GINGIO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GINGIO Potahovaná tableta 80MG
 • Dávkování:
 • 80MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 30 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GINGIO Potahovaná tableta 80MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • JINANOVÝ LIST
 • Přehled produktů:
 • GINGIO 80

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 217/06-C
 • EAN kód:
 • 4030855052271
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls243166/2010

Příbalová informace: informace pro uživatele

GINGIO 80

80 mg

potahované tablety

Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Gingio 80 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gingio 80 užívat

Jak se přípravek Gingio 80 užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gingio 80 uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Gingio 80 a k

čemu se používá

Přípravek Gingio 80 je rostlinný léčivý přípravek, jehož léčivou látkou je čištěný a kvantifikovaný

suchý jinanový extrakt.

Přípravek se užívá k léčbě příznaků lehkých poruch mozkových funkcí souvisejících s věkem při

mírné demenci, jako jsou poruchy paměti a snížená schopnost soustředění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gingio 80

užívat

Neužívejte

přípravek

přípravek

Gingio 80:

jestliže jste alergický(á) na čištěný a kvantifikovaný suchý jinanový extrakt nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

jestliže jste těhotná.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gingio se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Při chorobně zesíleném sklonu ke krvácení (krvácivé stavy) a při současné léčbě přípravky

ovlivňujícími krevní srážlivost (jako je např. warfarin nebo dabigatran) se tento léčivý přípravek smí

používat pouze po poradě s lékařem.

Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující Ginkgo biloba (jinan dvoulaločný) by mohly

zesilovat sklon ke krvácení, musí se jako bezpečnostní opatření tento přípravek vysadit 3 až 4 dny

před chirurgickým zákrokem. Pokud užíváte přípravky obsahující Ginkgo biloba, informujte prosím

včas svého lékaře, aby mohl přijmout další rozhodnutí.

Pokud víte, že trpíte záchvaty křečí (epilepsií), poraďte se předtím, než začnete tento léčivý přípravek

užívat se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek

Gingio 80

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Gingio 80 a účinky jiných souběžně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

Předtím než začnete tento lék užívat, poraďte se se svým lékařem, pokud užíváte:

léky ovlivňující krevní srážlivost, např. warfarin, fenprokumon, klopidogrel, dabigatran,

kyselinu

acetylsalicylovou

další

nesteroidní

antirevmatika

(léky

protizánětlivým,

protibolestivým a teplotu snižujícím účinkem),

nifedipin (užívaný při léčbě hypertenze, při onemocnění angina pectoris),

efavirenz (antivirotikum užívané při léčbě HIV).

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Jelikož existují ojedinělé důkazy, že přípravky obsahující jinan mohou zvyšovat sklon ke krvácení,

nesmí se tento léčivý přípravek užívat v těhotenství.

Není známo, zda známé složky extraktu přestupují do mateřského mléka. Riziko pro novorozence

nelze vyloučit.

Kvůli nedostatku údajů se nedoporučuje užívat tento přípravek během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje nejsou známy.

Přípravek Gingio

80

obsahuje monohydrát lakt

osy a tekutou glukos

u usušenou rozprášením.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý

přípravek užívat.

Upozornění pro diabetiky:

Jedna potahovaná tableta obsahuje 0,02 sacharidové jednotky.

3.

Jak se

přípravek

Gingio 80

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a starší pacienti užívají dvě až tři potahované tablety jedenkrát denně. Neužívejte více než 3

tablety denně, což odpovídá 240 mg čištěného a kvantifikovaného suchého jinanového extraktu.

Potahované tablety se polykají nerozkousané spolu s přiměřeným množstvím tekutiny (nejlépe

sklenicí vody). Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení

na stejné dávky. Užívají se po jídle.

Léčba by měla trvat nejméně 8 týdnů. Pokud po 3 měsících u Vás nedojde ke zlepšení příznaků nebo

pokud příznaky zesílí, musí lékař zkontrolovat, zda je pokračování v léčbě nadále odůvodněné. Bez

porady s lékařem neužívejte přípravek Gingio 80 déle než 3 měsíce.

Jestliže jste užil(a

)

více přípravk

u Gingio 80

, než jste měl(a)

Příznaky předávkování nejsou známy. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se

poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Gingio 80

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v dalším

dávkování tak, jak Vám to doporučil Váš lékař anebo jak to je uvedeno v příbalové informaci.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Hodnocení výskytu nežádoucích účinků vychází z této klasifikace jejich četnosti:

Velmi časté:

mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

Časté:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů ze 100

Méně časté:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 1000

Vzácné:

mohou postihnout 1 až 10 pacientů z 10000

Velmi vzácné: mohou postihnout méně než 1 pacienta z 10000

Není známo: z dostupných údajů nelze určit

Velmi časté: bolesti hlavy

Časté: točení hlavy, průjem, bolesti břicha , pocit na zvracení, zvracení

Není známo: krvácení jednotlivých orgánů (oko, nos, krvácení do mozku a zažívacího traktu), reakce

z přecitlivělosti (alergický šok), alergické kožní reakce (zarudnutí kůže, otok kůže, svědění, vyrážka)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Gingio 80

uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a

blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Gingio 80 obsahuje

Léčivou látkou je Ginkgo extractum siccum raffinatum et quantificatum (čištěný a kvantifikovaný

suchý jinanový extrakt). Jedna potahovaná tableta obsahuje Ginkgo extractum siccum raffinatum et

quantificatum (35 – 67 : 1), extrahováno acetonem 60% V/V 80 mg (odpovídá 17,6 - 21,6 mg

flavonových glykosidů a 4,32 - 5,28 mg terpenolaktonů - gingkolidů, bilobalidu).

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy, tekutá glukosa usušená

rozprášením,

makrogol

4000,

magnesium-stearát,

kukuřičný

škrob,

hypromelosa,

sodná

sůl

karboxymethylškrobu (typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, oxid titaničitý, žlutý oxid železitý.

Jak

přípravek

Gingio 80

vypadá a co obsahuje toto balení

30, 60 a 120 potahovaných tablet. PP/Al blistry, čiré průhledné, krabička.

Podlouhlé bikonvexní okrově až okrově hnědé skvrnitě zbarvené tablety s oboustrannou půlicí rýhou

16,2 x 8,2 mm.

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv její rozdělení na stejné

dávky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Německo

LEK S.A., Domaniewska str. 50C, 02-672, Varšava, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

21. 6. 2017