GEISCOLD MED A CITRON PASTILKY

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GEISCOLD MED A CITRON PASTILKY Pastilka 2MG/0,6MG/1,2MG
 • Dávkování:
 • 2MG/0,6MG/1,2MG
 • Léková forma:
 • Pastilka
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 24 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GEISCOLD MED A CITRON PASTILKY Pastilka 2MG/0,6MG/1,2MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DICHLOROBENZENMETHANOL
 • Přehled produktů:
 • GEISCOLD MED A CITRON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 198/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 24-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls242328/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

GEISCOLD MINT pastilky

GEISCOLD POMERANČ pastilky

GEISCOLD MED A CITRON pastilky

lidocaini hydrochloridum monohydricum/ amylmetacresolum/ alcohol dichlorobenzylicus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů

svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích

účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s

lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je GEISCOLD a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GEISCOLD užívat

Jak se GEISCOLD užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak GEISCOLD uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je GEISCOLD a k čemu se používá

GEISCOLD obsahuje amylmetakresol a dichlorbenzylalkohol, které mají antiseptické účinky

a lidokain-hydrochlorid, což je místní anestetikum, které mírní bolest v krku.

Užívá se k úlevě od bolesti v krku u dospělých a dospívajících starších 12 let.

Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GEISCOLD užívat

Neužívejte GEISCOLD:

jestliže jste alergický(á) na lidokain hydrochlorid nebo jiná léčiva k lokální anestezii

amidového

typu,

amylmetakresol,

dichlorbenzylalkohol

nebo

kteroukoli

další

složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Dětem mladším 12 let se tento léčivý přípravek nemá podávat

Upozornění a opatření

Před použitím GEISCOLD se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Informujte svého lékaře, pokud:

Trpíte astmatem.

Vaše příznaky se po dvou dnech nezlepšily, nebo pokud máte horečku, bolest hlavy,

pocit na zvracení, zvracíte nebo máte kožní vyrážku.

Tento přípravek může být škodlivý na zuby.

Anestetikum obsažené v tomto přípravku může způsobit vdechnutí (kašlání během jídla

nebo pocit dušení) při jídle. Nejezte přímo po užití tohoto léku.

Tento přípravek může způsobit znecitlivění jazyka a může zvýšit riziko poranění při kousání.

Proto je třeba dávat pozor při konzumaci a pití horkých potravin a nápojů.

Delší užívání tohoto léku (po dobu delší než 5 dnů) se nedoporučuje, protože může změnit

přirozenou bakteriální rovnováhu v krku.

Řiďte se doporučeným dávkováním: pokud se přípravek užívá ve velkém množství nebo

pokud se užívá delší dobu, může přípravek ovlivnit kardiovaskulární nebo nervový systém a

může způsobit křeče.

Starší nebo oslabené osoby jsou citlivější na případné nežádoucí účinky a před užíváním

tohoto přípravku se mají poradit se svým lékařem.

Tento přípravek se nemá užívat v případě výskytu větších akutních ran v oblasti úst a krku.

GEISCOLD

obsahuje

isomalt

(E-953)

maltitol

(E-965).

Pacienti

vzácnými

dědičnými problémy s intolerancí na fruktózu, malabsorpcí glukózo-galaktosy nebo

nedostatečností sacharázy a isomaltázy by neměli tento lék užívat.

GEISCOLD obsahuje terpeny obsažené v levomentholu. Nadměrné dávky terpenů

jsou spojovány s neurologickými komplikacemi, jako jsou křeče u dětí

Barviva oranžová žluť a ponceau 4R mohou způsobit alergické reakce.

Děti a dospívající

Tento přípravek není určen pro děti mladší 12 let.

Další léčivé přípravky a GEISCOLD

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné

době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte kterékoliv z následujících

léčivých přípravků, protože může být nezbytné upravit jejich dávky:

Beta blokátory (používané k léčbě srdečního selhání nebo cévního onemocnění) nebo

léky obsahující cimetidin (používá se k léčbě žaludečních vředů).

Jiná lokální anestetika (amidy).

Léky používané k léčbě srdečních potíží, např. mexiletin nebo prokainamid.

Přípravky jako např. fluvoxamin (používané k léčbě deprese).

Antibiotika, jako např. erythromycin nebo itraconazol.

Ačkoliv

nepředpokládá

žádné

vzájemné

působení,

při

užívání

přípravku

GEISCOLD

neužívejte jiná ústní nebo krční antiseptika.

GEISCOLD s jídlem, pitím a alkoholem

Neužívejte toto léčivo před jídlem nebo pitím.

Těhotenství a kojení

T ěhotenst ví:

Použití tohoto léku během těhotenství se nedoporučuje.

Kojení:

Použití tohoto léku během období kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pozorujte svou reakci na tento lék. Při užívání v doporučené dávce by tento přípravek neměl

ovlivňovat vaše reakce nebo způsobovat ospalost. Pokud však pozorujete některé z těchto

účinků, vyhněte se řízení dopravních prostředků nebo obsluze strojů.

3.

Jak se GEISCOLD užívá

Postupujte podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Vždy užívejte tento přípravek

přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospí vající st arší 12 let: nechejte jednu pastilku pomalu rozpustit v ústech každé 2

až 3 hodiny, maximálně 8 pastilek během 24 hodin (maximálně 4 pastilky pro děti).

Pastilku nerozpouštějte v oblasti tváře.

Použití u dětí

Přípravek není určen pro děti mladší 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku GEISCOLD, než jste měl(a)

V případě nevhodného použití nebo předávkování

může dojít k následujícím příhodám:

nadměrné znecitlivění v horní části trávicího a dýchacího traktu, nespavost, neklid, rozrušení,

útlum dýchání. Může se také objevit dušnost, bolest hlavy, únava, závrať a ztráta vědomí v

důsledku poruchy zvané methemoglobinemie. Okamžitě vyhledejte lékaře nebo zavolejte na

Toxikologické informační středisko, uveďte přípravek a užité množství.

Delší užívání tohoto léku (po dobu delší než 5 dnů) se nedoporučuje, protože může změnit

bakteriální rovnováhu v krku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Během používání byly hlášeny následující nežádoucí účinky pro kombinaci léčivých látek v

tomto léčivém přípravku:

Máte přestat užívat GEISCOLD a okamžitě vyhledat lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky

angioedému, např.

otok tváře, otok jazyka nebo hltanu

obtížné polykání

vyrážka a dýchací potíže

Poruchy imunitního systému

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1 000 pacientů): reakce z přecitlivělosti (pálení, svědění),

angioedém, pálení v krku a nepříjemná chuť.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na

adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

5.

Jak GEISCOLD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce

za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co GEISCOLD obsahuje

Léčivými látkami jsou:

Monohydrát lidokain-hydrochloridu

2,00 mg

Amylmetakresol

0,60 mg

Dichlorbenzylalkohol

1,20 mg

Dalšími složkami jsou:

MINT pastilky

Silice máty rolní částečně zbavená mentholu

Badyáníková silice,

Levomenthol,

Indigokarmín (E-132),

Chinolinová žluť (E-104),

Dihydrát sodné soli sacharinu (E-954),

Kyselina vinná (E-334),

Isomalt (E-953),Maltitol (E-965). .

POMERANČ pastilky

Levomenthol,

Dihydrát sodné soli sacharinu (E-954),

Jak GEISCOLD vypadá a co obsahuje toto balení

GEISCOLD MINT pastilky jsou zelené, bikonvexní, válcovité pastilky o průměru 19 mm s

mátovou příchutí.

GEISCOLD POMERANČ pastilky jsou oranžové, bikonvexní, válcovité pastilky o průměru

19 mm s pomerančovou příchutí.

GEISCOLD MED A CITRON pastilky jsou žluté, bikonvexní, válcovité pastilky o průměru

19 mm s medovo-citronovou příchutí.

PVC-PVDC/Al blistry.

24 pastilek.

12 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Geiser Pharma S.L.

CMNO DE LABIANO 45-B - CAMINO DE LABIANO, 45-B, BAJO DERECHA,

MUTILVA., ARANGUREN, 31-NAVARRA 31192, Španělsko

Výrobce

LOZY’S PHARMACEUTICALS S.L.Campus Empresarial s/n 31792 Lekaroz (Navarra)

Španělsko

STADA Arzneimittel AG, Stadastraβ 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

MAE Holding B.V, Amsterdamsestraatweg 22, ABCOUDE, 1391 AB, Nizozemsko

KYMOS PHARMA SERVICES, S.L., Ronda de Can Fatjó, 7B (Parque Tecnológico del

Vallès), Cerdanyola del Vallès 08290, (Barcelona) Španělsko

Tento léčivý přípravek je schválen v členských státech EHS pod následujícími názvy:

Česká republika

GEISCOLD MINT pastilky, GEISCOLD POMERANČ pastilky,

GEISCOLD MED A CITRON pastilky

Slovenská republika

GEISCOLD MÄTA, POMARANČ, MED & CITRÓN

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 9. 3. 2018.

Isomalt (E-953),,

Maltitol (E-965).

Oranžová žluť (E-110),

Ponceau 4R (E-124),

Kyselina citronová (E-330),

Pomerančové aroma.

MED A CITRON pastilky

Silice máty rolní částečně zbavená mentholu

Chinolinová žluť (E-104),

Dihydrát sodné soli sacharinu (E-954),

Kyselina vinná (E-334),

Isomalt (E-953),Maltitol (E-965) ,

Oranžová žluť (E-110),

Citronové aroma

Tekuté medové aroma