Advertisement

GABAPENTIN TEVA

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GABAPENTIN TEVA Potahovaná tableta 600MG
 • Dávkování:
 • 600MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 28 III Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GABAPENTIN TEVA Potahovaná tableta 600MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GABAPENTIN
 • Přehled produktů:
 • GABAPENTIN TEVA

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 21/ 240/05-C
 • Poslední aktualizace:
 • 01-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls222124/2017

Příbalová informace:

i

nformace pro uživatele

Gabapentin Teva 600 mg p

otahované tablety

gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

1. Co je přípravek Gabapentin Teva a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabapentin Teva užívat

3. Jak se přípravek Gabapentin Teva užívá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak přípravek Gabapentin Teva uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Gabapentin

Teva a k

čemu se používá

Přípravek Gabapentin Teva patří do skupiny léků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické

bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Gabapentin Teva je gabapentin.

Přípravek Gabapentin Teva se používá k léčbě:

různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou,

ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabapentin Teva k

léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud

lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Gabapentin Teva k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabapentin

Teva může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

periferní neuropatické bolesti: (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů).

Periferní

neuropatická

bolest

(postihující

hlavně

nohy

a/nebo

paže)

může

být

zapříčiněna

nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze

popsat

jako

palčivé,

pálící,

pulzující,

pronikavé,

bodavé,

ostré,

stahující,

bolestivé,

brnění,

znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Gabapentin Teva

užívat

Neužívejte přípravek

Gabapentin Teva

jestliže

jste

alergický(á)

gabapentin

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gabapentin Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin),

informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou bolesti břicha, je Vám nevolno a zvracíte, ihned

kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky

břišní).

pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař

Vám může předepsat jiný režim dávkování.

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání gabapentinu a vzniku závislosti. Poraďte se

se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí.

U malého počtu pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin se vyskytly sebepoškozující nebo

sebevražedné

myšlenky.

Pokud

u Vás

kdykoli

vyskytnou

myšlenky

sebepoškození

nebo

sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích

Malý počet pacientů užívajících gabapentin zaznamenal alergickou reakci nebo možnou závažnou kožní

reakci, která se může rozvinout v ještě závažnější potíže, není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a

během léčby přípravkem Gabapentin Teva na ně dávejte pozor.

Přečtěte

si

popis

těchto

příznaků

v

kapitole

4

nadpisem

„Kontaktujte

svého

lékaře

ihned,

zaznamenáte

-

li některý z

níže uvedených příznaků“.

Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku,

můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který může vést k

poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích krevních testů

(konkrétně

zvýšení

hladiny

krevní

kreatinfosfokinázy).

Pokud

zaznamenáte

jakýkoli

uvedených

příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek

Gabapentin Teva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že užíváte nebo

jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů (křečí), přípravky k léčbě spánku,

deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných neurologických či psychiatrických problémů.

Léky obsahující opioidy, například morfin

Užíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože

opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Gabapentin Teva. Kromě toho může kombinace přípravku

Gabapentin Teva s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Gabapentin Teva užíván současně s antacidy, která obsahují hliník nebo hořčík, může být

sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Teva ze žaludku.

Doporučuje se proto užívat

Gabapentin

Teva

nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Přípravek Gabapentin Teva

pravděpodobně

vzájemně

neovlivňuje

jinými

léky

proti

epilepsii

perorálními

antikoncepčními přípravky.

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte

svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte

Těhotenství

, ko

jení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Gabapentin Teva neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou

otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků, užívaných k

léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více léku pro léčbu

záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a

to pouze pod dohledem lékaře.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin Teva zjistíte, že jste těhotná,

myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo plánujete-li těhotenství.

Nepřerušujte náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné

důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin Teva přechází do mateřského mléka.

Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem

Gabapentin Teva se nedoporučuje.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gabapentin Teva může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Neměl(a) byste řídit, obsluhovat

složité stroje nebo se zabývat jinými nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék

nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

3.

Jak se přípravek

Gabapentin Teva

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Epilepsie, d

oporučená dávka

je:

Dospělí a dospívající:

Užijte počet tablet tak, jak Vám řekl Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat dávku.

Zahajovací dávka bude obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení lékaře dávka

postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku

rozdělenou do 3 jednotlivých dávek, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena

nízkou zahajovací dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.

Obvyklá dávka kontrolující epilepsii je 25-35 mg na kg na den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých

dávkách; tablety se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek Gabapentin Teva se nedoporučuje podávat dětem mladším 6 let.

Periferní neuropatická

bolest, d

oporučená dávka

je:

Dospělí:

Užijte počet tablet tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně zvyšovat

dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté může být po doporučení

lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte

užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Pro nižší dávky, kterých nelze dosáhnout touto silou, jsou k dispozici jiné síly a lékové formy.

Máte

-

li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu

Pokud máte potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné

dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jste-

li starší pacient (nad 65 let)

, užívejte obvyklou dávku přípravku Gabapentin Teva, pokud nemáte

problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací

schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin Teva je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to

sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob podání

Přípravek Gabapentin Teva je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tablety s dostatečným množstvím

vody.

Přípravek Gabapentin Teva se podává s jídlem nebo bez jídla.

Přípravek Gabapentin Teva nepřestávejte užívat, dokud Vám to neřekne Váš lékař.

Jestliže jste užil

(a)

více t

ablet

přípravku

Gabapentin Teva

, než jste měl

(a)

Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat vedlejší účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať, dvojité

vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo jděte na nejbližší

lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Gabapentin Teva, než Vám bylo předepsáno.Gabapentin

Teva Vezměte s sebou zbylé tablety a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné

lehce určit, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl

(a)

užít přípravek

Gabapentin Teva

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal

(a)

užívat přípravek

Gabapentin Teva

Nepřestávejte užívat

přípravek

Gabapentin Teva, dokud

Vám neřekne

Váš lékař. Je-li Vaše léčba

ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabapentin

Teva náhle nebo dříve, než Vám řekne Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku vzniku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Kontaktujte

okamžitě

svého

lékaře,

pokud

se

u

Vás

po

užití

tohoto

léku

objeví

některý

z

následujících příznaků, protože mohou být závažné

:

anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok

rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu)závažné kožní reakce

vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta

vlasů (toto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).

úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy

(zánět slinivky břišní).

přípravek Gabapentin Teva může způsobit závažné, nebo život ohrožující alergické reakce, které

mohou postihnout kůži nebo jinou část Vašeho těla, jako např. játra nebo krevní buňky. Během

této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován/a nebo bude Vaše léčba

přípravkem Gabapentin Teva ukončena.

Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:

kožní vyrážka

kopřivka

horečka

otok uzlin, který neopadá

otok rtů a jazyka

zežloutnutí kůže nebo očního bělma

neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

závažná únava nebo slabost

neočekávaná bolest svalů

časté infekce

potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat zajištění

normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči.

Tyto příznaky mohou být prvními příznaky závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a rozhodne, zda budete

v léčbě přípravkem Gabapentin Teva pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné

nežádoucí

účinky zahrnují:

Velmi časté

(

mohou postihnout více než 1 osobu z 10

):

virové infekce

pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace

únava, horečka

Časté

(mohou postihnout

1 osobu z 10):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo další

infekce

nízký počet bílých krvinek

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

agresivita, zmatenost, kolísání nálady, depresivní nálady, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením

křeče, porucha souměrnosti pohybů, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy,

citlivost kůže, snížení smyslového vnímání (necitlivost), poruchy koordinace, mimovolné pohyby

očí, zvýšené, snížené nebo chybějící reflexy

rozmazané vidění, dvojité vidění

závratě

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací

potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

otok obličeje, podlitiny, vyrážka, svědění, akné

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

potíže s erekcí (impotence)

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

náhodné zranění, zlomenina, odřenina

V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno agresivní chování a mimovolné pohyby.

Méně časté (mohou postihnout až

1 osobu ze 100):

agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)

alergické reakce jako je kopřivka;

omezená pohyblivost;

zrychlená srdeční činnost;

svědění, které může zahrnovat obličej, trup a končetiny;

abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater

Mentální porucha

pád

zvýšení á hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou)

Vzácné

(mohou postihnout až 1 osobu z

1000)

ztráta vědomí

snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorována u pacientů s cukrovkou)

potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání)

Není známo (frekvenci nelze určit z

dostupných údajů):

Po uvedení

gapaentinu

na trh byly hlášeny následující nežádoucí účin

ky

snížení počtu krevních destiček

halucinace

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, mimovolné pohyby a ztuhlost

zvonění v uších

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé

vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně,

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater

akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence)

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci, bolest,

pocení), bolest na hrudi

rozklad svalových vláken (rabdomyolýza),

změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy),

problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace.

nízká hladina sodíku v krvi

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100

41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků

můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Gabapentin Teva

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Lahvičky: Uchovávejte lahvičky v dobře uzavřeném původním obalu.

Blistry: Uchovávejte v původním obalu, uchovávejte blistr v krabičce.

Nevyhazujte

žádné léčivé

přípravky

odpadních

nebo

domácího

odpadu.

Zeptejte

svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Gabapentin Teva obsahuje

Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: povidon K 30, mikrokrystalická celulóza, krospovidon, mastek, hydrogenovaný rostlinný

(bavlníkové semínko) olej typ I

Potahová vrstva: hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400.

Jak přípravek

Gabapentin Teva

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Gabapentin Teva 600 mg potahované tablety:

Bílé až téměř bílé potahované tablety oválného tvaru, se zkosenými hranami.

Na jedné straně vyraženo “7173” a na druhé straně vyraženo “93”.

Velikosti balení:

HDPE lahvička: 28, 50, 90, 100, 200 nebo 500 potahovaných tablet.

Blistr: 10, 20, 28, 50, 84, 90,100 nebo 200 (2 x 100) potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Výrobce

TEVA UK Limited, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Velká Británie

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Nizozemsko

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042, Debrecen, Maďarsko

Teva Operations Poland Sp. z o. o., ul. Mogilska 80, 31-456, Krakow, Polsko (pouze pro Polsko)

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo:

GABAPENTIN TEVA 600 mg Filmtabletten

Norsko:

Gatonin 600 mg tablett, filmdrasjert

Polsko:

Gabapentin Teva 600 mg tabletki powlekane

Portugalsko:

Gabapentina 600 mg Comprimidos

Slovenská republika:

Gabapentin Teva 600 mg

Švédsko:

Gabapentin Teva 600 mg Filmdragerad tablett

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 24. 10. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Megalith Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Clinical Solutions Wholesale, LLC]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal vs. Neurontin

Lamictal (lamotrigine) and Neurontin (gabapentin) are anticonvulsants (anti-seizure drugs) used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

26-2-2018

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [BluePoint Laboratories]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-2-2018

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

GABAPENTIN Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

GABAPENTIN Capsule [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

GABAPENTIN Capsule [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

GABAPENTIN Capsule [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Exelan Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Neurontin vs. Norco

Neurontin vs. Norco

Neurontin (gabapentin) and Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are used to treat pain.

US - RxList

20-12-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Exelan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin vs. Gabapentin

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin (gabapentin) is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin (gabapentin) is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Gralise

Neurontin vs. Gralise

Neurontin and Gralise are both forms of the medication antiepileptic drug (AED) gabapentin and are used to treat postherpetic neuralgia, nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Horizant

Neurontin vs. Horizant

Neurontin (gabapentin) and Horizant (gabapentin enacarbil) are both forms of the antiepileptic (anticonvulsant) drug gabapentin and are used to treat nerve pain.

US - RxList

18-12-2017

Neurontin vs. Xanax

Neurontin vs. Xanax

Neurontin (gabapentin) is an anti-epileptic medication used to treat seizures. Neurontin is used alone or in combination with other medications to treat seizures caused by epilepsy in adults and children who are at least 12 years old. Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster). Xanax (alprazolam) is a benzodiazepine used as an anti-anxiety medication prescribed to treat panic attacks and anxiety disorders.

US - RxList

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-12-2017

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

GABAPENTIN Capsule GABAPENTIN Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-12-2017

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

GABAPENTIN Tablet [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

GABAPENTIN Capsule [MARKSANS PHARMA LIMITED]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

GABAPENTIN Capsule [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

10-11-2017

Neurontin vs. Zarontin

Neurontin vs. Zarontin

Zarontin (ethosuximide) and Neurontin (gabapentin) are anti-epileptic medications, also anticonvulsants, used alone or in combination with other medications to treat absence seizures (also called "petit mal" seizures) in adults and children. A difference is Neurontin is also used to treat nerve pain caused by shingles (herpes zoster).

US - RxList

8-11-2017

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

GRALISE (Gabapentin) Tablet, Film Coated [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

GABAPENTIN Capsule [Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

GABAPENTIN Capsule [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

30-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

HORIZANT (Gabapentin Enacarbil) Tablet, Extended Release [Arbor Pharmaceuticals]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

18-10-2017

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin vs. Tramadol

Neurontin (gabapentin) and tramadol are used to treat different types of pain.

US - RxList

18-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Oct 18, 2017 EST

US - DailyMed

17-10-2017

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin vs. Cymbalta

Neurontin (gabapentin) and Cymbalta (duloxetine) are both used to treat nerve pain.

US - RxList

17-10-2017

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin vs. Lyrica

Neurontin (gabapentin) and Lyrica (pregabalin) are anti-epileptic medications used to treat seizures and nerve pain.

US - RxList

12-10-2017

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

GABAPENTIN Capsule [Proficient Rx LP]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

11-10-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 11, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

20-9-2017

GABAPENTIN Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

GABAPENTIN Capsule [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-9-2017

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

GABAPENTIN Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

GABAPENTIN Capsule [American Health Packaging]

GABAPENTIN Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

GABAPENTIN Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

GABAPENTIN Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

GABAPENTIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

GABAPENTIN Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 7, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

GABAPENTIN Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

GABAPENTIN Tablet [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

GABAPENTIN Capsule [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

GABAPENTIN Capsule [NCS HealthCare Of KY, Inc Dba Vangard Labs]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

28-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Gabapentin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Gabapentin) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 28, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement