Gallivac IB

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Gallivac IB88 Neo šumivá tableta pro suspenzi
 • Léková forma:
 • Šumivá tableta pro suspenzi
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Gallivac IB88 Neo šumivá tableta pro suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • 9904670 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904671 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904672 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904673 - 10 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/006/16-C
 • Datum autorizace:
 • 19-01-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

GALLIVAC IB88 NEO šumivé tablety pro suspenzi

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes, Rue de l´Aviation, 69800 Saint-Priest, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

GALLIVAC IB88 NEO šumivé tablety pro suspenzi

Světle béžově skvrnité, kulaté tablety.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus bronchitidis infectiosae avium attenuatum, kmen CR88121 min. 10

– max. 10

(*) 50% infekční dávka pro kuřecí embrya

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace proti infekční bronchitidě způsobené variantními koronaviry kmene CR88.

Imunita byla demonstrována 3 týdny po vakcinaci a přetrvává nejméně po dobu 5 týdnů.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace může vyvolat mírné respirační příznaky a některé mohou přetrvávat až 17 dní.Jestliže

zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcinační schéma:

Brojleři - podání od 1. dne věku.

Kuřice - podání od 1. dne věku (k prevenci proti respiratornímu syndromu), pak vakcinace mezi 8. až

12. týdnem věku následovaná revakcinací inaktivovanou vakcínou CR88 3 až 5 týdnů před snáškou.

Způsob podání

Podání rozprašováním (sprej)

Rozpusťte tablety v čisté, antiseptik a desinfekčních látek prosté pitné vodě. Počkejte až do úplného

rozpuštění tablet před použitím vakcinačního roztoku. Připravená vakcína je roztok s vrstvou pěny na

povrchu a měla by být připravena v dostatečně velkém zásobníku, který pojme vakcinační roztok i

utvořenou pěnu.

Použijte zařízení ke sprejování (aplikátor, který pracuje s konstantním tlakem, nebo typ ULVAVAC),

které vytváří kapénky o velikosti 100 až 150 µm. Každý jedinec musí obdržet plnou dávku.

Množství vody na 1000 kusů drůbeže je odvislé na technice, která je použita. Konzultujte návod s

výrobcem aplikátoru.

Při vlastním podání vždy vypněte ventilační zařízení a ponechejte je vypnuté i několik minut po

ukončení sprejování.

Oční podání

V čisté nádobě rozpusťte tabletu odpovídající 1000 dávkám ve 30 ml destilované vody nebo očního

rozpouštědla. Připravená vakcína je roztok s vrstvou pěny na povrchu a měla by být připravena

v dostatečně velkém zásobníku, který pojme vakcinační roztok i utvořenou pěnu.

Počkejte až do úplného rozpuštění tablet a poté přeneste roztok do kalibrovaného očního kapátka.

Umístěte kapku (30 µl) vakcinačního roztoku do oka každého ptáka, počkejte, dokud se kapka

nevstřebá.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Na přípravu vakcinačního roztoku použijte čisté pracovní pomůcky bez obsahu antiseptických nebo

desinfekčních látek.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Neuchovávejte nepoužité tablety po vyjmutí z blistru.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte do 2 hodin.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinujte pouze zdravou drůbež.

Tento vakcinační program nenahrazuje vakcinaci proti infekční bronchitidě způsobené kmeny typu

MassH120.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Nepoužívejte aplikátor typu „atomizér“ pro sprejování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Dodržujte bezpečnostní pravidla.

Použijte ochranné brýle a masku.

Po ukončení vakcinace si umyjte a desinfikujte ruce.

Snáška:

Nepoužívat u nosnic ve snášce.

Interakce

s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Podání 10ti násobné dávky vakcíny může vyvolat mírné respirační příznaky horních cest dýchacích,

které mohou přetrvávat až 14 dní.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

Tablety po 1000 dávkách balené v aluminiovém blistru (10 tablet v blistru), v krabičce po 1 nebo 10

blistrech.

Tablety po 2000 dávkách balené v aluminiovém blistru (10 tablet v blistru), v krabičce po 1 nebo 10

blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Vyrobeno za použití technologie na základě licence Phibro Animal Health Corporation USA a jeho

poboček.