GAVISCON DUO EFEKT SUSPENZE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GAVISCON DUO EFEKT SUSPENZE Perorální suspenze
 • Léková forma:
 • Perorální suspenze
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X600ML II Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GAVISCON DUO EFEKT SUSPENZE Perorální suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • JINÁ LÉČIVA K TERAPII PEPTICKÉHO VŘEDU A REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU
 • Přehled produktů:
 • GAVISCON DUO EFEKT SUSPENZE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/1052/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

strana 1 (celkem 4)

Sp.zn.sukls149465/2016

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Gaviscon Duo Efekt Suspenze perorální suspenze

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Gaviscon Duo Efekt Suspenze a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon Duo Efekt Suspenze užívat

Jak se Gaviscon Duo Efekt Suspenze užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Gaviscon Duo Efekt Suspenze uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Gaviscon Duo Efekt Suspenze a k čemu se používá

Gaviscon

Efekt

Suspenze

kombinace

dvou

antacid

(uhličitanu

vápenatého

hydrogenuhličitanu sodného) a alginátu, která působí dvojím způsobem:

neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu, a tím odstraňuje bolest a zažívací potíže;

vytváří ochrannou bariéru nad žaludečním obsahem, a tím utišuje pálivou bolest na hrudníku;

to může trvat až po dobu 4 hodin.

Tento lék se používá k léčbě příznaků souvisejících s kyselinou při gastroezofageálním refluxu, jako

jsou zpětný tok kyseliny do jícnu a ústní dutiny, pálení žáhy a porucha trávení, například po jídle nebo

v průběhu těhotenství.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gaviscon Duo Efekt suspenze užívat

Neužívejte Gaviscon Duo Efekt Suspenze:

jestliže

jste

alergický(á)

léčivé

látky

nebo

na kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

strana 2 (celkem 4)

Upozornění a opatření:

Před užitím Gaviscon Duo Efekt Suspenze se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte závažné problémy s ledvinami;

jestliže

máte

poruchu

rovnováhy

elektrolytů

způsobující

nízkou

hladinu

fosfátů

v krvi

(hypofosfatémie);

jestliže trpíte nebo jste trpěl(a) závažným onemocněním ledvin nebo srdeční selhání, protože

některé soli mohou tato onemocnění nepříznivě ovlivnit (poraďte se s lékařem o obsahu těchto

solí);

jestliže je Vám známo, že máte snížené množství žaludeční kyseliny v žaludku, protože tento

přípravek může být méně účinný.

Užívání přípravku Gaviscon Duo Efekt Suspenze může podobně jako jiná antacida zakrýt příznaky

jiného závažnějšího základního onemocnění.

Jestliže příznaky trvají déle než 7 dnů, poraďte se se svým lékařem.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem mladších 12 let, výjimkou je podání na doporučení lékaře.

Existuje riziko zvýšené hladiny sodíku v krvi (hypernatremia) u dětí, které mají problémy s ledvinami

nebo, které mají zánět žaludku nebo střev (gastroenteritida).

Další léčivé přípravky a Gaviscon Duo Efekt Suspenze

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte tento přípravek během dvou hodin po užití jiných léků perorálně (ústy), protože by mohlo

dojít k narušení jejich účinku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Tento lék můžete užívat i v případě, že jste těhotná, kojíte nebo plánujete otěhotnět. Trvání léčby by

mělo být podobně jako v případě všech léků omezeno na co nejkratší možnou dobu.

Důležité informace o některých složkách přípravku Gaviscon Duo Efekt Suspenze

Tento přípravek obsahuje methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), které mohou způsobit

alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento přípravek obsahuje 127,35 mg (5,53 mmol) sodíku v jedné dávce. Nutno vzít v úvahu u

pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

Tento přípravek obsahuje 130 mg (3,25 mmol) vápníku v jedné dávce. Pokud máte ledvinové kameny

nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, je třeba se poradit s lékařem.

3.

Jak se Gaviscon Duo Efekt suspenze užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před použitím řádně protřepejte.

Dospělí včetně starších pacientů a děti věku 12 let a starší: 10 – 20 ml po jídle a večer před spaním,

maximálně čtyřikrát denně.

Děti mladší než 12 let věku: Mají tento přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.

strana 3 (celkem 4)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Duo Efekt Suspenze, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) příliš velké množství tohoto přípravku, není pravděpodobné, že by Vám nějak

ublížil. Můžete však pociťovat nadýmání. Poraďte se se svým lékařem, pokud nadýmání neustoupí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gaviscon Duo Efekt Suspenze

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne, ukončete užívání tohoto přípravku a sdělte to

ihned svému lékaři. Velmi vzácně (méně než v 1 z 10 000 případů) může dojít k alergické reakci na

některou ze složek přípravku. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat bolest břicha, průjem, pocit

na zvracení, zvracení, kožní vyrážku, svědění, závratě, otok obličeje, rtů, jazyka nebo krku (hrdla), a

potíže s dýcháním.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích

účinků:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Gaviscon Duo Efekt suspenze uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za

„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30

C. Chraňte před chladem a mrazem.

Spotřebujte do 6 měsíců po otevření.

Před prvním použitím tohoto přípravku zkontrolujte, zda není poškozený těsnící kryt.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

strana 4 (celkem 4)

6.

Obsah balení a další informace

Co Gaviscon Duo Efekt Suspenze obsahuje:

Léčivými

látkami

jsou

500 mg

natrii

alginas;

213 mg

natrii

hydrogenocarbonas

325 mg

calcii

carbonas v 10 ml suspenze.

Pomocnými látkami jsou karbomer 974 P, methylparaben (E 218) a propylparaben (E 216), sodná sůl

sacharinu, mátové aroma, hydroxid sodný a čištěná voda.

Tento přípravek neobsahuje cukr ani gluten.

Jak Gaviscon Duo Efekt Suspenze vypadá a co obsahuje toto balení:

Gaviscon Duo Efekt Suspenze je téměř bílá až krémově bílá suspenze s peprmintovou vůní a příchutí.

Gaviscon Duo Efekt Suspenze je dodáván v lahvích obsahujících 150 ml, 200 ml 300 ml a 600 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, 103-105 Bath Road, SL1 3UH, Slough

Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Hull, HU8 7DS, Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Gaviscon Antizuur - Antireflux / Antiacide - Antireflux / Antisäure – Antireflux

Kypr

Gaviscon Double Action Εναιώρημα

Česká republika

Gaviscon Duo Efekt Suspenze

Grécko

Gaviscon Double Action Εναιώρημα

Irsko

Gaviscon Extra Oral Suspension. Sodium alginate 500mg, sodium bicarbonate

213mg, calcium carbonate 325mg

Lucembursko

Gaviscon Antiacide - Antireflux

Nizozemí

Gaviscon Duo suspensie

Slovenská republika

Gaviscon Duo Efekt Perorálna suspenzia

Velká Británie

Gaviscon Double Action Liquid

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 12. 2017