GINKGO EXTRACT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GINKGO EXTRACT Potahovaná tableta 40MG
 • Dávkování:
 • 40MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GINKGO EXTRACT Potahovaná tableta 40MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Jinanový list (Ginkgo biloba)
 • Přehled produktů:
 • TBL FLM 60X40MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 394/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 15-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls41138/2008 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Ginkgo extract 40 mg Walmark 

potahované tablety 

Ginkgonis extractum siccum raffinatum et quantificatum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 

obsahuje pro vás důležité údaje. 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře nebo lékárníka. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4 

-  Pokud se do 8 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je Ginkgo extract 40 mg Walmark a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ginkgo extract 40 mg Walmark užívat  

3.  Jak se Ginkgo extract 40 mg Walmark užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky  

5.  Jak Ginkgo extract 40 mg Walmark uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.   Co je Ginkgo extract 40 mg Walmark a k čemu se používá 

Ginkgo extract 40 mg Walmark je nootropikum (lék zlepšující činnost mozku a jeho metabolismus), a 

obsahuje čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt. 

Ginkgo extract 40 mg Walmark obsahuje speciální extrakt z listů jinanu dvoulaločného (Ginkgo 

biloba), standardizovaný na 24% flavonových glykosidů a 6% terpenových laktonů (ginkgolidy A, B, 

C, J a bilobalid), který má účinek vazodilatační (cévy rozšiřující) v tepenné oblasti a reologický 

(zlepšuje průtokové vlastnosti krve). Snížením kapilární propustnosti (permeability) působí lehce 

protiedémově (proti otokům). Podporuje žilní tonus (napětí), zlepšuje využití glukózy v buňkách a 

snižuje tvorbu a přítomnost nežádoucích produktů vznikajících při metabolismu (tzv. volných 

kyslíkových radikálů). Přípravek zvyšuje syntézu a uvolňování substance nazývající se acetylcholin, 

jejíž množství je ve stáří sníženo. 

Bez porady s lékařem se přípravek užívá: 

Při  poruchách  duševní  výkonosti  tj.  při  poruchách  paměti,  pozornosti  a  emoční  labilitě  (citové 

nestálosti) u starších osob, zvláště na podkladě chronické mozkové cévní nedostatečnosti. 

Po poradě s lékařem se dále přípravek užívá: 

Při  demenci  (primární  degenerativní  demence-demence  Alzheimerova  typu,  vaskulární  demence, 

demence smíšeného typu). 

Pokud se do 8 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ginkgo extract 40 mg Walmark užívat  

Neužívejte Ginkgo extract 40 mg Walmark 

-  jestliže jste alergický(á) na  čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt  nebo na kteroukoliv další 

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

Upozornění a opatření  

Zvláštní opatrnosti při použití Ginkgo extract 40 mg Walmark je zapotřebí 

-  u dětí mladších 12-ti let, vzhledem k tomu, že není dostatek klinických zkušeností. 

-  jestliže  máte  zvýšený  sklon  ke  spontánnímu  krvácení  (hemoragická  diatéza)  nebo  současně 

užíváte léky, které zabraňují srážení krve. V těchto případech konzultujte užívání tohoto přípravku 

s lékařem. 

-  Ginkgo extract 40 mg Walmark není vhodný k léčbě vysokého krevního tlaku. 

Další léčivé přípravky a Ginkgo extract 40 mg Walmark 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Je vhodná zvýšená opatrnost při užívání přípravků s obsahem kyseliny acetylosalicylové (používají se 

k léčbě bolesti, horečky a jako prevence infarktu) a barbiturátů (používají se jako léky na spaní a jako 

prevence  křečí)  a  léčiv  s obdobnými  účinky  (např.  léčiva  působící  rozšíření  cév  či  k léčbě  poruch 

srdečního  rytmu).  Nelze  vyloučit  interakci  s léky,  které  snižují  srážení  krve  ( kumarinová 

antikoagulancia, kyselina acetylsalicylová a jiné nesteroidní protizánětlivé léky). 

Ginkgo extract 40 mg Walmark s jídlem a pitím 

Přípravek je vhodné užívat po jídle. Tablety se zapíjejí malým množstvím tekutiny. 

Těhotenství a kojení 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Užívání přípravku Ginkgo extract 40 mg Walmark v době těhotenství a kojení se nedoporučuje. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Ginkgo  extract  40  mg  Walmark  neovlivňuje  nepříznivě  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost, 

koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluha  strojů,  práce  ve 

výškách.  

Ginkgo  extract  40  mg  Walmark  obsahuje  monohydrát  laktosy.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 

nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3.  Jak se Ginkgo extract 40 mg Walmark užívá 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Obvyklá dávka přípravku, pokud lékař neurčí jinak, je pro dospělé a dospívající starší 12-ti let:  

Při poruchách duševní výkonnosti: 

Obvyklá  dávka  přípravku  je  1  potahovaná  tableta  (odpovídá  40  mg  čištěného  a  kvantifikovaného 

suchého jinanového extraktu) podávána 3 krát denně nebo 2 potahované tablety 2 krát denně.  

Délka podávání musí být úměrná tíži postižení (závažnosti příznaků), minimální doba léčby by měla 

být nejméně 8 týdnů. Bez porady s lékařem se Ginkgo extract 40 mg Walmark nesmí užívat déle než 3 

měsíce, neboť po této době je třeba přehodnocení léčby. 

Při syndromu demence: 

1-2 potahované tablety 3 krát denně. 

Délka podávání musí být úměrná tíži postižení (závažnosti příznaků), minimální doba léčby by měla 

být nejméně 8 týdnů.  Po tříměsíční léčbě je třeba posoudit prospěšnost pokračování v léčbě. 

Potahované tablety se polykají nerozkousané, spolu s přiměřeným množstvím tekutiny. Užívají se po 

jídle. 

Jestliže jste užil(a) více Ginkgo extract 40 mg Walmark, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo požití většího množství přípravku je nutné se poradit s lékařem. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ginkgo extract 40 mg Walmark 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 

Pokračujte v dávkování a dobách užívání tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno 

v této příbalové informaci.  

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

Nežádoucí  účinky  jsou  vzácné.  Mohou  se  vyskytovat    mírné trávicí obtíže (nevolnost, pocit na zvracení, 

průjem), bolesti hlavy nebo alergické kožní reakce (zrudnutí, prosáknutí nebo svědění). 

Mimoto  byly  popsány  ojedinělé  případy  krvácení  po  dlouhodobém  užívání  u  predisponovaných 

pacientů anebo při současném podávání přípravků ovlivňujících krevní srážlivost; příčinná souvislost 

zjištěna nebyla. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 

informaci.   Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.  Jak Ginkgo extract 40 mg Walmark uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Tento  léčivý  přípravek  nevyžaduje  žádné  zvláštní  teplotní  podmínky  uchovávání.  Uchovávejte 

v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do“ a 

blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Ginkgo extract 40 mg Walmark obsahuje 

Léčivou  látkou  je  40  mg  Ginkgonis  extractum  siccum  raffinatum  et  quantificatum  (35  –  67:1), 

extrahováno acetonem 60% V/V v 1 potahované tabletě (odpovídá 8,8-10,8 mg flavonových glykosidů 

a 2,0-2,8 mg terpenolaktonů – gingkolidů a bilobalidu). 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kyselina stearová, sodná sůl 

kroskarmelosy,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  potahová  soustava  Sepifilm  LP  104  bezbarvá, 

potahová  soustava  sepisperse  dry  3175  zelená  (hypromelosa,  mikrokrystalická  celulosa,  oxid 

titaničitý, hlinitý lak chinolinové žluti E104, hlinitý lak patentní modře V E131). 

Jak Ginkgo extract 40 mg Walmark vypadá a co obsahuje toto balení 

Ginkgo extract 40 mg Walmark jsou podlouhlé, bikonvexní, světle zelené potahované tablety.  

Velikost balení:   30 potahovaných tablet  

60 potahovaných tablet 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

WALMARK, a. s. 

Oldřichovice 44 

739 61 Třinec 

Česká republika  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.10.2014.