GINKOR FORT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GINKOR FORT Tvrdá tobolka 14MG/300MG/300MG
 • Dávkování:
 • 14MG/300MG/300MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 I Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GINKOR FORT Tvrdá tobolka 14MG/300MG/300MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • TROXERUTIN, KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • GINKOR FORT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 85/ 244/98-C
 • Datum autorizace:
 • 30-06-2016
 • EAN kód:
 • 3701008900060
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls25910/2008

a sp.zn. sukls121571/2015, sukls66370/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

GINKOR FORT tvrdé tobolky

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum, extrahováno acetonem 60% (m/m),

Troxerutinum,

Heptaminoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Ginkor Fort a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ginkor Fort užívat

3. Jak se přípravek Ginkor Fort užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Ginkor Fort uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Ginkor Fort a k čemu se

používá

Přípravek Ginkor Fort má ochranný účinek na cévy. Zvyšuje žilní tonus, zlepšuje funkci

kapilár a snižuje jejich propustnost. Působí tak proti vzniku otoku a podporuje krevní oběh.

Přípravek Ginkor Fort se používá u dospělých:

− při léčbě příznaků nedostatečné cirkulace v žilách a mízních cévách (venolymfatické

nedostatečnosti, která se projevuje např. pocitem těžkých nohou, bolestí, nepříjemným

„neklidem“ nohou po ulehnutí, křečovými žílami).

− při léčbě

příznaků spojených s akutním hemoroidálním záchvatem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ginkor Fort užívat

Neužívejte přípravek Ginkor Fort:

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

- pokud jste těhotná (viz bod těhotenství a kojení).

- pokud máte zvýšenou funkci štítné žlázy.

- v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy (léky užívané k léčbě deprese).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ginkor Fort se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění pro sportovce: tento přípravek obsahuje heptaminol, jenž způsobuje pozitivitu

dopingových testů.

Poraďte se s lékařem před zahájením léčby přípravkem Ginkor Fort, pokud máte závažné

zvýšení krevního tlaku, známé poruchy krevní srážlivosti nebo pokud se současně léčíte

antikoagulačními (snižujícími krevní srážlivost)/ antiagregačními léky (snižujícími krevní

srážlivost narušením funkce krevních destiček).

Z důvodu opatrnosti se má léčba přípravkem Ginkor Fort vysadit 3 až 4 dny před

chirurgickým zákrokem.

Podání přípravku při léčbě akutního hemoroidálního záchvatu nevylučuje specifickou léčbu

jiných onemocnění konečníku.

Další léčivé přípravky a Ginkor Fort

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Přípravek se nesmí užívat v kombinaci s inhibitory monoaminooxidázy (léky užívanými

k léčbě deprese) z důvodu rizika vzniku hypertenzní krize (velmi vysokého krevního tlaku).

V případě souběžné léčby antikoagulancii (fenprokumonem, warfarinem) nebo

protidestičkovými léky (klopidogrelem, kyselinou acetylsalicylovou a jinými nesteroidními

protizánětlivými léky) je nutná opatrnost.

V případě souběžné léčby s přípravky obsahujícími Ginkgo biloba se na začátku a na konci

léčby nebo při změně dávky či medikace doporučuje dostatečné monitorování, zejména u

pacientů starších 65 let.

Při podávání přípravku s efavirenzem (jedná se o antivirotikum používané při léčbě pacientů

infikovaných virem lidské imunodeficience) je vhodné postupovat obezřetně, protože může

dojít ke snížení plazmatické hladiny efavirenzu.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

U jedné z léčivých látek (troxerutinu) je podezření, že způsobuje vrozené vady je-li podávána

během prvního trimestru těhotenství, proto se přípravek Ginkor Fort nesmí užívat během

těhotenství (viz bod 2 Neužívejte přípravek Ginkor Fort). Vzhledem k nedostatku údajů se

léčba přípravkem Ginkor Fort během kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nejsou známy žádné účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Ginkor Fort užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si

nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, doporučená dávka je:

− při venolymfatické nedostatečnosti (tj. při poruchách žilní a lymfatické cirkulace): 2 tvrdé

tobolky denně perorálně (ústy), jedna ráno a jedna večer,

− při akutním hemoroidálním záchvatu: 2 x denně 2 tvrdé tobolky perorálně při jídle po dobu

7 dnů. Jestliže do té doby příznaky neustoupí, bude zvážena další léčba.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek je určen pro dospělé.

Jestliže

jste užil(a) více přípravku Ginkor Fort, než jste měl(a)

Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se poraďte ihned s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ginkor Fort

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ginkor Fort

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře

nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého:

Přestaňte užívat přípravek Ginkor fort a poraďte se ihned se svým lékařem

, pokud se u

Vás objeví některá z následujících reakcí:

- Anafylaktická reakce (závažná alergická reakce, která může zahrnovat namáhavé dýchání,

snížení krevního tlaku), angioedém (otok podkožních tkání, který může být závažný v

případě lokalizace v obličeji a krku).

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta z 10 až 100)

- bolest hlavy.

- bolest horní poloviny břicha, nevolnost, průjem.

Méně časté nežádoucí účinky (postihují 1 pacienta ze 100 až 1000)

- zvracení.

- alergické reakce, jako je svědění, kopřivka, ekzematoidní dermatitida (zánět kůže) a

vyrážka.

Nežádoucí účinky, které se vyskytují s neznámou frekvencí

- zvýšený krevní tlak

-anafylaktická reakce, angioedém

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím

Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Ginkor Fort uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte tento přípravek při teplotě do 30 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Ginkor Fort obsahuje

- Léčivými látkami jsou:

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum (35-67:1), extrahováno acetonem

60% (m/m) (EGb 761).............................................................................14 mg

Troxerutinum ........................................................................................300 mg

Heptaminoli hydrochloridum ................................................................300 mg

v 1 tvrdé tobolce.

Pomocnými látkami jsou magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, žlutý oxid

železitý (E172), indigokarmín (E132), oxid titaničitý (E171), želatina

Jak přípravek Ginkor Fort vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky. Vrchní část tobolky je zelená, spodní část žlutá, uvnitř je žlutý homogenní

prášek.

Balení obsahuje 30 tobolek balených v blistrech (Al/PVC nebo Al/PVC/PVdC) a v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Tonipharm, 3 rue des quatres cheminées, 921 00 Boulogne-Billancourt, Francie

Výrobce

Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francie

Tato příbalová informace byla naposledy

revido

vána:

5. 4. 2017