Advertisement

GLYCLADA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLYCLADA Tableta s řízeným uvolňováním 90MG
 • Dávkování:
 • 90MG
 • Léková forma:
 • Tableta s řízeným uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60X1 I
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLYCLADA Tableta s řízeným uvolňováním 90MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GLIKLAZID
 • Přehled produktů:
 • GLYCLADA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 020/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls146235/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Glyclada 90 mg

tablety s řízeným uvolňováním

gliclazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité úda

je.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat

Jak se přípravek Glyclada užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Glyclada uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá

Přípravek Glyclada je lék snižující hladinu cukru v krvi (perorální antidiabetikum ze skupiny derivátů

sulfonylurey).

Přípravek Glyclada se používá u dospělých pacientů k léčbě určitého typu diabetu (tzv. cukrovky

2. typu), pokud samotná dieta, tělesný pohyb a úbytek váhy nestačí k udržení hladiny cukru v krvi

v normě.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat

Neužívej

te

přípravek Glyclada:

jestliže

jste

alergický(á)

gliklazid

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6), nebo na jiné léky ze stejné skupiny (deriváty sulfonylurey) nebo na jiné

příbuzné léky (hypoglykemické sulfonamidy);

jestliže máte na inzulínu závislý diabetes mellitus (tzv. cukrovku 1. typu);

jestliže máte ketolátky a cukr v moči (to může znamenat, že máte diabetickou ketoacidózu),

diabetické prekóma nebo kóma;

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater;

jestliže

užíváte

léky na

léčbu plísňových

onemocnění

(mikonazol, viz bod

„Další

léčivé

přípravky a přípravek Glyclada“);

jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Glyclada se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dosažení správné hladiny cukru v krvi máte dodržovat léčebný plán předepsaný Vaším lékařem.

To znamená, že kromě pravidelného užívání tablet, dodržujete dietu, cvičíte a, je-li to nutné, snižujete

svou hmotnost.

V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi (a eventuálně v moči),

a také hladinu glykovaného hemoglobinu (HbA1c).

prvních

několika

týdnech

léčby

může

být

vyšší

riziko

výskytu

nízké

hladiny

cukru

v krvi

(hypoglykemie). Proto je nezbytné přísné lékařské sledování.

K nízké hladině cukru v krvi (hypoglykemii) může dojít:

jestliže jíte nepravidelně nebo úplně vynecháváte některá jídla,

jestliže hladovíte,

jestliže trpíte podvýživou,

jestliže změníte svou dietu,

jestliže zvýšíte svou fyzickou aktivitu a příjem cukrů neodpovídá tomuto zvýšení,

jestliže konzumujete alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídel,

jestliže současně užíváte jiné léky nebo přírodní léčiva,

jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu,

jestliže trpíte určitou hormonálně vyvolanou chorobou (funkční porucha štítné žlázy, hypofýzy

nebo kůry nadledvin),

jestliže máte závažně sníženou funkci ledvin nebo jater.

Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, mohou se u Vás objevit následující příznaky: bolest hlavy,

intenzivní pocit hladu, nevolnost, zvracení, malátnost, porucha spánku, neklid, agresivita, horší

soustředění, nižší pozornost a reakční doba, deprese, zmatenost, porucha řeči nebo zraku, třes, poruchy

smyslového vnímání, závrať a pocit bezmoci.

Můžete zaznamenat také následující známky a příznaky: pocení, vlhká kůže, úzkost, rychlý nebo

nepravidelný tep, vysoký krevní tlak, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do přilehlých

oblastí (angina pectoris).

Jestliže hladina cukru v krvi dále klesá, může se u Vás objevit značná zmatenost (delirium), křeče,

ztráta sebekontroly, dech může být povrchní a tep zpomalený, můžete ztratit vědomí.

Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi velmi rychle vymizí, jestliže užijete nějakou

formu cukru, např. tablety glukosy, kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj.

Proto byste vždy měl(a) nosit s sebou nějakou formu cukru (tablety glukosy, kostky cukru). Pamatujte

si, že umělá sladidla nejsou účinná. Prosím, vyhledejte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže

Vám užití cukru nepomohlo, nebo jestliže se příznaky opakují.

Příznaky nízké hladiny cukru mohou chybět, mohou být méně nápadné, mohou vznikat velmi pomalu

nebo si včas neuvědomíte, že Vaše hladina cukru v krvi klesla. K tomu může dojít, jestliže jste vyššího

věku a užíváte určité léky (např. léky ovlivňující centrální nervový systém nebo betablokátory).

Jestliže prožíváte stresovou situaci (např. nehoda, chirurgické operace, horečka atd.), lékař Vás může

dočasně převést na inzulínovou léčbu.

Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) se mohou objevit, jestliže gliklazid doposud

nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel(a) léčebný plán předepsaný Vaším

lékařem, jestliže užíváte přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum) (viz bod „Další

léčivé přípravky a přípravek Glyclada “) nebo prožíváte zvláštní stresovou situaci.

Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi mohou zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech, suchou

svědící kůži, kožní infekce a nižší výkonnost. Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte

vyhledat svého lékaře nebo lékárníka.

K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li gliklazid

předepsán

stejnou

dobu

jako

přípravky,

které

patří

skupiny

antibiotik

nazývaných

fluorochinolony,

zejména

starších

pacientů.

tomto

případě,

budete

Vaším

lékařem

informováni o důležitosti sledování hladiny glukózy v krvi.

Pokud

Vám

známa

rodinná

anamnéza

nebo

máte

dědičně

podmíněný

deficit

glukoso-6-

fosfátdehydrogenázy

(G6PD)

(anomálie

červených

krvinek),

může

objevit

pokles

hladiny

hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). Sdělte to svému lékaři před užitím

léku.

Děti a dospívající

Použití přípravku Glyclada se nedoporučuje u dětí v důsledku nedostatku údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Glyclada

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny

cukru v krvi při užívání některého z následujících léků:

další léky užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika, agonisté GLP-1

receptoru nebo inzulín),

antibiotika (např. sulfonamidy, klarithromycin),

léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání (betablokátory, inhibitory

angiotenzin konvertujícího enzymu jako kaptopril nebo enalapril),

léky k léčbě plísňových infekcí (mikonazol, flukonazol),

léky k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů (antagonisté H

receptorů),

léky užívané k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy),

léky proti bolesti a nesteroidní antirevmatika (fenylbutazon, ibuprofen),

léky obsahující alkohol.

Účinek gliklazidu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny

cukru v krvi při užívání některého z následujících léků:

léky užívané k léčbě poruch centrálního nervového systému (chlorpromazin),

léky k potlačení zánětu (kortikosteroidy),

léky používané k léčbě astmatu a během porodu (injekční salbutamol, ritodrin, terbutalin),

léky užívané k léčbě chorob prsů, těžkého menstruačního krvácení a endometriózy (danazol),

přípravky s třezalkou tečkovanou (Hypericum perforatum).

K poruchám hladiny glukózy v krvi (nízká a vysoká hladina cukru v krvi) může dojít, je-li přípravek,

který patří do skupiny antibiotik nazývaných fluorochinolony užíván ve stejnou dobu jako přípravek

Glyclada, zejména u starších pacientů.

Přípravek Glyclada může zvyšovat účinek léků, které snižují krevní srážlivost (např. warfarin).

Prosím,

poraďte

svým

lékařem,

než

začnete

užívat

jiný

léčivý

přípravek.

Pokud

jste

hospitalizován(a), informujte lékařský personál, že užíváte přípravek Glyclada.

Přípravek Glyclada s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Glyclada může být užíván s jídlem a nealkoholickými nápoji.

Pití alkoholu není doporučeno, protože může nepředvídatelným způsobem změnit kontrolu Vašeho

diabetu (cukrovky).

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem, aby Vám mohl předepsat vhodnější léčbu.

Užívání přípravku Glyclada se nedoporučuje v průběhu těhotenství.

Přípravek Glyclada nesmíte užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být porušena, jestliže je hladina cukru v krvi příliš

nízká (hypoglykemie), nebo příliš vysoká (hyperglykemie), nebo jestliže u Vás vznikly poruchy vidění

v důsledku těchto stavů. Mějte na mysli, že můžete sebe nebo ostatní vystavit nebezpečí (např. při

řízení auta nebo obsluze strojů). Prosím, zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit auto, jestliže:

máte časté příhody nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie),

máte malé nebo žádné varovné signály nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie).

Přípravek Glyclada obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Glyclada užívá

Dávkování

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka je stanovena lékařem v závislosti na hladině cukru v krvi nebo případně v moči.

Změna vnějších faktorů (např. pokles hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo zlepšení kontroly

hladiny cukru v krvi mohou vyžadovat změnu dávky gliklazidu.

Doporučená dávka je 30 až 120 mg gliklazidu v tabletách s řízeným uvolňováním jednou denně při

snídani. To závisí na odpovědi na léčbu.

Tablety lze rozdělit na tři stejné části, aby se zajistila kterákoli z následujících dávek:

30mg dávka (užijte jednu třetinu tablety), 60mg dávka (užijte dvě třetiny tablety), 90mg dávka (užijte

jednu celou tabletu) a 120mg dávka (užijte jednu celou tabletu a třetinu další tablety).

Můžete také rozdělit tabletu na tři stejné části pro snadnější polykání.

případě

zahájení

kombinované

léčby

přípravkem

Glyclada,

tablety

řízeným

uvolňováním,

s metforminem, inhibitorem alfa glukosidázy, thiazolidindionem, inhibitorem 4-dipeptidyl peptidázy,

agonistou

GLP-1

receptoru

nebo

inzulínem

Váš

lékař

stanoví

správnou

dávku

každého

léku

individuálně pro Vás.

Jestliže si všimnete, že Vaše hladina cukru v krvi je vysoká, ačkoliv užíváte tento lék podle předpisu,

obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Způsob podání

Perorální podání

Jak vyjmout tabletu z obalu:

1. Uchopte blistr na okrajích, ohněte ho podél perforací a oddělte jednu buňku blistru od zbytku

opatrným tahem podél perforací.

2. Táhněte za okraj fólie a fólii úplně odloupněte.

3. Vyklopte tabletu do dlaně.

Jak rozdělit tabletu Glyclada 90 mg:

Tableta je označena dvěma dělícími rýhami, takže může být rozdělena na tři stejné části.

4. Rozdělte tabletu ručně podél půlicí rýhy. Uchopte tabletu mezi palec a ukazováček v blízkosti půlicí

rýhy, tak jak je zobrazeno na obrázku č. 4. Tabletu nesmíte rozdělovat jiným způsobem.

Spolkněte tabletu nebo třetinu(y) tablety vcelku, zapijte je sklenicí vody při snídani (a pokud možno

každý den ve stejnou dobu).

Tablety nežvýkejte ani nedrťte. Po užití tohoto přípravku se vždy musíte najíst.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Glyclada, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici,

oddělení

pohotovosti.

Známky

předávkování

jsou

příznaky

nízké

hladiny

krevního

cukru

(hypoglykemie), popsané v bodě 2. Příznaky mohou být ihned potlačeny užitím cukru (4 až 6 kostek)

nebo slazených nápojů a následně vydatnou svačinou nebo jídlem. Pokud je pacient v bezvědomí,

okamžitě informujte lékaře a volejte pohotovost. To samé se má provést, jestliže někdo, například dítě,

užil přípravek neúmyslně. Pacientovi v bezvědomí nepodávejte jídlo ani pití.

Má být zajištěno, že je vždy k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě akutního

stavu zavolat lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glyclada

Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, jelikož pravidelná léčba je účinnější.

Nicméně pokud si zapomenete vzít dávku přípravku Glyclada, vezměte si další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glyclada

Vzhledem k tomu, že léčba diabetu (cukrovky) trvá obvykle celý život, měl(a) byste se poradit se

svým lékařem, než přestanete užívat tento léčivý přípravek. Přerušení léčby může způsobit zvýšení

hladiny cukru v krvi (hyperglykemie), což zvyšuje riziko rozvinutí se komplikací diabetu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Posouzení nežádoucích účinků je založeno na jejich frekvenci.

Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie) (pro

známky a příznaky viz bod „Upozornění a opatření“).

Pokud nejsou tyto příznaky léčeny, mohou vést k ospalosti, ztrátě vědomí nebo možnému kómatu.

Pokud je příhoda nízké hladiny krevního cukru závažná nebo dlouhotrvající, dokonce i když je

dočasně zvládnuta užitím cukru, měl(a) byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Poruchy zažívání

Bolest břicha, nevolnost, zvracení, trávicí obtíže, průjem a zácpa. Tyto příznaky jsou menší, jestliže je

přípravek Glyclada, tablety s řízeným uvolňováním, užíván s jídlem podle doporučení.

Poruchy krve

Byly hlášeny případy snížení počtu krevních buněk (např. destičky, červené a bílé krvinky), které

mohou vyvolat bledost, prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku a horečku. Tyto příznaky

obvykle vymizí s přerušením léčby.

Poruchy kůže

Byly hlášeny kožní reakce, jako je vyrážka, zčervenání, svědění, kopřivka, angioedém (rychlý otok

tkání jako oční víčka, obličej, rty, ústa, jazyk nebo hrdlo, což může vést k dýchacím obtížím). Vyrážka

se může rozvinout až v rozsáhlé puchýře nebo v olupování kůže. Výjimečně byly hlášeny příznaky

závažné reakce přecitlivělosti (DRESS): zpočátku jako příznaky chřipky a vyrážka na obličeji, poté

rozšířená vyrážka s vysokou teplotou.

Poruchy jater

Ojediněle byly hlášeny případy abnormální funkce jater, která může způsobit zažloutnutí kůže a očí.

Jestliže

Vás

objeví

tyto

příznaky,

vyhledejte

okamžitě

lékaře.

Příznaky

obecně

ustupují

s přerušením léčby. Váš lékař rozhodne, zda máte léčbu přerušit.

Poruchy oka

Vaše vidění může být zejména na začátku léčby krátkodobě ovlivněno. Tento účinek je vyvolán

změnami hladiny cukru v krvi.

Stejně jako i u jiných přípravků na bázi sulfonylurey byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

případy závažných změn počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév, snížení hladiny

sodíku v krvi (hyponatrémie), příznaky poruchy funkce jater (např. žloutenka), které po přerušení

užívání derivátu sulfonylurey ve většině případů odezněly, ale v ojedinělých případech vedly k život

ohrožujícímu selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Glyclada uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Glyclada obsahuje

Léčivou látkou je gliclazidum. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum

90 mg.

Dalšími složkami jsou hypromelosa, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý

a magnesium-stearát (viz bod 2).

Jak přípravek Glyclada vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, bikonvexní tablety ve tvaru tobolky se dvěma dělícími rýhami okolo tablety.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Rozměr tablety: délka 17,0-17,5 mm a tloušťka 4,6-5,4 mm.

Přípravek Glyclada je dostupný v krabičkách po 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 60 x 1 nebo 90 x 1 tabletě

s řízeným uvolňováním v perforovaných jednodávkových blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Výrobce

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Název členského státu

Název léčivého přípravku

Chorvatsko,

Litva,

Lotyšsko,

Německo,

Rakousko, Slovinsko, Slovenská republika

Gliclada 90 mg

Bulharsko

Гликлада 90 mg

Estonsko, Polsko

Gliclada

Portugalsko

Gliclazida Krka 90 mg

Česká republika, Rumunsko

Glyclada 90 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 19. 7. 2017

Advertisement