Advertisement

GARGANTA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GARGANTA Orální sprej, roztok 1,5MG/ML
 • Dávkování:
 • 1,5MG/ML
 • Léková forma:
 • Orální sprej, roztok
 • Podání:
 • Orální podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X30ML Dávkovací pumpa
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GARGANTA Orální sprej, roztok 1,5MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BENZYDAMIN
 • Přehled produktů:
 • GARGANTA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 69/ 164/15-C
 • Datum autorizace:
 • 05-01-2016
 • EAN kód:
 • 3830044946234
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls257864/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok

benzydamini hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Garganta a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Garganta používat

Jak se přípravek Garganta používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Garganta uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Garganta a k čemu se používá

Přípravek Garganta obsahuje benzydamin, což je látka, která patří do skupiny léků nazývaných

nesteroidní protizánětlivé léky. Má lokální (místní) protizánětlivý a bolest tlumící účinek a působí jako

lokální anestetikum (místně znecitlivující přípravek) na sliznici dutiny ústní. Přípravek Garganta orální

sprej se používá k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (bolest, zarudnutí, otok).

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Garganta používat

Nepoužívejte přípravek Garganta

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Garganta se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné nesteroidní protizánětlivé

léky, protože u Vás může být zvýšené riziko vzniku přecitlivělosti na benzydamin

jestliže máte nebo jste měl(a) bronchiální astma nebo alergická onemocnění, protože je u Vás

zvýšené riziko vzniku bronchospasmu nebo alergií.

Pokud se příznaky zhorší, nebo se nezlepší do tří dnů od léčby, poraďte se se svým lékařem, protože v

ojedinělých případech mohou být vředy v ústech nebo krku způsobeny vážným onemocněním.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Garganta déle než 7 dnů, protože dlouhodobé používání

může způsobit alergické reakce. V případě přecitlivělosti přerušte používání přípravku a okamžitě

kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Zabraňte kontaktu s očima.

Další léčivé přípravky a přípravek Garganta

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známo, že by jiné léky ovlivňovaly účinek přípravku Garganta nebo že by přípravek Garganta

ovlivňoval účinek jiných léků.

Přípravek Garganta s jídlem a pitím

Ihned po použití přípravku může dojít k necitlivosti v ústní dutině nebo krku. Nejezte a nepijte, dokud

příznaky necitlivosti nevymizí.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Nepoužívejte přípravek Garganta

v průběhu těhotenství a kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Garganta obsahuje methylparaben (E 218)

Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné), a výjimečně bronchospasmus.

Přípravek Garganta obsahuje malé množství ethanolu (alkohol), a to méně než 100 mg na

dávku.

3.

Jak se přípravek Garganta užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a děti starší 12 let: 4 až 8 vstřiků 2 až 6krát denně; ne častěji než jednou za 1,5 až 3 hodiny.

Děti ve věku 6 až 12 let: 4 vstřiky 2 až 6krát denně; ne častěji než jednou za 1,5 až 3 hodiny.

Děti mladší než 6 let: 1 vstřik na 4 kg tělesné hmotnosti 2 až 6krát denně; ne častěji než jednou za 1,5

až 3 hodiny. Nejvyšší jednotlivá dávka, bez ohledu na tělesnou hmotnost, jsou 4 vstřiky.

Starší pacienti: Není nutné upravovat dávkování.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Garganta déle než 7 dní.

Návod k použití

br. 1

Obr. 2

Nastavte vstřikovací trysku spreje do vodorovné polohy (viz Obr. 1).

Pokud přípravek používáte poprvé, zmáčkněte hlavici spreje pevně palcem nebo ukazováčkem

a držte jej ve svislé poloze. Pro první vstřik opakujte tento postup 5 krát. Při opakované

použití zmáčkněte hlavici spreje 2krát.

Poté nasměrujte vstřikovací trysku spreje do ústní dutiny a zmáčkněte hlavici spreje (viz Obr.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Garganta, než jste měl(a)

Pokud náhodně požijete příliš velké množství léku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo

lékárníka a požádejte ho o radu.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Garganta

Pokud dávku vynecháte, použijte ji, co nejdříve to bude možné. Nicméně pokud je již čas na další

pravidelnou dávku, zapomenutou dávku vynechejte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste

nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned po použití přípravku může dojít k necitlivosti nebo pocitu píchání v ústní dutině nebo krku. Tyto

reakce jsou spojeny s obvyklým působením přípravku a vymizí po krátké době. Ve výjimečných

případech může dojít k pocitu na zvracení nebo zvracení způsobené podrážděním krku v souvislosti s

podáváním léku. Tyto příznaky spontánně odezní po vysazení přípravku.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s používáním benzydaminu ve spreji v těchto

frekvencích:

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1 000)

- citlivost na světlo

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000)

- pálení a sucho v ústech

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)

- křečovité uzavření hrtanu (laryngospasmus), otok obličeje, rukou, nohou, očí rtů a/nebo

jazyka, který může způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, nebo otoky (angioedém)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

- alergická reakce (přecitlivělost)

- závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s

dýcháním, bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo

boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život

ohrožující.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Garganta uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Po prvním použití je doba použitelnosti 160 dnů. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah

dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Garganta obsahuje

Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum

Jeden ml přípravku Garganta, orální sprej, roztok obsahuje benzydamini hydrochloridum 1,5

mg, což odpovídá benzydaminum 1,34 mg.

Jeden vstřik spreje (0,17 ml) obsahuje benzydamini hydrochloridum 255 mikrogramů, což

odpovídá benzydaminum 228 mikrogramů.

Dalšími složkami jsou: methylparaben (E 218), natrium-cyklamát (E 952), glycerol (E 422),

hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 80, ethanol 96%, aroma máty peprné (obsahující silici

máty peprné a ethanol), kyselina fosforečná 85% (k úpravě pH), čištěná voda.

Jak přípravek Garganta vypadá a co obsahuje toto balení

Čirý, bezbarvý roztok s charakteristickou vůní máty v bílé 30ml polyethylenové (HDPE) lahvičce

s bílou polyethylenovou 0,17 ml dávkovací pumpičkou VP6/33 a s bílým polypropylenovým

aplikátorem, krabička.

Počet dávek je 150.

Velikost balení:

1 lahvička

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

ICN Polfa Rzeszów S.A.

Przemysłowa 2

359 59 Rzeszów

Polsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Гарганта 1,5 mg/ml cпрей за устна лигавицa, разтвор

Česká republika

Garganta 1,5 mg/ml orální sprej, roztok

Maďarsko

FaringoStop 1,5 mg/ml szájnyálkahártyán alkalmazott oldatos spray

Polsko

Septolux

Rumunsko

Garganta 1.5 mg/ml spray bucofaringian, soluţie

Slovenská republika

Garganta 1.5 mg/ml

Slovinsko

Garganta 1,5 mg/ml oralno pršilo, raztopina

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 02.12.2016.

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIERCT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

24HR ALLERGY RELIEF (Levocetirizine Dihydrochloride) Tablet, Coated [CARDINAL HEALTH]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

DURACLON (Clonidine Hydrochloride) Injection, Solution [Mylan Institutional LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [Solco Healthcare US LLC]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement