Advertisement

GLUCOPHAGE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLUCOPHAGE Potahovaná tableta 850MG
 • Dávkování:
 • 850MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 100 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLUCOPHAGE Potahovaná tableta 850MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • METFORMIN
 • Přehled produktů:
 • GLUCOPHAGE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 825/96-C/PI/001/15
 • EAN kód:
 • 8594058234903
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls122769/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

GLUCOPHAGE 850 mg

potahované tablety

metformini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zvláštní pozornost věnujte informacím o laktátové acidóze v bodě „Upozornění a opatření“.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Glucophage a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucophage užívat

3. Jak se přípravek Glucophage užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Glucophage uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Glucophage a k čemu se používá

Glucophage obsahuje metformin, lék k léčbě cukrovky. Patří do skupiny léků nazývaných biguanidy.

Inzulín je hormon, který je produkován ve slinivce břišní a pomáhá Vašemu tělu využívat glukózu

(cukr) z krve. Vaše tělo používá glukózu k výrobě energie nebo ji skladuje k pozdějšímu použití.

Pokud trpíte cukrovkou, Vaše slinivka nevytváří dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno

vytvořený inzulín náležitě využít. To vede k vysoké hladině cukru v krvi. Glucophage pomáhá snížit

hladinu krevního cukru co nejblíže normální úrovni.

Pokud jste dospělá osoba s nadváhou, pomůže Vám dlouhodobé užívání přípravku Glucophage snížit

riziko komplikací souvisejících s cukrovkou. Užívání přípravku Glucophage je spojeno se stabilní

tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem.

Glucophage je užíván k léčbě pacientů trpících diabetem 2. typu (také nazývaný „cukrovka nezávislá

na inzulínu“), když se samotná dieta a fyzické cvičení ukázaly jako nedostatečné pro kontrolu Vaší

hladiny krevního cukru. Používá se především u pacientů s nadváhou.

Dospělí mohou užívat Glucophage samostatně nebo společně s dalšími léky k léčbě cukrovky (léky

užívané perorálně – ústy, nebo inzulín).

Děti od 10 let a dospívající mohou užívat Glucophage samostatně nebo společně s inzulínem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucophage užívat

Neužívejte Glucophage

Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (viz „Co obsahuje Glucophage“ v bodě 6).

Jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami (hodnota glomerulární filtrace pod 45 ml/min).

Jestliže

trpíte

nekontrolovaným diabetem,

doprovázeným např. těžkou

hyperglykemií

(vysoká

hladina krevního cukru), nevolností, zvracením, dehydratací, rychlým poklesem tělesné hmotnosti

nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, při kterém se v krvi hromadí látky nazývané „ketonové

látky“, a který může vést k diabetickému prekomatu (stavu blížícímu se naprosté ztrátě vědomí).

Mezi příznaky patří bolest v oblasti břicha, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý

zápach dechu po ovoci.

Jestliže jste ztratil(a) příliš mnoho tělních tekutin (dehydratace), například při dlouhodobém nebo

těžkém průjmu, nebo pokud jste zvracel(a) několikrát po sobě. Dehydratace může vést k

ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz „Upozornění a

opatření“

Jestliže máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce

mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz

„Upozornění a opatření“).

Jestliže podstupujete léčbu akutního srdečního selhání nebo jste nedávno prodělal(a) srdeční

infarkt, máte vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími obtížemi. To

může vést k nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem, což pro Vás může znamenat riziko

laktátové acidózy (viz „Upozornění a opatření“).

Jestliže konzumujete mnoho alkoholických nápojů.

Jestliže u Vás platí kterýkoliv z výše uvedených bodů, informujte svého lékaře před zahájením užívání

tohoto přípravku.

Určitě se poraďte se svým lékařem, jestliže:

musíte podstoupit vyšetření rentgenem nebo tomografem, v rámci kterého se aplikuje do krevního

oběhu kontrastní látka s obsahem jódu.

musíte podstoupit velký chirurgický zákrok.

Nesmíte užívat Glucophage určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickém zákroku. Váš lékař

rozhodne, zda v tomto období musíte podstoupit jiný druh léčby. Je nezbytné přesně dodržovat pokyny

lékaře.

Upozornění a opatření

Věnujte, prosím, pozornost následuícímu riziku laktátové acidózy

Glucophage může způsobit velmi vzácnou, ale velmi vážnou komplikaci nazývanou laktátová acidóza,

zvláště při nesprávné funkci ledvin. Riziko rozvoje laktátové acidózy také zvyšuje nekontrolovaný

diabetes, dlouhodobé hladovění nebo příjem alkoholu, nedostatek tělních tekutin (dehydratace)

způsobený vážným průjmem nebo zvracením, problémy s játry a dalšími stavy, při kterých je tělo

nedostatečně zásobováno kyslíkem (např. akutní vážná srdeční onemocnění).

Je pro Vás důležité, abyste dodržoval(a) veškeré pokyny týkající se užívání léků, diety a pravidelného

tělesného cvičení, neboť tím můžete snížit riziko laktátové acidózy.

Nástup laktátové acidózy může být nenápadný a symptomy mohou být nespecifické, jako je zvracení,

bolest břicha se svalovými křečemi, celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími

příznaky jsou snížená tělesná teplota a snížený tep. Jestliže se takové příznaky u Vás projeví,

musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, protože laktátová acidóza může vést ke komatu.

Okamžitě přestaňte užívat Glucophage a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Glucophage užívaný samostatně nezpůsobuje hypoglykemii (příliš nízká hladina cukru v krvi). Jestliže

však užíváte Glucophage společně s dalšími léky k léčbě diabetu, které mohou vyvolat hypoglykemii

(např.

deriváty

sulfonylurey,

inzulín,

meglitinidy), existuje

riziko

hypoglykemie.

Jestliže

sebe

pozorujete příznaky hypoglykemie, například slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep,

poruchy zraku nebo problém se soustředit, obvykle pomůže, když sníte nebo vypijete něco s obsahem

cukru.

Další léčivé přípravky a přípravek Glucophage

Jestliže Vám musí být aplikována injekce kontrastní látky s obsahem jódu do krevního oběhu,

například z důvodu vyšetření rentgenem nebo tomografem, nesmíte po určitou dobu před a po

(nejméně 48 hodin) vyšetření přípravek Glucophage užívat (viz „Určitě se poraďte se svým

lékařem“ výše).

Informujte svého lékaře, pokud současně s přípravkem Glucophage užíváte kterýkoliv z následujících

léků. Mohou být potřeba častější testy na krevní cukr nebo Váš doktor může upravit dávkování

přípravku Glucophage:

diuretika (používaná k odvodu tekutin z těla díky tvorbě vyššího množství moči)

beta-2-agonisté jako například salbutamol nebo terbutalin (používané při léčbě astmatu)

kortikosteroidy (používané při léčbě řady obtíží, například prudkých zánětů kůže nebo u astmatu)

další léky používané k léčbě diabetu

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Glucophage s jídlem a pitím

Během užívání tohoto léku nepijte alkoholické nápoje. Alkohol může zvyšovat riziko laktátové

acidózy, zvláště máte-li problémy s játry nebo nedostatečnou výživu. To také platí pro léky, které

obsahují alkohol.

Těhotenství a kojení

Během těhotenství musíte cukrovku léčit inzulínem. Jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být

těhotná nebo plánujete otěhotnět, informujte o tom svého lékaře, aby mohl změnit Vaši léčbu.

Tento přípravek není doporučen, jestliže kojíte nebo plánujete kojit své dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Glucophage užívaný samostatně nevyvolává hypoglykemii (velmi nízká hladina cukru v krvi). To

znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Dbejte však zvýšené opatrnosti, jestliže užíváte Glucophage společně s dalšími přípravky k léčbě

cukrovky, které mohou způsobovat hypoglykemii (např. deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy).

Mezi příznaky hypoglykemie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep, poruchy zraku

nebo problém soustředit se. Jestliže pocítíte tyto příznaky, neřiďte dopravní prostředky ani

neobsluhujte stroje.

3. Jak se přípravek Glucophage užívá

Vždy užívejte Glucophage přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Glucophage nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Dodržujte doporučení svého lékaře

týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.

Doporučená dávka

Dět i ve věku od 10 let a dospí vaj í cí užívají obvykle úvodní dávku 500 mg nebo 850 mg

přípravku

Glucophage jednou denně. Maximální denní dávka je 2 000 mg užívaná ve 2 nebo 3 dílčích dávkách.

Léčba dětí ve věku mezi 10 a 12 lety je doporučena pouze na základě konkrétního doporučení Vašeho

lékaře, protože zkušenosti s léčbou u této věkové skupiny jsou omezené.

Dospělí užívají obvykle na začátku léčby 500 mg nebo 850 mg přípravku Glucophage dvakrát

nebo třikrát denně. Maximální denní dávka je 3 000 mg užívaná ve 3 dílčích dávkách.

Pro pacienty s poruchou funkce ledvin a hodnotou glomerulární filtrace (GFR) mezi 45 a 60 ml/min je

počáteční dávka 500 mg nebo 850 mg Glucophage jednou denně. Maximální denní dávka je 1 000 mg,

rozdělená do 2 dávek. Funkce ledvin je třeba důkladně monitorovat (každých 3 – 6 měsíců).

Jestliže užíváte také inzulín , informujte se u svého lékaře, jak začít užívat Glucophage.

Lékařské sledování

Lékař bude provádět pravidelné testy na hladinu krevního cukru a upraví Vám dávkování

přípravku Glucophage podle hladiny krevního cukru. Lékaře navštěvujte pravidelně. To je zvlášť

důležité u dětí, dospívajících a u starších osob.

Lékař provede kontrolu funkce ledvin alespoň jednou ročně. U starších osob a v případech

nesprávné funkce ledvin mohou být kontroly vyžadovány častěji

Jak se Glucophage užívá

Užívejte Glucophage s jídlem nebo po jídle. Tím zabráníte nežádoucím účinkům na trávení. Tablety se

nedrtí a nekousají. Tablety se polykají a zapíjejí se sklenicí vody.

Pokud užíváte jednu dávku denně, užívejte ji ráno (při snídani).

Pokud užíváte dvě dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani) a druhou večer (při

večeři).

Pokud užíváte tři dávky denně, užívejte jednu dávku ráno (při snídani), druhou v poledne (při

obědě) a třetí večer (při večeři).

Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Glucophage příliš silné nebo naopak

příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glucophage než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Glucophage, než jste měl(a), může dojít k laktátové acidóze.

Příznaky laktátové acidózy jsou nespecifické, jako je zvracení, bolest břicha se svalovými křečemi,

celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená tělesná teplota

a snížený tep. Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, musíte okamžitě vyhledat lékařskou

pomoc, protože laktátová acidóza může vést ke komatu. Okamžitě přestaňte užívat Glucophage

a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glucophage

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Užijte následující dávku

v obvyklou dobu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glucophage nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (u více než 1 osoby z 10)

Zažívací problémy, jako jsou nevolnost (nauzea), zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti

k jídlu. Tyto nežádoucí účinky se nejčastěji objevují v úvodu léčby přípravkem Glucophage.

Nežádoucí účinky zmírníte, jestliže si dávku rozvrhnete na celý den a budete Glucophage užívat

během jídla nebo bezprostředně po jídle. Pokud příznaky neustoupí, přestaňte Glucophage

užívat a informujte svého lékaře.

Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10)

Změny chuti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 osoby z 10 000)

Laktátová acidóza. Jedná se o velmi vzácnou, ale vážnou komplikaci, zvláště při nesprávné funkci

ledvin.

Příznaky laktátové acidózy jsou nespecifické, jako je zvracení, bolest břicha se svalovými

křečemi, celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Dalšími příznaky jsou snížená

tělesná teplota a snížený tep. Jestliže se takové příznaky u Vás projeví, musíte okamžitě

vyhledat lékařskou pomoc, protože laktátová acidóza může vést ke komatu. Okamžitě

přestaňte užívat Glucophage a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Anomálie testů funkce jater nebo hepatitida (zánět jater může způsobit únavu, ztrátu chuti k jídlu,

váhový úbytek, to může a nemusí být provázeno zežloutnutím kůže nebo bělma očí). Jestliže se u

Vás tyto příznaky projeví, přestaňte Glucophage užívat a informujte svého lékaře.

Kožní reakce jako zarudnutí kůže (erytém), svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).

Nízká hladina vitamínu B12 v krvi.

Děti a dospívající

Omezené údaje u dětí a dospívajících ukázaly, že nežádoucí účinky svojí povahou a závažností

odpovídaly těm, které byly pozorovány i u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Glucophage uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Pokud je léčeno přípravkem Glucophage dítě, je doporučeno,

aby rodiče a pečovatelé dohlíželi na užívání tohoto léku.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte přípravek Glucophage po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičceza „Použitelné

do“ a vyražené na kraji blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již

nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Glucophage obsahuje



Léčivá látka je metformin hydrochlorid. Jedna potahovaná tableta přípravku Glucophage 850

mg obsahuje metformini hydrochloridum 850 mg, což odpovídá metforminum 662,9 mg.

Pomocné látky jsou povidon , magnesium-stearát, hypromelosa,

Jak Glucophage vypadá a co obsahuje toto balení

Glucophage 850 mg jsou bílé, kulaté, konvexní potahované tablety.

Tablety jsou dodávány v blistrech ve velikosti balení 100 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Santé s.a.s., 37 rue Saint Romain, Lyon Cedex, Francie

Výrobce

Merck Santé s.a.s., 2 rue du Pressoir Vert, 45400 Semoy, Francie

nebo

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Německo

nebo

Tjoapack BV, Columbusstraat 4, 7825 VR Emmen – PO Box 2227, Nizozemsko

nebo

Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Hösslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Rakousko

nebo

Merck S.L, Poligono Merck, Mollet Del Vallès , 08100 Barcelona, Španělsko

nebo

Famar Lyon, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis Laval, Francie

nebo

N. Petsiavas S.A., 21, Agion Anargyron St., Kalyftaki, Kato Kifissia, Athens 145 64, Řecko

Souběžný dovozce:

GALMED a.s., Těšínská 1349/296 Radvanice, 716 00 Ostrava, Česká republika

Léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dianben: Španělsko

Glucophage: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Francie, Německo, Řecko,

Island,

Irsko,

Itálie,

Luxembursko,

Malta,

Norsko,

Polsko,

Rumunsko,

Slovenská

republika,

Slovinsko, Švédsko, Velká Británie

Merckformin: Maďarsko

Risidon: Portugalsko

Tato příbalová informace byla

naposledy revidována: 14.10.2015.

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

Eucreas (Novartis Europharm Limited)

Eucreas (Novartis Europharm Limited)

Eucreas (Active substance: vildagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1235 of Mon, 26 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Ingenus Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Icandra (Novartis Europharm Limited)

Icandra (Novartis Europharm Limited)

Icandra (Active substance: vildagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1129 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin vs. Vancomycin Hydrochloride

Cleocin (clindamycin hydrochloride) and vancomycin hydrochloride are antibiotics used to treat serious infections caused by bacteria.

US - RxList

16-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [INDICUS PHARMA LLC]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [INDICUS PHARMA LLC]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Macleods Pharmaceuticals Limited]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [AvKARE, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-2-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE (Clonidine Hydrochloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Feb 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [AvKARE, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZOLE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

PIOGLITAZOLE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement