GLIKLAZID ACTAVIS

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GLIKLAZID ACTAVIS Tableta s řízeným uvolňováním 30MG
 • Dávkování:
 • 30MG
 • Léková forma:
 • Tableta s řízeným uvolňováním
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GLIKLAZID ACTAVIS Tableta s řízeným uvolňováním 30MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GLIKLAZID
 • Přehled produktů:
 • GLIKLAZID ACTAVIS

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 18/ 250/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

k opravě sp.zn.sukls214330/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gliklazid Actavis 30 mg

Gliklazid Actavis 60 mg

tablety s řízeným uvolňováním

gliclazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Gliklazid Actavis a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gliklazid Actavis užívat

Jak se přípravek Gliklazid Actavis užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gliklazid Actavis uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Gliklazid Actavis a k čemu se používá

Gliklazid Actavis je lék snižující hladinu cukru v krvi (ústy podávaný antidiabetický přípravek ze

skupiny léčivých přípravků nazývaných derivátů sulfonylurey).

Gliklazid Actavis se používá u dospělých pacientů k léčbě určitého typu cukrovky (diabetes mellitus

2. typu), pokud samotná dieta, tělesný pohyb a úbytek tělesné hmotnosti nestačí k udržení hladiny

krevního cukru v normě.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gliklazid Actavis užívat

Neužívejte přípravek Gliklazid Actavis:

pokud jste alergický(á) na gliklazid nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6), nebo na jiné léky ze stejné skupiny (deriváty sulfonylurey) nebo na jiné

příbuzné léky (hypoglykemické sulfonamidy)

jestliže máte cukrovku 1. typu (na inzulinu závislý diabetes mellitus)

jestliže máte ketolátky a cukr v moči (to může znamenat, že máte diabetickou ketoacidózu),

diabetické prekóma nebo kóma

jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin nebo jater

jestliže užíváte léky k léčbě plísňových onemocnění (mikonazol, viz bod „Další léčivé

přípravky a přípravek Gliklazid Actavis”)

jestliže kojíte (viz bod „Těhotenství a kojení“).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gliklazid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pro dosažení správné hladiny cukru v krvi máte dodržovat léčebný plán předepsaný Vaším lékařem.

To znamená, že kromě pravidelného užívání tablet, dodržujete dietu, cvičíte a, je-li to nutné, snižujete

svou tělesnou hmotnost.

V průběhu užívání gliklazidu je nutné pravidelně sledovat hladinu cukru v krvi (a případně v moči)

a také hladinu glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Může být také užitečné vlastní sledování Vaší

hladiny cukru v krvi, i když pouze podle pokynů svého lékaře.

V prvních několika týdnech léčby může být vyšší riziko hypoglykemie (snížení hladiny cukru v krvi)

Proto je nezbytné přísné lékařské sledování.

Ke snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemii) může dojít:

jestliže jíte nepravidelně nebo úplně vynecháváte některá jídla,

jestliže hladovíte,

jestliže trpíte podvýživou,

jestliže změníte svou dietu,

jestliže zvýšíte svou fyzickou aktivitu bez odpovídajícího zvýšení příjmu cukrů,

jestliže konzumujete alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídel,

jestliže současně užíváte jiné léky nebo přírodní přípravky,

jestliže užíváte příliš vysoké dávky gliklazidu,

jestliže trpíte některými hormonálními poruchami (porucha funkce štítné žlázy, podvěsku

mozkového nebo kůry nadledvin),

jestliže máte těžkou poruchu funkce ledvin nebo jater,

jestliže jste v nedávné době přestali užívat kortikosteroidy (přípravky snižující zánět) po

dlouhodobé léčbě nebo léčbě vysokými dávkami,

jestliže máte závažnou poruchu krevního oběhu, jako je ischemická choroba srdeční, závažná

porucha krčních tepen nebo difúzní onemocnění cév.

Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, mohou se u Vás objevit následující příznaky:

bolest hlavy, intenzivní pocit hladu, pocit na zvracení, zvracení, malátnost, porucha spánku, neklid,

agresivita, horší soustředění, nižší pozornost a zpomalené reakce, deprese, zmatenost, porucha řeči

nebo zraku, třes, poruchy smyslového vnímání, závratě a pocit bezmocnosti.

Mohou se vyskytnout také následující příznaky: pocení, vlhká kůže, neklid, rychlý nebo nepravidelný

tep, vysoký krevní tlak, náhlá silná bolest na hrudi, která může vyzařovat do přilehlých oblastí (angina

pectoris).

Jestliže hladina cukru v krvi dále klesá, může se u Vás objevit zmatenost (delirium), křeče, ztráta

sebekontroly, Váš dech může být povrchní a tep zpomalený, můžete ztratit vědomí.

Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi velmi rychle vymizí po požití nějaké formy

cukru např. glukózové tablety, kostky cukru, sladký džus, oslazený čaj. Proto máte vždy s sebou nosit

nějakou formu cukru (glukózové tablety, kostky cukru). Pamatujte si, že umělá sladidla nejsou účinná.

Prosím, kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší nemocnici, jestliže Vám podání cukru nepomohlo,

nebo jestliže se příznaky opakují.

Příznaky nízké hladiny cukru mohou chybět, mohou být méně nápadné, mohou vznikat velmi pomalu

nebo si v průběhu času neuvědomíte, že Vaše hladina cukru v krvi klesla. K tomu může dojít, jste-li

starší pacient(a) a užíváte-li určité léky (např. léky ovlivňující centrální nervový systém nebo

betablokátory).

Jestliže prožíváte stresovou situaci (např. nehoda, chirurgické operace, horečka atd.), Váš lékař Vás

může dočasně převést na inzulinovou léčbu.

Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) se mohou objevit, jestliže gliklazid doposud

nedostatečně snížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel(a) léčebný plán předepsaný Vaším

lékařem nebo při zvláštních stresových situacích. Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi mohou

zahrnovat žízeň, časté močení, sucho v ústech, suchou svědící kůži, kožní infekce a nižší výkonnost.

Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud je Vám známa rodinná anamnéza nebo dědičně podmíněný deficit glukosa-6-

fosfátdehydrogenázy (G6PD) (anomálie červených krvinek), může se objevit pokles hladiny

hemoglobinu a porucha červených krvinek (hemolytická anemie). Předtím než začnete tento léčivý

přípravek užívat, kontaktujte svého lékaře.

Děti a dospívající

Použití přípravku Gliklazid Actavis se nedoporučuje u dětí vzhledem k nedostatku údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Gliklazid Actavis

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek gliklazidu na snížení cukru v krvi může být vyšší a mohou se objevit známky nízké hladiny

cukru v krvi při užívání některého z následujících léků:

další léky užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika nebo inzulin)

antibiotika (např. sulfonamidy, klarithromycin)

léky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání (betablokátory, ACE

inhibitory jako kaptopril nebo enalapril)

léky k léčbě plísňových infekcí (např. mikonazol, flukonazol – viz bod „Neužívejte přípravek

Gliklazid Actavis“)

léky k léčbě žaludečních a dvanáctníkových vředů (antagonisté H

receptorů)

léky užívané k léčbě deprese (inhibitory monoaminooxidázy)

léky proti bolesti a nesteroidní antirevmatika (fenylbutazon, ibuprofen)

léky obsahující alkohol.

Účinek gliklazidu na snížení hladiny cukru v krvi může být oslaben a může dojít ke zvýšení hladiny

cukru v krvi při užívání některého z následujících léků:

léky užívané k léčbě poruch centrálního nervového systému (chlorpromazin)

léky k potlačení zánětu (kortikosteroidy)

léky používané k léčbě astmatu a během porodu (injekční salbutamol, ritodrin a terbutalin)

léky užívané k léčbě onemocnění prsů, těžkého menstruačního krvácení a endometriózy

(danazol).

Přípravek Gliklazid Actavis může zvyšovat účinek léků, které snižují krevní srážlivost (např.

warfarin).

Prosím, poraďte se se svým lékařem, než začnete užívat jiný léčivý přípravek. V případě hospitalizace

v nemocnici informujte zdravotnický personál, že užíváte přípravek Gliklazid Actavis.

Přípravek Gliklazid Actavis s jídlem, pitím a alkoholem

Gliklazid Actavis může být užíván s jídlem a nealkoholickými nápoji. Požívání alkoholu není

doporučeno, protože může nepředvídatelným způsobem změnit kontrolu Vašeho diabetu.

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Užívání přípravku Gliklazid Actavis během těhotenství se nedoporučuje. Pokud jste těhotná nebo

kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem

nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Kojení

Přípravek Gliklazid Actavis nesmíte užívat, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Vaše schopnost soustředit se nebo reagovat může být porušena, jestliže je Vaše hladina cukru v krvi

příliš nízká (hypoglykemie), nebo příliš vysoká (hyperglykemie), nebo jestliže u Vás vznikly poruchy

vidění v důsledku těchto stavů. Myslete na to, že můžete sebe nebo ostatní vystavit nebezpečí (např.

při řízení vozidla nebo obsluze strojů).

Prosím, zeptejte se svého lékaře, zda můžete řídit vozidlo, jestliže:

máte časté příhody nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykemie),

máte málo varovných příznaků nebo nemáte žádné varovné příznaky nízké hladiny cukru v krvi

(hypoglykemie).

Přípravek Gliklazid Actavis obsahuje laktózu

Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Gliklazid Actavis užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dávka je stanovena lékařem v závislosti na hladině cukru v krvi nebo moči.

Změna vnějších okolností (např. pokles tělesné hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo zlepšení

kontroly hladiny cukru v krvi mohou vyžadovat změnu dávky gliklazidu.

Doporučená úvodní dávka je 30 mg.

Pro 30 mg tablety: Obvyklá dávka je jedna až čtyři tablety (maximálně 120 mg) jednou denně při

snídani, v závislosti na odpovědi na léčbu.

Pro 60 mg tablety: Tableta může být rozdělená do dvou stejných dávek. Obvyklá dávka je jedna

polovina tablety až dvě tablety (maximálně 120 mg) jednou denně při snídani, v závislosti na

odpovědi na léčbu.

Při zahájení užívání přípravku Gliklazid Actavis v kombinaci s metforminem, inhibitorem alfa

glukosidázy nebo inzulinem Váš lékař individuálně stanoví vhodnou dávku každého užívaného léku.

Prosím kontaktuje svého lékaře, pokud máte pocit, že přípravek Gliklazid Actavis účinkuje příliš silně

nebo naopak nedostatečně.

Způsob podání

Perorální podání (podání ústy).

Pro 30 tablety: Tabletu(y) spolkněte celou(é).

Pro 60 mg tablety: Tabletu(y) nebo polovinu tablety spolkněte celou(é).

Tablety nežvýkejte nebo nedrťte.

Tabletu(y) užijte se sklenicí vody při snídani (a pokud možno každý den ve stejnou dobu).

Po užití tablety(tablet) se vždy musíte najíst.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gliklazid Actavis, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo pohotovost v nejbližší

nemocnici. Příznaky předávkování jsou příznaky nízké hladiny krevního cukru (hypoglykemie),

popsané v bodě 2. Příznaky mohou být ihned potlačeny užitím cukru (4 až 6 kostek) nebo slazených

nápojů a následně vydatnou svačinou nebo jídlem. Pokud je pacient v bezvědomí, okamžitě

informujte lékaře a volejte pohotovost. To samé se má provést, jestliže někdo, například dítě, užije

přípravek neúmyslně. Pacientovi v bezvědomí nesmíte podávat jídlo ani pití.

Má být zajištěno, že je vždy k dispozici předem informovaná osoba, která v případě nutnosti zavolá

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gliklazid Actavis

Je důležité, abyste svůj lék užíval(a) každý den, protože pravidelná léčba je účinnější.

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku přípravku Gliklazid Actavis, vezměte si další dávku v obvyklém

čase. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže Vám Váš lékař změní léčbu z 80 mg gliklazidu, běžných tablet, nebo z jiné formy

antidiabetik na přípravek Gliklazid Actavis

Váš lékař rozhodne o počáteční dávce a bude Vás po krátký čas intenzivněji sledovat.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gliklazid Actavis

Vzhledem k tomu, že léčba diabetu (cukrovky) trvá obvykle celý život, máte se poradit se svým

lékařem, než přestanete užívat tento léčivý přípravek. Přerušení léčby může způsobit zvýšení hladiny

cukru v krvi (hyperglykemie).

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkem je nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie).

Známky a příznaky jsou uvedeny v bodě 2 „Upozornění a opatření“.

Pokud nejsou tyto příznaky léčeny, může se rozvinout ospalost, ztráta vědomí a případně kóma.

Pokud je epizoda nízké hladiny krevního cukru závažná nebo dlouhotrvající, dokonce i když je

dočasně zvládnuta přijímáním cukru, máte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Poruchy jater

Ojediněle byly hlášeny případy abnormální funkce jater, která může způsobit zažloutnutí kůže a očí.

Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, vyhledejte okamžitě lékaře. Příznaky obecně ustupují

s přerušením léčby. Váš lékař rozhodne, zda máte léčbu přerušit.

Poruchy kůže

Byly hlášeny kožní reakce jako je vyrážka, zčervenání, svědění, kopřivka, angioedém (rychlý otok

tkání očních víček, obličeje, rtů, úst, jazyka nebo hrdla, což může vést k dýchacím obtížím). Vyrážka

se může rozvinout až v puchýře nebo v olupování kůže.

Poruchy krve

Byly hlášeny případy snížení počtu krevních buněk (např. destičky, červené a bílé krvinky), které

mohou vyvolat bledost, prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku a horečku. Tyto příznaky

obvykle vymizí s přerušením léčby.

Poruchy zažívání

Bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, trávicí obtíže, průjem a zácpa. Tyto příznaky jsou menší,

jestliže je Gliklazid Actavis užíván s jídlem podle doporučení, viz bod 3 „Jak se přípravek Gliklazid

Actavis užívá“.

Poruchy oka

Váš zrak může být zejména na začátku léčby krátkodobě ovlivněn. Tento účinek je vyvolán změnami

hladiny cukru v krvi.

Stejně jako i u jiných derivátů sulfonylurey byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: Případy

závažných změn počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév; snížení hladiny sodíku

v krvi (hyponatremie); příznaky poruchy jater (např. žloutenka), které po přerušení užívání derivátu

sulfonylurey ve většině případů odezněly, ale v ojedinělých případech vedly k život ohrožujícímu

selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Gliklazid Actavis uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu na tablety, krabičce

a blistru za „Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Gliklazid Actavis obsahuje

Léčivá látka je gliclazidum. Jedna tableta obsahuje gliclazidum buď 30 mg nebo 60 mg ve

formě řízeného uvolňování.

Dalšími složkami jsou: monohydrát laktosy, hypromelosa, mikrokrystalická celulosa,

koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Jak přípravek Gliklazid Actavis vypadá a obsah balení

Gliklazid Actavis 30 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní 5 x 11 mm tablety s označením „G“ na jedné

straně.

Gliklazid Actavis 60 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní 7 x 15 mm tablety s rýhou na obou stranách,

s označením „G“ na jedné straně a „60“ na druhé straně rýhy.

Velikost balení:

Blistry: 10, 14, 28, 30, 56, 60, 90, 120, 180 tablet s řízeným uvolňováním.

Obaly na tablety: 90, 120, 180 tablet s řízeným uvolňováním.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

Hafnarfjördur 220

Island

Výrobce

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjörður

Island

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.,

Dupnitza 2600

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Normodiab MR 30 mg

Normodiab MR 60 mg

Česká republika

Gliklazid Actavis 30 mg

Gliklazid Actavis 60 mg

Dánsko

Gliclazid Actavis

Estonsko

Gliclazide Actavis

Chorvatsko

Glyakt 30 mg/ 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Island

Gliclazide Actavis

Irsko

Vitile MR 30 mg Modified Release Tablets

Kypr

Azildor

Litva

Gliclazide Actavis 30,60 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės

Lotyšsko

Gliclazide Actavis 30, 60 mg ilgstošās darbības tabletes

Maďarsko

Gliclazide Actavis 30 mg, 60 mg modositott hatoanyagleadasu tabletta

Malta

Azildor

Polsko

Gliclazide Actavis

Rumunsko

Gliclazida Actavis 30 mg comprimate cu eliberare modificata

Gliclazida Actavis 60mg comprimate cu eliberare modificata

Řecko

Gliclazide/Actavis

Slovinsko

Gliavis 30 mg, 60 mg tablet s prirejenim sproščenjem

Velká Británie

BILXONA 30mg & 60mg Prolonged-release Tablets OR AMALIBRA

30mg & 60mg Prolonged-release Tablets OR GALIMIB 30mg & 60mg

Prolonged-release Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována : 29.6.2016