GEMCITABINE KABI

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GEMCITABINE KABI Koncentrát pro infuzní roztok 38MG/ML
 • Dávkování:
 • 38MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X26,3ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GEMCITABINE KABI Koncentrát pro infuzní roztok 38MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GEMCITABIN
 • Přehled produktů:
 • GEMCITABINE KABI

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 077/15-C
 • Datum autorizace:
 • 20-11-2015
 • EAN kód:
 • 8595173622347
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls118378/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

gemcitabinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Gemcitabine Kabi a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gemcitabine Kabi

3. Jak se přípravek Gemcitabine Kabi používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Gemcitabine Kabi uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Gemcitabine Kabi a k čemu se používá

Gemcitabine

Kabi

patří do skupiny

léčivých

přípravků

nazývaných

cytostatika.

Tyto

přípravky

usmrcují dělící se buňky, včetně nádorových buněk.

V závislosti na typu nádorového onemocnění může být tento léčivý přípravek podáván samostatně

nebo v kombinaci s dalšími protinádorovými přípravky.

Tento léčivý přípravek se používá k léčbě následujících typů karcinomů (zhoubných nádorů):

- nemalobuněčný nádor plic (NSCLC), samotně nebo společně s cisplatinou

- nádor slinivky břišní

- nádor prsu, společně s paklitaxelem

- nádor vaječníku, společně s karboplatinou

- nádor močového měchýře, společně s cisplatinou

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gemcitabine Kabi používat

Nepoužívejte přípravek Gemcitabine Kabi:

- jestliže jste alergický(á) na gemcitabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

- jestliže kojíte

Upozornění a opatření

Před prvním podáním infuze Vám budou odebrány vzorky krve, aby se zkontrolovalo, zda ledviny a

játra fungují natolik, aby Vám mohl být tento přípravek podán. Před každou infuzí bude proveden

krevní test, aby se zkontrolovalo, zda máte dostatečný počet krvinek, aby Vám mohl být gemcitabin

podán. Váš lékař může rozhodnout o změně nebo odložení dávky v závislosti na celkovém zdravotním

stavu, nebo pokud bude počet krvinek příliš nízký. Krevní testy budou prováděny pravidelně, aby bylo

možné kontrolovat, zda ledviny a játra fungují správně.

Před

použitím

gemcitabinu

poraďte

svým

lékařem,

zdravotní

sestrou

nebo

nemocničním

lékárníkem.

Poraďte se se svým lékařem nebo nemocničním lékárníkem, jestliže trpíte, nebo jste dříve trpěl(a)

onemocněním jater, srdečními chorobami, cévními chorobami nebo máte problémy s ledvinami,

protože nemusíte být schopen/schopna gemcitabin dostávat.

Prosím sdělte svému lékaři, jestliže jste nedávno podstoupil(a) nebo se chystáte podstoupit ozařování,

protože se při používání gemcitabinu může objevit časná nebo pozdní reakce z ozáření.

Prosím sdělte svému lékaři, jestliže jste byl(a) v nedávné době očkován(a), protože by to při používání

gemcitabinu mohlo mít škodlivý vliv.

Ihned informujte svého lékaře, jestliže se u Vás během léčby tímto přípravkem objeví příznaky, jako

je bolest hlavy se zmateností, záchvaty (křeče) nebo poruchy vidění. Může se jednat o velmi vzácný

nežádoucí účinek postihující nervový systém, který se nazývá zvratná encefalopatie při syndromu

zadní jámy lební.

Prosím sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás objevují potíže s dýcháním, nebo se cítíte slabý(á) a jste

velmi bledý(á), může totiž jít o známku selhávání ledvin nebo problémy s plícemi.

Prosím sdělte svému lékaři, jestliže se u Vás vyvine celkový otok, dušnost nebo nárůst tělesné

hmotnosti, protože může jít o známku úniku tekutiny z malých krevních cév do tkáně.

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti se nedoporučuje tento léčivý přípravek

podávat dětem mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Gemcitabine Kabi

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), včetně vakcín a léků, které lze získat bez lékařského předpisu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, sdělte to svému lékaři. V průběhu těhotenství nemá být

gemcitabin

používán.

Váš

lékař

s Vámi

probere

možná

rizika

používání

gemcitabinu

během

těhotenství.

Kojení

Pokud kojíte, oznamte to svému lékaři.

Během léčby gemcitabinem se musí kojení přerušit.

Plodnost

Muži nemají počít dítě během léčby a po dobu dalších 6 měsíců po ukončení léčby gemcitabinem.

Pokud chcete počít dítě během léčby nebo v době 6 měsíců po ukončení léčby, požádejte o radu svého

lékaře nebo lékárníka. Možná se budete chtít poradit ohledně konzervace spermií před zahájením

léčby.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok může způsobit, že se cítíte ospalý(á),

obzvláště pokud jste konzumoval(a) alkohol. Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje,

pokud si nejste jistý(á), že léčba gemcitabinem u Vás nevyvolává ospalost.

Gemcitabine Kabi obsahuje sodík:

Tento léčivý přípravek obsahuje 3,16 mg/ml až 3,74 mg/ml (0,14 mmol/ml až 0,16 mmol/l) sodíku.

Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Gemcitabine Kabi obsahuje propylenglykol, který může způsobit příznaky opilosti.

3.

Jak se přípravek Gemcitabine Kabi používá

Obvyklá dávka gemcitabinu je 1000 – 1250 mg na každý čtvereční metr povrchu těla. Tato plocha se

vypočítá z tělesné výšky a tělesné hmotnosti. Lékař poté z tohoto údaje vypočte potřebnou dávku.

Toto dávkování může být upraveno, případně léčba může být oddálena v závislosti na počtu krvinek a

celkovém zdravotním stavu.

Frekvence podání infuze gemcitabinu závisí na typu nádorového onemocnění, pro který jste léčen(a).

Nemocniční lékárník nebo lékař koncentrát gemcitabinu před podáním naředění.

Tento přípravek musí být vždy nejprve naředěn a až poté Vám bude podán infuzí do žíly. Tato infuze

bude trvat přibližně 30 minut.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Jestliže zaznamenáte jakýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků, musíte ihned kontaktovat

svého lékaře:

- Krvácení z dásní, nosu nebo úst, případně jiné krvácení, které se obtížně zastavuje, načervenalá nebo

narůžovělá moč, neočekávaná tvorba modřin (protože můžete mít nižší počet krevních destiček, než

je tomu normálně, což je velmi časté).

- Únava, pocit na omdlení, snadněji se zadýcháte nebo jste bledý(á) (protože můžete mít méně

krevního barviva hemoglobinu, než je tomu normálně, což je velmi časté).

- Mírná nebo středně závažná kožní vyrážka (velmi časté)/svědění (časté) nebo horečka (velmi časté);

(alergické reakce)

- Tělesná teplota 38 °C či vyšší, pocení nebo další příznaky infekce (protože můžete mít nižší počet

bílých krvinek, než který je normálně, doprovázený horečkou, známý též jako febrilní neutropenie)

(časté).

- Bolest, zčervenání, otok nebo vřídky v ústech (časté).

- Nepravidelný srdeční tep (arytmie) (méně časté)

- Extrémní únava a slabost, purpura a malé oblasti krvácení do kůže (modřiny), akutní selhání ledvin

(nízký/žádný výdej moči) a příznaky infekce (hemolyticko-uremický syndrom). Toto může být

smrtelné (méně časté).

- Obtížné dýchání (je velmi časté, že máte brzy po podání infuze gemcitabinu mírné dýchací potíže,

které brzy odezní, nicméně méně často nebo vzácně se mohou objevit závažnější plicní potíže).

- Silná bolest na prsou (srdeční příhoda) (vzácné).

- Závažná reakce z přecitlivělosti/alergická reakce se závažnou kožní vyrážkou včetně červené svědící

vyrážky, otoky rukou, nohou, kotníků, tváře, rtů, úst nebo krku (což může ztížit polykání a dýchání),

sípání, rychlý tlukot srdce a také můžete mít pocit na omdlení (anafylaktická reakce) (velmi vzácné).

- Celkový otok, dušnost a nárůst tělesné hmotnosti, v tomto případě může jít o známku úniku tekutiny

z malých krevních cév do tkáně (syndrom kapilárního úniku) (velmi vzácné).

- Bolest hlavy s poruchami zraku, zmatenost, křeče nebo záchvaty (zvratná encefalopatie při syndromu

zadní jámy lební) (velmi vzácné).

- Závažná vyrážka se svěděním, tvorbou puchýřků či olupováním kůže (Stevens-Johnsonův syndrom,

toxická epidermální nekrolýza) (velmi vzácné).

Jiné nežádoucí účinky spojené s podáváním přípravku Gemcitabine Kabi mohou zahrnovat:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů)

- Nízký počet bílých krvinek

- Ztížené dýchání

- Zvracení

- Pocit na zvracení

- Ztráta vlasů

- Jaterní problémy: zjištěné prostřednictvím abnormálních krevních testů

- Krev v moči

- Abnormální nálezy v moči: bílkoviny v moči

- Příznaky podobné chřipce, včetně horečky

- Otoky kotníků, prstů, chodidel, tváře (edém)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více až 1 z 10 pacientů)

- Snížená chuť k jídlu (anorexie)

- Bolest hlavy

- Nespavost

- Ospalost

- Kašel

- Rýma

- Zácpa

- Průjem

- Svědění

- Pocení

- Bolest svalů

- Bolest zad

- Horečka

- Slabost

- Zimnice

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

- Zánět plic způsobující zjizvení plicních sklípků (intersticiální pneumonie)

- Sípání (stažení dýchacích cest)

- Zjizvení plic (abnormální nálezy na rentgenu plic)

- Selhání srdce

- Selhání ledvin

- Závažné poškození jater, včetně selhání jater

- Cévní mozková příhoda

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

- Nízký krevní tlak

- Šupinatění kůže, tvorba vředů nebo puchýřů

- Odlupující se kůže a závažná tvorba puchýřů

- Reakce v místě aplikace injekce

- Závažný zánět plic způsobující selhání plic (syndrom dechové tísně u dospělých)

- Kožní vyrážka podobná těžkému spálení sluncem, která se může objevit na kůži, která dříve

vystavené radioterapii (radiační recall)

- Tekutina v plicích

- Zjizvení na plicních sklípcích doprovázející ozařování (radiační toxicita)

- Gangréna (sněť) prstů na rukou a nohou

- Zánět krevních cév (periferní vaskulitida)

Velmi vzácné nežádoucí účinky

- Zvýšený počet krevních destiček

- Zánět výstelky tlustého střeva způsobený omezeným krevním oběhem (ischemická kolitida)

- Nízká hladina krevního barviva hemoglobinu (anémie), nízký počet bílých krvinek a nízký počet

krevních destiček se zjistí z krevních testů

Může se u Vás objevit jakýkoli z těchto nežádoucích účinků a stavů. Pokud se u Vás vyskytne

kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři.

Jestliže máte obavy u některého z nežádoucích účinků, poraďte se se svým lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41, Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Gemcitabine Kabi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za EXP.

Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem nebo mrazem.

Doba použitelnosti po naředění (infuzní roztok):

Chemická a fyzikální stabilita po naředění 0,9% w/v roztokem chloridu sodného v koncentraci 0,1

mg/ml a 5 mg/ml byla prokázána na dobu 7 dnů při teplotě 2 °C - 8 °C nebo při teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a

podmínky uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně

by doba neměla být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a

validovaných aseptických podmínek.

Tento léčivý přípravek je určen pouze k jednorázovému použití. Veškerý nespotřebovaný přípravek

musí být zlikvidován.

V případě, že je roztok zabarven nebo obsahuje-li viditelné částice, musí být zlikvidován.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Gemcitabine Kabi obsahuje

Léčivou látkou je gemcitabinum.

Jeden

koncentrátu

infuzní

roztok

obsahuje

gemcitabini

hydrochloridum

ekvivalentní

gemcitabinum 38 mg.

Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabinum 200 mg (jako hydrochlorid).

Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabinum 1000 mg (jako hydrochlorid).

Jedna injekční lahvička obsahuje gemcitabinum 2000 mg (jako hydrochlorid).

Pomocnými látkami jsou: propylenglykol, makrogol 400, hydroxid sodný (E 524) (k úpravě pH),

kyselina chlorovodíková koncentrovaná (E507) (k úpravě pH) a voda na injekci.

Jak přípravek Gemcitabine Kabi vypadá a co obsahuje toto balení

Tento léčivý přípravek je koncentrát pro infuzní roztok.

Gemcitabine Kabi je čirý, bezbarvý až světle žlutý roztok bez viditelných částic.

Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku s 5,26 ml; 26,3 ml nebo 52,6 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road, Bordon

Hampshire, GU35 0NF

Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod následujícími názvy:

Rakousko

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Belgie

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie (200 mg/5,26 ml)

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie (1000 mg/26,3 ml)

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie (2000 mg/52,6 ml)

Kypr

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή

διαλύματος προς έγχυση

Česká republika

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

Německo

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Dánsko

Gemkabi

Estonsko

Gemcitabine Kabi 38mg/ml

Řecko

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή

διαλύματος προς έγχυση

Španělsko

Gemcitabina FK 200 mg concentrado para solución para perfusión,

Gemcitabina FK 1000 mg concentrado para solución para perfusión,

Gemcitabina FK 2000 mg concentrado para solución para perfusión

Finsko

Gemkabi

Francie

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Maďarsko

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

Irsko

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Island

Gemkabi

Itálie

Gemcitabina Fresenius

Lotyšsko

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma

pagatavošanai

Litva

Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Lucembursko

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer

Infusionslösung

Malta

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Nizozemsko

Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing

voor infusie

Norsko

Gemkabi

Polsko

Gemcitabine Kabi

Portugalsko

Gemcitabina Kabi

Rumunsko

Gemcitabină Kabi 38 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

Švédsko

Gemkabi

Slovinsko

Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Slovenská republika

Gemcitabine Kabi 38 mg/ ml, infúzny koncentrát

Velká Británie

Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.2.2015

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zacházení s přípravkem

Při přípravě a likvidaci infuzního roztoku mají být dodržovány běžné bezpečnostní zásady pro práci s

cytostatiky. Těhotné ženy s tímto přípravkem nesmí zacházet. S infuzním roztokem se má pracovat v

bezpečnostním boxu, je nutno použít ochranný oděv a rukavice. Není-li bezpečnostní box k dispozici,

ochranné prostředky musejí být doplněny o masku a ochranné brýle.

Pokud se dostane přípravek do kontaktu s očima, může způsobit vážné podráždění. Postižené oko

ihned důkladně vypláchněte vodou. Pokud podráždění přetrvává, kontaktujte lékaře. Pokud dojde ke

kontaktu roztoku s kůží, důkladně ji opláchněte vodou.

Pokyny pro naředění přípravku

Jediným schváleným ředícím roztokem pro naředění přípravku Gemcitabine Kabi je injekční roztok

chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%) (bez konzervačních látek).

bylo

dosaženo

klinicky

významné

koncentrace,

musí

být

celkové

množství

přípravku

Gemcitabine Kabi požadované pro daného pacienta naředěno alespoň v 500 ml injekčního roztoku

chloridu sodného 9 mg/ml.

Na základě doporučené dávky (1000 mg/m

a 1250 mg/m

) a tělesného povrchu (mezi 1,0 m

a 2,0 m

je získán rozsah koncentrací od 2 mg/ml do 5 mg/ml.

Následující pokyny pro naředění přípravku musí být přesně dodržovány, aby se předešlo nežádoucím

účinkům.

1. Při ředění gemcitabinu pro podání intravenózní infuzí dodržujte aseptické podmínky.

2. Parenterální léčivé přípravky musí být před podáním vizuálně zkontrolovány, zda neobsahují

částice nebo zda nedošlo ke změně barvy. Pokud je zjištěna přítomnost částic, roztok nepodávejte.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Monopar Therapeutics SARL)

EU/3/11/919 (Active substance: Clonidine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1817 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/11/T/02

Europe -DG Health and Food Safety