GLYMEXAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLYMEXAN Tableta 4MG
 • Dávkování:
 • 4MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLYMEXAN Tableta 4MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GLIMEPIRID
 • Přehled produktů:
 • GLYMEXAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 278/06-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls208022/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

GLYMEXAN 4 mg, tablety

GLYMEXAN 6 mg, tablety

Glimepiridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Glymexan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glymexan užívat

Jak se přípravek Glymexan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Glymexan uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Glymexan a k čemu se používá

Glymexan je lék na snížení hladiny cukru v krvi (lék na cukrovku užívaný ústy).

Glymexan se užívá k léčbě určité formy cukrovky (diabetes mellitus 2. typu), když dieta, tělesné

cvičení a snížení váhy nejsou dostačující.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glymexan užívat

Neužívejte přípravek

Glymexan:

pokud jste alergický(á) na glimepirid, na jiný derivát sulfonylmočoviny, na sulfonamidy nebo na

kteroukoliv pomocnou složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),

pokud máte těžkou ledvinnou či jaterní nedostatečnost,

pokud trpíte diabetem mellitus (cukrovka) závislém na inzulínu (diabetes mellitus 1. typu),

pokud máte diabetickou ketoacidózou (nárůst kyselých látek v krvi vyvolaný odbouráváním tuků

místo cukru),

pokud trpíte ospalostí nebo poruchami vědomí způsobenými silně zvýšenou hladinou cukru v krvi

(diabetické kóma).

V případě těžké poruchy funkce jater nebo ledvin budete užívat inzulín místo tohoto léku.

Upozornění a opatření

Během léčby glimepiridem je nezbytné, aby vám byly pravidelně vyšetřovány hladiny cukru v krvi.

Váš lékař může také provádět kontroly krevního obrazu a jaterních funkcí.

Měli byste dodržovat léčebný plán stanovený lékařem pro dosažení správné hladiny krevního cukru.

To znamená, že kromě pravidelného užívání tablet budete dodržovat dietní režim, provádět tělesná

cvičení a pokud je to nutné, zredukovat tělesnou hmotnost. Také věnujte pozornost svým hladinám

cukru v krvi (pokud možno také v moči), zda odpovídají hodnotám předepsaným lékařem.

úvodních

týdnech

léčby

může

být

vyšší

riziko

nežádoucího

snížení

hladiny

cukru

v krvi

(hypoglykémie) a je nezbytné u Vás zvláště pečlivě sledovat hladiny cukru v krvi.

K poklesu krevní hladiny cukru může dojít pokud:

jíte nepravidelně nebo vynecháváte jídla

hladovíte

jste podvyživení

změníte dietu

zvýšíte fyzickou aktivitu a příjem glycidů (cukrů) není odpovídajícím způsobem navýšen

konzumujete alkohol, zvláště v kombinaci s vynecháváním jídel

současně užíváte jiné léky nebo přírodní přípravky

užijete vysoké dávky glimepiridu

trpíte určitými hormonálně vyvolanými poruchami (funkční poruchy štítné žlázy, hypofýzy

nebo kůry nadledvin)

funkce vašich ledvin je snížena

funkce vašich jater je závažně snížena

nedbáte instrukcí vašeho lékaře nebo této příbalové informace

Informujte, prosím, svého lékaře o těchto rizikových stavech, aby mohl upravit dávkování glimepiridu

nebo, pokud to uzná za nutné, upravit celý léčebný program.

Pokud trpíte sníženou hladinou cukru v krvi (hypoglykémie), mohou se u Vás vyskytnout následující

příznaky: bolest hlavy, hlad, únava, nevolnost, zvracení, malátnost, ospalost, poruchy spánku, neklid,

agresivita, poruchy koncentrace, bdělosti a reakční doby, deprese, zmatenost, poruchy řeči a vidění,

neschopnost

mluvit,

třes,

částečné

ochrnutí

nervu

nebo

svalu,

smyslové

poruchy,

závratě

bezmocnost.

Dále se mohou vyskytnout příznaky: pocení, vlhká kůže, úzkost, zrychlená srdeční činnost, vysoký

krevní tlak, bušení na hrudi, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do okolí (angina

pektoris), a srdeční arytmie (nepravidelná srdeční akce).

Pokud krevní hladina cukru stále klesá, může se dostavit značná zmatenost (delirium), křeče, ztráta

sebekontroly, povrchní dýchání a zpomalení srdeční činnosti, může upadnout do bezvědomí.

Klinický obraz těžké hypoglykémie může být podobný obrazu mozkové mrtvice.

Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi rychle mizí po podání cukru, například

hroznového cukru, kostky cukru, sladké šťávy, cukrem oslazeného čaje.

Proto byste měli mít stále při sobě v nějaké formě cukr (kostky cukru, hroznový cukr). Pozor! Umělá

sladidla jsou neúčinná! Kontaktujte, prosím, lékaře, pokud požití cukru nepomáhá nebo se příznaky

vracejí.

Příznaky poklesu krevní hladiny cukru mohou chybět nebo být slabě patrné nebo přicházet velmi

pomalu. Nemusíte si včas uvědomit, že hladina cukru v krvi klesá. K tomu může dojít u starších

pacientů,

pokud

užívají

některé

přípravky

(např.

ovlivňující

centrální

nervový

systém

betablokátory). Může k tomu dojít také, pokud trpíte určitými poruchami hormonálních funkcí

(poruchy štítné žlázy nebo předního laloku hypofýzy nebo nedostatečnost kůry nadledvin). Snížená

funkce jater může narušit regulační mechanismy.

Zátěžové situace (např. úraz, operace, infekce spojená s horečkou atd.) si mohou vyžádat přechodnou

léčbu inzulínem.

Příznaky zvýšené hladiny cukru v krvi (hyperglykémie – může vzniknout pokud glimepirid již nestačí

na snížení hladiny cukru, pokud nedodržujete léčebný režim předepsaný lékařem nebo ve zvláštních

stresových situacích) jsou žízeň, časté močení, sucho v ústech a suché svědění kůže, plísňové nebo

jiné kožní infekce a snížená výkonnost.

V takových případech musíte kontaktovat svého lékaře.

U pacientů s deficitem enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenáza může docházet ke snížení hladiny

hemoglobinu a k rozpadu červených krvinek (hemolytická anémie).

Další léčivé přípravky a přípravek Glymexan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinnost a bezpečnost léku může být ovlivněna při jeho současném užívání s některými jinými léky.

Rovněž se může stát, že účinnost a bezpečnost jiných léků může být ovlivněna při současném užívání

přípravku Glymexan.

Účinek glimepiridu může být zesílen a mohou se vyskytnout příznaky nízké hladiny cukru v krvi při

užívání některého z níže uvedených léků:

jiná perorální antidiabetika a inzulín

antibiotika (např. chloramfenikol, klarithromycin, chinolony, tetracykliny, sulfonamidy)

analgetika

nebo

antirevmatika

(deriváty

pyrazolonu,

např.

fenylbutazon,

azapropazon,

oxyfenbutazon)

léky proti bolesti (salicyláty)

léčiva k léčbě tuberkulózy (kyselina p-amino-salicylová)

přípravky podporující růst svalstva (anabolické a mužské pohlavní hormony)

přípravky snižující krevní srážlivost (kumariny)

přípravky pro léčbu plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol)

přípravky

snižující

krevní

tlak

nebo

srdeční

frekvenci

(ACE-inhibitory,

betablokátory,

sympatolytika)

přípravky zlepšující náladu/antidepresiva (fluoxetin, inhitibory MAO)

přípravky snižující chuť k jídlu (fenfluramin)

přípravky snižující zvýšenou hladinu tuků v krvi (fibráty)

některé přípravky pro léčbu rakoviny (cyklo-, tri- a ifosfamidy)

přípravky k léčbě alergií (tritoqualin)

infuze vysokých dávek přípravků zlepšujících prokrvení (pentoxifylin)

přípravky pro léčbu dny (probenecid, allopurinol, sulfinpyrazon)

některé léky k léčbě nepravidelného srdečního rytmu (disopyramid)

Hladinu krevního cukru snižující efekt glimepiridu může být oslaben a hladina krevního cukru

zvýšena, pokud jsou současně užívány následující léky:

ženské pohlavní hormony (estrogeny a gestageny)

přípravky podporující tvorbu moči (saluretika, thiazidová diuretika)

hormony štítné žlázy

protizánětlivé přípravky (glukokortikoidy)

přípravky pro léčbu křečí nebo schizofrénie (fenytoin, deriváty fenotiazinu)

přípravky snižující krevní tlak (diazoxid)

přípravky pro léčbu tuberkulózy (rifampicin)

přípravky pro léčbu nízkých hladin cukru v krvi (glukagon)

prášky na spaní (barbituráty)

přípravky pro léčbu některých očních onemocnění (acetozolamid)

přípravky zvyšující srdeční činnost (adrenalin a sympatomimetika)

přípravky snižující zvýšenou hladinu tuku v krvi (deriváty kyseliny nikotinové)

dlouhodobé užívání přípravků proti zácpě (laxativa)

Přípravky

léčbu

žaludečních

nebo

dvanáctníkových

vředů

(antagonisté

H2-receptorů)

nebo

přípravky snižující krevní tlak (beta-blokátory, klonidin a reserpin) mohou buď zvyšovat nebo

oslabovat účinek glimepiridu na snížení hladiny cukru v krvi.

Léčivé přípravky působící na centrální nervový systém (betablokátory, klonidin, guanetidin nebo

reserpin) mohou zakrýt nebo zcela potlačit příznaky snížené hladiny krevního cukru (hypoglykémie).

Glimepirid může zesílit nebo oslabit účinek léčiv snižujících krevní srážlivost (kumarinové deriváty).

Glymexan s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol

může

zlepšit

nebo

zhoršit

schopnost

Glymexanu

snižovat

hladinu

krevního

cukru

nepředvídatelným způsobem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Glymexan nesmí být užíván po celou dobu trvání těhotenství. Pokud plánujete těhotenství nebo je u

Vás těhotenství v průběhu léčby glimepiridem zjištěno, informujte neprodleně svého lékaře.

Kojení

Glymexan se může vylučovat do mateřského mléka. Glymexan se nesmí užívat v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a strojů

Vaše schopnost koncentrace a reakční doba může být zhoršena vlivem poklesu hladiny krevního cukru

(hypoglykémie) nebo jejím zvýšením (hyperglykémie), nebo může dojít k poruchám vidění následkem

těchto stavů. Mějte na paměti, že můžete ohrozit sebe i jiné lidi (pokud řídíte auto nebo obsluhujete

stroje). Poraďte se, prosím, s lékařem zda můžete řídit vozidlo pokud:

máte často hypoglykémie

máte slabé nebo žádné varovné signály hypoglykémie.

Přípravek Glymexan obsahuje laktózu.

Tento léčivý přípravek obsahuje laktózu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že máte nesnášenlivost

vůči některým cukrům, obraťte se před používáním přípravku na svého lékaře.

3.

Jak se přípravek Glymexan užívá

Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávku určí Váš lékař v závislosti na Vašich hladinách cukru v krvi a moči. Změny vnějších faktorů

(např. snížení

tělesné

hmotnosti, změn

životního stylu,

stres) nebo zlepšení onemocnění může

vyžadovat změnu dávkování glimepiridu.

Obvyklá počáteční dávka je 1 mg glimepiridu denně. Pokud je tato dávka dostatečně efektivní, podává

se i nadále jako udržovací léčba. Dávkováním přesahujícím 4 mg glimepiridu denně se dosahuje

lepšího výsledku jen zřídka. Maximální denní doporučená dávka je 6 mg glimepiridu.

Kombinovaná léčba glimepiridem plus metforminem, nebo glimepiridem plus insulinem je možná.

V takovém

případě

váš

lékař

určí

správné

dávkování

glimepiridu,

metforminu

nebo

insulinu

individuálně pro Vás.

Glimepirid je třeba zapít minimálně půl sklenicí vody. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Obvykle se užívá celá denní dávka bezprostředně před nebo během vydatné snídaně. Pokud nesnídáte,

měli byste lék užívat dle dávkovacího schématu určeného Vám lékařem. Je důležité nevynechávat

jídla, pokud jste léčeni glimepiridem.

estliže máte pocit, že účinek Glymexanu je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glymexan, než jste měl(a)

Pokud se Vám stane, že požijete přípravku větší množství nebo dávku navíc, hrozí Vám pokles

hladiny krevního cukru (hypoglykémie, viz příznaky v bodě 2) a tehdy byste měli neprodleně sníst

dostatečné množství cukru (hroznový cukr, kostky cukru, sladkou šťávu, cukrem oslazený čaj) a

oznámit to lékaři. Stejná opatření proveďte i v případě, že přípravek náhodně požije někdo jiný, např.

dítě. Osobám v bezvědomí nesmí být podáváno jídlo ani pití.

Poněvadž stav hypoglykémie může nějakou dobu trvat, je důležité, aby byl pacient pečlivě sledován,

dokud mu hrozí nebezpečí. Převoz do nemocnice může být nutný, stejně jako preventivně vhodný.

Těžké případy hypoglykémie jsou provázeny ztrátou vědomí a těžkými neurologickými poruchami

s nutností zásahu rychlé lékařské pomoci, okamžitého lékařského ošetření a transportu do nemocnice.

Je třeba zajistit přítomnost informované osoby, která může v případě nouze zavolat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Glymexan

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku přípravku, užijte až další následující dávku v obvyklém čase.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Glymexan

Pokud přerušíte nebo zastavíte léčbu přípravkem, měli byste si uvědomit, že žádaného účinku

snižujícího hladinu cukru nebude dosaženo nebo že dojde opět ke zhoršení nemoci. Pokud musíte

cokoli měnit, je naprosto nezbytné nejdříve se poradit s lékařem.

Máte-li jakékoliv další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek GLYMEXAN nežádoucí účinky, které se ale

nemusí projevit u každého.

Většina nežádoucích účinků glimepiridu je závislých na dávce a vymizí po snížení dávky nebo

vysazení léčby.

Nežádoucí účinky se nejčastěji objevují po začátku léčby.

Nežádoucí účinky jsou v zásadě mírné a dočasné.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 1000 lidí)

Snížení hladiny cukru pod normální hodnotu (hypoglykémie) (viz bod 2 – Zvláštní opatrnosti při

užívání přípravku Glymexan je zapotřebí);

Snížení počtu krvinek:

krevních destiček (což zvyšuje riziko krvácení nebo modřin);

bílých krvinek (což zvyšuje pravděpodobnost infekcí);

červených krvinek (což může způsobit bledost, slabost nebo dušnost).

Tyto potíže se obvykle upraví po vysazení přípravku Glymexan.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000)

alergická reakce (včetně zánětucév, často spojeného s vyrážkou), která se může rozvinout do

závažné alergické reakce spojené s dýchacími obtížemi, poklesem krevního tlaku a někdy až se

šokem. Pokud se u Vás takové příznaky vyskytnou, oznamte to neprodleně svému lékaři.

abnormální funkce jater včetně zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), porucha odtoku žluči

(cholestáza), zánět jater (hepatitida) nebo selhání jater. Pokud se u Vás takové příznaky

vyskytnou, oznamte to neprodleně svému lékaři.

pocit nevolnosti nebo nevolnost, průjem, pocit plnosti nebo nadýmání a bolest břicha;

pokles hladiny sodíku v krvi (projeví se v krevních testech).

Další nežádoucí účinky zahrnují:

kožní projevy alergie (přecitlivělosti), jako je svědění, vyrážka, kopřivka a zvýšená citlivost na

sluneční záření. Některé mírné alergické reakce se mohou stát závažnými, s příznaky jako jsou

potíže s polykáním nebo dýcháním, otok rtů, hrdla a jazyka. Pokud zaznamenáte některý z

těchto nežádoucích účinků, oznamte to neprodleně svému lékaři.

alergické reakce na deriváty sulfonylmočoviny, sulfonamidy nebo příbuzné skupiny látek;

problémy

zrakem,

které

mohou

nastat

počátku

léčby

přípravkem

Glymexan.

Jsou

způsobeny změnou hladiny cukru v krvi a měly by se brzy zlepšit;

zvýšené hladiny jaterních enzymů;

závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie), což má za následek krvácení nebo

krevní podlitiny pod kůží.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků zhorší, nebo pokud zaznamenáte jakýkoli nežádoucí účinek

neuvedený v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Glymexan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

[pro 4 mg tablety, balené v blistrech nebo lahvičkách]

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

[pro 6 mg tablety, balené v blistrech]

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

[pro 6 mg tablety, balené v lahvičkách]

Uchovávejte v původním obalu.

Uchovávejte při teplotě do 30° C.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a na

blistru/HDPE lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Glymexan

obsahuje

Léčivou látkou je glimepirid. Každá tableta obsahuje 4 mg nebo 6 mg glimepiridu.

Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sodná sůl karboxymethylškrobu,

povidon, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát, žlutý oxid železitý (E172).

Jak přípravek Glymexan vypadá a co obsahuje toto balení

Glymexan 4 mg, tablety jsou žluté, nepotahované tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami

(10.7 x 5.5 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

Glymexan 6 mg, tablety jsou žluté, nepotahované tablety podlouhlého tvaru se zkosenými hranami

(12.5 x 6.5 mm) s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

PVC/PVDC/Al blistr nebo HDPE lahvička s PP uzávěrem

[4 mg tablety]

Blistr:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 500 tablet (nemocniční balení)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1 a 120x1 tablet

HDPE lahvička:

100 tablet

[6 mg tablety]

Blistr:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 a 500 tablet (nemocniční balení)

10x1, 20x1, 30x1, 50x1, 60x1, 90x1, 100x1 a 120x1 tablet

HDPE lahvička:

100 tablet

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

SOFARIMEX – Ind., Quimica e Farmaceutica, Lda., Cacém, Portugalsko

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH & Co. KG, Tittmoning, Německo

JELFA S.A., Jelenia Gora, Polsko

Tento přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Glymexan (4 mg, 6 mg), tablety

Slovensko:

Glibezid 4, Glibezid 6

Polsko:

Glibezid 4, Glibezid 6

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 11.3.2016