí 

(poruchy  štítné  žlázy  nebo  předního  laloku  hypofýzy  nebo  nedostatečnost  kůry  nadledvin).  Snížená 

funkce jater může narušit regulační mechanismy.  

Zátěžové situace (např. úraz, operace, infekce spojená s horečkou atd.) si mohou vyžádat přechodnou 

léčbu inzulínem. 

Příznaky zvýšené hladiny cukru v krvi (hyperglykémie – může vzniknout pokud glimepirid již nestačí 

na snížení hladiny cukru, pokud nedodržujete léčebný režim předepsaný lékařem nebo ve zvláštních 

stresových  situacích)  jsou žízeň, časté močení, sucho v ústech a suché svědění kůže, plísňové nebo 

jiné kožní infekce a snížená výkonnost. 

V takových případech musíte kontaktovat svého lékaře.  

U  pacientů  s deficitem  enzymu  glukózo-6-fosfát  dehydrogenáza  může  docházet  ke  snížení  hladiny 

hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie). 

Další léčivé přípravky a přípravek Glymexan  

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Účinnost a bezpečnost léku může být ovlivněna při jeho současném užívání s některými jinými léky. 

Rovněž se může stát, že účinnost a bezpečnost jiných léků může být ovlivněna při současném užívání 

přípravku Glymexan. 

Účinek glimepiridu může být zesílen a mohou se vyskytnout příznaky nízké hladiny cukru v krvi při 

užívání některého z níže uvedených léků: 

-  jiná perorální antidiabetika a inzulín 

-  antibiotika (např. chloramfenikol, klarithromycin, chinolony, tetracykliny, sulfonamidy) 

-  analgetika  nebo  antirevmatika  (deriváty  pyrazolonu,  např.  fenylbutazon,  azapropazon, 

oxyfenbutazon) 

-  léky proti bolesti (salicyláty) 

-  léčiva k léčbě tuberkulózy (kyselina p-amino-salicylová) 

-  přípravky podporující růst svalstva (anabolické a mužské pohlavní hormony) 

-  přípravky snižující krevní srážlivost (kumariny) 

-  přípravky pro léčbu plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol) 

-  přípravky  snižující  krevní  tlak  nebo  srdeční  frekvenci  (ACE-inhibitory,  betablokátory, 

sympatolytika) 

-  přípravky zlepšující náladu/antidepresiva (fluoxetin, inhitibory MAO) 

-  přípravky snižující chuť k jídlu (fenfluramin) 

-  přípravky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (fibráty) 

-  některé přípravky pro léčbu rakoviny (cyklo-, tri- a ifosfamidy) 

-  přípravky k léčbě alergií (tritoqualin) 

-  infuze vysokých dávek přípravků zlepšujících prokrvení (pentoxifylin) 

-  přípravky pro léčbu dny (probenecid, allopurinol, sulfinpyrazon) 

-  některé léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (disopyramid)  

Hladinu  krevního  cukru  snižující  efekt  glimepiridu  může  být  oslaben  a  hladina  krevního  cukru 

zvýšena, pokud jsou současně užívány následující léky: 

-  ženské pohlavní hormony (estrogeny a gestageny) 

-  přípravky podporující tvorbu moči (saluretika, thiazidová diuretika) 

-  hormony štítné žlázy 

-  protizánětlivé přípravky (glukokortikoidy) 

-  přípravky pro léčbu křečí nebo schizofrénie (fenytoin, deriváty fenotiazinu) 

-  přípravky snižující krevní tlak (diazoxid) 

-  přípravky pro léčbu tuberkulózy (rifampicin) 

-  přípravky pro léčbu nízkých hladin cukru v krvi (glukagon) 

-  prášky na spaní (barbituráty) 

-  přípravky pro léčbu některých očních onemocnění (acetozolamid) 

-  přípravky zvyšující srdeční činnost (adrenalin a sympatomimetika) 

-  přípravky snižující zvýšenou hladinu tuku v krvi (deriváty kyseliny nikotinové) 

-  dlouhodobé užívání přípravků proti zácpě (laxativa) 

Přípravky  na  léčbu  žaludečních  nebo  dvanáctníkových  vředů  (antagonisté  H2-receptorů)  nebo 

přípravky  snižující  krevní  tlak  (beta-blokátory,  klonidin  a  reserpin)  mohou  buď  zvyšovat  nebo 

oslabovat účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi. 

Léčivé  přípravky  působící  na  centrální  nervový  systém  (betablokátory,  klonidin,  guanetidin  nebo 

reserpin) mohou zakrýt nebo zcela potlačit příznaky snížené hladiny krevního cukru (hypoglykémie). 

Glimepirid může zesílit nebo oslabit účinek léčiv snižujících krevní srážlivost (kumarinové deriváty). 

Glymexan s jídlem, pitím a alkoholem 

Alkohol  může  zlepšit  nebo  zhoršit  schopnost  Glymexanu  snižovat  hladinu  krevního  cukru 

nepředvídatelným způsobem. 

Těhotenství a kojení 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Těhotenství 

Glymexan nesmí být užíván po celou dobu trvání těhotenství. Pokud plánujete těhotenství nebo je u 

Vás těhotenství v průběhu léčby glimepiridem zjištěno, informujte neprodleně svého lékaře. 

Kojení 

Glymexan se může vylučovat do mateřského mléka. Glymexan se nesmí užívat v období kojení. 

Řízení dopravních prostředků a strojů 

Vaše schopnost koncentrace a reakční doba může být zhoršena vlivem poklesu hladiny krevního cukru 

(hypoglykémie) nebo jejím zvýšením (hyperglykémie), nebo může dojít k poruchám vidění následkem 

těchto stavů. Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i jiné lidi (pokud řídíte auto nebo obsluhujete 

stroje). Poraďte se, prosím, s lékařem zda můžete řídit vozidlo pokud: 

  máte často hypoglykémie 

  máte slabé nebo žádné varovné signály hypoglykémie. 

Přípravek Glymexan obsahuje laktózu. 

Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  laktózu.  Jestliže  Vám  Váš  lékař  sdělil,  že  máte  nesnášenlivost 

vůči některým cukrům, obraťte se před používáním přípravku na svého lékaře. 

3.  Jak se přípravek Glymexan užívá 

Dávkování  

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Dávku určí Váš lékař v závislosti na Vašich hladinách cukru v krvi a moči. Změny vnějších faktorů 

(např.  snížení  tělesné  hmotnosti,  změn  životního  stylu,  stres)  nebo  zlepšení  onemocnění  může 

vyžadovat změnu dávkování glimepiridu.  

Obvyklá počáteční dávka je 1 mg glimepiridu denně. Pokud je tato dávka dostatečně efektivní, podává 

se  i  nadále  jako  udržovací  léčba.  Dávkováním  přesahujícím  4  mg  glimepiridu  denně  se  dosahuje 

lepšího výsledku jen zřídka. Maximální denní doporučená dávka je 6 mg glimepiridu. 

Kombinovaná  léčba  glimepiridem  plus  metforminem,  nebo  glimepiridem  plus  insulinem  je  možná. 

V takovém  případě  váš  lékař  určí  správné  dávkování  glimepiridu,  metforminu  nebo  insulinu 

individuálně pro Vás.  

Glimepirid  je  třeba  zapít  minimálně  půl  sklenicí  vody.  Tabletu  lze  rozdělit  na  dvě  stejné  poloviny. 

Obvykle se užívá celá denní dávka bezprostředně před nebo během vydatné snídaně. Pokud nesnídáte, 

měli  byste  lék  užívat  dle  dávkovacího  schématu  určeného  Vám    lékařem.  Je  důležité  nevynechávat 

jídla, pokud jste léčeni glimepiridem.  

Jestliže  máte  pocit,  že  účinek    Glymexanu  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý,  řekněte  to  svému  lékaři 

nebo lékárníkovi.  

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glymexan, než jste měl(a) 

Pokud  se  Vám  stane,  že  požijete  přípravku  větší  množství  nebo  dávku  navíc,  hrozí  Vám  pokles 

hladiny  krevního  cukru  (hypoglykémie,  viz  příznaky  v  bodě  2)  a  tehdy  byste  měli  neprodleně  sníst 

dostatečné  množství  cukru  (hroznový  cukr,  kostky  cukru,  sladkou  šťávu,  cukrem  oslazený  čaj)  a 

oznámit to lékaři. Stejná opatření proveďte i v případě, že přípravek náhodně požije někdo jiný, např. 

dítě. Osobám v bezvědomí nesmí být podáváno jídlo ani pití.  

Poněvadž stav hypoglykémie může nějakou dobu trvat, je důležité, aby byl pacient pečlivě sledován, 

dokud  mu  hrozí  nebezpečí.  Převoz  do  nemocnice  může  být  nutný,  stejně  jako  preventivně  vhodný. 

Těžké  případy  hypoglykémie  jsou  provázeny  ztrátou  vědomí  a  těžkými  neurologickými  poruchami 

s nutností zásahu rychlé lékařské pomoci, okamžitého lékařského ošetření a transportu do nemocnice. 

Je třeba zajistit přítomnost informované osoby, která může v případě nouze zavolat lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Glymexan  

Pokud  jste  zapomněl(a)  užít  dávku  přípravku,  užijte  až  další  následující  dávku  v  obvyklém  čase. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Jestliže jste přestal(a) užívat Glymexan  

Pokud  přerušíte  nebo  zastavíte  léčbu  přípravkem,  měli  byste  si  uvědomit,  že  žádaného  účinku 

snižujícího  hladinu  cukru  nebude  dosaženo  nebo  že  dojde  opět  ke  zhoršení  nemoci.  Pokud  musíte 

cokoli měnit, je naprosto nezbytné nejdříve se poradit s lékařem. 

Máte-li jakékoliv další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky  

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  GLYMEXAN    nežádoucí  účinky,  které  se  ale 

nemusí projevit u každého. 

Většina  nežádoucích  účinků  glimepiridu  je  závislých  na  dávce  a  vymizí  po  snížení  dávky  nebo 

vysazení léčby. 

Nežádoucí účinky se nejčastěji objevují po začátku  léčby. 

Nežádoucí účinky jsou v zásadě mírné a dočasné. 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 lidí

-  Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2 – Zvláštní opatrnosti při 

užívání přípravku Glymexan je zapotřebí); 

-  Snížení počtu krvinek: 

  krevních destiček (což zvyšuje riziko krvácení nebo modřin); 

  bílých krvinek (což zvyšuje pravděpodobnost infekcí); 

  červených krvinek (což může způsobit bledost, slabost nebo dušnost). 

Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glymexan. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000) 

-  alergická  reakce  (včetně  zánětucév,  často  spojeného  s  vyrážkou),  která  se  může  rozvinout  do 

závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy až se 

šokem. Pokud se u Vás takové příznaky vyskytnou, oznamte to neprodleně svému lékaři. 

-  abnormální  funkce  jater  včetně  zežloutnutí  kůže  a  očí  (žloutenka),  porucha  odtoku  žluči 

(cholestáza),  zánět  jater  (hepatitida)  nebo  selhání  jater.  Pokud  se  u  Vás  takové  příznaky 

vyskytnou, oznamte to neprodleně svému lékaři. 

-  pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, pocit plnosti nebo nadýmání a bolest břicha; 

-  pokles hladiny sodíku v krvi (projeví se v krevních testech). 

Další nežádoucí účinky zahrnují: 

-  kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na 

sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako jsou 

potíže  s  polykáním  nebo  dýcháním,  otok  rtů,  hrdla  a  jazyka.  Pokud  zaznamenáte  některý  z 

těchto nežádoucích účinků, oznamte to neprodleně svému lékaři.  

-  alergické reakce na deriváty sulfonylmočoviny, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek;  

-  problémy  se  zrakem,  které  mohou  nastat  na  počátku  léčby  přípravkem  Glymexan.  Jsou 

způsobeny změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit; 

-  zvýšené hladiny jaterních enzymů; 

-  závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), což má za následek krvácení nebo 

krevní podlitiny pod kůží.  

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků zhorší, nebo pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek 

neuvedený v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

Webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek Glymexan uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

[pro 4 mg tablety, balené v blistrech nebo lahvičkách] 

Uchovávejte v původním obalu. 

Uchovávejte při teplotě do 30° C. 

[pro 6 mg tablety, balené v blistrech] 

Uchovávejte v původním obalu.  

Uchovávejte při teplotě do 30° C. 

[pro 6 mg tablety, balené v lahvičkách] 

Uchovávejte v původním obalu.  

Uchovávejte při teplotě do 30° C. 

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na 

blistru/HDPE lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Glymexan obsahuje 

-  Léčivou látkou je glimepirid. Každá tableta obsahuje 4 mg nebo 6 mg glimepiridu. 

-  Pomocné  látky  jsou  monohydrát  laktosy,  kukuřičný  škrob,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu, 

povidon, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172). 

Jak přípravek Glymexan vypadá a co obsahuje toto balení 

Glymexan  4  mg,  tablety  jsou  žluté,  nepotahované  tablety  podlouhlého  tvaru  se  zkosenými  hranami 

(10.7 x 5.5 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 

Glymexan  6  mg,  tablety  jsou  žluté,  nepotahované  tablety  podlouhlého  tvaru  se  zkosenými  hranami 

(12.5 x 6.5 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny. 

PVC/PVDC/Al blistr nebo HDPE lahvička s PP uzávěrem 

[4 mg tablety] 

Blistr: 

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 500 tablet (nemocniční balení) 

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1  a 120x1 tablet 

HDPE lahvička: 

100 tablet 

[6 mg tablety] 

Blistr: 

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 500 tablet (nemocniční balení) 

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1 a 120x1 tablet 

HDPE lahvička: 

100 tablet 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci 

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. 

Jankovcova 1569/2c 

170 00 Praha 7 

Česká republika 

Výrobce 

SOFARIMEX – Ind., Quimica e Farmaceutica, Lda.,  Cacém, Portugalsko 

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG,  Tittmoning, Německo 

JELFA S.A., Jelenia Gora, Polsko  

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika: Glymexan (4 mg, 6 mg), tablety  

Slovensko:   Glibezid 4, Glibezid 6  

Polsko:   Glibezid 4, Glibezid 6 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.3.2016